• 1959 – 1987

  učiteľ na základnej škole v Turzovke a v Klokočove

 • 1966 – 1969

  štúdium popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici (slovenský jazyk a literatúra, dejepis)

 • 1975 – 1980

  Konzervatórium v Brne (kompozícia, dirigovanie)

 • 1977

  zakladateľ miešaného speváckeho zboru Kysuca v Čadci

 • 1980 – 1985

  JAMU v Brne (kompozícia)

 • od 1981

  dirigent a umelecký vedúci detského zboru pri zbore Kysuca

 • od 1987

  externý pedagóg na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • 1987 – 1990

  riaditeľ Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

 • 1990 – 1997

  riaditeľ ZUŠ v Brusne

 • 1997 – 2000

  dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, súčasne docent kompozície a dirigovania

 • 2000 – 2008

  rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

 • od 2008

  dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

 • 2011

  menovanie za profesora

"Skladateľská pozornosť Vojtecha Didiho je orientovaná prevažne na komorné žánre, zvlášť na zborovú a piesňovú tvorbu. Vyplýva to z jeho profesionálneho zamerania a záujmu rozšíriť paletu zborového repertoáru, spočiatku najmä o detské zbory. Dôverne pozná ambitus a kolorit ľudského hlasu, ktorému dáva vo svojich skladbách vyznieť v rozmanitom výrazovom tvare. Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho Missa Novisoliensis (venovaná mestu Banská Bystrica), ktorá má výrazný koncertný charakter a pritom nestráca slávnostný chrámový nádych. V poslednej dobe neobchádza ani klavír, ktorému dal možnosť zaznieť v drobnokresbách rôznych nálad na podklade výrazných rytmických ostinát. Technika jeho kompozičnej práce vychádza z trendov hudby 20. storočia, ale vždy berie ohľad na zvukové možnosti interpretácie."

(MICHALOVÁ, Eva: Vojtech Didi. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 78.)

x