2022

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Bergliot: jediná melodráma Edvarda Griega

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 4, s. 291 – 315

2020

ŠTEFKOVÁ, Markéta: 10. medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 17

2019

ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Hudobné centrum, Bratislava
(288 s., 5. revidované vydanie, noty, hudba, hudobná harmónia, učebnice vysokých škôl)

2016

ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.) a kol.: Edvard Grieg. Život a dielo / Life and Music

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(240 s., 1. vyd.)

2016

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eldbjørg Hemsing: „Tá najdôležitejšia vec je nájsť cestu ku komunikácii.“

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 17

2016

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Zúročenie exotických inšpirácií v Debussyho tvorbe

Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2016. Zborník príspevkov zo 14. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie a hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU, v Bratislave dňa 22. apríla 2016, 2016, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, s. 103 – 130
(184 s., 1. vyd.)

2015

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Edvard Grieg a ľudský hlas

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 32

2015

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Možnosti využitia teórie harmónie Miroslava Filipa pri analýze hudby 19. a 20. storočia

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 226 – 238
(Chalupka, Ľubomír, ed.)

2014

ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek)

Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Koncepcie hudobného myslenia v európskej hudobnej vede 20. storočia (pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kresánka), Bratislava, 21. – 22. októbra 2013

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava
(233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, fotogr., noty )

2014

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 5 [31], č. 2, s. 349 – 353

2014

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Die musikalische Sprache Janáčeks

Leoš Janáček: Das Schlaue Füchslein. Příhody lišky Bystroušky. Oper in drei Akten, 2014, Hamburg, s. 14 – 19
(Hamburgische Staatsoper)

2014

ŠTEFKOVÁ, Markéta: K využitiu prvkov ľudovej hudby v umeleckej hudbe 19. a 20. storočia

Prvky “národného štýlu” v klavírnych dielach Edvarda Griega

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2014, Bratislava, roč. 40, č. 4, s. 311 – 333

2014

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Kresáneks Konzeption des “musikalischen Denkens” und die Möglichkeit ihrer Verwendung bei der Reflexion der Musik des 20. Jahrhunderts

Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 135 – 158

2014

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vorwort

Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 7 – 8

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Kresánkova koncepcia hudobného myslenia a možnosti jej využitia pri reflexii hudby 20. storočia

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 2, s. 246 – 264
(2013 – RILM, CEJSH)

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Slávka Kopčáková: Vývoj hudobnoestetického myslenia na Slovensku v 20. storočí

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 2, s. 338 – 340
(2013 – RILM, CEJSH)

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ladislav Burlas – Renáta Beličová: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

Žilina. EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, 142 s...

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 1, s. 108 – 110

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Stilistische Originalität der Klaviermusik von Johann Nepomuk Hummel und die ästhetischen Aspekte ihrer Interpretation auf historischen und modernen Instrumenten

Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. von Gerold W. Gruber, 2013, Music Forum, Bratislava, s. 288 – 307
(erschienen im Rahmen des EU-Projektes zur grenzüberschreitenden Kooperation Slowakei-Österreich Accentus Musicalis)

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Beethoven a Hummel: dva spôsoby rozvíjania klavírneho koncertu po Mozartovi

Beethoven und Hummel: zwei Arten der Weiterentwicklung von Mozarts Klavierkonzerten

Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí / Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert. Ed. Gerold Gruber – Eva Ferková, 2013, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 239 – 296

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Možnosti využitia teórie harmónie Miroslava Filipa pri analýze hudby 19. storočia

Prezentácie – Konfrontácie 2013. Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa), 2013, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 21 – 35
(109 s., 1. vyd., Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU v Bratislave dňa 17. apríla 2013. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Teória harmónie Miroslava Filipa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 2, s. 119 – 153

2013

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Balada g mol E. H. Griega v kontexte vývoja klavírnej balady

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 33 – 57
(2013 – RILM, CEJSH)

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam klavírnej školy Johanna Nepomuka Hummela pre vývin estetických ideálov klavírnej interpretácie v 19. storočí

Musicologica Slovaca, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 3 [29], č. 2, s. 216 – 253
(2012 – RILM, CEJSH)

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vorwort

Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 7 – 8

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vplyv Johanna Nepomuka Hummela na hudbu popredných rakúskych a nemeckých skladateľov prelomu 18. a 19. storočia

Prezentácie – Konfrontácie 2012. Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodného muzikologického seminára, usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU v dňoch 21. – 22. marca 2012, 2012, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 131 – 157
(Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Úvodom

Ján Cikker včera a dnes

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Hommage à Ján Cikker, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 5 – 7
(Téma čísla: Hommage à Ján Cikker)

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Krutopríbeh slovenskej národnej opery

Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. Studia Aesthetica XIV. Ed. Jana Sošková, 2012, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 299 – 332

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eduard Hanslick: O hudobnom krásne

preklad Ladislav Šimon, Bratislava, Hudobné centrum 2010

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 7 – 8, s. 59
(recenzia knihy)

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur

Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza, Bratislava, 17. – 19. mája 2011

Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava
(268 s., 1. vyd., tab., noty)

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Roger Scruton: Hudobná estetika

Musicologica Slovaca, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 3 [29], č. 2, s. 290 – 294
(2012 – RILM, CEJSH)

2012

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Der Klavierstil von Johann Nepomuk Hummel und Franz Liszt

Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 91 – 122
(pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza, Bratislava, 17. – 19. mája 2011)

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: O hudobnom čase

Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava
(158 s., 1. vyd., noty, tab.)

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummel Piano Septets

Aya Okuyama, Allessandro Commellato, Solamente naturali, Brilliant Classics 2010

Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 3, s. 33
(recenzia CD)

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Teória hudobnej interpretácie

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(172 s., 1. vyd., noty, tab.)

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Princíp harmónie v hudbe

Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v dňoch 9. – 10. marca 2011. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj, 2011, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
(247 s., 1. vyd.)

