2021

KRUČAYOVÁ, Alena: Jana Kalinayová-Bartová a kolektív: Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918

Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 2, s. 189 – 191

2019

BARTOVÁ, Jana: Erbové listiny rudolfinskej doby a možnosti ich skúmania ako hudobného prameňa

Die Wappenurkunden der rudolfinischen und postrudolfinischen Zeit und di Möglichkeiten ihrer Erfordhung als musik geschichtliche Quelle, 2019, Koniasch Latin Press, Praha, s. 129 – 141

2018

BARTOVÁ, Jana: Samuel Capricornus (1628 – 1665). Opus musicum (1655), zv. 9/1

Benignissime Jesu, O venerabile Sacramentum

Ars Musica, Bratislava
(74 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana. Zv. 9, Vydavateľstvo Ars musica)

2018

BARTOVÁ, Jana: Bernard Clairvaux ́s poetry as the inspirations for the composers of the 17th century

Musica Iagellonica, 2018, Krakov, roč. 9, s. 51 – 69
(1. vyd., Musica Iagellonica)

2018

BARTOVÁ, Jana: Italian sacred monody north of the alps

From Chiara Margarita Cozzolani’s Scherzi di sacra melodia (1648) to Daniel Speer's Philomela angelica (1688)

Musicologica Brunensia, 2018, roč. 53, č. 2, s. 87 – 104

2018

BARTOVÁ, Jana: Klenoty z múzea alebo ako sa zbiera hudba

Múzeum, 2018, roč. 64, č. 2, s. 55 – 56

2017

BARTOVÁ, Jana: Music by the Gabrielis in the Levoča and Bardejov Collections

Musica Iagellonica 8, 2017, Krakov, roč. 8, s. 95 – 116
(1. vyd., Musica Iagellonica)

2017

BARTOVÁ, Jana: The beginnings of the small-scale concertato motet on the territory of Slovakia

Kalinayová-Bartová, Jana (ed.): Musicologica Istropolitana 13. The reception of the Italian small-scale motet in Central Europe, 2017, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 169 – 196
(200 s., 1. vyd.)

2017

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana (ed.): Musicologica Istropolitana 13

The reception of the Italian small-scale motet in Central Europe

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL
(200 s., 1. vyd.)

2016

BARTOVÁ, Jana: Talianske hudobné inšpirácie v zbierke Philomela angelica cantionum sacrarum Daniela Speera

Italian musical inspirations in Daniel Speer’s Philomela angelica cantionum sacrarum collection

Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica, 2016, Bratislava, s. 9 – 51
(81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)

2016

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – ZAJÍČEK, Peter: Kritická edícia = Critical edition O Jesu meus amor. Venite qui esuritis. Venite gentes

Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica, 2016, Bratislava, s. 1 – 81
(81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)

2016

BARTOVÁ, Jana: The Utrecht Psalter – a new iconographic interpretation to the visual representation of the Psalm 107 (108)

Utrechtský žaltár – nová ikonografická interpretácia a vyobrazenie k Žalmu 107 (108)

Musica mediaeva liturgica II, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 197 – 209

2016

BARTOVÁ, Jana: Philomela angelica Daniela Speera – k neznámemu dielu známeho hudobníka

Philomela angelica by Daniel Speer an unknow work of a well-known musician

Musicologica Brunensia, 2016, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 51, č. 2, s. 41 – 53

2016

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – ZAJÍČEK, Peter (ed.): Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica

Bratislava
(81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)

2015

BARTOVÁ, Jana: Tradičné a unikátne v zobrazení Ars musica z cyklu Septem artes liberales vo výmaľne Evanjelického a. v. kostola v Štítniku

Lengová, Jana (ed.): Hudba – výskum – kontexty. [Music – research – contexts]. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 54 – 71
(164 s., 1. vyd., v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)

2015

BARTOVÁ, Jana: Medieval poetry as the inspiration for the composers of the 17th century

Kačic, Ladislav (ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von / Edited by Ladislav Kačic, 2015, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, s. 27 – 41

2015

BARTOVÁ, Jana: Italian music in the repertoire of Bratislavian musical institutions in the seventeenth century

Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński's Offertoria and Communiones (1611). Venezia. Edizioni Fondazione Levi, 2015, Benátky, s. 349 – 364

2014

BARTOVÁ, Jana: Daniel Speer (1636 – 1707) a jeho Philomela angelica cantionum sacrarum

Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/5. Ecce concipies in utero. Ecce annuncio vobis gaudium. Ecce quomodo moritur justus. [Bratislava]. Ars Musica, 2014, Bratislava, s. 9 – 17
(84 s., 1. vyd., 1 partitúra, faksimile, noty, Edícia: Musicalia Istropolitana)

2014

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – ZAJÍČEK, Peter (ed.): Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/5. Ecce concipies in utero. Ecce annuncio vobis gaudium. Ecce quomodo moritur justus. [Bratislava]. Ars Musica

Bratislava
(84 s., 1. vyd., 1 partitúra, faksimile, noty, Edícia: Musicalia Istropolitana)

