2023

MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 7 – 13

2016

PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič’s Theory of Music Historiography in the Context of Central European Musicology

Nationality vs Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Ed. Żerańska-Kominek, Sławomira, 2016, Cambridge, s. 196 – 211
(260 s., 1. vyd., Cambridge Scholars Publishing)

2015

PETŐCZOVÁ, Janka: Nationality / Universality. "Musical historiography in Central and Eastern Europe"

Narodowosc i uniwersalizm. “Historiografia muzyczna w Europie Srodkowej i Wschodniej” Radziejowice (Poľsko), 15. – 17. septembra 2014

Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 6 (32), č. 1, s. 131 – 134

2014

PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič’s Theory of Musical Historiography in the Context of Central European Musicology

International Musicological Conference Nationality / Universality: Musical Historiography in Central and Eastern Europe, September 15 – 17 2014, Radziejowice, 2014, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Radzejowice, s. 38 – 39

2011

PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič

Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989)

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(300 s., 1. vyd., faks., fotogr., ilustr., noty, tab.)

2011

PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby

Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 9 – 20

2010

KMEŤOVÁ, Elena: Muzikologická konferencia Ad honorem Richard Rybarič

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 6, s. 19

2010

PETŐCZOVÁ, Janka: Spomienka na Richarda Rybariča

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 6, s. 18 – 19

2010

PETŐCZOVÁ, Janka: Musicologica historica I. Ad honorem Richard Rybarič, Bratislava, 12. – 13. mája 2010

Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 (27), č. 2, s. 324 – 326

2010

PETŐCZOVÁ, Janka: Nedožité jubileum Richarda Rybariča

Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 (27), č. 1, s. 148 – 149

2009

KAČIC, Ladislav: Richard Rybarič a “zaľudnenie” slovenských hudobných dejín

Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), 2009, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 41 – 43

2008

BLAHYNKA, Miloslav: Jozef Kresánek a Richard Rybarič – dvě slovenské historiografické koncepce

Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. Ed. Jan Baťa, 2008, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 79 – 81

2006

LENGOVÁ, Jana: Richard Rybarič / Edičná poznámka

Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 227 – 232

2005

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch Richarda Rybariča

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 138 – 146

2005

RUŠČIN, Peter: Hymnológia a slovenská hudobná historiografia v 20. storočí

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 133 – 137

2005

ELSCHEK, Oskár: Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 122 – 128

2005

KAČIC, Ladislav: Slovenská hudobná historiografia na európskych cestách

Richard Rybarič a slovenská hudobná historiografia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 113 – 121

2005

BURLAS, Ladislav: Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 129 – 132

2005

PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič: Bibliografia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 147 – 154

1996

PETŐCZOVÁ, Janka: Polyfónia a polychória na Slovensku ako bádateľský problém

Polyphonic and Polychoral Music on the Territory of Slovakia and Its Reflection in the Slovak Musicological Research

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 455 – 459

1995

PETŐCZOVÁ, Janka: Tomáš Gosler – neznámy spišský skladateľ 17. storočia

(Venované nedožitým 65. narodeninám Richarda Rybariča)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 228 – 262

1995

RYBARIČ, Richard: Samuel Capricornus: Opus Musicum

A Selection Song in Latin. [Audiozáznam]

Opus, Bratislava
(1 CD, sprievodný text: Richard Rybarič, účinkujú: Pražský madrigalisti)

1995

PETŐCZOVÁ, Janka: Slovenská hudobná historiografia

Muzikologická konferencia, venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia PhDr. Richarda Rybariča, CSc.

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 7, s. 3

1995

POTÚČEK, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989)

Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska. (Antológia príspevkov a štúdií). II. Z príležitosti 65. výročia narodenia zostavil Juraj Potúček

Bratislava
(Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 131)

1994

PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Doslov

Rybarič, Richard: Hudobná historiografia, 1994, Matúš Music, Prešov, s. 140 – 150
(posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)

1994

RYBARIČ, Richard: Hudobná historiografia

Matúš Music, Prešov
(169 s., 1. vyd., posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)

1994

RYBARIČ, Richard: Hudobniny vo fondoch trnavskej univerzity zo 17. storočia

Hudobný archív, 1994, Matica slovenská, Martin, č. 12, s. 5 – 17

1993

RYBARIČ, Richard (ed.): Ján Šimbracký: Opera Omnia. 2

Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 8

Opus, Bratislava
(114 s., 1. vyd., posthumné vydanie, edičná poznámka Ladislav Kačic)

1992

PETŐCZOVÁ, Janka: Európske súvislosti slovenskej hudby

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 5

1991

RYBARIČ, Richard: Osobnosť v hudobnohistorickom procese

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 7, s. 15

1991

PETŐCZOVÁ, Janka: Vokálna polyfónia na Slovensku v 16. a 17. storočí

Štúdia venovaná pamiatke Richarda Rybariča pri príležitosti 1. výročia úmrtia

Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 2, s. 12
(Hudobný život, roč. 23, 1991, č. 3, s. 10 – 11)

1991

POTÚČEK, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989)

Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska. (Antológia príspevkov a štúdií). I. Z príležitosti 60. výročia narodenia zostavil Juraj Potúček

Bratislava
(Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 102)

1990

RYBARIČ, Richard (ed.): Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby

Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(182 s., 1. vyd.)

1990

KAČIC, Ladislav: Richard Rybarič: Predmet hudobnej historiografie

Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 32 (10. 8.), s. 15

1990

ČÁRSKA, Etela – LENGOVÁ, Jana – RYBARIČ, Richard: Spoza pracovného stola

Rozhlas, 1990, č. 8, s. 2

1990

RYBARIČ, Richard: Hudba bratislavských korunovácií

Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), 1990, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 11 – 36
(resumé v nemčine, ruštine)

1990

RYBARIČ, Richard: Veľkomoravská ríša ako hudobnohistorický problém

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 4, s. 12
(príspevok z konferencie spoločnosti Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, Praha, august 1989)

1989

KAČIC, Ladislav: Za Richardom Rybaričom (19. 2. 1930 – 30. 11. 1989)

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 26, s. 7

1989

RYBARIČ, Richard: Osemnásta muzikologická konferencia

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 11

1989

RYBARIČ, Richard: Über die Musik im alten Bratislava

Slowakische Musik, 1989, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1, s. 13 – 15

1989

PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu

(Buchbesprechungen)

Beiträge zur Musikwissenschaft. 31. Heft 1/1989, 1989, Verlag Neue Musik, Berlín (Východný/Ost), s. 68 – 69

1989

LENGOVÁ, Jana: Za Richardom Rybaričom

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 51 – 52, s. 23

1989

RAJTEROVÁ, Alžbeta – RYBARIČ, Richard: Za oživenie histórie. (Interview)

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 9, 12

1989

RYBARIČ, Richard: Proti depersonalizácii hudobných dejín

Osobnosti hudby na Slovensku

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 9, s. 10

1989

RYBARIČ, Richard: Odišiel Benjamín Rajecký

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 18, s. 7

1988

RYBARIČ, Richard: Jitka Ludvova: Česká hudení teorie 1750 – 1850

Hudební věda, 1988, Praha, roč. III

1988

RYBARIČ, Richard: Hudba v rituáli bratislavských korunovácií

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 5 – 6

1988

RYBARIČ, Richard: Die Musik im Krönungsritual der Könige von Ungarn

Musica Antiqua Europae Orientalis, 1988, Bydgoszcz, roč. VIII, s. 877 – 885

1988

RYBARIČ, Richard: Magyarország Zenetörténete I.

Középkor, Budapest 1988

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 6

1988

RYBARIČ, Richard: Symfónie Franza Smidta

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 6

1988

RYBARIČ, Richard: Barokové Vianoce v súčasnej interpretácii

Pravda, 12. 1. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 8, s. 5
(Slovenský ľudový umelecký kolektív)

1988

RYBARIČ, Richard: Tradície slovenskej hudby a ich výskum

Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Muzikologické bilancie IV, 1988, Park kultúry a oddychu, Prešov, s. 65 – 74

1988

RYBARIČ, Richard: Podlžnosti federácii

Tri úvahy o česko-slovenských hudobných vzťahoch

Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 6, s. 15

1988

RYBARIČ, Richard: Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz 1988

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 24, s. 11

1988

RYBARIČ, Richard: O problematike štruktúry vývoja hudby

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 6

1988

RYBARIČ, Richard: Stredovek a renesancia na festivalovom pódiu

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 23, s. 7

1988

RYBARIČ, Richard: Magyarország Zenetörténete I.

