• 1971 – 1976

  VŠMU (hudobná teória)

 • 1982 – 1988

  redaktorka časopisu Hudobný život

 • 1983

  titul PhDr. (odbor hudobná veda)

 • 1988

  hodnosť CSc., kandidátska dizertačná práca Hudobný romantizmus na Slovensku v rokoch 1830 – 1918

 • 1988 – 1989

  odborná pracovníčka VŠMU

 • od 1990

  vedecká pracovníčka v Oddelení hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV

 •  

V oblasti výskumu sa špecializuje na výskum dejín hudby 19. storočia na Slovensku v európskom kontexte so zameraním na pramennokritické, hudobnoštýlové, hudobnoanalytické a sociálnokultúrne aspekty ako aj na dielo Jána Levoslava Bellu.

Je členkou v zahraničných spoločnostiam a pracovných skupinách, od 1995 členka predsedníctva IGEB (Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik Graz, Rakúsko), od 1999 členka medzinárodnej pracovnej skupiny hudobných historikov Arbeitsgemeinschaft für Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Universität Leipzig (SRN), 2003 – 2008 odborná poradkyňa pre oblasť slovenskej hudby hudobnej encyklopédie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), druhé vydanie, Personenteil a Supplement.

x