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Janáček und die Sprechmelodien

Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus, Spielzeit 2011/2012, 2011, Viedeň, s. 59 – 68
(Wiener Staatsoper)

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Edvard Hagerup Grieg’s Piano Concerto in A minor, Op. 16

in the context of developmental trends in the 19th and 20th century music [elektronický zdroj]

Troldhaugen, s. 1 – 50
(International Grieg Society)

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: K interpretácii Prelúdia a fúgy fis mol (TK II.) Johanna Sebastiana Bacha

Tempo, 2011, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 8, č. 3 – 4, s. 28 – 35

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: O harmónii v hudbe

(In memoriam Juraj Beneš)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 120 – 130

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Práca s citátom v piesňových cykloch Juraja Beneša

Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2011, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 26 – 52

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam citátov v Haiku Juraja Beneša

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 131 – 148

2011

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Edvard Grieg a Dánsko / Edvard Grieg and Denmark

Medzinárodná muzikologická konferencia, Kodaň, 11. – 13. augusta 2011

Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 [28], č. 2, s. 315 – 317
(2011 – RILM, CEJSH)

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: K základným štrukturálnym prvkom, harmonickej podstate a posolstvu Suchoňovej Krútňavy

Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. a 22. října 2008, 2010, Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 102 – 125

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Johann Nepomuk Hummel: Missa solemnis (1806)

Solamente naturali (umelecký vedúci Miloš Valent), Didier Talpain, Chorus Alea, Branislav Kostka... Pavian Records 2008...

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 9, s. 36
(recenzia CD)

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Melodische Wahrheit. Die Rolle der Sprechmelodien in der musikalischen Poetik Leoš Janáčeks

Aus einem Totenhaus. Leoš Janáčeks letzte Oper, 2010, Wehrhahn-Verlag, Hannover, s. 27 – 44

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta – HLEDÍKOVÁ, Ida – RIDZOŇOVÁ-FERENČUHOVÁ, Mária (zost.): Fenomén kreativity

Kreativita, umelecké myslenie, estetické hodnotenie a intermedialita. Zborník z vedeckej konferencie Fenomén kreativity, ktorá sa konala 4. – 5. júna 2009

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
(95 s., 1. vyd.)

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eva Ferková: Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny (2007)

Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 1, s. 156 – 158
(2010 – RILM, CEJSH)

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vplyvy folklórnej “modality” na hudobné myslenie Leoša Janáčka

Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). Sborník z 30. ročníku muzikologické konference Janáčkián 2010. Ed. Karel Steinmetz a Jan Nowak, 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 41 – 57

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam Johanna Nepomuka Hummela pre genézu štýlu “romantickej” hudby

Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 2, s. 220 – 244
(2010 – RILM, CEJSH)

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Klavírne koncerty Johanna Nepomuka Hummela ako most medzi Mozartom a Chopinom

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 2, s. 132 – 150
(Téma čísla: Osobnosti – Fryderyk Chopin)

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Srdečné blahoželanie prof. Miloslavovi Starostovi pri príležitosti 70. výročia narodenia a 45. výročia pôsobenia na HTF VŠMU

Tempo, 2010, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 24

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Cesty k Chopinovi

Medzinárodná konferencia, Katovice, 6. – 7. mája 2010

Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 2, s. 322 – 323
(2010 – RILM, CEJSH)

2010

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Posolstvo Duchovného sveta krásy Jána Albrechta

Fenomén kreativity. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 4. – 5. júna 2009. Ed. Štefková, Markéta – Hledíková, Ida – Ridzoňová-Ferenčuhová, Mária, 2010, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 28 – 37

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta – IRŠAI, Jevgenij: Hudba je pre mňa živým organizmom...

(rozhovor s Jevgenijom Iršaiom)

Hudba, 2009, Hevhetia, Košice, roč. 4, č. I. – II. Q, s. 48 – 49

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta – POKOJNÁ, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009

Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
(144 s., 1. vyd., fotogr., noty, tab.)

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Chopins Vorbild. Die Klavierkonzerte von Johann Nepomuk Hummel als Modell für Frédéric Chopin

Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, 2009, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 103 – 131

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu

Zborník habilitačných a inauguračných prednášok. Zost. František Pergler, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, s. 188 – 193

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vorwort

Štefková, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, Bratislava 2009 , 2009, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 7 – 9
(174 s., 1. vyd., fotogr., noty [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková])

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Idey Jána Albrechta vo svetle modernej estetiky a filozofie

Štefková, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, 2009, Divis-Slovakia, Bratislava
(174 s., 1. vyd., fotogr., noty, [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková])

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Zu den Parallelen in der künstlerischen Entwicklung Edvard Griegs und Leoš Janáčeks und den volkstümlich-kunstmusikalischen Quellen des Melancholischen in Griegs Musik

Kongressbericht. Norweger und Europäer in Werk und Wirkung. 6. Deutscher Edvard-Grieg Kongress 19. bis 21. September 2008 in Leipzig. Hrsg. Brock, Hella – Reisaus, Joachim, 2009, Altenmedingen, s. 172 – 185
(Hildegard-Junker-Verlag)

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Idey Jána Albrechta vo svetle modernej estetiky a filozofie

Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Duchovný svet krásy Jána Albrechta v kontexte ideí modernej estetiky a filozofie

Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 79 – 86

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: In jeder Kreatur ein Funke Gottes!

(Janáčeks Adaptation der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus)

Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus, Spielzeit 2008/2009 (= Heft Nr. 36). Redaktion: Ulrich Lenz, 2009, Hannover, s. 7 – 10
(Niedersächsische Staatsoper Hannover)

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel

Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková. [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková

Divis-Slovakia, Bratislava
(174 s., 1. vyd., fotogr., noty)

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy

Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 241 – 264

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta – ARENS, Rolf-Dieter: Je potrebné ponúknuť viac

Rozhovor

Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 11
(Rolf-Dieter Arens – klavír, Komorné dni J. N. Hummela, Bratislava)

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Umelecká štylizácia lamento-toposu v hudbe

Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava, s. 63 – 93
(265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)

2009

ŠEBANOVÁ, Dáša – ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummel vyrástol v Bratislave a vždy sa sem rád vracal

Bratislavské noviny, 2009, Bratislava, roč. XIII, č. 15, s. 10

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta – ARENS, Rolf-Dieter: Všetci hrajú Chopina, ale prečo nehrajú neskorého Hummela?