Középkor, Akadémiai Kiadó, Budapest 1988

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 6

1988

RYBARIČ, Richard: Tradície slovenskej hudby a ich význam

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 11 – 12

1988

RYBARIČ, Richard: O hudbe v dávnej Bratislave

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 9

1987

RYBARIČ, Richard: Skromnosť mu bola ozdobou

(Nekrológ Ladislava Galku)

Pravda, 7. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, s. 5

1987

RYBARIČ, Richard: Úvahy o národnosti v hudbe I, II

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 8
(pokr. č. 2, s. 8)

1987

RYBARIČ, Richard: Viedenská cisárska kapela v Bratislave

Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 29 – 35
(Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

1987

RYBARIČ, Richard: “Con trombe e timpani”

Zur Frage der Stilarten der Barockmusik in Mitteleuropa

Atti del XIV. Congresso della societa internationale di musicologica, 1987, Bologna, s. 191 – 197

1987

RYBARIČ, Richard: Con trombe e tympani

K otázke genézy barokového hudobného štýlu na Slovensku

Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, 1987, Umenovedný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 172 – 179

1987

RYBARIČ, Richard: Za Miroslavom Venhodom

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 14, s. 7

1987

MATÚŠ, František: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 1

Hudobný archív, 1987, Matica slovenská, Martin, č. 10

1987

LENGOVÁ, Jana – RYBARIČ, Richard: O hudobnej histórii a nielen o nej

Hovoríme s hudobným historikom PhDr. Richardom Rybaričom, CSc., vedeckým pracovníkom SAV

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 2, s. 4, 7

1987

RYBARIČ, Richard: Bologna 1987

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 6

1987

RYBARIČ, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus Musicum

Opus, Bratislava
(1987 – 1 gramofónová platňa)

1987

BAGIN, Pavol – DIBÁK, Igor – JURÍK, Marián – JURKOVIČ, Miloš – MEIER, Jaroslav – RYBARIČ, Richard – ZELJENKA, Ilja: Anketa Hudobného života pred VII. zjazdom ZSSK

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, s. 1

1987

RYBARIČ, Richard: Eseje o umení (o knihe Jána Albrechta)

Pravda, 30. 7. 1987, Bratislava, roč. 68

1986

RYBARIČ, Richard: Hudba a hudobný život na trnavskej univerzite

Trnavská univerzita, 1986, Trnava, s. 46 – 61

1986

RYBARIČ, Richard: Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie

Univerzitný prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 7, s. 1

1986

RYBARIČ, Richard: Spomíname na Gustava Mahlera

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 8

1986

RYBARIČ, Richard: Michail K. Michailov: Štýl v hudbe

Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 15, s. 3

1986

RYBARIČ, Richard: Die slowakische Musikhistoriographie

Ergebnisse, Probleme, Perspektiven

Musicologica Slovaca, 1986, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. XI, s. 36 – 51

1986

RYBARIČ, Richard: Doslov

Bukofzer, Manfred F.: Hudba v období baroka, 1986, Opus, Bratislava
(z anglického originálu preložila Jana Juráňová, doslov napísal Richard Rybarič)

1986

RYBARIČ, Richard: K päťdesiatke Františka Matúša

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 3

1986

FELLEGI, Pavol – RYBARIČ, Richard: Tisícročná hudba

Rozhovor s PhDr. Richardom Rybaričom, CSc., autorom prvého zväzku Dejín hudobnej kultúry na Slovensku

Slovensko, 1986, roč. 10, č. 1, s. 10

1985

RYBARIČ, Richard: Hudba v českých dejinách

Supraphon, Praha 1983

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 3

1985

RYBARIČ, Richard: Dielo Heinricha Schütza v hudobnej kultúre Slovenska

(K 400. výročiu narodenia skladateľa)

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 19, s. 8

1985

RYBARIČ, Richard: Slovenská národná hudba pred národným obrodením

Hudobný archív, 1985, Matica slovenská, Martin, č. 9, s. 17 – 25

1985

URSÍNYOVÁ, Terézia: Tisícročie hudobnej kultúry

Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 49

1985

RYBARIČ, Richard: Hudba v českých dejinách

Od středověku do novej doby

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 3

1985

FELLEGI, Pavol – RYBARIČ, Richard: Hodnoty, o ktorých sa vôbec nevedelo

Stretnutie s PhDr. Richardom Rybaričom, CSc.

Večerník, 24. 5. 1985, roč. 30, č. 100, s. 6 – 7

1985

RYBARIČ, Richard: Jubileum hudobného historika dr. Pavla Poláka, CSc.

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 3, s. 7

1984

RYBARIČ, Richard: Aktuálnosť hudobnej historiografie

Pravda, 22. 3. 1984, Bratislava, roč. 65

1984

RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

Pravda, 12. 4. 1984, Bratislava, roč. 65, č. 88, s. 5
(Jozef Kresánek)

1984

RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej estetiky

(o knihe Zoltayho)

Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. (3. 8.)

1984

RYBARIČ, Richard: Problémy výskumu hudobnej kultúry stredoveku na Slovensku

Muzikologické bilancie ’82. Zv. I, 1984, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 7 – 12

1984

RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok

Opus, Bratislava
(235 s., 1. vyd.)

1984

RYBARIČ, Richard: Historické organy na Slovensku

Pravda, 26. 1. 1984, Bratislava, roč. 65

1984

RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

(reedícia zbierky Anna Szirmay-Keczerovej)

Pravda, 12. 4. 1984, Bratislava, roč. 65

1984

RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej estetiky

Pravda, 3. 8. 1984, Bratislava, roč. 65, č. 182, s. 5
(Marta Zágoršeková, Dénes Zoltai)

1984

RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký – bedeutender Vertreter der barocken Polyphonie in der Slowakei

Slowakische Musik, 1984, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1, s. 11 – 12

1983

RYBARIČ, Richard: Gramorecenzie

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 15, s. 8

1983

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu [recenzia knihy]

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 6, s. 5

1983

RYBARIČ, Richard: Významné publikácie o stredovekých rukopisoch slovenského pôvodu

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 19, s. 8

1983

RYBARIČ, Richard: Ján Levoslav Bella

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 15, s. 8
(recenzia gramoplatne)

1983

RYBARIČ, Richard: Úcta k vedeckej pravde

Ernest Zavarský sedemdesiatročný

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 18, s. 5

1982

RYBARIČ, Richard: K jubileu Jany Márie Terrayovej

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 8, s. 7

1982

RYBARIČ, Richard: Die Musik der Slowakei

Das grosse Lexikon der Musik. Bd. 8, 1982, Freiburg – Basel – Wien

1982

spoluautorka Janka Szendrei: Missale notatum strigoniense ante 1341 in Posonio

Edícia: Musicalia Danubiana. Zv. 1

Budapešť
(692 s., 1. vyd.)

1982

RYBARIČ, Richard (ed.): Ján Šimbracký: Opera Omnia. 1

Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 7

Opus, Bratislava
(109 s., 1. vyd.)

1982

RYBARIČ, Richard: Spomienka na prof. Konštantína Hudeca

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 6, s. 7

1982

RYBARIČ, Richard: Bydgoszoz ’82

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 20, s. 6

1982

RYBARIČ, Richard: Zwischen der Folklore und der Kunstmusik

Slowakische Pastoralmessen aus der Zeit des Hochbarocks

Musica Antiqua Europae Orientalis, 1982, Bydgoszcz, roč. VI, s. 161 – 173

1982

RYBARIČ, Richard: Der älteste notierte Kodex in der Slowakei

Musicologica Slovaca, 1982, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VIII, s. 7 – 58

1982

RYBARIČ, Richard: Zarevutius, Zachariáš

Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 509

1982

RYBARIČ, Richard: Vývoj európskeho notopisu

Opus, Bratislava
(224 s., 1. vyd.)

1982

RYBARIČ, Richard: Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej

Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 537

1982

RYBARIČ, Richard: Uhrovská zbierka

Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 168

1982

RYBARIČ, Richard: Vietorisov kódex

Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 310

1981

RYBARIČ, Richard: staroslovienska literatúra a hudba

Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 590

1981

RYBARIČ, Richard: Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 18, s. 3

1981

RYBARIČ, Richard: Jozef Kresánek: Úvod do systematiky hudobnej vedy [recenzia knihy]

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 18, s. 3

1981

RYBARIČ, Richard: stredoveká hudba

Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 630

1981

RYBARIČ, Richard: Mikuláš Móric Pollentarius – slovenský barokový skladateľ

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 13, s. 8

1981

RYBARIČ, Richard: sekvencia

Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 212

1981

RYBARIČ, Richard: Šimbracký, Ján

Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 697

1981

RYBARIČ, Richard: renesancia

Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 64 – 69

1981

RYBARIČ, Richard: Hudobnokultúrna problematika Veľkej Moravy

Hudobný archív, 1981, Matica slovenská, Martin, č. 4, s. 27 – 30

1980

Rybarič, Richard (Heslo)

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 16. Ed. Stanley Sadie, 1980, London, s. 358

1980

MATÚŠ, František: Jubileum hudobného historika

Dr. Richard Rybarič, CSc., 50-ročný

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 4, s. 7

1980

RYBARIČ, Richard: Czechoslovakia. 2. Slovakia

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 5. Ed. Stanley Sadie, 1980, London, s. 125 – 127

1980

RYBARIČ, Richard: notopis a nototlač

Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 108 – 109

1980

RYBARIČ, Richard: polyfónia

Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 422

1980

RYBARIČ, Richard: Bratislava

The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 3. Ed. Stanley Sadie, 1980, London, s. 214 – 215

1980

RYBARIČ, Richard: Pollentarius, Móric

Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 402

1980

RYBARIČ, Richard: Orgel und Orgelspiel in der Slowakei bis 1800

Die süddeutsch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jahrhundert, 1980, Innsbruck, s. 72 – 85

1980

RYBARIČ, Richard: Tisíc let evropské hudební teorie: Quido z Arezza

Gramorevue, 1980, Praha, roč. 16, č. 3

1980

RYBARIČ, Richard: Pestrý zborník

Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 310

1979

RYBARIČ, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus musicum (1655). 2

Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 2

Opus, Bratislava
(93 s., 1. vyd., 1 partitúra + 3 hlasy)

1979

RYBARIČ, Richard: Hudba na Slovensku v dobe Johanna Sebastiana Bacha

54. Bachov festival Novej Bachovskej spoločnosti, 1979, Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, s. 18 – 30

1979

RYBARIČ, Richard: K otázke charakteru česko-slovenských hudobno-kultúrnych vzťahov v 15. – 17. storočí

Zborník Česko-slovenské hudobné vzťahy, Alexandra Tauberová (ed.), 1979, Obzor, Bratislava, s. 27 – 35

1979

RYBARIČ, Richard: Kusser, Ján st.

Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava , s. 284

1979

RYBARIČ, Richard: Kusser (Cousser), Johann Sigismund

Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 284

1979

RYBARIČ, Richard: Monetarius, Štefan

Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 614

1979

RYBARIČ, Richard: Organové sympózium v Innsbrucku

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 6

1979

RYBARIČ, Richard: Hudba

Slovensko. Zv. IV. Kultúra. I., 1979, Obzor, Bratislava, s. 515 – 589

1979

RYBARIČ, Richard: Marckfeldner, Samuel

Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 492

1978

SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Lubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

1978

RYBARIČ, Richard: Zur Frage des sogenannten slowakischen Bestandteils in dem mehrstimmigen Gesangbuch aus Ľubica (17. Jahrhundert)

Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 213 – 223

1978

RYBARIČ, Richard: hymna

Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 391

1978

RYBARIČ, Richard: gotika

Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 176 – 184

1978

RYBARIČ, Richard: igrici

Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 430

1978

RYBARIČ, Richard: hudba

Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 344 – 346

1978

RYBARIČ, Richard: chorál

Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 413

1978

RYBARIČ, Richard: hudobné pamiatky

Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 352 – 353

1977

RYBARIČ, Richard: Oživená hudba

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 23 – 24, s. 13
(recenzia gramoplatne Collection of Bártfa)

1977

MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
(155 s., 1. vyd.)

1977

RYBARIČ, Richard: O nových dejinách slovenskej hudby

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 3

1977

RYBARIČ, Richard: Cantus catholici

Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 300

1977

RYBARIČ, Richard: Najstaršie písomné pamiatky gregoriánskeho chorálu

Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 15 – 22

1977

RYBARIČ, Richard: Profil dr. Jany Márie Terrayovej pri príležitosti 55-ročných narodenín

Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 16, s. 7

1977

RYBARIČ, Richard: barok

Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 145 – 152

1977

RYBARIČ, Richard: Capricornus, Samuel

Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 300

1977

RYBARIČ, Richard: duchovná pieseň

Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 600

1977

RYBARIČ, Richard: Buľovský, Michal

Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 282

1977

RYBARIČ, Richard: Cithara sanctorum

Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 328 – 329

1977

RYBARIČ, Richard: Pamiatky polyfónnej hudby

Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 31 – 38

1977

RYBARIČ, Richard: cirkevná hudba

Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 325 – 326

1976

RYBARIČ, Richard: Valentín Bakfark a európske súvislosti slovenskej hudby

Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 24, s. 3

1976

RYBARIČ, Richard: Z dejín viachlasnej hudby v Bratislave v 17. storočí

Bratislava. Zv. 8 – 9, 1976, Obzor, Bratislava, s. 137 – 169
(separát)

1975

RYBARIČ, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus musicum (1655). 1

Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 1

Opus, Bratislava
(118 s., 1. vyd., 1 partitúra)

1975

RYBARIČ, Richard: Hudba v katedrále Notre Dame okolo roku 1200

Hudobný život, 1975, Bratislava, roč. 7, č. 24, s. 3
(recenzia gramoplatne)

1975

Besedujeme o rozvoji hudobného umenia na Slovensku po roku 1945

V oblasti starej hudby. (Interview prof. Jozef Kresánek, Jana Mária Terrayová, dr. Richard Rybarič, dr. Ľubica Ballová)

Hudobný život, 1975, Bratislava, roč. 7, č. 14, s. 3, 7

1975

RYBARIČ, Richard: Za profesorom Némethom-Šamorínskym

Hudobný život, 1975, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 8

1974

RYBARIČ, Richard: Štefan Monetarius-Cremnicianus a jeho hudobnoteoretický traktát

Hudobný archív, 1974, Matica slovenská, Martin, č. 1, s. 53 – 62

1974

RYBARIČ, Richard: Argumentum ex silentio

Zur problematik der Absenz von Quellen

Colloquium Musicologicum, 1974, Brno

1974

RYBARIČ, Richard: Stredoveké mesto ako hudobnokultúrny organizmus

Historické štúdie XIX, 1974, SAV, Bratislava, s. 181 – 192

1974

RYBARIČ, Richard: Zacharias Zarewutius Organista Bartphae (1625 – 1664)

Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1974, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, roč. 16, s. 261 – 287

1974

RYBARIČ, Richard: Opus Musicum Samuela Capricorna (1655)

Musicologica Slovaca, 1974, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. V, s. 7 – 49

1973

RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký – spišský polyfonik 17. storočia

Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. IV, s. 7 – 83

1973

Na čom pracujete?... odpovedá dr. Richard Rybarič

Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 9, s. 2

1972

RYBARIČ, Richard: Samuel Capricornus in Bratislava (Pressburg)

Musica Antiqua Europae Orientalis, 1972, Bydgoszcz, roč. I, s. 107 – 124

1972

RYBARIČ, Richard: Hudobná kultúra baroka na Slovensku

Barokové Slovensko XI. Krásy Slovenska, 1972, Bratislava, roč. 49, č. 5, s. 222 – 225

1972

RYBARIČ, Richard: Zur Polyphonie in der Slowakei bis zum Ende des 17. Jahrhunderts

De musica disputationes Pragenses. I., 1972, Academia, Československá akadémia vied, Praha, s. 56 – 67

1972

RYBARIČ, Richard (ed.): Hudba 14. – 17. storočia na Slovensku. Musica Antiqua Slovaca

Opus, Bratislava
(1 gramofónová platňa, Pražskí madrigalisti)

1971

TERRAYOVÁ, Jana Mária – RYBARIČ, Richard: Tance zo Slovenska zo 17. a 18. storočia

Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 9 – 10
(Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)

1971

RYBARIČ, Richard: Judicium Salomonis – Samuel Capricornus a Giacomo Carissimi

Musicologica Slovaca, 1971, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. III, s. 161 – 179

1970

RYBARIČ, Richard: Samuel Capricornus v Bratislave

Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 8 – 9, s. 253 – 261

1970

RYBARIČ, Richard: O problematike polyfónnej tradície na Slovensku v 15. – 17. storočí

Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 2 – 3, s. 81 – 90

1969

RYBARIČ, Richard: Primitívna polyfónia a gregoriánsky chorál

Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. II, s. 283 – 296

1969

RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký v rokoch 1635 – 1645

Príspevok k poznaniu jeho diela

Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 91 – 107

1969

RYBARIČ, Richard: Johannes Schimbracky und die Zipser Musikkultur des 17. Jahrhunderts

Sagittarius 2, 1969, Kassel, s. 63 – 66

1968

RYBARIČ, Richard: Národný umelec Mikuláš Schneider-Trnavský zomrel

Slovanský přehled, 1968, Praha, roč. 44, s. 256
(Historický ústav AV ČR)

1968

RYBARIČ, Richard – BURLAS, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Angelis suis mandavit de te

Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12
(Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)

1968

RYBARIČ, Richard (ed.): Polyfónna hudba 16. a 17. storočia zo Slovenska

Supraphon, Praha
(1 gramofónová platňa)

1968

RYBARIČ, Richard – BURLAS, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Missa super omnes gentes

Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12
(Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)

1968

RYBARIČ, Richard: Slovenská hudobná historiografia a deformácie

Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12, č. 9 – 10, s. 398 – 405

1967

RYBARIČ, Richard: Zur Frage der Tabulaturpartitur im 17. Jahrhundert

Musica Antiqua Colloquium, 1967, Brno, s. 106 – 112

1966

RYBARIČ, Richard: Die Hauptquellen und Probleme der slowakischen Musikgeschichte bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts

Musica Antiqua Europae Orientalis, 1966, Bydgoszcz, roč. I, s. 97 – 114

1966

RYBARIČ, Richard: Studie a materiály k dějinám starší české hudby (Praha 1965)

Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 7, s. 336

1966

RYBARIČ, Richard: Osudy slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 10, s. 446 – 451

1966

RYBARIČ, Richard – BURLAS, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Congregati sunt inimici nostri

Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10
(Notová príloha Slovenského hudobného fondu)

1966

RYBARIČ, Richard: K biografii J. Schimbraczkeho a Z. Zarevutia

(Novšie údaje o živote)

Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 3, s. 108 – 109

1966

RYBARIČ, Richard: Hans Leo Hassler: Lustgarten neuer teutscher Gesäng Balletti

Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 1, s. 47
(recenzia gramoplatne)

1966

RYBARIČ, Richard: Musica Antiqua Europae Orientalis (o festivale v Bydgoszczi)

Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 10, s. 475 – 476

1966

RYBARIČ, Richard: Z problematiky oponickej zbierky piesní a tancov (1730)

Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 49 – 86

1965

RYBARIČ, Richard: Heinrich Schütz: Geistliche Chormusik

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 448

1965

RYBARIČ, Richard: Jiří Vysloužil: Hudobníci 20. storočia

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 344 – 345

1965

RYBARIČ, Richard: Z českých hudobných dejín

Hudobnovedné štúdie, 1965, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV
(recenzia gramoplatne)

1965

RYBARIČ, Richard: Walter Wiora: Les quatres ages de la musique

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 342 – 343

1965

RYBARIČ, Richard: Slovenská hudba 17. – 18. storočia vo svetle novoobjavených prameňov

Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university XIV. Řada uměnovědná (F), č. 9, 1965, Brno

1965

RYBARIČ, Richard: Počiatky latinského spevu na našom území

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 56 – 58

1965

RYBARIČ, Richard: Komu patrí “oponická” zbierka?

Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 294 – 299

1965

RYBARIČ, Richard: Recenzie 4 kníh: Brahms – Dvořák – Prokofjev – Ravel

Hudobnovedné štúdie, 1965, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. II

1965

RYBARIČ, Richard: Štefan Monetárius – Cremnicianus a jeho hudobnoteoretický traktát

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(kandidátska dizertačná práca)

1964

RYBARIČ, Richard: Nové objavy historikov (v Štítniku)

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 135 – 137

1964

RYBARIČ, Richard: Úloha ornamentiky v slovenskej inštrumentálnej hudbe 17. – 18. storočia

Bratislava, s. 1 – 48
(rozmnožené ako rukopis)

1964

RYBARIČ, Richard: Škrt v histórii neplatí! (Spomienka na univ. prof. Josefa Huttera)

Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 2, s. 61

1963

RYBARIČ, Richard: Sekvencia – Legenda – Epos

Hudobnovedné štúdie, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VI, s. 194 – 208

1963

RYBARIČ, Richard – STANČEKOVÁ, H.: Z hudobného života Nitry v minulosti a súčasnosti

Kapitoly z dejín Nitry. Zborník štúdií k 1100. výročiu príchodu Cyrila a Metoda, 1963, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 12 – 31

1963

RYBARIČ, Richard: K otázke genézy elektronickej hudby

K problematike súčasnej hudby. K päťdesiatym narodeninám Jozefa Kresánka (ved. redaktor Jozef Kresánek), 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(217 s., 1. vyd.)

