Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2009

  An Exclamation of Truth, Babilonian Tower und Belcanto: The Players (after Hamlet) by Juraj Beneš

  The Mediterranean – Source of Music and Longing of the European Romanticism and Modernism. 24th International Musicological Symposium, 2009, Festival Ljubljana, Ljubljana

 • 2009

  Last Event

  “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, 10. – 12. novembra 2009, 2009, Hudobné centrum, Orman, Bratislava, s. 57 – 65

 • 2008

  Eugen Suchoň: 20-er Jahren und das “adornsche Dilemma der Slowaken”

  Music in the Twenties of the 20th Century. Kongressbuch of Slovenian Musical Days 2008, 2008, Festival Ljubljana, Ljubljana

 • 2007

  Ich gehöre nirgendshin. Im memoriam György Ligeti

  “Personality, National Identity in Music in Era of Globalisation”. Zborník zo sympózia Slovenian Musical Days, 2007, Festival Ljubljana, Ljubljana, s. 206 – 218

 • 2007

  Prípad Ivan Poledňák v kontexte českej a slovenskej hudobnej kultúry

  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Musicologica Olomucensia IX. In honorem Ivan Poledňák, 2007, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

 • 2006

  Ost-Oper von dem Umbruch: Katastrophe und Warnung

  Hrčková, Naďa (ed.): Na začiatku bolo slovo. Pieseň, opera a iné texty v súčasnej hudbe / Am Anfang war das Wort. Lied, Oper und andere Texte in der zeitgenössischen Musik, 2006, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava, s. 87 – 99
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2003, Bratislava, 12. – 14. novembra 2003)

 • 2005

  Chopin und die zeitgenössische Musik (Einige Beispiele)

  Chopin and His Work in the Context of Culture. Ed. by Irena Poniatowska. Volume 2, 2005, Polska Akademia Chopinowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Musica Iagellonica, Varšava, s. 395 – 411

 • 2005

  Über der heutigen Minimalisierung der Werte

  Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart, 2005, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava, s. 22 – 25
  (Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005)

 • 2005

  Starší brat. Českí zakladatelia hudobnej vedy na Slovensku

  Musicologica Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. 1905 – 2005. Zborník príspevkov z medzinárodnej hudobnovednej konferencie, Brno, 28. – 29. januára 2005, 2005, Koniasch Latin Press, Praha, s. 195 – 202

 • 2005

  Politik, Musik und Theater in der Oper von Juraj Beneš Das Festmahl (1980)

  Acta Universitas Palackianae, Olomoucensis Facultas Philosophica – Aesthetica 28, 2005, Univerzita Palackého v Olomouci, s. 47 – 55

 • 2005

  Zum Kompositionprozess von György Ligeti

  Referát na 15. medzinárodnej hudobnoteoretickej konferencii “Principles of Musical Composition, Creative Process”, Vilnius, 13. – 15. októbra, 2005

  Vilnius
  (Lithuanian Academy of Music and Theatre)

 • 2005

  Chopin, Avantgarde, Postmoderne: wandernde Ideen...

  Continuity and Avant-Garde: Between Tradition and New Challenges, 19th Music Days 2004, 2005, Festival Ljubljana, Ljubljana, s. 166 – 177

 • 2004

  Einige Bemerkungen zur Oper Festmal von Juraj Beneš

  Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX. wieku. Eds. Droba, Krzysztof – Szwajgier, Krzysztof – Małecka, Teresa, 2004, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Krakov, s. 99 – 107

 • 2003

  Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenössischen slowakischen Musik

  Pieśń Polska Reconaissance. Ed. Mieczyslaw Tomaszewski, 2003, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Krakov, s. 145 – 155

 • 2002

  Reflections of Bach in Contemporary Slovak Music

  Bach 2000. Music between Virgin Forest and Knowledge Society, 2002, Brno, s. 239 – 245
  (Compostela Group of Universities)

 • 2002

  Reflections of J. S. Bach in Contemporary Slovak Musik after Soviet Invasion of 1968

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 163 – 167

 • 2002

  Hudba, politika a divadlo v opere Juraja Beneša Hostina

  Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Hrčková, Naďa (ed.), 2002, Orman, Bratislava, s. 47 – 58

 • 2002

  Zur heutigen Bewertung der Gründer der Nationalmusikmoderne. Zwischen Mythos und Realität