Je to rovnako dobrá hudba! (Rozhovor s Rolfom-Dieterom Arensom)

Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 29 – 30

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta – HOŠEK, Jozef – KAČIC, Ladislav – MICHALKO, Ján Vladimír – ČERNECKÁ, Ida: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU

Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 1 – 3

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta – IRŠAI, Jevgenij: Myslím, že som šťastný

Rozhovor s Jevgenijom Iršaiom

Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 4 – 6

2009

ŠTEFKOVÁ, Markéta – JELÍNEK, Mikuláš – ČIERNIKOVÁ, Irina – LAPŠANSKÝ, Marián – HEINZOVÁ, Mária: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU

Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 1 – 3

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Beethovenovská a mozartovská sonátovosť

ARS SONANS 2. Premeny v čase, 2008, Katedra hudby, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 101 – 115

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummel: Rovnako ako slávny a uznávaný ako Beethoven

Hummel: berühmt und anerkannt wir Beethoven / Hummel: famous and recognised just like Beethoven (rozhovor)

Twin City Journal. Magazín miest Bratislavy a Viedne, 2008, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 32 – 34
(Hlavné mesto SR Bratislava)

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven: Piano Concertos No. 2 and No. 5 “Emperor”

London Symphony Orchestra, Andreas Delfs, John O’Connor, klavír. Telarc 2007/distribúcia Divyd

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 3 – 4, s. 55 – 56
(recenzia CD)

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta – ZVARA, Vladimír – BENDIK, Martin – BOKES, Vladimír – ZAGAR, Peter: Krútňava včera a dnes

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 9 – 11, 13 – 15
(Polemika odvysielaná na Rádiu Devín v relácii Rozhovory o hudbe, moderoval Peter Zagar)

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta – HUBOVÁ, Dagmar – HATRÍK, Juraj – STAROSTA, Miloslav – MICHALICA, Peter: 60 rokov VŠMU

(anketa)

Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 1 – 3

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eva Ferková: Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny (2007)

Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 23 – 24

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta – KLINDA, Ferdinand – STRACENSKÁ, Viktória – BOKES, Vladimír – MATEJ, Daniel – JURKOVIČ, Miloš: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU

Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 2 – 3, s. 1 – 4

2008

BLAHYNKA, Miloslav – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008

Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
(172 s., 1. vyd.)

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Romantické a impresionistické prvky v Griegovej skladbe Notturno op. 54

Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 39 – 45
(172 s., 1. vyd.)

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Problematika hudobnej interpretácie v období “galantného štýlu”

Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 4 – 6

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: K základným štrukturálnym prvkom a posolstvu Suchoňovej Krútňavy

Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 151 – 167

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: “In jeder Kreatur ein Funke Gottes”!

Janáčeks Adaptation der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus

Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Oper in drei Akten, 2008, Hannover, s. 7 – 10

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 3 – 4, s. 239 – 257
(Téma čísla: Osobnosti: Eugen Suchoň – Karel Husa)

2008

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu

Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 2 – 3, s. 14 – 16

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Objektívny a subjektívny čas v hudbe a v interpretácii hudobného diela

Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 6 – 9

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Rozhovor s dekankou HTF VŠMU

Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 1 – 2

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta – HANNGIESSER, Manfred: Hummelova spoločnosť vo Weimare

Rozhovor s Manfredom Hanngiesserom

Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 15

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Suchoňova Krútňava vo víre dejín

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 227 – 240

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonáta op. 111 c mol (1821 – 1822)

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 30 – 32

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonáta op. 81a Es dur “Les Adieux” (1809 – 1810)

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 10 – 13

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonata quasi una fantasia op. 27 č. 2 cis mol (1801)

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 5, s. 18 – 20

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Johann Nepomuk Hummel

Bulletin BHS. Bratislavské hudobné slávnosti. Koncert v utorok 4. decembra 2007, 2007, Slovenská filharmónia, Bratislava

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: O hudobnom čase

Štúdie k teórii interpretácie

Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 5 – 8

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Lamento-figúry v 1. a 3. časti Beethovenovej Sonáty mesačného svitu

Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 75 – 84
(170 s., 1. vyd.)

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Krásna mlynárka Franza Schuberta

Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 141 – 166
(170 s., 1. vyd.)

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Beethovenovská a mozartovská sonátovosť

Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 25 – 40
(170 s., 1. vyd.)

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Na ceste k zmyslu

(štúdie k hudobnej analýze)

Divis-Slovakia, Bratislava
(250 s., 1. vyd., noty, bibliogr.)

2007

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Egon Krák: Mémoires I. komorná hudba

Hudobný fond 2006

Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 1 – 2, s. 55
(recenzia CD)

2007

BLAHYNKA, Miloslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie II

Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007 [5. ročník], elektronický zdroj

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
(1 CD-ROM)

2007

BLAHYNKA, Miroslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I

Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
(170 s., 1. vyd.)

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hannover všetkým vrelo odorúčam!

Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 23

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Rok slovenskej hudby

Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 1

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Komorné dni J. N. Hummela, Bratislava

Medzinárodný cyklus koncertov, Bratislava, 2. – 30. mája 2006. Koncertný bulletin

Bratislava
(24 s., 1. vyd., Spoločnosť Johanna Nepomuka Hummela)

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Autentická interpretácia

Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 3 – 11

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov pri príležitosti Roka slovenskej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 3 – 4, s. 407 – 412
(Téma čísla: Hudba – Rok slovenskej hudby)

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Hatrík: Piano Music for Children

Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka... Diskant...

