• 1990 – 1995

  absolventka hudobnej teórie na HTF VŠMU, titul Mgr.

 • 1990 – 1995

  učiteľka hry na klavíri, ZUŠ Senec

 • 1990 – 1997

  manažérka Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch

 • 1993 – 2005

  manažérka Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave

 • 1995 – 1996

  kultúrna manažérka, Slovenská koncertná agentúra Slovkoncert, Bratislava

 • 1996 – 2002

  doktorandské štúdium na HTF VŠMU (odbor teória a dejiny umenia), titul PhD.

 • 1997 – 2002

  štipendistka DAAD, štúdium na Hudobnovednom inštitúte Univerzity v Hamburgu

 • 2003 – 2010

  členka Centra výskumu na HTF VŠMU, 2008 – 2010 ako vedúca

 • od 2003

  pôsobí pedagogicky na HTF VŠMU v Bratislave (hudobná teória, hudobná estetika, hudobná analýza) ako aj na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 • 2004 – 2009

  predsedníčka organizačného výboru konferencie Prezentácie – Konfrontácie, organizovanej Katedrou hudobnej teórie na HTF VŠMU, 2008 medzinárodnej vedeckej konferencie Po stopách J. N. Hummela v Bratislave, 2009 diskusného roundtable na VŠMU, venovaného 90. výročiu narodenia Jána Albrechta, 2010 interaktívneho projektu HTF VŠMU Pocta FCH, 2011 medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Liszt a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, 2013 medzinárodnej muzikologickej konferencie Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek) v Bratislave

 • 2004 – 2010

  zástupkyňa šéfredaktora redakčnej rady časopisu HTF VŠMU Tempo

 • 2006 – 2011

  umelecká riaditeľka medzinárodného hudobného festivalu Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

 • 2009

  titul doc., habilitovala na VŠMU v odbore hudobná teória (habilitačná prednáška Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu, prednesená v Malej koncertnej sále HTF VŠMU v Bratislave, 2. decembra 2008)

 • od 2009

  členka International Grieg Society, 2010 študijný pobyt na Grieg Academy, University of Bergen, Nórsko, program EÚ Erasmus, od 2013 členka výkonného výboru (Executive Commitee)

 • 2010 – 2015

  samostatná vedecká pracovníčka (IIa) na Ústave hudobnej vedy SAV, zároveň vedúca Oddelenia systematickej hudobnej vedy

 • od 2010

  členka Redakčnej rady časopisu Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV

 • 2015

  titul prof. v odbore hudobné umenie na HTF VŠMU (12. marca)

 • 2015

  usporiadala na VŠMU medzinárodný umelecko-vedecký projekt Grieg Day, pre ktorý získala grant z fondov EHP a Nórska (november 2015)

K ťažiskovým oblastiam jej skúmaní patria analyticko-estetické a interpretačné aspekty hudby skladateľov 16. – 21. storočia, teória hudobnej interpretácie, oblasť hudobnej rétoriky a reflexia základných hudobnoteoretických a hudobnoestetických princípov. Je autorkou niekoľkých monografií, hesiel o 21 českých a slovenských skladateľoch do prestížnej publikácie Reclams Komponistenlexikon (Stuttgart 2009) a desiatok odborných štúdií uverejnených v slovenskej, nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, českej a nórskej odbornej tlači. V rámci prednáškových cyklov, príp. prednášok v rámci medzinárodných vedeckých podujatí, sa predstavila o. i. na vysokých hudobných školách a univerzitách v Lipsku, Hannoveri, Berne, Zürichu, Katoviciach, Bergene, Kodani, Eisenstadte, Prahe, Brne, Ostrave, Nitre a Banskej Bystrici. Je autorkou niekoľkých konceptov koncertov s hovoreným slovom, s ktorými sa predstavila na Slovensku i v zahraničí.

x