  International Musicological Symposium at the 300th Anniversary of the Birth of Composer Blaž Arnič. 16th Slovenian Musical Days. Zborník, 2002, Festival Ljubljana, Ljubljana, s. 143 – 146

 • 2002

  Niektoré nové aspekty vzťahu hudby a slova v piesňových cykloch súčasnosti

  Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Hrčková, Naďa (ed.), 2002, Orman, Bratislava, s. 58 – 75

 • 2002

  Über die Möglichkeiten einer Historiographie der neueren Musikgeschichte

  Muzyka w kontekście kultury, 2002, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Kraków, s. 553 – 560

 • 2002

  O možnostiach historiografie novších hudobných dejín

  Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, Hrčková, Naďa (ed.), 2002, Orman, Bratislava, s. 5 – 17

 • 2000

  Slowakische Komponisten: woher – wohin?

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 29 – 42

 • 2000

  Zeitgenössische Komponisten: Wandernde Ideen

  Hrčková, Naďa (ed.): Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra 1999, 2000, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 38 – 60

 • 1999

  Bohuslav Martinů und die Ideologie des einzigen Weges der tschechischen und slowakischen Musikmoderne

  Glasba in družba v 20. stoletju, 1999, Festival Ljubljana, Ljubljana, s. 101 – 105

 • 1999

  F. Chopin und die zeitgenössische Musik

  2nd International Chopin Congress, 1999, Polska Akademia Chopinowska, Warszawa, s. 14

 • 1999

  Humanität in der verbalen Reflexion der slowakischen Musikkultur

  Colloqium – Komponist und Humanität, 1999, Masarykova univerzita, Brno, s. 221 – 225

 • 1998

  Eugen Suchoň a ’teória jedinej cesty’. Pocta Eugenovi Suchoňovi

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 1. – 2. októbra 1998, 1998, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 43 – 49

 • 1998

  Die zeitgenössische slowakische Musik zwischen Ost und West

  Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 66 – 69

 • 1997

  Das 'Alte' in der slowakischen Musik der 70er und 80er Jahren

  Hrčková, Naďa (ed.): 'Staré' v 'novom' / Das Alte im Neuen. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1995, Bratislava, 8. – 10. novembra 1995, 1997, Litera, Bratislava, s. 68 – 71

 • 1996

  Jozef Kresánek und die systematische Musikwissenschaft an der Comenius Universität Bratislava

  Hrčková, Naďa: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948, 1996, Litera, Bratislava, s. 239 – 250

 • 1996

  Die slowakische Musikmoderne zwischen zwei Weltkriegen – Irrtum oder Notwendigkeit?

  Glasba med obema vojnama in Slavko Osterc / Musik zwischen beiden Weltkriegen und Slavko Osterc, 1996, Festival Ljubljana, Ljubljana, s. 240 – 245

 • 1995

  Skladateľské povolanie a slovenská totalita

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 59 – 66

 • 1995

  Die Entwicklungsphasen der modernen slowakischen Musik

  29th Conference of Baltic Musicologists. Musicological Approach to the 20th Century Music, 1995, Lithuanian Composers Union, Vilnius

 • 1995

  Die Botschaft in der zeitgenössischen slowakischen Musik

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaft. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 191 – 200

 • 1994

  Mýtus hudobnej výchovy v slovenskej hudobnej kultúre

  Hudobno-pedagogické interpretácie 2. Zborník štúdií z vedecko-pedagogickej konferencie Hudobná výchova vo vývoji súčasnej hudobnej kultúry, 1994, Vysoká škola pedagogická, Nitra, s. 135 – 141

 • 1993

  Kult Jána Levoslava Bellu v 20. rokoch 20. storočia

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 182 – 186
  (resumé v angličtine a nemčine)

 • 1992

  Bachovské povedomie u slovenských skladateľov

  Pečman, Rudolf a kol.: Händel a Bach. O dnešním pojetí jejich díla, 1992, Masarykova univerzita, Brno, s. 159 – 164

 • 1991

  Bachovské povedomie u slovenských skladateľov

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 22/1989, 1991, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 107 – 113

 • 1991

  Podiel hudobnej kritiky na štýlovej kryštalizácii slovenskej hudobnej moderny v 30. rokoch

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 22/1989, 1991, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 101 – 106

 • 1990

  Erkenntnis, Wertung und musikalische Kritik

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, 1990, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 91 – 120