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 32 – 33
(recenzia CD)

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Die Bedeutung der „Leipziger Periode“ für Leoš Janáček und Frico Kafenda: zwei konträre Beispiele

Professionelle Musikausbildung und Internationalität [= IfMpF-­Monographie Nr. 16], Hrsg. von Lorenz Luyken und Stefan Weiss, 2006, Hannover, s. 81 – 97
(Hochschule für Musik und Theater)

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Melos-Étos tradíciou

Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 4 – 9

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Niel Rishoi: Edita Gruberová. Portrét

Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 20 – 21

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta – BURANOVSKÝ, Daniel: Tvorivá perspektíva

Rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 2 – 5

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta – KUČEROVÁ, Adriana: Chcem spievať na Slovensku

Rozhovor s Adrianou Kučerovou

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 2 – 5

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Matej, Daniel: Doc.END: “Before and after silence 3”

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 9 – 10
(úvodná poznámka Markéta Štefková)

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: 5. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 16

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Štúdie o Chopinovi. Pedagogika G. G. Nejgauza – recenzia

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 32 – 33

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Úvodník

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 1

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummelova súťaž

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 4
(Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava, 5. ročník, 29. mája – 5. júna)

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Spomienka na Lazara Bermana

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 8
(Lazar Berman – klavír)

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Zu den Einflüssen des mährisch-slowakischen Volksliedes auf die musikalische Sprache Leoš Janáčeks

Štúdia publikovaná od 1. mája 2004 do 30. apríla 2005 na Homepage Leoš-Janáček Gesellschaft, 2005, Bern

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Hatrík: Balady o dreve

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 24 – 25
(festival Nová slovenská hudba, 22. ročník)

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Il sogno di Poppea Juraja Beneša: dialóg s Claudiom Monteverdim

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 180 – 194

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Komorný koncert. Zwiebelovo kvarteto

Malá sála Slovenskej filharmónie

Bulletin BHS. Bratislavské hudobné slávnosti. Koncert v sobotu 1. októbra 2005, 2005, Slovenská filharmónia, Bratislava

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta – MATEJ, Daniel: Odpoveď prof.ENDOM a iné odpovede

Rozhovor s Danielom Matejom

Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 5 – 10

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Jakov Izakovič Miľštejn: Štúdie o Chopinovi (orig. vyd. Muzyka 1987)

Berta Lejbaševna Kremenštejnová: Pedagogika G. G. Nejgauza (Muzyka 1984)... Hudobné centrum, Bratislava 2004. Počet strán 340...

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 103 – 105

2004

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Wiener Festwochen 2004: Janáčkovský večer s Andrásom Schiffom

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 42 – 43
(150. výročie narodenia Leoša Janáčka)

2004

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Niekoľko poznámok k interpretačnej demokracii

(úvaha inšpirovaná myšlienkami a pôsobením Nikolausa Harnoncourta)

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 38 – 40

2004

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Niekoľko poznámok k tvorbe textov o hudbe

Tempo, 2004, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 4 – 11

2004

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Malá etuda na téma princip Janáček ilustrovaná na skladatelových fejetonech

Opus Musicum. Hudební revue, 2004, Brno, roč. 36, č. 1, s. 28 – 31

2004

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Beneš: O harmónii

(pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum 2003, Bratislava

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 2, s. 46 – 47
(recenzia knihy)

2004

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Bruno Walter (1876 – 1962). Musiktage – Recontres Europeennes, Bratislava, 12. – 18. IX. 2004

[preklady Markéta Štefková a Rakúske kultúrne fórum]

Bratislava
(40 s., 1. vyd., Pressburger Philharmoniker)

2003

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Das “Prinzip der Sprechmelodie” Leoš Janáčeks

Die Theorie des mährischen Volksliedes und ihre Auswirkungen auf Janáček kompositorische Praxis

Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft, 2003, Laaber-Verlag, Laaber, roč. 18, č. 2 – 3, s. 142 – 169

2003

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam moravsko-slovenskej ľudovej piesne pre "nápěvkový princip” Leoša Janáčka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 57 – 87
(Téma čísla: Česko-slovenské vzťahy v hudbe)

2003

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Skamenený Juraja Beneša: k opernej poetike skladateľa

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 215 – 250
(Téma čísla: Hudobná estetika a poetika tvorby)

2003

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Litánie okamihu

Čunderlíková, Eva – Hatrík, Juraj: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka, 2003, H Plus, Bratislava, s. 80 – 82
(211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

2002

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Roger Scruton: The Aesthetics of Music

Clarendon Press, Oxford 1997...

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 481 – 485
(Téma čísla: Modalita v hudbe)

2002

ŠTEFKOVÁ, Markéta: K Janáčkovým inšpiráciám “modalitou” ľudovej piesne

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 381 – 425
(Téma čísla: Modalita v hudbe)

2002

ŠTEFKOVÁ, Markéta: K nutnosti korekcie funkcie “folklorizmu” u východoeurópskych skladateľov 20. storočia

Postavění hudby v rámci současných kulturních aktivit. Sborník z 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2002 (Ostrava, 5. a 6. června 2002), 2002, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 25 – 37
(221 s., 1. vyd.)

2001

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Moravský idióm v hudbe Leoša Janáčka

Dizertačná práca

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
(217 s., 1. vyd.)

1998

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Tretia symfónia Gustava Mahlera – problém symfónie na konci tradície

Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, 1998, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 51 – 68
(188 s., 1. vyd.)

1997

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vyznanie

Materiály pro jednání konference “Hudba Leoše Janáčka ve škole”, 1997, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 13 – 16
(Ediční pracoviště)

1995

ŠTEFKOVÁ, Markéta: O živote pozemskom a o živote nebeskom alebo pojednanie o mahlerovskom svete v štyroch kapitolách

Diplomová práca

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
(174 s., 1. vyd.)

1995

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Absolventský koncert Mirka Krajčího tak trochu veľkonočne

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 7

1994

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Moyzesovci s premiérou

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 3
(Bratislavské hudobné slávnosti, koncert: 12. októbra 1994, Moyzesovo kvarteto, Peter Poldauf – bas, Hudba pre bas a sláčikové kvarteto Stratené deti venovanej Eugenovi Suchoňovi)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2016

  ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.) a kol.: Edvard Grieg. Život a dielo / Life and Music

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (240 s., 1. vyd.)

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: O hudobnom čase

  Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava
  (158 s., 1. vyd., noty, tab.)

