2016

ŽABKA, Marek: Unintended correlations Miroslav Filip and American transformational theories

Zagorski, Marcus – Zvara, Vladimír (ed.): Musicologica Istropolitana XII. Paths of Musicology in Central Europe = Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Cesty hudobnej vedy v strednej Europe. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2016, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 213 – 241
(266 s., 1. vyd.)

2015

ŽABKA, Marek: Formalization of Musicological Discourse: Illustrated on Formal Aspects of Texts by Miroslav Filip and Peter Faltin

Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 66 – 84
(152 s., 1. vyd., noty)

2015

ŽABKA, Marek: Faltinove postoje voči emancipácii zvukovosti v estetike Novej hudby: Od avantgardy k estetickému humanizmu

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 334 – 356
(374 s., 1. vyd., grafy, noty, Chalupka, Ľubomír (ed.)

2014

ŽABKA, Marek: Dancing with the scales subchromatic generated tone systems

Journal of Music Theory, 2014, roč. 58, č. 2, s. 179 – 233

2014

ŽABKA, Marek: The tonnetz vs. voice leading in constructions of abstract musical spaces a chicken-and egg dilemma

Program and abstracts of papers read, 2014, Brunswick (Maine), s. 55 – 56
(American Musicological Society)

2014

ŽABKA, Marek: Well-formedness, Myhill’s property and maximal evenness how to generalize them for non-Pythagorean scales?

EuroMAC 2014. Conference in Leuven. Abstracts, 2014, Leuven, s. 409
(Leuven University Press)

2013

ŽABKA, Marek: Toward the reconciliation of mathematical theories of voice leading

Journal of Mathematics and Music, 2013, Society for Mathematics and Computation in Music (SMCM), Taylor & Francis, roč. 7, č. 2, s. 81 – 88

2013

ŽABKA, Marek: Voice-leading proximity vs. harmonic diversity in explanations of chromatic harmony a preliminary model tested on a Chopin´s corpus

SMPC 2013. The biennial meeting of the Society for Music Perception and Cognition, 2013, Toronto, s. 68
(Ryerson University)

2013

ŽABKA, Marek: The Minkowski geometry of numbers applied to the theory of tone systems

Mathematics and Computation in Music. 4th International Conference, MCM 2013, Montreal, QC, Canada, June 12 – 14, 2013, Proceedings. Yust, Jason – Wild, Jonathan – Burgoyne, John Ashley (Eds.), 2013, Springer-Verlag, Berlín, s. 226 – 240

2011

ŽABKA, Marek: Resumé

Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(672 s., 1. vyd., + 1 CD, anglický preklad, resumé Marek Žabka)

2011

ŽABKA, Marek: Introduction to Scale Theory over Words in Two Dimensions

Mathematics and Computation in Music. Third International Conference, MCM 2011, Paris, France, June 15 – 17, 2011. Proceedings, 2011, Springer-Verlag, Berlín, s. 311 – 325

2011

ŽABKA, Marek: Miroslav Filip and American transformational theories

Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné muzikologické sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

2010

ŽABKA, Marek: Well-Formedness in Two Dimensions: A Generalization of Carey and Clampitt's Theorem

Journal of Mathematics and Music, 2010, Society for Mathematics and Computation in Music (SMCM), Taylor & Francis, roč. 4, č. 1, s. 1 – 30

2010

ŽABKA, Marek: Peter Faltin a avantgarda 60. rokov – postoje voči emancipá­cii zvukovosti v estetike Novej hudby

Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 165 – 177

2009

ŽABKA, Marek: Dodekafonické premeny radu: matematický prieskum možností skladobnej techniky

Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 65 – 91
(239 s., 1. vyd.)

2009

ŽABKA, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(239 s., 1. vyd.)

2009

ŽABKA, Marek: Zovšeobecnené tónové siete a generované tónové systémy

Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 117 – 162
(239 s., 1. vyd.)

2009

ŽABKA, Marek: Roman Berger: Konvergencie I: matematická analýza diela

Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 53 – 64
(239 s., 1. vyd.)

2009

ŽABKA, Marek: Interakcie hudby s matematikou: metodologicko-historické aspekty

Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 52
(239 s., 1. vyd.)

2009

ŽABKA, Marek: Triedenie melódií pomocou Fourierovej analýzy: možnosti a obmedzenia

Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 93 – 115
(239 s., 1. vyd.)

2009

ŽABKA, Marek: Filipova teória harmonických vzťahov a súčasné americké transformačné teórie

Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 163 – 197
(239 s., 1. vyd.)