 • 1990

  Poznanie, hodnotenie a hudobná kritika

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, 1990, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 91 – 120

 • 1988

  Hudobná veda na Slovensku po roku 1918

  Slovak Music, 1988, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1 – 2, s. 11 – 16

 • 1988

  Hudobná teória a hodnotenie v hudobnej kritike

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 19/1986, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

 • 1987

  O význame V. Helferta pre hudobnú kritiku a tvorbu na Slovensku v medzivojnovom období

  Vladimír Helfert v českém a evropském kontextu. Hudobnovedná konferencia k 100. výročiu narodenia pokrokového vedca a človeka, Brno, 27. – 28. februára 1986. Ed. Rudolf Pečman, 1987, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Brno, s. 78 – 81

 • 1987

  Zur Entwicklung der Bewertungskriterien in der slowakischen Musikkritik nach 1918

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 18/1985, 1987, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 109 – 117

 • 1986

  On predsa jeden pablesk... (Ján Levoslav Bella)

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 27

 • 1986

  Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry

  Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 28
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

 • 1986

  Die Musiktheorie und die Bewertung in der Musikkritik

  Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 17/1984, 1986, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 63 – 72

 • 1985

  Prehodnocovanie tvorby Jána Levoslava Bellu na Slovensku

  Hudobný archív, 1985, Matica slovenská, Martin, roč. 9, s. 89 – 95

 • 1985

  Ján Levoslav Bella ako priesečník vplyvov českej a slovenskej hudobnej kultúry 1

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 8

 • 1985

  Podiel hudobnej kritiky na štýlovej kryštalizácii slovenskej národnej moderny v tridsiatych rokoch

  Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 12, Horváthová, Katarína (zost.), 1985, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 22 – 27
  (Zborník prác z 12. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1983, 5. októbra 1983)

 • 1980

  Hudobná kritika v Robotníckych novinách (1909 – 1939)

  Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami 1918 – 1939. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), 1980, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 72 – 85
  (Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)

 • 1980

  O podstate kritického hodnotiaceho súdu

  Macák, Bohumír (zost.): Umění a kritika. Sborník příspěvků z brněnského sympozia o kritice, konaného v červnu 1979, 1980, Filozofická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Brno, s. 79 – 84

 • 1979

  The Character of Evalution in Art Criticism

  Gołaszewska, Maria (ed.): Crisis of Aesthetics?, 1979, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, s. 115 – 119

 • 1978

  Od reflexie k teórii

  Opus musicum. Hudební revue, 1978, Brno, roč. 10, č. 7, s. 123 – 126

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1988

  Dejiny hudby 2. Renesancia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (211 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

 • 1979

  Dejiny hudby 1. Európsky stredovek

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (141 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)

 • 1967

  HRČKOVÁ, Naďa – TVRDOŇ, Jozef: Dejiny poľskej hudby

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (96 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2009

  Dvadsiate roky: adornovská dilema Slovákov a Eugen Suchoň

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 1 – 2
  (Príloha Eugen Suchoň storočnica, s. 13 – 16)

 • 2007

  Koniec hry. Za Iljom Zeljenkom

  SME. Príloha Kultúra, 19. 7. 2007, Bratislava, roč. 15

 • 2007

  Za Iljom Zeljenkom

  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, 27. 8. 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, č. 2
  (Webmag)

 • 2007

  Čas odchodov

  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, 27. 8. 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, č. 2
  (Webmag)

 • 2007

  Prípad Ivan Poledňák v kontexte českej a slovenskej hudobnej kultúry

  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, 27. 8. 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, č. 2
  (Webmag)

 • 2007

  S vďakou a obdivom Györgyovi Ligetimu in memoriam

  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, 27. 8. 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, č. 2
  (Webmag)

 • 2006

  Zomrel György Ligeti

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 21 – 22

 • 2003

  Juraj Beneš: Politika, hudba a divadlo v opere Hostina (1980)

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 29 – 31

 • 1996

  Dva pohľady na Varšavskú jeseň

  Plné sály na Varšavskej jeseni '96

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 22, s. 5

 • 1995

  Slovenská hudba objavom

  Umelá pieseň národov Európy v Krakove

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 4, s. 14 – 15

 • 1995

  Koncert budúcnosti?