2013

KAČÍREK, Ľuboš: Kalinayová-Bartová, Jana: Úvod do hudobnej muzeológie

Muzeológia a kultúrne dedičstvo (Museology and Cultural Heritage). Vedecký recenzovaný časopis, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 176 – 177
(Katedra etnológie a muzeológie)

2013

BARTOVÁ, Jana: Medzi Spišom a Sedmohradskom

K interregionálnym hudobnokultúrnym kontaktom v strednej Európe na príklade neznámeho prameňa zo 17. storočia

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 227 – 259

2012

BARTOVÁ, Jana: Polychoral music in seventeenth-century Slovakia: Italian models and local variants

La musica policorale in Italia e nell´Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento = Polychoral music in Italy and in Central-Eastern Europe at the turn of the seventeenth century, Venezia, Fondazione Levi, 2012, Benátky, s. 377 – 397

2011

BARTOVÁ, Jana: Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(222 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

2011

BARTOVÁ, Jana: The symbolism and reality of musical motifs in wall paintings at Martinček – did they play ala in Slovakia?

Baťa, Jan – Hlávková, Lenka – Kroupa, Jiří K. (eds.): Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 (Prague, August 23 – 26, 2006), 2011, Ústav hudební vědy, Univerzita Karlova v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Koniasch Latin Press, Praha, s. 33 – 44
(336 s., 1. vyd., Series: Clavis monumentorum musicorum regni Bohemiae. Series S (Subsidia), III.)

2011

BARTOVÁ, Jana: K aktuálnemu stavu hudobnoikonografického výskumu

Urdová, Sylvia (ed.): Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 214 – 218
(usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

2010

BARTOVÁ, Jana: Úvod do hudobnej muzeológie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(96 s., 1. vyd.)

2010

BARTOVÁ, Jana: Možnosti skúmania stredovekej nástennej maľby na Slovensku ako hudobného prameňa

Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II, 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 83 – 97

2009

BARTOVÁ, Jana: Nárek Adama – k prameňom a historickým kontextom

Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava, s. 181 – 196
(príloha 18 s., Studia Ethnomusicologica IV)

2009

BARTOVÁ, Jana: Hudobné nástroje na nástennej maľbe v Martinčeku

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2009, Bratislava, roč. 58, č. 1, s. 2 – 9

2009

BARTOVÁ, Jana: Ján Vest a najväčší organ v Uhorsku

Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 55 – 68

2009

BARTOVÁ, Jana: Nástenná maľba v rímskokatolíckom kostole v Martinčeku ako hudobnoikonografický problém

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 2 – 3, s. 202 – 240

2009

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Na okraj obrazu nebeskej hudby Spiša v 18. storočí

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 2 – 3, s. 267 – 282

2008

BARTOVÁ, Jana: Probleme der musikalischen Ikonographie des Mittelalters am Beispiel der Untersuchung der Wandmalerei in Martinček

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 50

2008

BARTOVÁ, Jana: Vzácna hudobná pamiatka v Martinčeku

Hudobná ikonografia na Slovensku. Zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov, 20. – 21. septembra 2006 v Rožňave, Drličková, Dana (ed.), 2008, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 78 – 90

2008

BARTOVÁ, Jana: Problémy hudobnej ikonografie stredoveku na príklade skúmania nástennej maľby v Martinčeku

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 50

2008

BARTOVÁ, Jana: On reception of Italian music in Slovakia in the seventeenth century

Early music. Context and ideas 2, 2008, Jagellonian University, Krakov, s. 389 – 398

2007

BARTOVÁ, Jana: Hudobné motívy na nástennej maľbe v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Martinčeku

Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 61 – 77

2007

BARTOVÁ, Jana: K činnosti a reflexii pôsobenia Jána Levoslava Bellu v Sibini

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 430 – 438

2006

BARTOVÁ, Jana: Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2006, Bratislava, roč. 55, s. 43 – 49
(Special issue in English)

2006

BARTOVÁ, Jana: Medzi Kroměřížom a Pruským – ku kontaktom hudobných centier v 2. polovici 17. storočia

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 23

2005

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2005, Bratislava, roč. 54, č. 4, s. 35 – 41

2005

BARTOVÁ, Jana: Eva Szórádová: Historické klavíry na Slovensku. Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 210 – 213

2005

BARTOVÁ, Jana: Spor Samuela Capricorna – spor tradície s modernou?

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 264 – 269

2005

BARTOVÁ, Jana: Repertoire und Aufführungspraxis der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 17. Jahrhundert

Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2005, Akadémiai Kiadó, Budapešť, č. 1 – 2, s. 51 – 67

2005

BARTOVÁ, Jana: Polychória na Slovensku v kontexte inštrumentačnej praxe

Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 133 – 142

2005

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Hudobné motívy vo výzdobe barokových organov na Slovensku

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 81 – 130

2005

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Musikalische motive in der Ausschmückung barocker Orgeln in der Slowakei

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 81 – 104
(príloha 23 s., obr.)