1963

RYBARIČ, Richard: Bence Szabolcsi: A magyar zene évszázadi

Hudobnovedné štúdie, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 220 – 226

1962

RYBARIČ, Richard: Jozef Kresánek: Sociálna funkcia hudby

Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 7, s. 221 – 222

1961

RYBARIČ, Richard: Súčasný stav a vyhliadky nášho hudobného dejepisectva

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 10, s. 424 – 428

1961

RYBARIČ, Richard: Ešte k otázke hudobnohistorických výskumov na východnom Slovensku

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 3, s. 144 – 145

1961

RYBARIČ, Richard: Monetarius, Stephan

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 9. Hrsg. Friedrich Blume, 1961, Bärenreiter, Kassel, s. 458

1961

RYBARIČ, Richard: Diskusia o problémoch súčasnej opery

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 6, s. 277 – 279

1961

RYBARIČ, Richard: Premiéra poslednej Myslivečkovej opery v Opave

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 227 – 228

1961

RYBARIČ, Richard: K nedožitej šesťdesiatke profesora Konštantína Hudeca

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 3, s. 143 – 144

1961

RYBARIČ, Richard: “Panska volenka” na Karlíne (opereta Tibora Andrašovana)

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 135 – 136

1961

RYBARIČ, Richard: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae

Tomus I. Fasc. 1 – 2. Budapest 1961

Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 11, s. 504 – 506

1960

RYBARIČ, Richard: Pätnásť rokov rozvoja slovenskej hudobnej vedy

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 285 – 292

1960

RYBARIČ, Richard: Sekvencie spišského graduálu Juraja z Kežmarku

Hudobnovedné štúdie, 1960, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 100 – 125

1960

RYBARIČ, Richard: Heinrich Besseler: Das musikalische Hören der Neuzeit

Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6

1960

RYBARIČ, Richard: Fantázia a bezprostrednosť (o Frederikovi Chopinovi)

Kultúrny život, 1960, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 9

1960

RYBARIČ, Richard: Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae medii aevi

Hudobnovedné štúdie IV, 1960, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 333 – 339

1959

RYBARIČ, Richard: Dejiny banskobystrického hudobného spolku v r. 1857 – 1862

Hudobnovedné štúdie, 1959, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. III, s. 163 – 175

1959

RYBARIČ, Richard: Hans Christoph Wolf: Die Musik der alten Niederländer

Hudobnovedné štúdie III, 1959, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 298 – 303

1958

RYBARIČ, Richard: Hudba a elektrónky

Kultúrny život, 1958, Bratislava, roč. 13, č. 31, s. 9

1958

RYBARIČ, Richard: Hudobná jar

Kultúrny život, 1958, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 8

1958

RYBARIČ, Richard: Koncert starej hudby v Košiciach

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 125 – 127

1958

RYBARIČ, Richard: Úspechy súčasnej slovenskej hudby

Slovanský přehled, 1958, Praha, roč. 34, č. 8, s. 282 – 284

1958

RYBARIČ, Richard: Dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského

Slovanský přehled, 1958, Praha, roč. 34, č. 7, s. 256
(Historický ústav AV ČR)

1958

RYBARIČ, Richard: Dve dôležité maďarské hudobnovedné publikácie

(Zenetudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae medii aevi I.)

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 351 – 352

1958

RYBARIČ, Richard: K súčasnému stavu bádania o dejinách slovenskej hudby

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 466 – 470

1958

RYBARIČ, Richard: Zdeňka Nejedlého práce o českej hymnológii a slovenská hudobná historiografia

Zdeněk Nejedlý dnešku. Sborník studií a materiálu k 80. narozeninám, 1958, Praha, s. 115 – 122
(228 s., 1. vyd., Knižnice Hudebních rozhledů, roč. 4, sv. 4 – 5, Svaz čs. skladatelů)

1958

RYBARIČ, Richard: Medzinárodná súťaž Čajkovského v Moskve

Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 273 – 274

1957

RYBARIČ, Richard: Nové pramene o hudobnom živote Banskej Bystrice v XIX. storočí

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 77

1957

RYBARIČ, Richard: Záverečné koncerty hudobného leta v Piešťanoch

Kultúrny život, 1957, Bratislava, roč. 12, č. 31, s. 3 – 4

1957

RYBARIČ, Richard: Znovuoživenie starej hudby

(Koncerty na nádvorí starej radnice v Bratislave)

Kultúrny život, 1957, Bratislava, roč. 12, č. 36, s. 9

1957

RYBARIČ, Richard: Cirkevná a svetská jednohlasná hudba v období feudalizmu

Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby, 1957, SAV, Bratislava, s. 26 – 51
(540 s., 1. vyd.)

1957

RYBARIČ, Richard: W. Bittinger: Studien zur musikalischen Textkritik des mittelalterlichen Liedes

Hudobnovedné štúdie II, 1957, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 187 – 192

1957

RYBARIČ, Richard: Počiatky hudby na Slovensku v predfeudálnom období

Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby, 1957, SAV, Bratislava, s. 15 – 25
(540 s., 1. vyd.)

1956

RYBARIČ, Richard: Wolfgang Amadeus Mozart – tvorca nemeckej národnej opery

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1956, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 4, č. 2

1956

RYBARIČ, Richard: Interview s autorom opery Juro Jánošík

Kvety, 1956, roč. 6, č. 39

1956

RYBARIČ, Richard: Večne živé umenie Wolfganga Amadea Mozarta

Pod zástavou socializmu, 1956, Bratislava, roč. 5, č. 2
(Pravda)

1956

RYBARIČ, Richard: Dôstojne oslávili Mozartov rok

(Don Juan na scéne Štátneho divadla v Košiciach)

Kultúrny život, 1956, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 7

1955

RYBARIČ, Richard: Štefan Hoza: Opera na Slovensku

(recenzia 1. dielu publikácie)

Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1955, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 3, č. 2

1955

RYBARIČ, Richard: Burlas, L. – Fišer, A. – Hořejš, A.: Hudba na Slovensku v XVII. storočí

Naša veda. Populárnovedecký mesačník Slovenskej akadémie vied a Čs. spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, 1955, Bratislava, roč. 2, s. 151 – 179

1955

RYBARIČ, Richard: Igrici a ich kultúra na Slovensku

Hudební rozhledy, 1955, Praha, roč. 8, č. 4, s. 199 – 200

1955

RYBARIČ, Richard: Slovenská neuma

Hudobnovedné štúdie, 1955, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 151 – 179

1955

RYBARIČ, Richard: “Veselé panie z Windsoru” v Košiciach

Hudební rozhledy, 1955, Praha, roč. 8, č. 13, s. 667

1954

RYBARIČ, Richard: Nová kniha o Jánovi Levoslavovi Bellovi

(recenzia brožúrky Ladislava Burlasa)

Hudební rozhledy, 1954, Praha, roč. 7, č. 1, s. 55

1954

RYBARIČ, Richard: Heinrich Besseler: Bourdon und Fauxbourdon

Hudobnovedný sborník II, 1954, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

1953

RYBARIČ, Richard: Slovenská neuma a nota choralis v období cirkevného feudalizmu

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(rigorózna práca)

1953

RYBARIČ, Richard: K najmladšej slovenskej skladateľskej generácii

Hudební rozhledy, 1953, Praha, roč. 6, č. 15, s. 698 – 702

1953

RYBARIČ, Richard: Autobiografia Jána Levoslava Bellu

(Preklad z nemčiny)

Hudobnovedný sborník, 1953, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 7 – 19

1953

RYBARIČ, Richard: Kovařovičova opera Psohlavci v Bratislave

Pravda, 1953, Bratislava, roč. 34, č. (20. 12.)

1953

RYBARIČ, Richard: 60 rokov od smrti Petra Iljiča Čajkovského

Pravda, 1953, Bratislava, roč. 34, č. (7. 11.)

1953

RYBARIČ, Richard: Vypočujte si Moniuszkovu operu Hálka

Hudobný rozhlas, 1953, roč. 6, č. 17

1953

RYBARIČ, Richard: Ján Levoslav Bella – zakladateľ našej národnej hudby

Pravda, 4. 9. 1953, Bratislava, roč. 34

1953

RYBARIČ, Richard: K. Blaukopf: Musiksoziologie

Hudobnovedný sborník I, 1953, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 189 – 192

1953

RYBARIČ, Richard: G. Sneerson: Hudba v službách reakcie

Hudobnovedný sborník I, 1953, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 177 – 179

1952

RYBARIČ, Richard: Eugen Suchoň

Celkový profil skladateľa

Javisko, 1952, Slovenské národné divadlo, Bratislava
(programový bulletin)

1952

RYBARIČ, Richard: Nová inscenácia opery Krútňava

Novosti Bratislavy. Časopis ľudovej správy, 1952, Bratislava, roč. 1
(Ústredný národný výbor v Bratislave)

1952

RYBARIČ, Richard: K prehliadke novej slovenskej hudby

Hudební rozhledy, 1952, Praha, roč. 5, č. 13

1952

RYBARIČ, Richard: Ako pracuje hudobnovedná sekcia Sväzu československých skladateľov v Bratislave

Hudební rozhledy, 1952, Praha, roč. 5, č. 19

1952

RYBARIČ, Richard: K druhej inscenácii Suchoňovej opery

Práca, 1952, roč. 6, č. (30. 12.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1994

  RYBARIČ, Richard: Hudobná historiografia

  Matúš Music, Prešov
  (169 s., 1. vyd., posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok

  Opus, Bratislava
  (235 s., 1. vyd.)