 • 2001

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Moravský idióm v hudbe Leoša Janáčka

  Dizertačná práca

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
  (217 s., 1. vyd.)

 • 1995

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: O živote pozemskom a o živote nebeskom alebo pojednanie o mahlerovskom svete v štyroch kapitolách

  Diplomová práca

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
  (174 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2022

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Bergliot: jediná melodráma Edvarda Griega

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 4, s. 291 – 315

 • 2016

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Zúročenie exotických inšpirácií v Debussyho tvorbe

  Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2016. Zborník príspevkov zo 14. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie a hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU, v Bratislave dňa 22. apríla 2016, 2016, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, s. 103 – 130
  (184 s., 1. vyd.)

 • 2015

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Možnosti využitia teórie harmónie Miroslava Filipa pri analýze hudby 19. a 20. storočia

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 226 – 238
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: K využitiu prvkov ľudovej hudby v umeleckej hudbe 19. a 20. storočia

  Prvky “národného štýlu” v klavírnych dielach Edvarda Griega

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2014, Bratislava, roč. 40, č. 4, s. 311 – 333

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Kresáneks Konzeption des “musikalischen Denkens” und die Möglichkeit ihrer Verwendung bei der Reflexion der Musik des 20. Jahrhunderts

  Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 135 – 158

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vorwort

  Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 7 – 8

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Die musikalische Sprache Janáčeks

  Leoš Janáček: Das Schlaue Füchslein. Příhody lišky Bystroušky. Oper in drei Akten, 2014, Hamburg, s. 14 – 19
  (Hamburgische Staatsoper)

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Kresánkova koncepcia hudobného myslenia a možnosti jej využitia pri reflexii hudby 20. storočia

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 2, s. 246 – 264
  (2013 – RILM, CEJSH)

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Balada g mol E. H. Griega v kontexte vývoja klavírnej balady

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 33 – 57
  (2013 – RILM, CEJSH)

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Teória harmónie Miroslava Filipa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 2, s. 119 – 153

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Beethoven a Hummel: dva spôsoby rozvíjania klavírneho koncertu po Mozartovi

  Beethoven und Hummel: zwei Arten der Weiterentwicklung von Mozarts Klavierkonzerten

  Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí / Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert. Ed. Gerold Gruber – Eva Ferková, 2013, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 239 – 296

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Možnosti využitia teórie harmónie Miroslava Filipa pri analýze hudby 19. storočia

  Prezentácie – Konfrontácie 2013. Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa), 2013, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 21 – 35
  (109 s., 1. vyd., Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU v Bratislave dňa 17. apríla 2013. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Stilistische Originalität der Klaviermusik von Johann Nepomuk Hummel und die ästhetischen Aspekte ihrer Interpretation auf historischen und modernen Instrumenten

  Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. von Gerold W. Gruber, 2013, Music Forum, Bratislava, s. 288 – 307
  (erschienen im Rahmen des EU-Projektes zur grenzüberschreitenden Kooperation Slowakei-Österreich Accentus Musicalis)

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Úvodom

  Ján Cikker včera a dnes

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Hommage à Ján Cikker, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 5 – 7
  (Téma čísla: Hommage à Ján Cikker)

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam klavírnej školy Johanna Nepomuka Hummela pre vývin estetických ideálov klavírnej interpretácie v 19. storočí

  Musicologica Slovaca, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 3 [29], č. 2, s. 216 – 253
  (2012 – RILM, CEJSH)

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vorwort

  Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 7 – 8

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vplyv Johanna Nepomuka Hummela na hudbu popredných rakúskych a nemeckých skladateľov prelomu 18. a 19. storočia

  Prezentácie – Konfrontácie 2012. Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodného muzikologického seminára, usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU v dňoch 21. – 22. marca 2012, 2012, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 131 – 157
  (Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Der Klavierstil von Johann Nepomuk Hummel und Franz Liszt

  Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 91 – 122
  (pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza, Bratislava, 17. – 19. mája 2011)

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Krutopríbeh slovenskej národnej opery

  Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. Studia Aesthetica XIV. Ed. Jana Sošková, 2012, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 299 – 332

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: K interpretácii Prelúdia a fúgy fis mol (TK II.) Johanna Sebastiana Bacha

  Tempo, 2011, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 8, č. 3 – 4, s. 28 – 35

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: O harmónii v hudbe

  (In memoriam Juraj Beneš)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 120 – 130

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam citátov v Haiku Juraja Beneša

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 131 – 148

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Edvard Grieg a Dánsko / Edvard Grieg and Denmark

  Medzinárodná muzikologická konferencia, Kodaň, 11. – 13. augusta 2011

  Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 [28], č. 2, s. 315 – 317
  (2011 – RILM, CEJSH)

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Princíp harmónie v hudbe

  Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v dňoch 9. – 10. marca 2011. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj, 2011, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
  (247 s., 1. vyd.)

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Práca s citátom v piesňových cykloch Juraja Beneša

  Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, 2011, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 26 – 52

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Janáček und die Sprechmelodien

  Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus, Spielzeit 2011/2012, 2011, Viedeň, s. 59 – 68
  (Wiener Staatsoper)

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Edvard Hagerup Grieg’s Piano Concerto in A minor, Op. 16

  in the context of developmental trends in the 19th and 20th century music [elektronický zdroj]

  Troldhaugen, s. 1 – 50
  (International Grieg Society)

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Klavírne koncerty Johanna Nepomuka Hummela ako most medzi Mozartom a Chopinom

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 2, s. 132 – 150
  (Téma čísla: Osobnosti – Fryderyk Chopin)

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam Johanna Nepomuka Hummela pre genézu štýlu “romantickej” hudby

  Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 2, s. 220 – 244
  (2010 – RILM, CEJSH)

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vplyvy folklórnej “modality” na hudobné myslenie Leoša Janáčka

  Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). Sborník z 30. ročníku muzikologické konference Janáčkián 2010. Ed. Karel Steinmetz a Jan Nowak, 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 41 – 57

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Melodische Wahrheit. Die Rolle der Sprechmelodien in der musikalischen Poetik Leoš Janáčeks