  Kagel v Zürichu

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 3, s. 15

 • 1994

  Zomrel Witold Lutosławski

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 9, s. 15

 • 1994

  Seizmograf súčasnej hudby

  Varšavská jeseň '94

  Literárny týždenník, 1994, Bratislava, roč. 7, č. 44, s. 15

 • 1993

  Opustená Varšavská jeseň

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 50, s. 15

 • 1993

  Uskutočnil sa druhý ročník

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 49, s. 15

 • 1993

  György Ligeti: 70

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 25, s. 15

 • 1992

  Ešte raz o štekaní

  Reakcia na článok V. Godára

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 51, s. 15

 • 1992

  Štekanie na Varšavskej jeseni po roku

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 47, s. 14

 • 1990

  Z diskusie mimoriadneho zjazdu

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 3, s. 4

 • 1990

  Nová hudba nepatrí minulosti

  Festival tolerancie a porozumenia

  Národná obroda, 20. 7. 1990, roč. 1, č. 57, s. 11

 • 1989

  Ohľaduplnosť či nedotknuteľnosť?

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 18, s. 6

 • 1989

  Pokus o diagnózu

  Na margo prehliadky Novej slovenskej hudby

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 11, s. 14 – 15

 • 1989

  Keď odíde osobnosť

  O vede a kultúrnom povedomí. Nad nedožitými 70. narodeninami Jozefa Kresánka

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 15

 • 1989

  Opera medzi prevádzkou a víziou

  Dialóg, 1989, roč. 1, č. 12, s. 7

 • 1988

  kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6, s. 1, 9 – 12

 • 1988

  Bach, tradícia a čo ďalej...

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 11

 • 1988

  Festival plný otáznikov

  Varšavská hudobná jeseň 1988

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 9, s. 15

 • 1987

  Švédska hudobná jar

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 9, s. 6

 • 1987

  Čriepky z Varšavy

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 23, s. 6, 7

 • 1986

  Varšavská hudobná jeseň

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 47

 • 1986

  Hudobná kultúra na križovatke

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 45

 • 1986

  Korenie tvorivého napredovania

  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1986

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 13

 • 1986

  Za profesorom Jozefom Kresánkom

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 12

 • 1985

  Rok premiér v Redute

  Marginálie k novej hudobnej tvorbe

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 7

 • 1985

  Čítanie o hudbe

  Vstúpime do sveta hudobnej kultúry?

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 30

 • 1985

  Je súčasná slovenská hudba ťažká?

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 16

 • 1985

  Nekriticky o hudobnej kritike

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 24, s. 4, 8

 • 1985

  Ivan Poledňák: ABC Stručný slovník hudební psychologie

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 11, s. 4

 • 1984

  Tradícia a súčasnosť. Z bloku kritika

  Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 50

 • 1984

  Estetika, umenoveda a kritika

  Nové Slovo, 1984, Bratislava, roč. 26, č. 46

 • 1984

  Neopakovateľný zjav. Alexander Moyzes

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 23, s. 1

 • 1979

  Ide o harmonickú osobnosť

  K aktuálnym problémom estetiky a umenovied

  Nové Slovo, 1979, Bratislava, roč. 21, č. 10, s. 16

 • 1977

  Pokus o diagnózu

  Na okraj Týdne nové slovenské hudební tvorby

  Hudební rozhledy, 1977, roč. 30, č. 7, s. 289 – 291

 • 1977

  Avantgarda a tradice

  Poznámky k 20. varšavské jeseni

  Hudební rozhledy, 1977, roč. 30, č. 2, s. 74 – 75

 • 1976

  Človek potrebuje hudbu (k výsledkom výskumu hudobnosti)

  Osveta, Martin, č. 3, s. 41 – 47

 • 1971

  Úvaha nad ideálom

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 9 – 10, s. 363 – 370

 • 1971

  Hudba a dobro

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 6 – 7, s. 229 – 233
  (Rozhovor s Miroslavom Bázlikom)

 • 1971

  Pamiatke mysliteľa, vedca, človeka... T. W. Adorno

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 2, s. 55

 • 1971

  Nielen duch, vtip, ale aj srdce

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 2, s. 55

 • 1970

  Smolenice '70

  Hudobný život, 1970, Bratislava, roč. 2, č. 9, s. 1, 7

 • 1969

  Nielen chlebom je živý človek

  Po stopách Bélu Bartóka

  Hudobný život, 1969, Bratislava, roč. 1, č. 9, s. 3, 7

 • 1969

  Utvrdzovanie sa vo viere

  Hudobný život, 1969, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 5, 7

 • 1966

  Pred súdom obecenstva

  Kultúrny život, 1966, Bratislava, roč. 21, č. 43, s. 6 – 7

 • 1965

  Opera v televízii

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 412 – 414

 • 1964

  Obecenstvo hodnotí súčasnú hudbu

  (K výsledkom sociologického výskumu)

