• 1962 – 2004

  pedagogička na Filozofickej fakulty UK v Bratislave (hudobná veda)

 • 1968 – 1971

  redaktorka časopisov Slovenská hudba a Hudobný život, kritička hudobnej avantgardy 60. rokov, po vstupe vojsk pre “nesprávne estetické názory” vyškrtnutá zo Zväzu slovenských skladateľov a zákaz publikačnej činnosti; v ďalšom období publicistika prednostne venovaná muzikologickej reflexii

 • 1969

  PhDr., 1980 hodnosť CSc., 1984 tzv. menovacia docentúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1999 riadna docentúra na Masarykovej univerzite v Brne, 2001 inaugurácia na tej istej univerzite (Univ. Prof. v odbore muzikológia)

 • 1991

  spoluzakladateľka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos a vedecký garant sympózia v jeho rámci, editorka periodického nemecko-slovenského zborníka

 • 2004 – 2008

  vedecká pracovníčka Centra výskumu HTF VŠMU

Prof. PhDr. Naďa Hrčková, CSc., vysokoškolská pedagogička, vedecky a esejisticky činná v oblasti hudobnej vedy, tvorby a súčasnej, najmä slovenskej hudobnej kultúry. Rad jej absolventov zastáva významné miesto v oblasti hudobnej vedy a organizácie hudobnej kultúry.

Oblasti jej výskumu zahrňujú starú hudbu, hudbu 20. storočia, slovenskú hudbu.

Po politickom prevrate v roku 1989 rozvinula medzinárodné aktivity: účasť na medzinárodných sympóziách (Brno, Ľubľana, Varšava, Krakov, Vilnius), viacero štúdií v prestížnych medzinárodných zborníkoch a publikáciách, prednášková činnosť v zahraničí (Varšava, Krakov, Katovice, Rheinsberg, Viedeň, Hamburg, Vilnius a i.).

V súčasnosti vydáva syntetické knižné monografie o jednotlivých historických epochách v cykle Dejiny hudby I – VII, v českom a slovenskom jazyku (vydavateľstvo Ikar Bratislava a Euromedia Praha).

x