• 1969 – 1974

  VŠMU (hudobná teória)

 • 1973 – 1982

  redaktor vydavateľstva Opus, neskôr vedúci redakcie hudobnín a kníh o hudbe

 • 1983 – 1996

  pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV

 • od 1997

  pracovník Slavistického kabinetu SAV (neskôr Slavistický ústav Jána Stanislava SAV)

 • 1998

  titul PhD., dizertačná práca Hudba reholí na Slovensku v 16. – 18. storočí

 • od 2000

  pedagóg na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU (dejiny slovenskej hudby, dejiny európskej hudby so zameraním na hudbu stredoveku, renesancie a baroka)

Hlavné oblasti jeho výskumu tvoria predovšetkým staršie dejiny slovenskej hudby, najmä obdobia baroka, otázky svetskej a duchovnej slovenskej i európskej barokovej tvorby, staršie a neskoršie epochy dejín hudby.

Ako vedúci výskumných projektov sa zameriava na výskum kultúry 17. – 18. storočia na Slovensku, najmä kultúry rehoľných spoločenstiev (františkánov, jezuitov, piaristov) z interdisciplinárneho hľadiska (hudobného, jazykového, literárneho).

Publikoval početné štúdie doma i v zahraničí (Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Poľsko), monograficky spracoval slovenských hudobníkov najmä 18. storočia (František Xaver Budinský, Jozef Pantaleon Roškovský, Gaudentius Dettelbach, Juraj Zrunek, Peter Peťko a ďalší), je autorom hesiel v encyklopédii MGG. Popri ťažiskovej výskumnej práci je bohatá i jeho vedecko-popularizačná činnosť. Je editorom viacerých CD titulov odrážajúcich snahu oživiť neznáme hudobné pramene z archívov. Bol organizátorom viacerých medzinárodných vedeckých konferencií a editorom zborníkov.

Je členom prezídia spoločnosti Johann-Joseph-Fux-Gesellschaft so sídlom v Grazi a člen Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie. V súčasnosti je predseda Slovenskej muzikologickej asociácie.

x