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Vývoj európskeho notopisu

  Opus, Bratislava
  (224 s., 1. vyd.)

 • 1977

  MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

  Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
  (155 s., 1. vyd.)

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Štefan Monetárius – Cremnicianus a jeho hudobnoteoretický traktát

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (kandidátska dizertačná práca)

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: Slovenská neuma a nota choralis v období cirkevného feudalizmu

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (rigorózna práca)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1995

  RYBARIČ, Richard: Samuel Capricornus: Opus Musicum

  A Selection Song in Latin. [Audiozáznam]

  Opus, Bratislava
  (1 CD, sprievodný text: Richard Rybarič, účinkujú: Pražský madrigalisti)

 • 1994

  RYBARIČ, Richard: Hudobniny vo fondoch trnavskej univerzity zo 17. storočia

  Hudobný archív, 1994, Matica slovenská, Martin, č. 12, s. 5 – 17

 • 1990

  RYBARIČ, Richard: Veľkomoravská ríša ako hudobnohistorický problém

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 4, s. 12
  (príspevok z konferencie spoločnosti Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, Praha, august 1989)

 • 1990

  RYBARIČ, Richard: Hudba bratislavských korunovácií

  Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), 1990, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 11 – 36
  (resumé v nemčine, ruštine)

 • 1989

  RYBARIČ, Richard: Über die Musik im alten Bratislava

  Slowakische Musik, 1989, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1, s. 13 – 15

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Die Musik im Krönungsritual der Könige von Ungarn

  Musica Antiqua Europae Orientalis, 1988, Bydgoszcz, roč. VIII, s. 877 – 885

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Tradície slovenskej hudby a ich výskum

  Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Muzikologické bilancie IV, 1988, Park kultúry a oddychu, Prešov, s. 65 – 74

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: Úvahy o národnosti v hudbe I, II

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 1, s. 8
  (pokr. č. 2, s. 8)

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: Viedenská cisárska kapela v Bratislave

  Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), 1987, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 29 – 35
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: “Con trombe e timpani”

  Zur Frage der Stilarten der Barockmusik in Mitteleuropa

  Atti del XIV. Congresso della societa internationale di musicologica, 1987, Bologna, s. 191 – 197

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: Con trombe e tympani

  K otázke genézy barokového hudobného štýlu na Slovensku

  Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, 1987, Umenovedný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 172 – 179

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Die slowakische Musikhistoriographie

  Ergebnisse, Probleme, Perspektiven

  Musicologica Slovaca, 1986, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. XI, s. 36 – 51

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Hudba a hudobný život na trnavskej univerzite

  Trnavská univerzita, 1986, Trnava, s. 46 – 61

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Doslov

  Bukofzer, Manfred F.: Hudba v období baroka, 1986, Opus, Bratislava
  (z anglického originálu preložila Jana Juráňová, doslov napísal Richard Rybarič)

 • 1985

  RYBARIČ, Richard: Dielo Heinricha Schütza v hudobnej kultúre Slovenska

  (K 400. výročiu narodenia skladateľa)

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 19, s. 8

 • 1985

  RYBARIČ, Richard: Slovenská národná hudba pred národným obrodením

  Hudobný archív, 1985, Matica slovenská, Martin, č. 9, s. 17 – 25

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký – bedeutender Vertreter der barocken Polyphonie in der Slowakei

  Slowakische Musik, 1984, Slovenský hudobný fond, Bratislava, č. 1, s. 11 – 12

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Problémy výskumu hudobnej kultúry stredoveku na Slovensku

  Muzikologické bilancie ’82. Zv. I, 1984, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, s. 7 – 12

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Der älteste notierte Kodex in der Slowakei

  Musicologica Slovaca, 1982, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VIII, s. 7 – 58

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Zwischen der Folklore und der Kunstmusik

  Slowakische Pastoralmessen aus der Zeit des Hochbarocks

  Musica Antiqua Europae Orientalis, 1982, Bydgoszcz, roč. VI, s. 161 – 173

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Zarevutius, Zachariáš

  Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 509

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Die Musik der Slowakei

  Das grosse Lexikon der Musik. Bd. 8, 1982, Freiburg – Basel – Wien

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej

  Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 537

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Uhrovská zbierka

  Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 168

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Vietorisov kódex

  Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, 1982, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 310

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: Hudobnokultúrna problematika Veľkej Moravy

  Hudobný archív, 1981, Matica slovenská, Martin, č. 4, s. 27 – 30

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: renesancia

  Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 64 – 69

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: Šimbracký, Ján

  Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 697

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: sekvencia

  Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 212

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: staroslovienska literatúra a hudba

  Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 590

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: stredoveká hudba

  Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, 1981, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 630

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: Tisíc let evropské hudební teorie: Quido z Arezza

  Gramorevue, 1980, Praha, roč. 16, č. 3

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: Pestrý zborník

  Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 310

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: Orgel und Orgelspiel in der Slowakei bis 1800

  Die süddeutsch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jahrhundert, 1980, Innsbruck, s. 72 – 85

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: Pollentarius, Móric

  Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 402

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: Bratislava

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 3. Ed. Stanley Sadie, 1980, London, s. 214 – 215

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: polyfónia

  Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 422

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: notopis a nototlač

  Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, 1980, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 108 – 109

 • 1980

  RYBARIČ, Richard: Czechoslovakia. 2. Slovakia

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 5. Ed. Stanley Sadie, 1980, London, s. 125 – 127

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: Kusser (Cousser), Johann Sigismund

  Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 284

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: Marckfeldner, Samuel

  Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 492

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: Hudba

  Slovensko. Zv. IV. Kultúra. I., 1979, Obzor, Bratislava, s. 515 – 589

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: Monetarius, Štefan

  Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 614

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: K otázke charakteru česko-slovenských hudobno-kultúrnych vzťahov v 15. – 17. storočí

  Zborník Česko-slovenské hudobné vzťahy, Alexandra Tauberová (ed.), 1979, Obzor, Bratislava, s. 27 – 35

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: Kusser, Ján st.

  Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, 1979, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava , s. 284

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: Hudba na Slovensku v dobe Johanna Sebastiana Bacha

  54. Bachov festival Novej Bachovskej spoločnosti, 1979, Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, s. 18 – 30

 • 1978

  RYBARIČ, Richard: Zur Frage des sogenannten slowakischen Bestandteils in dem mehrstimmigen Gesangbuch aus Ľubica (17. Jahrhundert)

  Musicologica Slovaca, 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 213 – 223

 • 1978

  RYBARIČ, Richard: hymna

  Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 391

 • 1978

  RYBARIČ, Richard: gotika

  Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 176 – 184

 • 1978

  RYBARIČ, Richard: igrici

  Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 430

 • 1978

  RYBARIČ, Richard: hudba

  Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 344 – 346

 • 1978

  RYBARIČ, Richard: hudobné pamiatky

  Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 352 – 353

 • 1978

  RYBARIČ, Richard: chorál

  Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, 1978, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 413

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: O nových dejinách slovenskej hudby

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 3

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Najstaršie písomné pamiatky gregoriánskeho chorálu

  Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 15 – 22

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: cirkevná hudba

  Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 325 – 326

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Buľovský, Michal

  Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 282

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Pamiatky polyfónnej hudby

  Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 31 – 38

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Cithara sanctorum

  Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 328 – 329

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Cantus catholici

  Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 300

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: duchovná pieseň

  Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 600

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Capricornus, Samuel

  Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 300

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: barok

  Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, 1977, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 145 – 152

 • 1976

  RYBARIČ, Richard: Valentín Bakfark a európske súvislosti slovenskej hudby

  Hudobný život, 1976, Bratislava, roč. 8, č. 24, s. 3

 • 1976

  RYBARIČ, Richard: Z dejín viachlasnej hudby v Bratislave v 17. storočí

  Bratislava. Zv. 8 – 9, 1976, Obzor, Bratislava, s. 137 – 169
  (separát)

 • 1974

  RYBARIČ, Richard: Opus Musicum Samuela Capricorna (1655)

  Musicologica Slovaca, 1974, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. V, s. 7 – 49

 • 1974

  RYBARIČ, Richard: Zacharias Zarewutius Organista Bartphae (1625 – 1664)

  Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1974, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, roč. 16, s. 261 – 287

 • 1974

  RYBARIČ, Richard: Štefan Monetarius-Cremnicianus a jeho hudobnoteoretický traktát

  Hudobný archív, 1974, Matica slovenská, Martin, č. 1, s. 53 – 62

 • 1974

  RYBARIČ, Richard: Argumentum ex silentio

  Zur problematik der Absenz von Quellen

  Colloquium Musicologicum, 1974, Brno

 • 1974

  RYBARIČ, Richard: Stredoveké mesto ako hudobnokultúrny organizmus

  Historické štúdie XIX, 1974, SAV, Bratislava, s. 181 – 192

 • 1973

  RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký – spišský polyfonik 17. storočia

  Musicologica Slovaca, 1973, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. IV, s. 7 – 83

 • 1972

  RYBARIČ, Richard: Samuel Capricornus in Bratislava (Pressburg)

  Musica Antiqua Europae Orientalis, 1972, Bydgoszcz, roč. I, s. 107 – 124

 • 1972

  RYBARIČ, Richard: Hudobná kultúra baroka na Slovensku

  Barokové Slovensko XI. Krásy Slovenska, 1972, Bratislava, roč. 49, č. 5, s. 222 – 225

 • 1972

  RYBARIČ, Richard: Zur Polyphonie in der Slowakei bis zum Ende des 17. Jahrhunderts

  De musica disputationes Pragenses. I., 1972, Academia, Československá akadémia vied, Praha, s. 56 – 67