  Aus einem Totenhaus. Leoš Janáčeks letzte Oper, 2010, Wehrhahn-Verlag, Hannover, s. 27 – 44

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: K základným štrukturálnym prvkom, harmonickej podstate a posolstvu Suchoňovej Krútňavy

  Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. a 22. října 2008, 2010, Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 102 – 125

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Posolstvo Duchovného sveta krásy Jána Albrechta

  Fenomén kreativity. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 4. – 5. júna 2009. Ed. Štefková, Markéta – Hledíková, Ida – Ridzoňová-Ferenčuhová, Mária, 2010, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 28 – 37

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Chopins Vorbild. Die Klavierkonzerte von Johann Nepomuk Hummel als Modell für Frédéric Chopin

  Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, 2009, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 103 – 131

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu

  Zborník habilitačných a inauguračných prednášok. Zost. František Pergler, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, s. 188 – 193

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vorwort

  Štefková, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, Bratislava 2009 , 2009, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 7 – 9
  (174 s., 1. vyd., fotogr., noty [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková])

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Idey Jána Albrechta vo svetle modernej estetiky a filozofie

  Štefková, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, 2009, Divis-Slovakia, Bratislava
  (174 s., 1. vyd., fotogr., noty, [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková])

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Zu den Parallelen in der künstlerischen Entwicklung Edvard Griegs und Leoš Janáčeks und den volkstümlich-kunstmusikalischen Quellen des Melancholischen in Griegs Musik

  Kongressbericht. Norweger und Europäer in Werk und Wirkung. 6. Deutscher Edvard-Grieg Kongress 19. bis 21. September 2008 in Leipzig. Hrsg. Brock, Hella – Reisaus, Joachim, 2009, Altenmedingen, s. 172 – 185
  (Hildegard-Junker-Verlag)

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Idey Jána Albrechta vo svetle modernej estetiky a filozofie

  Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Duchovný svet krásy Jána Albrechta v kontexte ideí modernej estetiky a filozofie

  Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 79 – 86

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: In jeder Kreatur ein Funke Gottes!

  (Janáčeks Adaptation der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus)

  Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus, Spielzeit 2008/2009 (= Heft Nr. 36). Redaktion: Ulrich Lenz, 2009, Hannover, s. 7 – 10
  (Niedersächsische Staatsoper Hannover)

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, 2009, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 241 – 264

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Umelecká štylizácia lamento-toposu v hudbe

  Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava, s. 63 – 93
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu

  Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 2 – 3, s. 14 – 16

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Problematika hudobnej interpretácie v období “galantného štýlu”

  Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 4 – 6

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 3 – 4, s. 239 – 257
  (Téma čísla: Osobnosti: Eugen Suchoň – Karel Husa)

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Romantické a impresionistické prvky v Griegovej skladbe Notturno op. 54

  Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 39 – 45
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: “In jeder Kreatur ein Funke Gottes”!

  Janáčeks Adaptation der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus

  Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Oper in drei Akten, 2008, Hannover, s. 7 – 10

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: K základným štrukturálnym prvkom a posolstvu Suchoňovej Krútňavy

  Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 151 – 167

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: O hudobnom čase

  Štúdie k teórii interpretácie

  Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 5 – 8

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Lamento-figúry v 1. a 3. časti Beethovenovej Sonáty mesačného svitu

  Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 75 – 84
  (170 s., 1. vyd.)

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Krásna mlynárka Franza Schuberta

  Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 141 – 166
  (170 s., 1. vyd.)

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Beethovenovská a mozartovská sonátovosť

  Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava, s. 25 – 40
  (170 s., 1. vyd.)

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Suchoňova Krútňava vo víre dejín

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 227 – 240

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Die Bedeutung der „Leipziger Periode“ für Leoš Janáček und Frico Kafenda: zwei konträre Beispiele

  Professionelle Musikausbildung und Internationalität [= IfMpF-­Monographie Nr. 16], Hrsg. von Lorenz Luyken und Stefan Weiss, 2006, Hannover, s. 81 – 97
  (Hochschule für Musik und Theater)

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Il sogno di Poppea Juraja Beneša: dialóg s Claudiom Monteverdim

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 2, s. 180 – 194

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: 5. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 16

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Zu den Einflüssen des mährisch-slowakischen Volksliedes auf die musikalische Sprache Leoš Janáčeks

  Štúdia publikovaná od 1. mája 2004 do 30. apríla 2005 na Homepage Leoš-Janáček Gesellschaft, 2005, Bern

 • 2004

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Malá etuda na téma princip Janáček ilustrovaná na skladatelových fejetonech

  Opus Musicum. Hudební revue, 2004, Brno, roč. 36, č. 1, s. 28 – 31

 • 2004

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Niekoľko poznámok k tvorbe textov o hudbe

  Tempo, 2004, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 4 – 11

 • 2003

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Skamenený Juraja Beneša: k opernej poetike skladateľa

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 2, s. 215 – 250
  (Téma čísla: Hudobná estetika a poetika tvorby)

 • 2003

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Význam moravsko-slovenskej ľudovej piesne pre "nápěvkový princip” Leoša Janáčka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 57 – 87
  (Téma čísla: Česko-slovenské vzťahy v hudbe)

 • 2003

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Das “Prinzip der Sprechmelodie” Leoš Janáčeks

  Die Theorie des mährischen Volksliedes und ihre Auswirkungen auf Janáček kompositorische Praxis

  Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft, 2003, Laaber-Verlag, Laaber, roč. 18, č. 2 – 3, s. 142 – 169

 • 2003

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Litánie okamihu

  Čunderlíková, Eva – Hatrík, Juraj: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka, 2003, H Plus, Bratislava, s. 80 – 82
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2002

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: K Janáčkovým inšpiráciám “modalitou” ľudovej piesne

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 381 – 425
  (Téma čísla: Modalita v hudbe)

 • 2002

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: K nutnosti korekcie funkcie “folklorizmu” u východoeurópskych skladateľov 20. storočia

  Postavění hudby v rámci současných kulturních aktivit. Sborník z 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2002 (Ostrava, 5. a 6. června 2002), 2002, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 25 – 37
  (221 s., 1. vyd.)

