• 1971 – 1976

  VŠMU (hudobná teória)

 • 1982 – 1988

  redaktorka časopisu Hudobný život

 • 1983

  titul PhDr. (odbor hudobná veda)

 • 1988

  hodnosť CSc., kandidátska dizertačná práca Hudobný romantizmus na Slovensku v rokoch 1830 – 1918

 • 1988 – 1989

  odborná pracovníčka VŠMU

 • od 1990

  vedecká pracovníčka v Oddelení hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV

 •  

Jana Langová sa špecializuje na dejiny hudby 19. a sčasti 20. storočia na Slovensku. Autorsky participovala na kolektívnych monografiách Dejiny slovenskej hudby (1996, anglická verzia 2003) a Hudobné dejiny Bratislavy. Od stredoveku po rok 1918 (2020). Podieľala sa na pramenno-kritickej edícii súborného diela J. L. Bellu. Vydala notovú Antológiu klavírnej hudby na Slovensku (1830 – 1918) (2015) a knižnú monografiu Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 −1919). Život, dielo, korešpondencia (2019).

Od r. 1999 je členkou pracovnej skupiny pre výskum dejín hudby strednej a východnej Európy pri Univerzite v Lipsku (Arbeitsgemeinschaft für Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Universität Leipzig); v rokoch 2003 – 2008 pôsobila ako odborná poradkyňa pre oblasť slovenskej hudby hudobnej encyklopédie Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG, druhé vydanie, Personenteil a Supplement).

x