  Kultúrny život, 1964, Bratislava, roč. 19, č. 44, s. 8, 10

 • 1963

  Životnosť, novosť a výskum

  Hudební rozhledy, 1963, roč. 16, č. 13, s. 582

 • 1962

  Hranice modernosti?

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 7, s. 196

 • 1961

  Vzájomná podmienenosť televíznej opery a spoločnosti

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 7 – 8, s. 311

 • 1960

  Niekoľko problémov televíznej opery

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 276

 • 1959

  Z. Nejedlý: Gustáv Mahler

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 548

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2011

  HRČKOVÁ, Naďa a kol.: Dějiny hudby V. Hudba 19. století

  Euromedia, Ikar, Praha
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2010

  HRČKOVÁ, Naďa a kol.: Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia

  Ikar, Bratislava
  (464 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2007

  Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (2)

  Ikar, Praha
  (552 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2007

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (2)

  Ikar, Bratislava
  (540 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2006

  Dějiny hudby VI. Hudba 20. století (1)

  Ikar, Praha
  (406 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2006

  Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1)

  Ikar, Bratislava
  (408 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2005

  Dějiny hudby II. Renesance

  Euromedia, Ikar, Praha
  (304 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2005

  Dějiny hudby I. Evropský středověk

  Euromedia, Ikar, Praha
  (176 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2004

  Dejiny hudby II. Renesancia

  Ikar, Bratislava
  (295 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2003

  Dejiny hudby I. Európsky stredovek

  Orman, Bratislava
  (164 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2001

  HRČKOVÁ, Naďa – KAJANOVÁ, Yvetta – KAJANOVÁ, Yvetta : Slovenskí skladatelia II. (Sociologická sonda)

  Orman, Bratislava
  (73 s., 1. vyd.)

 • 1996

  Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra 1918 – 1948

  Litera, Bratislava
  (254 s., 1. vyd.)

 • 1989

  kol.: Umenie v živote človeka. Estetické minimum

  Kapitola Hudba

  Smena, Bratislava, s. 105 – 152
  (313 s., 1. vyd.)

 • 1986

  Hudobná kritika a hodnotenie

  Opus, Bratislava
  (255 s., 1. vyd.)

 • 1973

  TVRDOŇ, Jozef – ŠTĚDROŇ, Bohumír – HRČKOVÁ, Naďa – PLAVEC, Jozef: Dejiny hudby

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (507 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2009

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): “Melos” a “Étos”: včera, dnes,... zajtra? / “Melos” und ”Ethos”: gestern, heute,... morgen?

  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, 10. – 12. novembra 2009

  Hudobné centrum, Orman, Bratislava
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2008

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia / Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts

  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2007, Bratislava, 7. – 9. novembra 2007

  Hudobné centrum, Bratislava
  (207 s., 1. vyd.)

 • 2008

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Eugen Suchoň

  Hudobné centrum, Bratislava
  (1 DVD, scenár: Naďa Hrčková, réžia: Ingrid Králová)

 • 2006

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Na začiatku bolo slovo. Pieseň, opera a iné texty v súčasnej hudbe / Am Anfang war das Wort. Lied, Oper und andere Texte in der zeitgenössischen Musik

  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2003, Bratislava, 12. – 14. novembra 2003

  Hudobné centrum, AEPress, Bratislava
  (148 s., 1. vyd.)

 • 2005

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart

  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005

  Hudobné centrum, AEPress, Bratislava
  (250 s., 1. vyd.)

 • 2002

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III

  Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru

  Orman, Bratislava
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2001

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín / Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte der neueren Musikgeschichte

  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2001, Bratislava, 7. – 9. novembra 2001

  Festival Melos-Étos, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Orman, Bratislava
  (262 s., 1. vyd.)

 • 2000

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I

  Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (265 s., 1. vyd.)

 • 2000

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums

  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra 1999

  Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava
  (272 s., 1. vyd.)