2004

BARTOVÁ, Jana: Hudobné nástroje a nástrojárstvo

Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), 2004, AEPress, Bratislava, s. 209 – 213

2004

BARTOVÁ, Jana: Hudobná výchova

Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), 2004, AEPress, Bratislava, s. 202 – 209

2004

BARTOVÁ, Jana: Osobnosti európskej hudby a Slovensko – osobnosti slovenskej hudby a Európa

Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), 2004, AEPress, Bratislava, s. 218 – 226

2003

BARTOVÁ, Jana: Jiří Sehnal a Jitřenka Pešková (ed.): Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis Operum Artis Musicae Collectio Cremsirii Reservata

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 128 – 130

2003

BARTOVÁ, Jana: Zur Frage der Chöre im Schuldrama der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 115 – 126

2003

BARTOVÁ, Jana: Städtisches und höfisches Musikleben in Ungarn und in den Nachbarregionen im 16. – 19. Jahrhundert

Medzinárodná muzikologická konferencia, Budapešť, 28. – 30. novembra 2003

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 551 – 553

2003

BARTOVÁ, Jana: K otázke chórov v školskej hre na Slovensku v 16. a 17. storočí

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 115 – 126

2001

red: Miesto pre ... Janu Bartovú-Kalinayovú, riaditeľku Hudobného múzea SNM [rozhovor]

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 8 – 10

2001

BARTOVÁ, Jana: Pamiatky renesančnej polyfónie v slovenských múzeách a archívoch

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2001, Bratislava, roč. 50, č. 4, s. 35 – 39

2001

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana a kol. (ed.): Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea I

Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(349 s., 1. vyd.)

2001

BARTOVÁ, Jana: Miesto pre-

PhDr. Janu Bartovú-Kalinayovú, riaditeľku Hudobného múzea Slovenského národného múzea

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 8 – 10

2000

PETRENKOVÁ, Emília: Inventárne zoznamy hudobnín

Knižnice a informácie, 2000, Matica slovenská, Martin, roč. 32, č. 7 – 8, s. 273 – 274

2000

BARTOVÁ, Jana: Gegenreformation und Änderungen im Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei am Ende des 17. Jahrhunderts

Kačic, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, 2000, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, s. 299 – 305

2000

BARTOVÁ, Jana: Skladateľ na Slovensku v 17. storočí – umelec či “manažér”?

Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 175 – 183

1999

BARTOVÁ, Jana: Hudba a hudobné pamiatky

kol.: Gotické umenie z bratislavských zbierok. Katalóg z výstavy, Mestské múzeum v Bratislave, máj – august 2000, 1999, Slovenská národná galéria, Bratislava, s. 69 – 73
(170 s., 1. vyd.)

1999

BARTOVÁ, Jana: Hudobnoknižný trh a hudobnovydavateľské aktivity na Slovensku v 16. a 17. storočí

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 2 – 3, s. 251 – 303

1999

BARTOVÁ, Jana: Vzácne pamiatky liturgickej hudby

Katolícke noviny, 1999, Bratislava, roč. 114, č. 44, s. 19

1999

BARTOVÁ, Jana: Hudobné múzeum Slovenského národného múzea – stav, problémy, perspektívy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 509 – 514

1999

KALINAYOVÁ, Jana – LEHOTSKÁ, Miriam: Mozartov týždeň '99

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 28

1998

BARTOVÁ, Jana: Anketa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 423 – 425

1998

BARTOVÁ, Jana: Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 452 – 454

1998

BARTOVÁ, Jana: Hudba na spoločenské príležitosti – príspevok k otázkam amatérskeho muzicírovania na Slovensku v 17. storočí

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 345 – 361

1998

BARTOVÁ, Jana: Hudobnovydavateľské aktivity na Slovensku v 16. – 17. storočí

Kritické edice hudebních památek. [Sv. 1]. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konaných v letech 1995, 1996, 1997, Vičar, Jan – Felgrová, Božena (ed.), 1998, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 186 – 194

1997

KALINAYOVÁ, Jana – KOVÁČOVÁ, Mária: Obraz kultúrneho dedičstva

Rozhovor s riaditeľkou Hudobného múzea PhDr. Janou Kalinayovou

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 3

1997

SZÓRÁDOVÁ, Eva: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 9

1997

BARTOVÁ, Jana: Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 64 – 65

1997

BARTOVÁ, Jana: Hudobné motívy v liturgických kódexoch

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 24 – 25

1997

BARTOVÁ, Jana: Zu den Anfängen der Barockmusik in der Slowakei in mitteleuropäischen Zusammenhängen

Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, AEPress, Bratislava, s. 147 – 151
(Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2)

1996

KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Poklady hudobnej minulosti

Katalóg k výstave

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

1996

BARTOVÁ, Jana: Poklady hudobnej minulosti

Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 46, s. 15

1996

BARTOVÁ, Jana: Polychória v hudobnej tradícii Slovenska

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 461 – 463

1996

BARTOVÁ, Jana: Renesančná a baroková hudba

Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), 1996, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 72 – 76
(104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

