• 1982 – 1986

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), 1986 titul PhDr.

 • 1986 – 1989

  študijný pobyt v Ústave hudobnej vedy SAV

 • 1993 – 1996

  interná ašpirantúra v odbore teória a dejiny hudby v Ústave hudobnej vedy SAV, 1997 hodnosť CSc.

 • od 1996

  vedecká pracovníčka v Ústave hudobnej vedy SAV, 1998 – 2010 tajomníčka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia

 • od 2003

  samostatná vedecká pracovníčka v Ústave hudobnej vedy SAV

 • od 2006

  predsedníčka Vedeckej rady Ústavu hudobnej vedy SAV

V oblasti výskumu sa špecializuje na hudobnú históriu a historiografiu, dejiny hudby a hudobnej kultúry v 16. a 17. storočí, s dôrazom na hudobné pramene zachované na území Slovenska, dejiny hudby v evanjelických a. v. kantorstvách slobodných kráľovských miest, barokovú polyfonickú a polychorickú hudbu v spišských hudobnohistorických rukopisoch, membránofonické historické hudobné nástroje.

Je editorka pramenno-kritickej notovej edície Musica Scepusii Veteris, v ktorej vychádzajú pôvodné rukopisné hudobné pramene relevantné k dejinám Spiša, v súčasnosti je koordinátorkou projektu Musica Scepusii Veteris [Stará hudba na Spiši] – hudobno-kultúrne dedičstvo Spiša a jeho začleňovanie do dnešných tradícií.

Je členka v profesijných organizáciách a združeniach International Musicological Society, Internationale Heinrich-Schütz-Gesellschaft e. V., Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Spišský dejepisný spolok Levoča.

x