• 1946 – 1950

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda, estetika), 1953 titul PhDr., doktorandská rigorózna práca Zakladatelia českej modernej hudby vo svetle kritiky na Slovensku

 • 1951 – 1960

  pôsobenie v Čs. rozhlase v Bratislave, 1951 – 1953 hudobný redaktor v redakcii tzv. miešaných programov, 1954 – 1958 vedúci redaktor odboru ľudovej hudby, 1958 – 1960 redaktor hudobno-vzdelávacej redakcie (relácie o súčasnej slovenskej hudbe Hudba pre všetkých)

 • 1954 – 1969

  externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave (vyučoval dejiny hudby, estetiku, hudobnú analýzu, ľudovú hudbu)

 • 1960 – 1974

  vedúci výroby a archivár Slovenského hudobného fondu, príprava a realizácia viac ako 1000 premiérových titulov všetkých žánrov slovenskej hudby

 • 1970

  spolu s Ladislavom Lengom a Viliamom Fedorom zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre hudobnú výchovu a redaktor jej časopisu

 • 1974 – 1981

  vedúci dokumentácie hudobných diel v Slovenskom ochrannom zväze autorskom (SOZA), do odchodu do dôchodku

Vo svojom bádaní sa zameriaval na problematiku hudobnej kritiky a hudobnej terminológie, venoval sa reflexii slovenskej hudobnej tvorby a dokumentácii slovenských diel.

Spolupracoval s Jankom Matuš­kom a Pavlom Tonkovičom, aktívne sa podieľal na založení Súboru ľudovej umeleckej tvorivosti, pripravoval početné relácie, z ktorých mnohé sa stali kmeňovými reláciami svojho druhu v rozhlase, napr. programy o východoslovenskom folklóre.

Zostavil Hudobný terminologický slov­ník (1997), vypracoval heslá do slovníka 100 slovenských skladateľov (1998). V súčasnosti vypracováva cca 200 hesiel do slovníka Osobnosti Slovenska – Umenie – Hudba.

x