 • 1998

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West

  Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997

  Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava
  (260 s., 1. vyd.)

 • 1997

  HRČKOVÁ, Naďa (ed.): 'Staré' v 'novom' / Das Alte im Neuen

  Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1995, Bratislava, 8. – 10. novembra 1995

  Litera, Bratislava
  (149 s., 1. vyd.)

Bibliografia

 • 2011

  TURAN, Andrijan – HRČKOVÁ, Naďa: Ľudia bez humoru sú nudní

  Rande s muzikologičkou profesorkou Naďou Hrčkovou

  Slovenka, 2011, Bratislava, roč. 64, č. 48, s. 34 – 37

 • 2009

  SZCZEPAŃSKA-LANGE, Elżbieta: Na Slovensku vyzerala “normalizácia” na pohľad veľmi humánne

  S prof. Naďou Hrčkovou hovorí Elżbieta Szczepańska-Lange

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 10, s. 10 – 13

 • 2007

  GEISBACHEROVÁ, Michaela: Sprievodca hudbou Východu

  Knižná revue, 2007, Bratislava, roč. XVII, č. 12, s. 5

 • 2007

  SZCZEPAŃSKA-LANGE, Elžbieta: “Bo tutaj, prosze pani, bedzie teraz normalizacja”

  Z prof. Nadia Hrčkova rozmawia Elźbieta Szepaňska-Lange

  Ruch muzyczny, 2007, Varšava, roč. LI, č. 2, s. 30 – 34

 • 2007

  SZCZEPAŃSKA-LANGE, Elžbieta: Mieszkańcy z krainy Kilviria

  (Dejiny hudby VI., Hudba 20. storočia 2)

  Ruch muzyczny, 2007, Varšava, roč. LI, č. 18 – 19, s. 58 – 64

 • 2007

  KAJANOVÁ, Yvetta: Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1)

  Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 30 – 31

 • 2007

  REHÁK, Oliver: Aká je hudba z Východu

  (Naďa Hrčková: Dejiny hudby, Hudba 20. storočia 2)

  SME, 27. 5. 2007, Bratislava, roč. 15, č. 121

 • 2007

  UNGER, Pavol: Dejiny hudby II. Renesancia

  Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, internetová revue. (Tvárou v tvár tvorcovi hudby), prebraté z denníka Pravda, 2007, Bratislava, č. 2

 • 2006

  GEISBACHEROVÁ, Michaela: Orientácia vo svete súčasnej hudby

  Knižná revue, 2006, Bratislava, roč. XVI, č. 10, s. 5

 • 2006

  CSELÉNYI, László: Hudba XX. storočia

  Szabad Újság, 2006, roč. XIV, č. 23, s. 11

 • 2006

  KAJANOVÁ, Yvetta: Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI

  Opus musicum. Hudební revue, 2006, Brno, roč. 38, č. 4, s. 58 – 59

 • 2005

  BLAHYNKA, Miloslav: Príspevok k dejinám európskej hudby

  Knižná revue, 2005, Bratislava, roč. XV, č. 8, s. 6

 • 2004

  POLEDŇÁK, Ivan: Naďa Hrčková

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 9, s. 6

 • 2004

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Naďa Hrčková: Dejiny hudby I., Európsky stredovek

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 47

 • 2003

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Slovenskí skladatelia III

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 2, s. 45 – 46

 • 2001

  HORKAY, Tomáš: Slovenskí skladatelia / Slowakische Komponisten

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 45

 • 2001

  ŠÁLYOVÁ, Silvia: Naďa Hrčková (ed.): Slovenskí skladatelia I

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 154 – 157

 • 2000

  KAJANOVÁ, Yvetta: Súčasná hudba medzi Východom a Západom

  Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 241 – 243

 • 1998

  ADAMOV, Norbert: Užitočný pohľad späť

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 7, s. 10

 • 1998

  BLAHYNKA, Miloslav: Búranie mýtov o slovenskej hudbe

  Naďa Hrčková: Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 15, s. 14

 • 1987

  -ak-: Hudobná kritika a hodnotenie

  Osvetová práca, 1987, Obzor, Bratislava, roč. 37, č. 17, s. 46

 • 1987

  BLAHYNKA, Miloslav: Naďa Hrčková: Hudobná kritika a hodnotenie

  Opus Bratislava 1986

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 8

 • 1986

  PETRÍK, Vladimír: Podnetná kniha o kritike

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 51

x