• 1973 – 1977

  VŠMU (teória hudby a kritiky)

 • 1982

  titul PhDr. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1982 – 1983 štipendium Slovenského hudobného fondu

 • 1983 – 1989

  vedecká ašpirantúra na Umenovednom ústave SAV, dizertačná práca Súčasná kompozičná tvorba na Slovensku

 • od 1984

  pedagogická činnosť na VŠMU, 1991 – 1992 prodekanka VŠMU, 1995 – 1996 prorektorka VŠMU

 • 1987 – 1994

  vedecká pracovníčka Umenovedného ústavu SAV so zameraním na súčasnú hudbu

 • 1994

  titul doc., habilitačná práca v nemeckom jazyku Systemtheorie der Musik

 • od 1997

  docentka na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 2000 – 2001 prodekanka, 2001 – 2008 prorektorka

 • 1999

  hodnosť CSc.

 • 2006

  inauguračná prednáška, 2008 menovanie za vysokoškolskú profesorku

 • 2008

  založenie HUAJA – BŠ, s. r. o., s cieľom prevádzkovať súkromnú vysokú školu Hudobnú a umeleckú akadémiu Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

 •  

V oblasti výskumu sa zameriavala na súčasnú slovenskú a svetovú hudbu, modálnu hudbu, hudbu obdobia renesancie, 20. storočia a mimoeurópskych kultúr, spracovanie hudby kvantitatívnymi metódami, systémovú teóriu, synergetiku a aplikáciu matematických metód.

Je spoluautorkou lexikónu Komponisten der Gegenwart, ktorý vychádza od roku 1992 v edícii text+kritik v Mníchove, od roku 1997 spolupracuje s lexikónom New Grove of Dictionary­.

Absolvovala zahraničné prednáškové a študijné pobyty v Nemecku (Freiburg, Bamberg, Bochum, Hamburg, Drážďany, Trier), Anglicku (Nottingham), Írsku (Dublin), Rakúsku (Viedeň, Reichenau, Graz, Innsbruck, Salzburg), Francúzsku (Paríž, Lyon), Taliansku (Rím, Palermo, Adria), Poľsku (Varšava, Bydgoszcz), Rusku (Petrohrad), Maďarsku (Budapešť), na Novom Zélande (Auckland), Českej republike (Praha, Brno) a ďalšie.

Od 1990 systematicky rozvíjala spoluprácu s viacerými umeleckými vysokými školami v zahraničí (s viedenskou Hochschule, neskôr Universität für Musik und darstellende Kunst, spolupracovala s odborníkmi na synergetickú lingvistiku pri Univerzite v Bochume a Trieri v SRN, Conservatoire National Superieur de Musique et Danse v Paríži, Lyone, Parme, školami v Španielsku a Portugalsku.

Od 1991 pravidelne organizuje medzinárodné umelecké a vedecké podujatia (semináre, konferencie, sympóziá, kurzy, workshopy), zamerané na prepojenie viacerých druhov umenia.

Je členkou Humboldtovho klubu a vedeckej spoločnosti Alexander von Humboldt Stiftung, vedeckého pracovného tímu Universität Bochum a Trier, expertka Romualdo del Bianco Foundation vo Florencii, International Scientific Commitee WSES (World Scientific and Enfineering Society) a ďalších.

x