Personálna bibliografia

 • 2012

  Koncert porozumenia

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 9, s. 2

 • 2011

  Koncert porozumenia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 2

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2013

  MEDŇANSKÝ, Karol: Klavírna tvorba Norberta Bodnára

  Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I., 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 136 – 153

 • 2012

  MEDŇANSKÝ, Karol: Klavírna tvorba Norberta Bodnára

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 176 – 189

 • 2011

  MACARÍKOVÁ, Ivana: Košická kompozičná škola

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 382 – 413

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 159 – 160

 • 2006

  KANIŠÁKOVÁ, Tatiana: Zborová tvorba I. Szeghy a N. Bodnára

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 92 – 96

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Norbert Bodnár : "Eklekticizmus nie je nadávka."

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 3, s. 26 – 27

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 2

 • 2018

  SNITKOVÁ, Tatiana: Norbert Bodnár komponuje pod Bachovým dohľadom

  K Vianociam patria koledy, ale rád sa započúvam aj do ticha, hovorí skladateľ.

  SME, 23.12.2018

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Úspešný jún v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 8

 • 2013

  KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 14

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Od Nabucca k Devínskemu bralu

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 10, s. 11

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Orchestrálny koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Štyri premiéry a Nová slovenská hudba

  Pravda, 2012, roč. 22, č. 265 (16. 11.), s. 47

 • 2006

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Netreba toľko slov... [rozhovor]

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 6, s. 37

 • 1994

  PODRACKÝ, Igor: Norbert Bodnár, hudobný skladateľ

  Národná obroda, 1994, č. 162, s. 8

 • 1993

  KUXOVÁ, M.: Najvydarenejšie dielo Andrejka. O hudobnej tvorbe so skladateľom Norbertom Bodnárom

  Košický Večer, 1993, č. 179, s. 4

 • 1992

  BOKES, Vladimír: Nová symfónia v Košiciach

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 11, s. 4

 • 1990

  HYBÁČKOVÁ, B.: Radosť do zmäteného sveta. Nad čím pracujú východoslovenskí umelci

  Východ, 1990, č. 53, s. 4

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Úspešná premiéra N. Bodnára

  Východoslovenské noviny, 1988, č. 111, s. 5

 • 1988

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Zrkadlo mnohotvárneho sveta. Norbert Bodnár sa predstaví na Košickej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1988, č. 105, s. 5

 • 1981

  KOLÁČKOVÁ, Yveta: Mladí skladatelia opäť v štúdiu mladých

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 7, s. 2
  (Tri skladby pre klavír)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

x