1996

BARTOVÁ, Jana: Hudobná výchova – od stredovekého kvadrivia po Ratio educationis

Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), 1996, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 78 – 81
(104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

1995

BARTOVÁ, Jana: Múzeá v Japonsku – Japonsko v múzeách 1

Múzeum, 1995, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 40, č. 3, s. 17 – 21

1995

BARTOVÁ, Jana: Múzeá v Japonsku – Japonsko v múzeách 2

Múzeum, 1995, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 40, č. 4, s. 22 – 24

1995

KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(255 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

1995

BARTOVÁ, Jana: K niektorým metodologickým problémom (hudobnej) histórie

Gruska, Viliam Ján (zost.) a kol.: Cesty hudby k mladým a mladých k hudbe, 1995, Nadácia Prebudená pieseň, Bratislava, s. 94 – 98
(Zborník príspevkov viacodborovej rozpravy V. Podroháčskeho stretnutia mladých muzikantov Staré nôty mladých strún, Chata Zverovka, Roháče, 19. – 21. apríla 1995)

1994

KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(242 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

1994

BARTOVÁ, Jana: Stredoeurópske kontexty barokovej hudby

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 8, s. 1 – 2

1994

BARTOVÁ, Jana: Hudobné aktivity spišských evanjelikov v Nemecku v 17. storočí

Musicologica Slovaca et Europaea XIX, 1994, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 53 – 62

1993

KALINAYOVÁ, Jana – KAČIC, Ladislav – SESTRIENKOVÁ, Iveta (ed.): Laudate Dominum. Žalmy 17. a 18. storočia zo Slovenska / Psalmen des 17. und 18. Jahrhunderts aus der Slowakei

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(150 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

1993

KALINAYOVÁ, Jana – TAUBEROVÁ, Alexandra: Hudobná história bratislavského jezuitského kostola

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1993, Bratislava, roč. 42, č. 2, s. 11 – 13

1992

BARTOVÁ, Jana: O stredoeurópskej hudbe 18. storočia

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 20, s. 15

1992

BARTOVÁ, Jana: V Skalici k 200. výročiu smrti Paulína Bajana

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 2

1992

BARTOVÁ, Jana: Tvorcovia hudobnej Bratislavy

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 6, s. 5

1992

KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Tvorcovia hudobnej Bratislavy / Schöpfer der Musikstadt Bratislava

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Geoprint, Bratislava
(42 s., 1. vyd., slovenská, nemecká verzia)

1991

BARTOVÁ, Jana: Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-Century Hungary

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 2, s. 5

1991

KALINAYOVÁ, Jana – TAUBEROVÁ, Alexandra: Tradície pestovania hudby v dóme sv. Martina v Bratislave

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1991, Bratislava, roč. 40, č. 2, s. 9 – 10

1991

BARTOVÁ, Jana: Koncepcia počítačového spracovania zbierkových predmetov v Hudobnom múzeu SNM

Múzeum, 1991, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 36, č. 4, s. 10 – 16

1989

BARTOVÁ, Jana: K problematike hudby v školských hrách

Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 97 – 104
(Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)

1989

BARTOVÁ, Jana: Z histórie nototlače

K 450. výročiu úmrtia Ottaviana Petrucciho (1466 – 1539)

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 34, s. 15

1989

BARTOVÁ, Jana: Najstaršie dokumenty k hudobnému životu v Pruskom

Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. júna 1987 v Považskej Bystrici, Sedlák, Imrich (zost.), 1989, Matica slovenská, Martin, s. 263 – 268

1989

BARTOVÁ, Jana: Hudobné inventáre na Slovensku zo 16. a 17. storočia

Zborník Slovenského národného múzea. História 29, 1989, Osveta, Martin, s. 281 – 303

1988

BARTOVÁ, Jana: Joseph Haydn v Bratislave

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 2

1988

BARTOVÁ, Jana: Putovanie s Danielom Speerom

Slovo o hudobnej výstave

Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 14 – 15, s. 21

1988

BARTOVÁ, Jana: Beitrag zum Kennenlernen der Musik des 17. Jahrhunderts in der Slowakei auf der Grundlage von Informationen aus Musikinventaren und anderen sekundären Musikquellen

Musica Antiqua 8. Vol. 1, Acta Musicologica, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 479 – 487

1987

BARTOVÁ, Jana: Pruské a jeho neznáma hudobná minulosť

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 8

1985

BARTOVÁ, Jana: “Prodromus melicus” – bratislavská hudobná tlač M. M. Pollentaria zo 17. storočia

Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1985, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 55 – 58
(Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  BARTOVÁ, Jana: Samuel Capricornus (1628 – 1665). Opus musicum (1655), zv. 9/1

  Benignissime Jesu, O venerabile Sacramentum

  Ars Musica, Bratislava
  (74 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana. Zv. 9, Vydavateľstvo Ars musica)

 • 2011

  BARTOVÁ, Jana: Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 2010

  BARTOVÁ, Jana: Úvod do hudobnej muzeológie

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (96 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2019