2009

ŽABKA, Marek: Generalized Tonnetz and Well-Formed GTS: A Scale Theory Inspired by the Neo-Riemannians

Mathematics and Computation in Music. First International Conference, MCM 2007, Berlin, Germany, May 18 – 20, 2007, Klouche, Timour – Noll, Thomas (Eds.), 2009, Berlín, roč. 37, s. 286 – 298
(Series: Communications in Computer and Information Science)

2008

ŽABKA, Marek: Pozdrav z Florencie

Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 10, s. 5

2007

ŽABKA, Marek: Formalizácia muzikologického diskurzu

Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 89 – 105

2007

ŽABKA, Marek: Konečná algebraická Fourierova transformácia – možnosti obmedzenia

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 123 – 133

2007

ŽABKA, Marek: Schenkerovská tonálna integrita: Analýza Allegra z Moyzesovho III. sláčikového kvarteta

Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 143 – 154

2007

ŽABKA, Marek (ed.): Matematika a hudba

Zborník z interdiscip­linárneho seminára, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
(105 s., 1. vyd.)

2006

ŽABKA, Marek: Matematické koncepty v hudobnej analýze – exemplifikované na analýze Konvergencií I Romana Bergera

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 99 – 111

2005

ŽABKA, Marek: Interakcie muzikológie s matematikou

Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(PhD., dizertačná práca)

2005

ŽABKA, Marek: Modely interakcie hudby a matematiky

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 131 – 143

2004

ŽABKA, Marek: Muzikologické dielo Petra Faltina vo svetle recepcie impulzov z nemeckého kultúrneho prostredia

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 494 – 502

2004

KATRIŇÁK, Tibor – ŽABKA, Marek: A Weak Boolean Representation of Double Stone Algebras

Houston Journal of Mathematics, 2004, roč. 30, č. 3, s. 615 – 628

2004

ŽABKA, Marek: Avantgarda (autonomizácia hudobného materiálu)

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 120 – 166

2003

ŽABKA, Marek: Peter Faltin – Konzeptionen und Kontexte

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 141 – 176

2001

ŽABKA, Marek: Tri variácie na Sierpińskiho-Turánovu tému

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
(RNDr., dizertačná práca)

2001

ŽABKA, Marek: Isaac Newton: Matematické základy prírodnej filozofie

Filozofia, 2001, Filozofický ústav SAV, Bratislava, roč. 56, č. 5, s. 341 – 351
(preložil Marek Žabka)

2000

ŽABKA, Marek: Kompozičná technika v diele Romana Bergera Konvergencie I

Hudob­no-pedagogické interpretácie 5. Zborník štúdií a príspevkov Regionálneho združenia Slovenskej hudobnej únie v Nitre, 2000, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 26 – 31

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (239 s., 1. vyd.)

 • 2005

  ŽABKA, Marek: Interakcie muzikológie s matematikou

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (PhD., dizertačná práca)

 • 2001

  ŽABKA, Marek: Tri variácie na Sierpińskiho-Turánovu tému

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (RNDr., dizertačná práca)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2016

  ŽABKA, Marek: Unintended correlations Miroslav Filip and American transformational theories

  Zagorski, Marcus – Zvara, Vladimír (ed.): Musicologica Istropolitana XII. Paths of Musicology in Central Europe = Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Cesty hudobnej vedy v strednej Europe. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2016, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 213 – 241
  (266 s., 1. vyd.)

 • 2015

  ŽABKA, Marek: Formalization of Musicological Discourse: Illustrated on Formal Aspects of Texts by Miroslav Filip and Peter Faltin

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 66 – 84
  (152 s., 1. vyd., noty)

 • 2015

  ŽABKA, Marek: Faltinove postoje voči emancipácii zvukovosti v estetike Novej hudby: Od avantgardy k estetickému humanizmu

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 334 – 356
  (374 s., 1. vyd., grafy, noty, Chalupka, Ľubomír (ed.)

 • 2014

  ŽABKA, Marek: Dancing with the scales subchromatic generated tone systems

  Journal of Music Theory, 2014, roč. 58, č. 2, s. 179 – 233

 • 2014

  ŽABKA, Marek: The tonnetz vs. voice leading in constructions of abstract musical spaces a chicken-and egg dilemma

  Program and abstracts of papers read, 2014, Brunswick (Maine), s. 55 – 56
  (American Musicological Society)

 • 2014

  ŽABKA, Marek: Well-formedness, Myhill’s property and maximal evenness how to generalize them for non-Pythagorean scales?

  EuroMAC 2014. Conference in Leuven. Abstracts, 2014, Leuven, s. 409
  (Leuven University Press)

 • 2013

  ŽABKA, Marek: Toward the reconciliation of mathematical theories of voice leading

  Journal of Mathematics and Music, 2013, Society for Mathematics and Computation in Music (SMCM), Taylor & Francis, roč. 7, č. 2, s. 81 – 88

 • 2013

  ŽABKA, Marek: Voice-leading proximity vs. harmonic diversity in explanations of chromatic harmony a preliminary model tested on a Chopin´s corpus

  SMPC 2013. The biennial meeting of the Society for Music Perception and Cognition, 2013, Toronto, s. 68
  (Ryerson University)

