• absolvoval FF UK (hudobná veda)

 • 1965 – 2002

  pracovník Hudobného oddelenia Historického ústavu SNM neskôr Hudobné múzeum SNM (kustód pre hudobné nástroje)

 • 1991 – 1994

  riaditeľ Hudobného múzea SNM

 • 1993 – 1997

  predseda Slovenského komitétu ICOM

 • 2004

  Cena Curta Sachsa udelená Radou guvernérov spoločnosti American Musical Instrument Society

Špecializoval sa na tradičné hudobné nástroje, bol priekopníkom dokumentácie a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku ako aj slovenských ľudových nástrojov. Zaoberal sa typológiou hudobných ikonogramov pre organologické skúmanie, hudobnou akustikou a hudobnou muzeológiou. Zozbieral a založil jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v strednej Európe, ktoré predstavil v expozícii SNM v rokoch 1975 – 1985. Absolvoval študijné pobyty v Kanade a v Indii. V rokoch 1977 – 1986 realizoval Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga v Detve. Bol členom Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu (International Council for Traditional Music – ICTM), pracoval v komisii pre hudobné nástroje v Medzinárodnej rade múzeí (International Council of Museums – ICOM). Realizoval hudobno-sociologický výskum, zameraný na skúmanie hudobnosti slovenského vidieka na rozhraní 70-tych a 80-tych rokov. Venoval sa tvorbe rôznych katalógov (hudobné nástroje, výrobcovia hudobných nástrojov, zobrazenia hudobných nástrojov). Výsledky výskumov sú publikované v edícii Slovenské ľudové hudobné nástroje. Pedagogicky pôsobil na VŠMU. Bol redaktorom časopisu Ľudová tvorivosť. Pôsobil v rôznych funkciách vo Zväze slovenských skladateľov, poradných zboroch, komisiách, redakčných radách. Spolupracoval s rozhlasom a televíziou.

x