  BARTOVÁ, Jana: Erbové listiny rudolfinskej doby a možnosti ich skúmania ako hudobného prameňa

  Die Wappenurkunden der rudolfinischen und postrudolfinischen Zeit und di Möglichkeiten ihrer Erfordhung als musik geschichtliche Quelle, 2019, Koniasch Latin Press, Praha, s. 129 – 141

 • 2018

  BARTOVÁ, Jana: Bernard Clairvaux ́s poetry as the inspirations for the composers of the 17th century

  Musica Iagellonica, 2018, Krakov, roč. 9, s. 51 – 69
  (1. vyd., Musica Iagellonica)

 • 2018

  BARTOVÁ, Jana: Italian sacred monody north of the alps

  From Chiara Margarita Cozzolani’s Scherzi di sacra melodia (1648) to Daniel Speer's Philomela angelica (1688)

  Musicologica Brunensia, 2018, roč. 53, č. 2, s. 87 – 104

 • 2017

  BARTOVÁ, Jana: Music by the Gabrielis in the Levoča and Bardejov Collections

  Musica Iagellonica 8, 2017, Krakov, roč. 8, s. 95 – 116
  (1. vyd., Musica Iagellonica)

 • 2017

  BARTOVÁ, Jana: The beginnings of the small-scale concertato motet on the territory of Slovakia

  Kalinayová-Bartová, Jana (ed.): Musicologica Istropolitana 13. The reception of the Italian small-scale motet in Central Europe, 2017, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 169 – 196
  (200 s., 1. vyd.)

 • 2016

  BARTOVÁ, Jana: Philomela angelica Daniela Speera – k neznámemu dielu známeho hudobníka

  Philomela angelica by Daniel Speer an unknow work of a well-known musician

  Musicologica Brunensia, 2016, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, roč. 51, č. 2, s. 41 – 53

 • 2016

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – ZAJÍČEK, Peter: Kritická edícia = Critical edition O Jesu meus amor. Venite qui esuritis. Venite gentes

  Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica, 2016, Bratislava, s. 1 – 81
  (81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)

 • 2016

  BARTOVÁ, Jana: The Utrecht Psalter – a new iconographic interpretation to the visual representation of the Psalm 107 (108)

  Utrechtský žaltár – nová ikonografická interpretácia a vyobrazenie k Žalmu 107 (108)

  Musica mediaeva liturgica II, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 197 – 209

 • 2016

  BARTOVÁ, Jana: Talianske hudobné inšpirácie v zbierke Philomela angelica cantionum sacrarum Daniela Speera

  Italian musical inspirations in Daniel Speer’s Philomela angelica cantionum sacrarum collection

  Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica, 2016, Bratislava, s. 9 – 51
  (81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)

 • 2015

  BARTOVÁ, Jana: Tradičné a unikátne v zobrazení Ars musica z cyklu Septem artes liberales vo výmaľne Evanjelického a. v. kostola v Štítniku

  Lengová, Jana (ed.): Hudba – výskum – kontexty. [Music – research – contexts]. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 54 – 71
  (164 s., 1. vyd., v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)

 • 2015

  BARTOVÁ, Jana: Medieval poetry as the inspiration for the composers of the 17th century

  Kačic, Ladislav (ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von / Edited by Ladislav Kačic, 2015, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, s. 27 – 41

 • 2015

  BARTOVÁ, Jana: Italian music in the repertoire of Bratislavian musical institutions in the seventeenth century

  Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński's Offertoria and Communiones (1611). Venezia. Edizioni Fondazione Levi, 2015, Benátky, s. 349 – 364

 • 2014

  BARTOVÁ, Jana: Daniel Speer (1636 – 1707) a jeho Philomela angelica cantionum sacrarum

  Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/5. Ecce concipies in utero. Ecce annuncio vobis gaudium. Ecce quomodo moritur justus. [Bratislava]. Ars Musica, 2014, Bratislava, s. 9 – 17
  (84 s., 1. vyd., 1 partitúra, faksimile, noty, Edícia: Musicalia Istropolitana)

 • 2013

  BARTOVÁ, Jana: Medzi Spišom a Sedmohradskom

  K interregionálnym hudobnokultúrnym kontaktom v strednej Európe na príklade neznámeho prameňa zo 17. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 227 – 259

 • 2012

  BARTOVÁ, Jana: Polychoral music in seventeenth-century Slovakia: Italian models and local variants

  La musica policorale in Italia e nell´Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento = Polychoral music in Italy and in Central-Eastern Europe at the turn of the seventeenth century, Venezia, Fondazione Levi, 2012, Benátky, s. 377 – 397

 • 2011

  BARTOVÁ, Jana: K aktuálnemu stavu hudobnoikonografického výskumu

  Urdová, Sylvia (ed.): Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 214 – 218
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

 • 2011

  BARTOVÁ, Jana: The symbolism and reality of musical motifs in wall paintings at Martinček – did they play ala in Slovakia?