 • 2013

  ŽABKA, Marek: The Minkowski geometry of numbers applied to the theory of tone systems

  Mathematics and Computation in Music. 4th International Conference, MCM 2013, Montreal, QC, Canada, June 12 – 14, 2013, Proceedings. Yust, Jason – Wild, Jonathan – Burgoyne, John Ashley (Eds.), 2013, Springer-Verlag, Berlín, s. 226 – 240

 • 2011

  ŽABKA, Marek: Resumé

  Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (672 s., 1. vyd., + 1 CD, anglický preklad, resumé Marek Žabka)

 • 2011

  ŽABKA, Marek: Introduction to Scale Theory over Words in Two Dimensions

  Mathematics and Computation in Music. Third International Conference, MCM 2011, Paris, France, June 15 – 17, 2011. Proceedings, 2011, Springer-Verlag, Berlín, s. 311 – 325

 • 2011

  ŽABKA, Marek: Miroslav Filip and American transformational theories

  Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné muzikologické sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 2010

  ŽABKA, Marek: Well-Formedness in Two Dimensions: A Generalization of Carey and Clampitt's Theorem

  Journal of Mathematics and Music, 2010, Society for Mathematics and Computation in Music (SMCM), Taylor & Francis, roč. 4, č. 1, s. 1 – 30

 • 2010

  ŽABKA, Marek: Peter Faltin a avantgarda 60. rokov – postoje voči emancipá­cii zvukovosti v estetike Novej hudby

  Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, 2010, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 165 – 177

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Generalized Tonnetz and Well-Formed GTS: A Scale Theory Inspired by the Neo-Riemannians

  Mathematics and Computation in Music. First International Conference, MCM 2007, Berlin, Germany, May 18 – 20, 2007, Klouche, Timour – Noll, Thomas (Eds.), 2009, Berlín, roč. 37, s. 286 – 298
  (Series: Communications in Computer and Information Science)

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Triedenie melódií pomocou Fourierovej analýzy: možnosti a obmedzenia

  Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 93 – 115
  (239 s., 1. vyd.)

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Filipova teória harmonických vzťahov a súčasné americké transformačné teórie

  Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 163 – 197
  (239 s., 1. vyd.)

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Zovšeobecnené tónové siete a generované tónové systémy

  Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 117 – 162
  (239 s., 1. vyd.)

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Interakcie hudby s matematikou: metodologicko-historické aspekty

  Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 52
  (239 s., 1. vyd.)

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Dodekafonické premeny radu: matematický prieskum možností skladobnej techniky

  Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 65 – 91
  (239 s., 1. vyd.)

 • 2009

  ŽABKA, Marek: Roman Berger: Konvergencie I: matematická analýza diela

  Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 53 – 64
  (239 s., 1. vyd.)

 • 2007

  ŽABKA, Marek: Formalizácia muzikologického diskurzu

  Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 89 – 105

 • 2007

  ŽABKA, Marek: Konečná algebraická Fourierova transformácia – možnosti obmedzenia

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 123 – 133

 • 2007

  ŽABKA, Marek: Schenkerovská tonálna integrita: Analýza Allegra z Moyzesovho III. sláčikového kvarteta

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 143 – 154

 • 2006

  ŽABKA, Marek: Matematické koncepty v hudobnej analýze – exemplifikované na analýze Konvergencií I Romana Bergera

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 99 – 111

 • 2005

  ŽABKA, Marek: Modely interakcie hudby a matematiky

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 131 – 143

 • 2004

  ŽABKA, Marek: Muzikologické dielo Petra Faltina vo svetle recepcie impulzov z nemeckého kultúrneho prostredia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 494 – 502

 • 2004

  KATRIŇÁK, Tibor – ŽABKA, Marek: A Weak Boolean Representation of Double Stone Algebras

  Houston Journal of Mathematics, 2004, roč. 30, č. 3, s. 615 – 628

 • 2004

  ŽABKA, Marek: Avantgarda (autonomizácia hudobného materiálu)

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 120 – 166

 • 2003

  ŽABKA, Marek: Peter Faltin – Konzeptionen und Kontexte

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 141 – 176

 • 2001

  ŽABKA, Marek: Isaac Newton: Matematické základy prírodnej filozofie

  Filozofia, 2001, Filozofický ústav SAV, Bratislava, roč. 56, č. 5, s. 341 – 351
  (preložil Marek Žabka)

 • 2000

  ŽABKA, Marek: Kompozičná technika v diele Romana Bergera Konvergencie I

  Hudob­no-pedagogické interpretácie 5. Zborník štúdií a príspevkov Regionálneho združenia Slovenskej hudobnej únie v Nitre, 2000, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 26 – 31

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2007

  ŽABKA, Marek (ed.): Matematika a hudba

  Zborník z interdiscip­linárneho seminára, 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava
  (105 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2008

  ŽABKA, Marek: Pozdrav z Florencie

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 10, s. 5

x