• -

  študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici

 • -

  absolvoval trojročný dirigentský kurz Osvetového ústavu v Bratislave

 • 1988

  doktorát z teórie vyučovania v odbore hudobná výchova

 • 1990 – 2008

  riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

 • -

  zakladateľ a umelecký vedúci Popradského detského zboru pri ZUŠ v Poprade

 •  

Jozef Búda patril k výrazným osobnostiam slovenskej hudobnej kultúry. Pôsobil v oblasti kultúry v Poprade a na Ministerstve kultúry SR ako vedúci odboru Záujmovo-umeleckej činnosti.

Svoj profesionálny život spojil hlavne s dvomi významnými hudobnými inštitúciami – Štátnym komorným orchestrom Žilina a Popradským detským zborom. Riaditeľom Štátneho komorného orchestra Žilina bol vyše 18 rokov. Počas jeho pôsobenia sa stal ŠKO Žilina uznávaným komorným telesom doma i v zahraničí. Jozef Búda stál aj pri zrode Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline (vznikol 1991) a pôsobil ako aktívny člen jeho festivalového výboru.

Ako hudobný pedagóg a skúsený zbormajster pracoval tri desaťročia aktívne v oblasti zborového spevu a patril v tejto oblasti medzi významné osobnosti na Slovensku ako aj v medzinárodnom meradle v rovine teoretickej, organizačnej a praktickej. Bol zakladateľom detského zboru Prieboj v Prievidzi, dirigentom miešaného zboru Rozkvet a umeleckým vedúcim miešaného zboru Cantus v Bratislave. Najviac však splynul s Popradským detským zborom, s ktorým pracoval takmer do svojej smrti. Popradský detský zbor ZUŠ v Poprade získal pod jeho vedením veľa vynikajúcich ocenení na medzinárodných i domácich súťažiach a festivaloch.

x