  Baťa, Jan – Hlávková, Lenka – Kroupa, Jiří K. (eds.): Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 (Prague, August 23 – 26, 2006), 2011, Ústav hudební vědy, Univerzita Karlova v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Koniasch Latin Press, Praha, s. 33 – 44
  (336 s., 1. vyd., Series: Clavis monumentorum musicorum regni Bohemiae. Series S (Subsidia), III.)

 • 2010

  BARTOVÁ, Jana: Možnosti skúmania stredovekej nástennej maľby na Slovensku ako hudobného prameňa

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II, 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 83 – 97

 • 2009

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné nástroje na nástennej maľbe v Martinčeku

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2009, Bratislava, roč. 58, č. 1, s. 2 – 9

 • 2009

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Na okraj obrazu nebeskej hudby Spiša v 18. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 2 – 3, s. 267 – 282

 • 2009

  BARTOVÁ, Jana: Nástenná maľba v rímskokatolíckom kostole v Martinčeku ako hudobnoikonografický problém

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 2 – 3, s. 202 – 240

 • 2009

  BARTOVÁ, Jana: Ján Vest a najväčší organ v Uhorsku

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 55 – 68

 • 2009

  BARTOVÁ, Jana: Nárek Adama – k prameňom a historickým kontextom

  Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava, s. 181 – 196
  (príloha 18 s., Studia Ethnomusicologica IV)

 • 2008

  BARTOVÁ, Jana: On reception of Italian music in Slovakia in the seventeenth century

  Early music. Context and ideas 2, 2008, Jagellonian University, Krakov, s. 389 – 398

 • 2008

  BARTOVÁ, Jana: Probleme der musikalischen Ikonographie des Mittelalters am Beispiel der Untersuchung der Wandmalerei in Martinček

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 50

 • 2008

  BARTOVÁ, Jana: Vzácna hudobná pamiatka v Martinčeku

  Hudobná ikonografia na Slovensku. Zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov, 20. – 21. septembra 2006 v Rožňave, Drličková, Dana (ed.), 2008, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 78 – 90

 • 2008

  BARTOVÁ, Jana: Problémy hudobnej ikonografie stredoveku na príklade skúmania nástennej maľby v Martinčeku

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 50

 • 2007

  BARTOVÁ, Jana: K činnosti a reflexii pôsobenia Jána Levoslava Bellu v Sibini

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 430 – 438

 • 2007

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné motívy na nástennej maľbe v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Martinčeku

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 61 – 77

 • 2006

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2006, Bratislava, roč. 55, s. 43 – 49
  (Special issue in English)

 • 2006

  BARTOVÁ, Jana: Medzi Kroměřížom a Pruským – ku kontaktom hudobných centier v 2. polovici 17. storočia

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 23

 • 2005

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2005, Bratislava, roč. 54, č. 4, s. 35 – 41

 • 2005

  BARTOVÁ, Jana: Spor Samuela Capricorna – spor tradície s modernou?

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 264 – 269

 • 2005

  BARTOVÁ, Jana: Repertoire und Aufführungspraxis der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 17. Jahrhundert

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 2005, Akadémiai Kiadó, Budapešť, č. 1 – 2, s. 51 – 67

 • 2005

  BARTOVÁ, Jana: Polychória na Slovensku v kontexte inštrumentačnej praxe

  Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 133 – 142

 • 2005

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Hudobné motívy vo výzdobe barokových organov na Slovensku

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 81 – 130

 • 2005

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – CHMELINOVÁ, Katarína: Musikalische motive in der Ausschmückung barocker Orgeln in der Slowakei

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 81 – 104
  (príloha 23 s., obr.)

 • 2004

  BARTOVÁ, Jana: Hudobná výchova

  Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), 2004, AEPress, Bratislava, s. 202 – 209

 • 2004

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné nástroje a nástrojárstvo

  Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), 2004, AEPress, Bratislava, s. 209 – 213

 • 2004

  BARTOVÁ, Jana: Osobnosti európskej hudby a Slovensko – osobnosti slovenskej hudby a Európa

  Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), 2004, AEPress, Bratislava, s. 218 – 226

 • 2003

  BARTOVÁ, Jana: Städtisches und höfisches Musikleben in Ungarn und in den Nachbarregionen im 16. – 19. Jahrhundert

  Medzinárodná muzikologická konferencia, Budapešť, 28. – 30. novembra 2003

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 551 – 553

 • 2003

  BARTOVÁ, Jana: Zur Frage der Chöre im Schuldrama der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 115 – 126

 • 2003

  BARTOVÁ, Jana: K otázke chórov v školskej hre na Slovensku v 16. a 17. storočí

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 115 – 126

 • 2001

  BARTOVÁ, Jana: Pamiatky renesančnej polyfónie v slovenských múzeách a archívoch

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 2001, Bratislava, roč. 50, č. 4, s. 35 – 39

 • 2000

  BARTOVÁ, Jana: Skladateľ na Slovensku v 17. storočí – umelec či “manažér”?