 • 1971

  RYBARIČ, Richard: Judicium Salomonis – Samuel Capricornus a Giacomo Carissimi

  Musicologica Slovaca, 1971, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. III, s. 161 – 179

 • 1970

  RYBARIČ, Richard: Samuel Capricornus v Bratislave

  Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 8 – 9, s. 253 – 261

 • 1970

  RYBARIČ, Richard: O problematike polyfónnej tradície na Slovensku v 15. – 17. storočí

  Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 2 – 3, s. 81 – 90

 • 1969

  RYBARIČ, Richard: Primitívna polyfónia a gregoriánsky chorál

  Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. II, s. 283 – 296

 • 1969

  RYBARIČ, Richard: Ján Šimbracký v rokoch 1635 – 1645

  Príspevok k poznaniu jeho diela

  Musicologica Slovaca, 1969, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 91 – 107

 • 1969

  RYBARIČ, Richard: Johannes Schimbracky und die Zipser Musikkultur des 17. Jahrhunderts

  Sagittarius 2, 1969, Kassel, s. 63 – 66

 • 1968

  RYBARIČ, Richard: Slovenská hudobná historiografia a deformácie

  Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12, č. 9 – 10, s. 398 – 405

 • 1967

  RYBARIČ, Richard: Zur Frage der Tabulaturpartitur im 17. Jahrhundert

  Musica Antiqua Colloquium, 1967, Brno, s. 106 – 112

 • 1966

  RYBARIČ, Richard: K biografii J. Schimbraczkeho a Z. Zarevutia

  (Novšie údaje o živote)

  Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 3, s. 108 – 109

 • 1966

  RYBARIČ, Richard: Z problematiky oponickej zbierky piesní a tancov (1730)

  Hudobnovedné štúdie, 1966, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VII, s. 49 – 86

 • 1966

  RYBARIČ, Richard: Die Hauptquellen und Probleme der slowakischen Musikgeschichte bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts

  Musica Antiqua Europae Orientalis, 1966, Bydgoszcz, roč. I, s. 97 – 114

 • 1966

  RYBARIČ, Richard: Osudy slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 10, s. 446 – 451

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Recenzie 4 kníh: Brahms – Dvořák – Prokofjev – Ravel

  Hudobnovedné štúdie, 1965, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. II

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Komu patrí “oponická” zbierka?

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 294 – 299

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Počiatky latinského spevu na našom území

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 2, s. 56 – 58

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Slovenská hudba 17. – 18. storočia vo svetle novoobjavených prameňov

  Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university XIV. Řada uměnovědná (F), č. 9, 1965, Brno

 • 1964

  RYBARIČ, Richard: Nové objavy historikov (v Štítniku)

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 5, s. 135 – 137

 • 1964

  RYBARIČ, Richard: Úloha ornamentiky v slovenskej inštrumentálnej hudbe 17. – 18. storočia

  Bratislava, s. 1 – 48
  (rozmnožené ako rukopis)

 • 1963

  RYBARIČ, Richard: Sekvencia – Legenda – Epos

  Hudobnovedné štúdie, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. VI, s. 194 – 208

 • 1963

  RYBARIČ, Richard – STANČEKOVÁ, H.: Z hudobného života Nitry v minulosti a súčasnosti

  Kapitoly z dejín Nitry. Zborník štúdií k 1100. výročiu príchodu Cyrila a Metoda, 1963, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 12 – 31

 • 1963

  RYBARIČ, Richard: K otázke genézy elektronickej hudby

  K problematike súčasnej hudby. K päťdesiatym narodeninám Jozefa Kresánka (ved. redaktor Jozef Kresánek), 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (217 s., 1. vyd.)

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: Súčasný stav a vyhliadky nášho hudobného dejepisectva

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 10, s. 424 – 428

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: Ešte k otázke hudobnohistorických výskumov na východnom Slovensku

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 3, s. 144 – 145

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: Monetarius, Stephan

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 9. Hrsg. Friedrich Blume, 1961, Bärenreiter, Kassel, s. 458

 • 1960

  RYBARIČ, Richard: Pätnásť rokov rozvoja slovenskej hudobnej vedy

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6, s. 285 – 292

 • 1960

  RYBARIČ, Richard: Sekvencie spišského graduálu Juraja z Kežmarku

  Hudobnovedné štúdie, 1960, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 100 – 125

 • 1959

  RYBARIČ, Richard: Dejiny banskobystrického hudobného spolku v r. 1857 – 1862

  Hudobnovedné štúdie, 1959, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. III, s. 163 – 175

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: K súčasnému stavu bádania o dejinách slovenskej hudby

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 466 – 470

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Zdeňka Nejedlého práce o českej hymnológii a slovenská hudobná historiografia

  Zdeněk Nejedlý dnešku. Sborník studií a materiálu k 80. narozeninám, 1958, Praha, s. 115 – 122
  (228 s., 1. vyd., Knižnice Hudebních rozhledů, roč. 4, sv. 4 – 5, Svaz čs. skladatelů)

 • 1957

  RYBARIČ, Richard: Nové pramene o hudobnom živote Banskej Bystrice v XIX. storočí

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 2, s. 77

 • 1957

  RYBARIČ, Richard: Počiatky hudby na Slovensku v predfeudálnom období

  Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby, 1957, SAV, Bratislava, s. 15 – 25
  (540 s., 1. vyd.)

 • 1957

  RYBARIČ, Richard: Cirkevná a svetská jednohlasná hudba v období feudalizmu

  Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby, 1957, SAV, Bratislava, s. 26 – 51
  (540 s., 1. vyd.)

 • 1956

  RYBARIČ, Richard: Wolfgang Amadeus Mozart – tvorca nemeckej národnej opery

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1956, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 4, č. 2

 • 1955

  RYBARIČ, Richard: Igrici a ich kultúra na Slovensku

  Hudební rozhledy, 1955, Praha, roč. 8, č. 4, s. 199 – 200

 • 1955

  RYBARIČ, Richard: Slovenská neuma

  Hudobnovedné štúdie, 1955, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 151 – 179

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: K najmladšej slovenskej skladateľskej generácii

  Hudební rozhledy, 1953, Praha, roč. 6, č. 15, s. 698 – 702

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: Autobiografia Jána Levoslava Bellu

  (Preklad z nemčiny)

  Hudobnovedný sborník, 1953, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. I, s. 7 – 19

 • 1952

  RYBARIČ, Richard: Eugen Suchoň

  Celkový profil skladateľa

  Javisko, 1952, Slovenské národné divadlo, Bratislava
  (programový bulletin)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Jitka Ludvova: Česká hudení teorie 1750 – 1850

  Hudební věda, 1988, Praha, roč. III

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej estetiky

  (o knihe Zoltayho)

  Pravda, 1984, Bratislava, roč. 65, č. (3. 8.)

 • 1966

  RYBARIČ, Richard: Studie a materiály k dějinám starší české hudby (Praha 1965)

  Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 7, s. 336

 • 1966

  RYBARIČ, Richard: Hans Leo Hassler: Lustgarten neuer teutscher Gesäng Balletti

  Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 1, s. 47
  (recenzia gramoplatne)

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Heinrich Schütz: Geistliche Chormusik

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 448

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Jiří Vysloužil: Hudobníci 20. storočia

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 344 – 345

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Z českých hudobných dejín

  Hudobnovedné štúdie, 1965, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV
  (recenzia gramoplatne)

 • 1965

  RYBARIČ, Richard: Walter Wiora: Les quatres ages de la musique

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 7, s. 342 – 343

 • 1963

  RYBARIČ, Richard: Bence Szabolcsi: A magyar zene évszázadi

  Hudobnovedné štúdie, 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. IV, s. 220 – 226

 • 1962

  RYBARIČ, Richard: Jozef Kresánek: Sociálna funkcia hudby

  Slovenská hudba, 1962, Bratislava, roč. 6, č. 7, s. 221 – 222

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae

  Tomus I. Fasc. 1 – 2. Budapest 1961

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 11, s. 504 – 506

 • 1960

  RYBARIČ, Richard: Heinrich Besseler: Das musikalische Hören der Neuzeit

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 6

 • 1960

  RYBARIČ, Richard: Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae medii aevi

  Hudobnovedné štúdie IV, 1960, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 333 – 339

 • 1959

  RYBARIČ, Richard: Hans Christoph Wolf: Die Musik der alten Niederländer

  Hudobnovedné štúdie III, 1959, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 298 – 303

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Dve dôležité maďarské hudobnovedné publikácie

  (Zenetudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae medii aevi I.)

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 7 – 8, s. 351 – 352

 • 1957

  RYBARIČ, Richard: W. Bittinger: Studien zur musikalischen Textkritik des mittelalterlichen Liedes

  Hudobnovedné štúdie II, 1957, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 187 – 192

 • 1955

  RYBARIČ, Richard: Štefan Hoza: Opera na Slovensku

  (recenzia 1. dielu publikácie)

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1955, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 3, č. 2

 • 1955

  RYBARIČ, Richard: Burlas, L. – Fišer, A. – Hořejš, A.: Hudba na Slovensku v XVII. storočí

  Naša veda. Populárnovedecký mesačník Slovenskej akadémie vied a Čs. spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, 1955, Bratislava, roč. 2, s. 151 – 179

 • 1954

  RYBARIČ, Richard: Heinrich Besseler: Bourdon und Fauxbourdon

  Hudobnovedný sborník II, 1954, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: K. Blaukopf: Musiksoziologie

  Hudobnovedný sborník I, 1953, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 189 – 192

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: G. Sneerson: Hudba v službách reakcie

  Hudobnovedný sborník I, 1953, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 177 – 179

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1993

  RYBARIČ, Richard (ed.): Ján Šimbracký: Opera Omnia. 2

  Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 8

  Opus, Bratislava
  (114 s., 1. vyd., posthumné vydanie, edičná poznámka Ladislav Kačic)

 • 1990

  RYBARIČ, Richard (ed.): Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby

  Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (182 s., 1. vyd.)

