• 1965

  absolvovala Konzervatórium v Košiciach (hru na klavíri v triede prof. Marty Reiterovej)

 • 1965 – 1976

  pedagogička na Ľudovej škole umenia (ĽŠU), Sverdlovova 6, Košice (v súčasnosti ulica Mäsiarska), vyučovala hru na klavíri, hru na zobcovej flaute a korepetovala, na ĽŠU sa zaslúžila o zrovnoprávnenie hry na zobcovej flaute s ostatnými dychovými nástrojmi ako hlavného predmetu, so svojimi žiakmi získala množstvo ocenení na celoštátnych súťažiach ĽŠU

 • 1977 – 2015

  pedagogická činnosť na Konzervatóriu v Košiciach, Timonova 2 (hudobnoteoretické predmety: dejiny hudby, dejiny a literatúra spevu, dejiny a literatúru divadla pre spevákov a hercov), viedla hudobnoestetický seminár, konzultantka absolventských prác, v rámci ktorých iniciovala zber ľudových piesní a ľudových obradov (cca 500 piesní)

 • 1980

  absolvovala hudobnú vedu a etnografiu na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne (teraz Masarykova univerzita)

 • 1982

  titul PhDr., rigorózne štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne

 • 2012 – 2015

  pedagogická činnosť na Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice (hudobná estetika), viedla seminár záverečných absolventských prác

 •  

Vo svojej publicistickej a muzikologickej činnosti sa zameriavala predovšetkým na operné a hudobnozábavné divadlo reflektujúc najmä hudobnodramatickú produkciu Opery Štátneho divadla Košice a Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Vypracovala podrobné analýzy činnosti týchto divadiel, najmä pri viacerých okrúhlych výročiach, zverejnené na konferenciách a v zborníkoch. Spolupracovala na Štátnej výskumnej úlohe Opera v Košiciach v rokoch 1948 – 1985 v garancii Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je autorkou viac ako 60 hesiel pre dvojzväzkovú Encyklopédiu dramatických umení (Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1989, 1990) o operných spevákoch Opery Štátneho divadla Košice a operetných a muzikálových spevákov Spevohry Divadla Jonáša Záborského Prešov, tiež textov hesiel o histórii oboch divadiel v tejto encyklopédii. Napísala vyše 450 kritík z oblasti hudobného divadla a z koncertov.

Členka viacerých zväzov a spolkov: Slovenský spolok pre hudobnú výchovu, Česká hudební společnost, Zväz slovenských skladateľov, muzikologická sekcia, Česká společnost pro starou hudbu, Zväz dramatických umelcov na Slovensku. V Zväze dramatických umelcov bola členkou komisie pre užší výber inscenácií operetnej a muzikálovej tvorby divadiel, orientovaných aj na hudobnozábavné divadlo, odporúčaných na celoštátne (československé) prehliadky.

Publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch i dennej tlači. Zaoberala sa skúmaním ľudových piesní z okolia Brumovic na Morave, zberom ľudovej slovesnosti na Moravských Kopaniciach, niekoľko týchto piesní vyšlo knižne v práci Proměny jihomoravské vesnice. Národopisné studie z Brumovic (Univerzita J. E. Purkyně, Brno, 1981). Zbierala ľudové piesne taktiež v zemplínskych obciach Cejkov a Malý Horeš a ich hudobnú štruktúru podrobila porovnávacej analýze (Diplomová práca, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evanglistu Purkyně v Brne, Brno, 1980). Dielčia štúdia bola uverejnená v Sborníku příspěvků z 12. etnomuzikologického semináře: Lidový tanec, píseň a hudba. Krajské kulturní středisko v Brně (Brno, 1983).

Pripravila rozhlasové relácie o pravidelnom hudobnom vysielaní košického rozhlasu od roku 1927 pri príležitosti 90-ročného jubilea tohto rozhlasu. Pracuje na monografii Hudobná minulosť mesta Košice v rokoch 1850 – 1918.

x