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 175 – 183

 • 2000

  BARTOVÁ, Jana: Gegenreformation und Änderungen im Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei am Ende des 17. Jahrhunderts

  Kačic, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, 2000, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, s. 299 – 305

 • 1999

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné múzeum Slovenského národného múzea – stav, problémy, perspektívy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 509 – 514

 • 1999

  BARTOVÁ, Jana: Hudobnoknižný trh a hudobnovydavateľské aktivity na Slovensku v 16. a 17. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 2 – 3, s. 251 – 303

 • 1999

  BARTOVÁ, Jana: Hudba a hudobné pamiatky

  kol.: Gotické umenie z bratislavských zbierok. Katalóg z výstavy, Mestské múzeum v Bratislave, máj – august 2000, 1999, Slovenská národná galéria, Bratislava, s. 69 – 73
  (170 s., 1. vyd.)

 • 1998

  BARTOVÁ, Jana: Hudba na spoločenské príležitosti – príspevok k otázkam amatérskeho muzicírovania na Slovensku v 17. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 345 – 361

 • 1998

  BARTOVÁ, Jana: Hudobnovydavateľské aktivity na Slovensku v 16. – 17. storočí

  Kritické edice hudebních památek. [Sv. 1]. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konaných v letech 1995, 1996, 1997, Vičar, Jan – Felgrová, Božena (ed.), 1998, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 186 – 194

 • 1997

  BARTOVÁ, Jana: Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 64 – 65

 • 1997

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné motívy v liturgických kódexoch

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 24 – 25

 • 1997

  BARTOVÁ, Jana: Zu den Anfängen der Barockmusik in der Slowakei in mitteleuropäischen Zusammenhängen

  Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, AEPress, Bratislava, s. 147 – 151
  (Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2)

 • 1996

  BARTOVÁ, Jana: Polychória v hudobnej tradícii Slovenska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 461 – 463

 • 1996

  BARTOVÁ, Jana: Renesančná a baroková hudba

  Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), 1996, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 72 – 76
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1996

  BARTOVÁ, Jana: Hudobná výchova – od stredovekého kvadrivia po Ratio educationis

  Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), 1996, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 78 – 81
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1995

  BARTOVÁ, Jana: Múzeá v Japonsku – Japonsko v múzeách 2

  Múzeum, 1995, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 40, č. 4, s. 22 – 24

 • 1995

  BARTOVÁ, Jana: Múzeá v Japonsku – Japonsko v múzeách 1

  Múzeum, 1995, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 40, č. 3, s. 17 – 21

 • 1995

  BARTOVÁ, Jana: K niektorým metodologickým problémom (hudobnej) histórie

  Gruska, Viliam Ján (zost.) a kol.: Cesty hudby k mladým a mladých k hudbe, 1995, Nadácia Prebudená pieseň, Bratislava, s. 94 – 98
  (Zborník príspevkov viacodborovej rozpravy V. Podroháčskeho stretnutia mladých muzikantov Staré nôty mladých strún, Chata Zverovka, Roháče, 19. – 21. apríla 1995)

 • 1994

  BARTOVÁ, Jana: Stredoeurópske kontexty barokovej hudby

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 8, s. 1 – 2

 • 1994

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné aktivity spišských evanjelikov v Nemecku v 17. storočí

  Musicologica Slovaca et Europaea XIX, 1994, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 53 – 62

 • 1993

  KALINAYOVÁ, Jana – TAUBEROVÁ, Alexandra: Hudobná história bratislavského jezuitského kostola

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1993, Bratislava, roč. 42, č. 2, s. 11 – 13

 • 1991

  KALINAYOVÁ, Jana – TAUBEROVÁ, Alexandra: Tradície pestovania hudby v dóme sv. Martina v Bratislave

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1991, Bratislava, roč. 40, č. 2, s. 9 – 10

 • 1991

  BARTOVÁ, Jana: Koncepcia počítačového spracovania zbierkových predmetov v Hudobnom múzeu SNM

  Múzeum, 1991, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 36, č. 4, s. 10 – 16

 • 1989

  BARTOVÁ, Jana: Najstaršie dokumenty k hudobnému životu v Pruskom

  Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. júna 1987 v Považskej Bystrici, Sedlák, Imrich (zost.), 1989, Matica slovenská, Martin, s. 263 – 268

 • 1989

  BARTOVÁ, Jana: Hudobné inventáre na Slovensku zo 16. a 17. storočia

  Zborník Slovenského národného múzea. História 29, 1989, Osveta, Martin, s. 281 – 303

 • 1989

  BARTOVÁ, Jana: K problematike hudby v školských hrách

  Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 97 – 104
  (Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)

 • 1988

  BARTOVÁ, Jana: Beitrag zum Kennenlernen der Musik des 17. Jahrhunderts in der Slowakei auf der Grundlage von Informationen aus Musikinventaren und anderen sekundären Musikquellen

  Musica Antiqua 8. Vol. 1, Acta Musicologica, 1988, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 479 – 487

 • 1985

  BARTOVÁ, Jana: “Prodromus melicus” – bratislavská hudobná tlač M. M. Pollentaria zo 17. storočia

  Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1985, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 55 – 58
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2005

  BARTOVÁ, Jana: Eva Szórádová: Historické klavíry na Slovensku. Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 210 – 213

 • 2003

  BARTOVÁ, Jana: Jiří Sehnal a Jitřenka Pešková (ed.): Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis Operum Artis Musicae Collectio Cremsirii Reservata

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 128 – 130

 • 1998

  BARTOVÁ, Jana: Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 452 – 454

 • 1991

  BARTOVÁ, Jana: Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-Century Hungary

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 2, s. 5

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2017

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana (ed.): Musicologica Istropolitana 13

  The reception of the Italian small-scale motet in Central Europe

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL
  (200 s., 1. vyd.)