 • 1987

  RYBARIČ, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus Musicum

  Opus, Bratislava
  (1987 – 1 gramofónová platňa)

 • 1982

  RYBARIČ, Richard (ed.): Ján Šimbracký: Opera Omnia. 1

  Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 7

  Opus, Bratislava
  (109 s., 1. vyd.)

 • 1982

  spoluautorka Janka Szendrei: Missale notatum strigoniense ante 1341 in Posonio

  Edícia: Musicalia Danubiana. Zv. 1

  Budapešť
  (692 s., 1. vyd.)

 • 1979

  RYBARIČ, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus musicum (1655). 2

  Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 2

  Opus, Bratislava
  (93 s., 1. vyd., 1 partitúra + 3 hlasy)

 • 1975

  RYBARIČ, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus musicum (1655). 1

  Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 1

  Opus, Bratislava
  (118 s., 1. vyd., 1 partitúra)

 • 1972

  RYBARIČ, Richard (ed.): Hudba 14. – 17. storočia na Slovensku. Musica Antiqua Slovaca

  Opus, Bratislava
  (1 gramofónová platňa, Pražskí madrigalisti)

 • 1971

  TERRAYOVÁ, Jana Mária – RYBARIČ, Richard: Tance zo Slovenska zo 17. a 18. storočia

  Slovenská hudba, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 9 – 10
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)

 • 1968

  RYBARIČ, Richard – BURLAS, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Missa super omnes gentes

  Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)

 • 1968

  RYBARIČ, Richard – BURLAS, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Angelis suis mandavit de te

  Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)

 • 1968

  RYBARIČ, Richard (ed.): Polyfónna hudba 16. a 17. storočia zo Slovenska

  Supraphon, Praha
  (1 gramofónová platňa)

 • 1966

  RYBARIČ, Richard – BURLAS, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Congregati sunt inimici nostri

  Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Magyarország Zenetörténete I.

  Középkor, Budapest 1988

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 6

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: Eseje o umení (o knihe Jána Albrechta)

  Pravda, 30. 7. 1987, Bratislava, roč. 68

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Michail K. Michailov: Štýl v hudbe

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 15, s. 3

 • 1985

  RYBARIČ, Richard: Hudba v českých dejinách

  Od středověku do novej doby

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 3

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Dejiny hudobnej estetiky

  Pravda, 3. 8. 1984, Bratislava, roč. 65, č. 182, s. 5
  (Marta Zágoršeková, Dénes Zoltai)

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

  (reedícia zbierky Anna Szirmay-Keczerovej)

  Pravda, 12. 4. 1984, Bratislava, roč. 65

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Historické organy na Slovensku

  Pravda, 26. 1. 1984, Bratislava, roč. 65

 • 1983

  RYBARIČ, Richard: Ján Levoslav Bella

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 15, s. 8
  (recenzia gramoplatne)

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: Jozef Kresánek: Úvod do systematiky hudobnej vedy [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 18, s. 3

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Oživená hudba

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 23 – 24, s. 13
  (recenzia gramoplatne Collection of Bártfa)

 • 1975

  RYBARIČ, Richard: Hudba v katedrále Notre Dame okolo roku 1200

  Hudobný život, 1975, Bratislava, roč. 7, č. 24, s. 3
  (recenzia gramoplatne)

 • 1954

  RYBARIČ, Richard: Nová kniha o Jánovi Levoslavovi Bellovi

  (recenzia brožúrky Ladislava Burlasa)

  Hudební rozhledy, 1954, Praha, roč. 7, č. 1, s. 55

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1989

  RYBARIČ, Richard: Osemnásta muzikologická konferencia

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 23, s. 11

 • 1989

  RYBARIČ, Richard: Odišiel Benjamín Rajecký

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 18, s. 7

 • 1989

  RYBARIČ, Richard: Proti depersonalizácii hudobných dejín

  Osobnosti hudby na Slovensku

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 9, s. 10

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz 1988

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 24, s. 11

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Stredovek a renesancia na festivalovom pódiu

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 23, s. 7

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Magyarország Zenetörténete I.

  Középkor, Akadémiai Kiadó, Budapest 1988

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 6

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Tradície slovenskej hudby a ich význam

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 11 – 12

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: O hudbe v dávnej Bratislave

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 9

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: O problematike štruktúry vývoja hudby

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 6

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Podlžnosti federácii

  Tri úvahy o česko-slovenských hudobných vzťahoch

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 6, s. 15

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Barokové Vianoce v súčasnej interpretácii

  Pravda, 12. 1. 1988, Bratislava, roč. 69, č. 8, s. 5
  (Slovenský ľudový umelecký kolektív)

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Hudba v rituáli bratislavských korunovácií

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 5 – 6

 • 1988

  RYBARIČ, Richard: Symfónie Franza Smidta

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 6

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: Bologna 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 22, s. 6

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: Skromnosť mu bola ozdobou

  (Nekrológ Ladislava Galku)

  Pravda, 7. 10. 1987, Bratislava, roč. 68, s. 5

 • 1987

  RYBARIČ, Richard: Za Miroslavom Venhodom

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 14, s. 7

 • 1987

  BAGIN, Pavol – DIBÁK, Igor – JURÍK, Marián – JURKOVIČ, Miloš – MEIER, Jaroslav – RYBARIČ, Richard – ZELJENKA, Ilja: Anketa Hudobného života pred VII. zjazdom ZSSK

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 3, s. 1

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: K päťdesiatke Františka Matúša

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 3

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Spomíname na Gustava Mahlera

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 9, s. 8

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie

  Univerzitný prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 7, s. 1

 • 1985

  RYBARIČ, Richard: Jubileum hudobného historika dr. Pavla Poláka, CSc.

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 3, s. 7

 • 1985

  RYBARIČ, Richard: Hudba v českých dejinách

  Supraphon, Praha 1983

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 12, s. 3

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Pozoruhodný edičný čin

  Pravda, 12. 4. 1984, Bratislava, roč. 65, č. 88, s. 5
  (Jozef Kresánek)

 • 1984

  RYBARIČ, Richard: Aktuálnosť hudobnej historiografie

  Pravda, 22. 3. 1984, Bratislava, roč. 65

 • 1983

  RYBARIČ, Richard: Významné publikácie o stredovekých rukopisoch slovenského pôvodu

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 19, s. 8

 • 1983

  RYBARIČ, Richard: Úcta k vedeckej pravde

  Ernest Zavarský sedemdesiatročný

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 18, s. 5

 • 1983

  RYBARIČ, Richard: Gramorecenzie

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 15, s. 8

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: K jubileu Jany Márie Terrayovej

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 8, s. 7

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Spomienka na prof. Konštantína Hudeca

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 6, s. 7

 • 1982

  RYBARIČ, Richard: Bydgoszoz ’82

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 20, s. 6

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: Mikuláš Móric Pollentarius – slovenský barokový skladateľ

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 13, s. 8

 • 1981

  RYBARIČ, Richard: Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 18, s. 3

 • 1979

  RYBARIČ, Richard: Organové sympózium v Innsbrucku

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 6

 • 1978

  SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Lubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

 • 1977

  RYBARIČ, Richard: Profil dr. Jany Márie Terrayovej pri príležitosti 55-ročných narodenín

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 16, s. 7

 • 1975

  RYBARIČ, Richard: Za profesorom Némethom-Šamorínskym

  Hudobný život, 1975, Bratislava, roč. 7, č. 4, s. 8

 • 1968

  RYBARIČ, Richard: Národný umelec Mikuláš Schneider-Trnavský zomrel

  Slovanský přehled, 1968, Praha, roč. 44, s. 256
  (Historický ústav AV ČR)

 • 1966

  RYBARIČ, Richard: Musica Antiqua Europae Orientalis (o festivale v Bydgoszczi)

  Slovenská hudba, 1966, Bratislava, roč. 10, č. 10, s. 475 – 476

 • 1964

  RYBARIČ, Richard: Škrt v histórii neplatí! (Spomienka na univ. prof. Josefa Huttera)

  Slovenská hudba, 1964, Bratislava, roč. 8, č. 2, s. 61

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: Diskusia o problémoch súčasnej opery

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 6, s. 277 – 279

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: Premiéra poslednej Myslivečkovej opery v Opave

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 5, s. 227 – 228

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: K nedožitej šesťdesiatke profesora Konštantína Hudeca

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 3, s. 143 – 144

 • 1961

  RYBARIČ, Richard: “Panska volenka” na Karlíne (opereta Tibora Andrašovana)

  Slovenská hudba, 1961, Bratislava, roč. 5, č. 2, s. 135 – 136

 • 1960

  RYBARIČ, Richard: Fantázia a bezprostrednosť (o Frederikovi Chopinovi)

  Kultúrny život, 1960, Bratislava, roč. 15, č. 8, s. 9

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Hudba a elektrónky

  Kultúrny život, 1958, Bratislava, roč. 13, č. 31, s. 9

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Medzinárodná súťaž Čajkovského v Moskve

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 273 – 274

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Hudobná jar

  Kultúrny život, 1958, Bratislava, roč. 13, č. 24, s. 8

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Koncert starej hudby v Košiciach

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 125 – 127

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Úspechy súčasnej slovenskej hudby

  Slovanský přehled, 1958, Praha, roč. 34, č. 8, s. 282 – 284

 • 1958

  RYBARIČ, Richard: Dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Slovanský přehled, 1958, Praha, roč. 34, č. 7, s. 256
  (Historický ústav AV ČR)

 • 1957

  RYBARIČ, Richard: Znovuoživenie starej hudby

  (Koncerty na nádvorí starej radnice v Bratislave)

  Kultúrny život, 1957, Bratislava, roč. 12, č. 36, s. 9

 • 1957

  RYBARIČ, Richard: Záverečné koncerty hudobného leta v Piešťanoch

  Kultúrny život, 1957, Bratislava, roč. 12, č. 31, s. 3 – 4

 • 1956

  RYBARIČ, Richard: Dôstojne oslávili Mozartov rok

  (Don Juan na scéne Štátneho divadla v Košiciach)

  Kultúrny život, 1956, Bratislava, roč. 11, č. 4, s. 7

 • 1956

  RYBARIČ, Richard: Interview s autorom opery Juro Jánošík

  Kvety, 1956, roč. 6, č. 39

 • 1956

  RYBARIČ, Richard: Večne živé umenie Wolfganga Amadea Mozarta

  Pod zástavou socializmu, 1956, Bratislava, roč. 5, č. 2
  (Pravda)

 • 1955

  RYBARIČ, Richard: “Veselé panie z Windsoru” v Košiciach

  Hudební rozhledy, 1955, Praha, roč. 8, č. 13, s. 667

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: Ján Levoslav Bella – zakladateľ našej národnej hudby

  Pravda, 4. 9. 1953, Bratislava, roč. 34

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: Vypočujte si Moniuszkovu operu Hálka

  Hudobný rozhlas, 1953, roč. 6, č. 17

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: 60 rokov od smrti Petra Iljiča Čajkovského

  Pravda, 1953, Bratislava, roč. 34, č. (7. 11.)