 • 1998

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Tretia symfónia Gustava Mahlera – problém symfónie na konci tradície

  Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, 1998, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 51 – 68
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1997

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Vyznanie

  Materiály pro jednání konference “Hudba Leoše Janáčka ve škole”, 1997, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava, s. 13 – 16
  (Ediční pracoviště)

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Teória hudobnej interpretácie

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (172 s., 1. vyd., noty, tab.)

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Na ceste k zmyslu

  (štúdie k hudobnej analýze)

  Divis-Slovakia, Bratislava
  (250 s., 1. vyd., noty, bibliogr.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 5 [31], č. 2, s. 349 – 353

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Slávka Kopčáková: Vývoj hudobnoestetického myslenia na Slovensku v 20. storočí

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 2, s. 338 – 340
  (2013 – RILM, CEJSH)

 • 2013

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ladislav Burlas – Renáta Beličová: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky

  Žilina. EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, 142 s...

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2013, Bratislava, roč. 39, č. 1, s. 108 – 110

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Roger Scruton: Hudobná estetika

  Musicologica Slovaca, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 3 [29], č. 2, s. 290 – 294
  (2012 – RILM, CEJSH)

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Cesty k Chopinovi

  Medzinárodná konferencia, Katovice, 6. – 7. mája 2010

  Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 2, s. 322 – 323
  (2010 – RILM, CEJSH)

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eva Ferková: Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny (2007)

  Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 1, s. 156 – 158
  (2010 – RILM, CEJSH)

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eva Ferková: Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny (2007)

  Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 23 – 24

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Jakov Izakovič Miľštejn: Štúdie o Chopinovi (orig. vyd. Muzyka 1987)

  Berta Lejbaševna Kremenštejnová: Pedagogika G. G. Nejgauza (Muzyka 1984)... Hudobné centrum, Bratislava 2004. Počet strán 340...

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 103 – 105

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Štúdie o Chopinovi. Pedagogika G. G. Nejgauza – recenzia

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 32 – 33

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2019

  ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Hudobné centrum, Bratislava
  (288 s., 5. revidované vydanie, noty, hudba, hudobná harmónia, učebnice vysokých škôl)

 • 2014

  ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek)

  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Koncepcie hudobného myslenia v európskej hudobnej vede 20. storočia (pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kresánka), Bratislava, 21. – 22. októbra 2013

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, fotogr., noty )

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur

  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza, Bratislava, 17. – 19. mája 2011

  Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava
  (268 s., 1. vyd., tab., noty)

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – HLEDÍKOVÁ, Ida – RIDZOŇOVÁ-FERENČUHOVÁ, Mária (zost.): Fenomén kreativity

  Kreativita, umelecké myslenie, estetické hodnotenie a intermedialita. Zborník z vedeckej konferencie Fenomén kreativity, ktorá sa konala 4. – 5. júna 2009

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava
  (95 s., 1. vyd.)

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel

  Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková. [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková

  Divis-Slovakia, Bratislava
  (174 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – POKOJNÁ, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009

  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
  (144 s., 1. vyd., fotogr., noty, tab.)

 • 2008

  BLAHYNKA, Miloslav – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008

  Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
  (172 s., 1. vyd.)

 • 2007

  BLAHYNKA, Miloslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie II

  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007 [5. ročník], elektronický zdroj

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
  (1 CD-ROM)

 • 2007

  BLAHYNKA, Miroslav – POKOJNÁ, Katarína – ŠTEFKOVÁ, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I

  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava
  (170 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2012

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eduard Hanslick: O hudobnom krásne

  preklad Ladislav Šimon, Bratislava, Hudobné centrum 2010

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 7 – 8, s. 59
  (recenzia knihy)

 • 2011

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummel Piano Septets

  Aya Okuyama, Allessandro Commellato, Solamente naturali, Brilliant Classics 2010

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 3, s. 33
  (recenzia CD)

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Johann Nepomuk Hummel: Missa solemnis (1806)

  Solamente naturali (umelecký vedúci Miloš Valent), Didier Talpain, Chorus Alea, Branislav Kostka... Pavian Records 2008...

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 9, s. 36
  (recenzia CD)

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven: Piano Concertos No. 2 and No. 5 “Emperor”

  London Symphony Orchestra, Andreas Delfs, John O’Connor, klavír. Telarc 2007/distribúcia Divyd

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 3 – 4, s. 55 – 56
  (recenzia CD)

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Egon Krák: Mémoires I. komorná hudba

  Hudobný fond 2006

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 1 – 2, s. 55
  (recenzia CD)

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Hatrík: Piano Music for Children

  Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka... Diskant...

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 32 – 33
  (recenzia CD)

 • 2004

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Beneš: O harmónii

  (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum 2003, Bratislava

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 2, s. 46 – 47
  (recenzia knihy)

 • 2002

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Roger Scruton: The Aesthetics of Music

  Clarendon Press, Oxford 1997...

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 3 – 4, s. 481 – 485
  (Téma čísla: Modalita v hudbe)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: 10. medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 17

 • 2016

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Eldbjørg Hemsing: „Tá najdôležitejšia vec je nájsť cestu ku komunikácii.“

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 17

 • 2015

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Edvard Grieg a ľudský hlas

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 7 – 8, s. 32

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Srdečné blahoželanie prof. Miloslavovi Starostovi pri príležitosti 70. výročia narodenia a 45. výročia pôsobenia na HTF VŠMU

  Tempo, 2010, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 24

 • 2009

  ŠEBANOVÁ, Dáša – ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummel vyrástol v Bratislave a vždy sa sem rád vracal

  Bratislavské noviny, 2009, Bratislava, roč. XIII, č. 15, s. 10

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – ARENS, Rolf-Dieter: Všetci hrajú Chopina, ale prečo nehrajú neskorého Hummela?