 • 2016

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – ZAJÍČEK, Peter (ed.): Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica

  Bratislava
  (81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)

 • 2014

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana – ZAJÍČEK, Peter (ed.): Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/5. Ecce concipies in utero. Ecce annuncio vobis gaudium. Ecce quomodo moritur justus. [Bratislava]. Ars Musica

  Bratislava
  (84 s., 1. vyd., 1 partitúra, faksimile, noty, Edícia: Musicalia Istropolitana)

 • 2001

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana a kol. (ed.): Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea I

  Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (349 s., 1. vyd.)

 • 1996

  KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Poklady hudobnej minulosti

  Katalóg k výstave

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1995

  KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (255 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1994

  KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (242 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1993

  KALINAYOVÁ, Jana – KAČIC, Ladislav – SESTRIENKOVÁ, Iveta (ed.): Laudate Dominum. Žalmy 17. a 18. storočia zo Slovenska / Psalmen des 17. und 18. Jahrhunderts aus der Slowakei

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (150 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)

 • 1992

  KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Tvorcovia hudobnej Bratislavy / Schöpfer der Musikstadt Bratislava

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Geoprint, Bratislava
  (42 s., 1. vyd., slovenská, nemecká verzia)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2018

  BARTOVÁ, Jana: Klenoty z múzea alebo ako sa zbiera hudba

  Múzeum, 2018, roč. 64, č. 2, s. 55 – 56

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2001

  BARTOVÁ, Jana: Miesto pre-

  PhDr. Janu Bartovú-Kalinayovú, riaditeľku Hudobného múzea Slovenského národného múzea

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 8 – 10

 • 1999

  KALINAYOVÁ, Jana – LEHOTSKÁ, Miriam: Mozartov týždeň '99

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 7 – 8, s. 28

 • 1999

  BARTOVÁ, Jana: Vzácne pamiatky liturgickej hudby

  Katolícke noviny, 1999, Bratislava, roč. 114, č. 44, s. 19

 • 1998

  BARTOVÁ, Jana: Anketa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 3, s. 423 – 425

 • 1996

  BARTOVÁ, Jana: Poklady hudobnej minulosti

  Literárny týždenník, 1996, Bratislava, roč. 9, č. 46, s. 15

 • 1992

  BARTOVÁ, Jana: O stredoeurópskej hudbe 18. storočia

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 20, s. 15

 • 1992

  BARTOVÁ, Jana: Tvorcovia hudobnej Bratislavy

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 6, s. 5

 • 1992

  BARTOVÁ, Jana: V Skalici k 200. výročiu smrti Paulína Bajana

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 2

 • 1989

  BARTOVÁ, Jana: Z histórie nototlače

  K 450. výročiu úmrtia Ottaviana Petrucciho (1466 – 1539)

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 34, s. 15

 • 1988

  BARTOVÁ, Jana: Joseph Haydn v Bratislave

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 2

 • 1988

  BARTOVÁ, Jana: Putovanie s Danielom Speerom

  Slovo o hudobnej výstave

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 14 – 15, s. 21

 • 1987

  BARTOVÁ, Jana: Pruské a jeho neznáma hudobná minulosť

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 8

Bibliografia

 • 2021

  KRUČAYOVÁ, Alena: Jana Kalinayová-Bartová a kolektív: Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 2, s. 189 – 191

 • 2013

  KAČÍREK, Ľuboš: Kalinayová-Bartová, Jana: Úvod do hudobnej muzeológie

  Muzeológia a kultúrne dedičstvo (Museology and Cultural Heritage). Vedecký recenzovaný časopis, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 176 – 177
  (Katedra etnológie a muzeológie)

 • 2001

  red: Miesto pre ... Janu Bartovú-Kalinayovú, riaditeľku Hudobného múzea SNM [rozhovor]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 9, s. 8 – 10

 • 2000

  PETRENKOVÁ, Emília: Inventárne zoznamy hudobnín

  Knižnice a informácie, 2000, Matica slovenská, Martin, roč. 32, č. 7 – 8, s. 273 – 274

 • 1997

  SZÓRÁDOVÁ, Eva: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 19, s. 9

 • 1997

  KALINAYOVÁ, Jana – KOVÁČOVÁ, Mária: Obraz kultúrneho dedičstva

  Rozhovor s riaditeľkou Hudobného múzea PhDr. Janou Kalinayovou

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 3

x