 • 1953

  RYBARIČ, Richard: Kovařovičova opera Psohlavci v Bratislave

  Pravda, 1953, Bratislava, roč. 34, č. (20. 12.)

 • 1952

  RYBARIČ, Richard: K druhej inscenácii Suchoňovej opery

  Práca, 1952, roč. 6, č. (30. 12.)

 • 1952

  RYBARIČ, Richard: Ako pracuje hudobnovedná sekcia Sväzu československých skladateľov v Bratislave

  Hudební rozhledy, 1952, Praha, roč. 5, č. 19

 • 1952

  RYBARIČ, Richard: K prehliadke novej slovenskej hudby

  Hudební rozhledy, 1952, Praha, roč. 5, č. 13

 • 1952

  RYBARIČ, Richard: Nová inscenácia opery Krútňava

  Novosti Bratislavy. Časopis ľudovej správy, 1952, Bratislava, roč. 1
  (Ústredný národný výbor v Bratislave)

Bibliografia

 • 2016

  PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič’s Theory of Music Historiography in the Context of Central European Musicology

  Nationality vs Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Ed. Żerańska-Kominek, Sławomira, 2016, Cambridge, s. 196 – 211
  (260 s., 1. vyd., Cambridge Scholars Publishing)

 • 2015

  PETŐCZOVÁ, Janka: Nationality / Universality. "Musical historiography in Central and Eastern Europe"

  Narodowosc i uniwersalizm. “Historiografia muzyczna w Europie Srodkowej i Wschodniej” Radziejowice (Poľsko), 15. – 17. septembra 2014

  Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 6 (32), č. 1, s. 131 – 134

 • 2014

  PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič’s Theory of Musical Historiography in the Context of Central European Musicology

  International Musicological Conference Nationality / Universality: Musical Historiography in Central and Eastern Europe, September 15 – 17 2014, Radziejowice, 2014, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Radzejowice, s. 38 – 39

 • 2011

  PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič

  Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989)

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (300 s., 1. vyd., faks., fotogr., ilustr., noty, tab.)

 • 2011

  PETŐCZOVÁ, Janka: Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 9 – 20

 • 2010

  KMEŤOVÁ, Elena: Muzikologická konferencia Ad honorem Richard Rybarič

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 6, s. 19

 • 2010

  PETŐCZOVÁ, Janka: Spomienka na Richarda Rybariča

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 6, s. 18 – 19

 • 2010

  PETŐCZOVÁ, Janka: Musicologica historica I. Ad honorem Richard Rybarič, Bratislava, 12. – 13. mája 2010

  Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 (27), č. 2, s. 324 – 326

 • 2010

  PETŐCZOVÁ, Janka: Nedožité jubileum Richarda Rybariča

  Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 (27), č. 1, s. 148 – 149

 • 2009

  KAČIC, Ladislav: Richard Rybarič a “zaľudnenie” slovenských hudobných dejín

  Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), 2009, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 41 – 43

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav: Jozef Kresánek a Richard Rybarič – dvě slovenské historiografické koncepce

  Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. Ed. Jan Baťa, 2008, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 79 – 81

 • 2006

  LENGOVÁ, Jana: Richard Rybarič / Edičná poznámka

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 227 – 232

 • 2005

  RUŠČIN, Peter: Hymnológia a slovenská hudobná historiografia v 20. storočí

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 133 – 137

 • 2005

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch Richarda Rybariča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 138 – 146

 • 2005

  ELSCHEK, Oskár: Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 122 – 128

 • 2005

  KAČIC, Ladislav: Slovenská hudobná historiografia na európskych cestách

  Richard Rybarič a slovenská hudobná historiografia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 113 – 121

 • 2005

  BURLAS, Ladislav: Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 129 – 132

 • 2005

  PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič: Bibliografia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 147 – 154

 • 1996

  PETŐCZOVÁ, Janka: Polyfónia a polychória na Slovensku ako bádateľský problém

  Polyphonic and Polychoral Music on the Territory of Slovakia and Its Reflection in the Slovak Musicological Research

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1996, Bratislava, roč. 22, č. 3 – 4, s. 455 – 459

 • 1995

  PETŐCZOVÁ, Janka: Slovenská hudobná historiografia

  Muzikologická konferencia, venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia PhDr. Richarda Rybariča, CSc.

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 7, s. 3

 • 1995

  PETŐCZOVÁ, Janka: Tomáš Gosler – neznámy spišský skladateľ 17. storočia

  (Venované nedožitým 65. narodeninám Richarda Rybariča)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 228 – 262

 • 1995

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989)

  Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska. (Antológia príspevkov a štúdií). II. Z príležitosti 65. výročia narodenia zostavil Juraj Potúček

  Bratislava
  (Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 131)

 • 1994

  PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka: Doslov

  Rybarič, Richard: Hudobná historiografia, 1994, Matúš Music, Prešov, s. 140 – 150
  (posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)

 • 1992

  PETŐCZOVÁ, Janka: Európske súvislosti slovenskej hudby

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 5, s. 5

 • 1991

  RYBARIČ, Richard: Osobnosť v hudobnohistorickom procese

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 7, s. 15

 • 1991

  PETŐCZOVÁ, Janka: Vokálna polyfónia na Slovensku v 16. a 17. storočí

  Štúdia venovaná pamiatke Richarda Rybariča pri príležitosti 1. výročia úmrtia

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 2, s. 12
  (Hudobný život, roč. 23, 1991, č. 3, s. 10 – 11)

 • 1991

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989)

  Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska. (Antológia príspevkov a štúdií). I. Z príležitosti 60. výročia narodenia zostavil Juraj Potúček

  Bratislava
  (Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 102)

 • 1990

  KAČIC, Ladislav: Richard Rybarič: Predmet hudobnej historiografie

  Literárny týždenník, 1990, Bratislava, roč. 3, č. 32 (10. 8.), s. 15

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela – LENGOVÁ, Jana – RYBARIČ, Richard: Spoza pracovného stola

  Rozhlas, 1990, č. 8, s. 2

 • 1989

  RAJTEROVÁ, Alžbeta – RYBARIČ, Richard: Za oživenie histórie. (Interview)

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 9, 12

 • 1989

  KAČIC, Ladislav: Za Richardom Rybaričom (19. 2. 1930 – 30. 11. 1989)

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 26, s. 7

 • 1989

  LENGOVÁ, Jana: Za Richardom Rybaričom

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 51 – 52, s. 23

 • 1989

  PETŐCZOVÁ, Janka: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu

  (Buchbesprechungen)

  Beiträge zur Musikwissenschaft. 31. Heft 1/1989, 1989, Verlag Neue Musik, Berlín (Východný/Ost), s. 68 – 69

 • 1987

  LENGOVÁ, Jana – RYBARIČ, Richard: O hudobnej histórii a nielen o nej

  Hovoríme s hudobným historikom PhDr. Richardom Rybaričom, CSc., vedeckým pracovníkom SAV

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 2, s. 4, 7

 • 1987

  MATÚŠ, František: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 1

  Hudobný archív, 1987, Matica slovenská, Martin, č. 10

 • 1986

  FELLEGI, Pavol – RYBARIČ, Richard: Tisícročná hudba

  Rozhovor s PhDr. Richardom Rybaričom, CSc., autorom prvého zväzku Dejín hudobnej kultúry na Slovensku

  Slovensko, 1986, roč. 10, č. 1, s. 10

 • 1985

  FELLEGI, Pavol – RYBARIČ, Richard: Hodnoty, o ktorých sa vôbec nevedelo

  Stretnutie s PhDr. Richardom Rybaričom, CSc.

  Večerník, 24. 5. 1985, roč. 30, č. 100, s. 6 – 7

 • 1985

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Tisícročie hudobnej kultúry

  Nové Slovo, 1985, Bratislava, roč. 27, č. 49

 • 1983

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 6, s. 5

 • 1980

  MATÚŠ, František: Jubileum hudobného historika

  Dr. Richard Rybarič, CSc., 50-ročný

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 4, s. 7

 • 1980

  Rybarič, Richard (Heslo)

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 16. Ed. Stanley Sadie, 1980, London, s. 358

 • 1975

  Besedujeme o rozvoji hudobného umenia na Slovensku po roku 1945

  V oblasti starej hudby. (Interview prof. Jozef Kresánek, Jana Mária Terrayová, dr. Richard Rybarič, dr. Ľubica Ballová)

  Hudobný život, 1975, Bratislava, roč. 7, č. 14, s. 3, 7

 • 1973

  Na čom pracujete?... odpovedá dr. Richard Rybarič

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 9, s. 2

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2023

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 7 – 13

x