Záručné a reklamačné podmienky

1. Predávajúci poskytuje Kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

3. Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

4. Záruka a záručná doba pri kupujúcich-podnikateľoch, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

1.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí Kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1.3. Vlastnícke právo ku kúpenej veci prechádza na Kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci.

1.4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.2. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

2.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2.2. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

2.2.1. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

2.2.2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil,

2.2.3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

2.2.4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

2.3. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

2.4. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar Kupujúci nesmie zasielať dobierkou. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorú mu Predávajúci poslal s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar sa dá vrátiť aj osobne v sídle Predávajúceho. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša Kupujúci.

2.5. Tovar musí byť doručený kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

2.6. Kúpnu cenu Predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet, ktorý Kupujúci uviedol, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpnu cenu však Predávajúci nie je povinný vrátiť, dokým mu nie je doručený tovar alebo kým mu Kupujúci nepreukáže spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy bude Predávajúci refundovať náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia (t. j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar Kupujúcemu vrátený na jeho náklady.3. Lehoty na uplatnenie reklamácie

3.1. Všeobecná záručná lehota je dvadsaťštyri mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

3.2. Práva zo zodpovednosti za vady musí Kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.4. Miesto uplatnenia reklamácie

4.1. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u zástupcu Predávajúceho (pozri Obchodné podmienky). Ak je tovar naďalej používaný Kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, Predávajúci reklamáciu neuzná.

4.2. Zástupca Predávajúceho vystaví Kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a Kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

4.3. Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.5. Odstrániteľné vady

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

5.2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

5.3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.

5.4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

5.5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

5.6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.6. Neodstrániteľné vady

6.1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.x