  Je to rovnako dobrá hudba! (Rozhovor s Rolfom-Dieterom Arensom)

  Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 29 – 30

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – JELÍNEK, Mikuláš – ČIERNIKOVÁ, Irina – LAPŠANSKÝ, Marián – HEINZOVÁ, Mária: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU

  Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 1 – 3

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – HOŠEK, Jozef – KAČIC, Ladislav – MICHALKO, Ján Vladimír – ČERNECKÁ, Ida: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU

  Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 1 – 3

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – IRŠAI, Jevgenij: Myslím, že som šťastný

  Rozhovor s Jevgenijom Iršaiom

  Tempo, 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 4 – 6

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – ARENS, Rolf-Dieter: Je potrebné ponúknuť viac

  Rozhovor

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 7 – 8, s. 11
  (Rolf-Dieter Arens – klavír, Komorné dni J. N. Hummela, Bratislava)

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – IRŠAI, Jevgenij: Hudba je pre mňa živým organizmom...

  (rozhovor s Jevgenijom Iršaiom)

  Hudba, 2009, Hevhetia, Košice, roč. 4, č. I. – II. Q, s. 48 – 49

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – KLINDA, Ferdinand – STRACENSKÁ, Viktória – BOKES, Vladimír – MATEJ, Daniel – JURKOVIČ, Miloš: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU

  Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 2 – 3, s. 1 – 4

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – HUBOVÁ, Dagmar – HATRÍK, Juraj – STAROSTA, Miloslav – MICHALICA, Peter: 60 rokov VŠMU

  (anketa)

  Tempo, 2008, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 1 – 3

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – ZVARA, Vladimír – BENDIK, Martin – BOKES, Vladimír – ZAGAR, Peter: Krútňava včera a dnes

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 8, s. 9 – 11, 13 – 15
  (Polemika odvysielaná na Rádiu Devín v relácii Rozhovory o hudbe, moderoval Peter Zagar)

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummel: Rovnako ako slávny a uznávaný ako Beethoven

  Hummel: berühmt und anerkannt wir Beethoven / Hummel: famous and recognised just like Beethoven (rozhovor)

  Twin City Journal. Magazín miest Bratislavy a Viedne, 2008, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 32 – 34
  (Hlavné mesto SR Bratislava)

 • 2008

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Beethovenovská a mozartovská sonátovosť

  ARS SONANS 2. Premeny v čase, 2008, Katedra hudby, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 101 – 115

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – HANNGIESSER, Manfred: Hummelova spoločnosť vo Weimare

  Rozhovor s Manfredom Hanngiesserom

  Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 15

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Rozhovor s dekankou HTF VŠMU

  Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 1 – 2

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Objektívny a subjektívny čas v hudbe a v interpretácii hudobného diela

  Tempo, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 4, č. 2, s. 6 – 9

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonáta op. 111 c mol (1821 – 1822)

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 7 – 8, s. 30 – 32

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonáta op. 81a Es dur “Les Adieux” (1809 – 1810)

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 10 – 13

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonata quasi una fantasia op. 27 č. 2 cis mol (1801)

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 5, s. 18 – 20

 • 2007

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Johann Nepomuk Hummel

  Bulletin BHS. Bratislavské hudobné slávnosti. Koncert v utorok 4. decembra 2007, 2007, Slovenská filharmónia, Bratislava

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Melos-Étos tradíciou

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 4 – 9

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov pri príležitosti Roka slovenskej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 3 – 4, s. 407 – 412
  (Téma čísla: Hudba – Rok slovenskej hudby)

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Rok slovenskej hudby

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 1

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Autentická interpretácia

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 3 – 11

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hannover všetkým vrelo odorúčam!

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 23

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Niel Rishoi: Edita Gruberová. Portrét

  Tempo, 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 20 – 21

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Komorné dni J. N. Hummela, Bratislava

  Medzinárodný cyklus koncertov, Bratislava, 2. – 30. mája 2006. Koncertný bulletin

  Bratislava
  (24 s., 1. vyd., Spoločnosť Johanna Nepomuka Hummela)

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Hummelova súťaž

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 4
  (Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava, 5. ročník, 29. mája – 5. júna)

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Spomienka na Lazara Bermana

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 8
  (Lazar Berman – klavír)

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Hatrík: Balady o dreve

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 24 – 25
  (festival Nová slovenská hudba, 22. ročník)

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – MATEJ, Daniel: Odpoveď prof.ENDOM a iné odpovede

  Rozhovor s Danielom Matejom

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 5 – 10

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Úvodník

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 1

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Matej, Daniel: Doc.END: “Before and after silence 3”

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 9 – 10
  (úvodná poznámka Markéta Štefková)

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – BURANOVSKÝ, Daniel: Tvorivá perspektíva

  Rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 2 – 5

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta – KUČEROVÁ, Adriana: Chcem spievať na Slovensku

  Rozhovor s Adrianou Kučerovou

  Tempo, 2005, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 2 – 5

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Komorný koncert. Zwiebelovo kvarteto

  Malá sála Slovenskej filharmónie

  Bulletin BHS. Bratislavské hudobné slávnosti. Koncert v sobotu 1. októbra 2005, 2005, Slovenská filharmónia, Bratislava

 • 2004

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Wiener Festwochen 2004: Janáčkovský večer s Andrásom Schiffom

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 42 – 43
  (150. výročie narodenia Leoša Janáčka)

 • 2004

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Niekoľko poznámok k interpretačnej demokracii

  (úvaha inšpirovaná myšlienkami a pôsobením Nikolausa Harnoncourta)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 38 – 40

 • 2004

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Bruno Walter (1876 – 1962). Musiktage – Recontres Europeennes, Bratislava, 12. – 18. IX. 2004

  [preklady Markéta Štefková a Rakúske kultúrne fórum]

  Bratislava
  (40 s., 1. vyd., Pressburger Philharmoniker)

 • 1995

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Absolventský koncert Mirka Krajčího tak trochu veľkonočne

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 7

 • 1994

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Moyzesovci s premiérou

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 3
  (Bratislavské hudobné slávnosti, koncert: 12. októbra 1994, Moyzesovo kvarteto, Peter Poldauf – bas, Hudba pre bas a sláčikové kvarteto Stratené deti venovanej Eugenovi Suchoňovi)

x