• 1982 – 1986

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), práca Hudobná tvorba na Slovensku v 17. storočí, 1986 titul PhDr.

 • 1986 – 1995

  odborná pracovníčka Hudobného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave

 • 1995 – 1999

  externé postgraduálne doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a Ústave hudobnej vedy SAV

 • 1995 – 2002

  riaditeľka Hudobného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave

 • 2000

  titul PhD., dizertačná práca Repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí

 • od 2003

  pôsobí na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 • 2011

  habilitovala na Filozofickej fakulte UK monografiou Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku

V priebehu svojej vedeckej dráhy sa zameriavala na slovenské a európske dejiny hudby starších historických období, najmä stredoveku, na hudobnú ikonografiu, historickú organológiu a hudobnú muzeológiu.

Absolvovala dvojmesačný študijný pobyt v Japonsku s témou Systém hudobnej dokumentácie a prezentácie v japonských múzeách (1994) a mesačný študijný pobyt v Rakúsku s témou Hudobné kontakty medzi Viedňou a Bratislavou v 17. storočí (2003).

x