• 1948 – 1953

    Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda a estetika)

  • 1953 – 1989

    jeden z prvých pracovníkov Ústavu hudobnej vedy SAV (od 1953 v Oddelení hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV, od 1973 v Sekcii hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV, od 1979 vedúci vedecký pracovník, 1988 – 1989 vedúci Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV), súčasne externý pedagóg na VŠMU a Filozofickej fakulte UK v Bratislave

V centre jeho celoživotnej práce bola oblasť hudobnej histórie, zaoberal sa hudobnou kultúrou Veľkej Moravy, hudobnou medievalistikou, renesančnou a barokovou hudbou, otázkami genézy a podstaty slovenskej národnej hudby v 18. a 19. storočí. Jeho štúdie o významných slovenských hudobníkoch, akými boli Ján Šimrák, Samuel Capricornus, Štefan Monetarius-Cremnicianus, Zachariáš Zarevutius, Ján Kusser st., sa stali vzorovými vedeckými monografiami slovenskej hudobnej historiografie. Využil v nich praktické skúsenosti z vlastnej, bádateľskej archívnej práce so slovenskými prameňmi, ktoré zúročil spolu s bohatými poznatkami zo sústavného štúdia zahraničnej odbornej literatúry v knižnej publikácii Vývoj európskeho notopisu (Opus, Bratislava 1982), obohatenej ukážkami transkripcie prameňov slovenského pôvodu.

Vrcholným pilierom jeho vedeckého bádania sa stal projekt Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku, ktorý formuloval v spolupráci so svojimi kolegami na pôde SAV začiatkom 80. rokov a prakticky ho predložil v jedinečnej pôvodnej syntetickej knižnej publikácii Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok (Opus, Bratislava 1984). Venoval sa aj riešeniu teoretických problémov hudobnej historiografie. Vypracoval modernú koncepciu slovenskej hudobnej historiografie, založenú na univerzalistickom a kulturologickom chápaní hudobnej vedy ako filozoficko-historickej disciplíny. Vo svojej poslednej syntetickej práci predložil vlastnú systematiku hudobnej historiografie, charakteristiku jej subdisciplín a vedeckých metód.

Napísal okolo 250 vedeckých štúdií, kapitol v knižných monografiách, článkov, hesiel do encyklopédií, prednášok, referátov, recenzií, kritík a úvah do rôznych slovenských i zahraničných (nemeckých, maďarských, poľských, českých a i.) vedeckých zborníkov a časopisov. Je autorom publicistických scenárov, spolupracoval na viacerých rozhlasových a televíznych hudobných reláciách.

Bol členom viacerých slovenských a medzinárodných muzikologických rád: vedeckej rady kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis, vedeckej rady edície Musicalia Danubiana a spoločností International Musicological Society, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, dlhoročným vedeckým redaktorom a prispievateľom do najvýznamnejších slovenských muzikologických zborníkov a časopisov: Hudobnovedný sborník, Hudobnovedné štúdie, Musicologica Slovaca, Hudobný archív, Slovenská hudba a vedeckým redaktorom notovej edície Stará hudba na Slovensku.

Autorka textu: PhDr. Janka Petőczová, CSc., muzikologička

x