2022

HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

2021

ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z: Votivmessen im „Missale Notatum, Ms. Nr. 387“ aus dem Bestand der Zentralbibliothek der Slowakishen Akademie der Wissenschaften in Pressburg

VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 7 – 14

2021

MEDŇANSKÝ, Karol: ADAMKO, R.: Náuka o hudobných formách

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 40

2019

ADAMKO, Rastislav: Náuka o hudobných formách

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2018

ADAMKO, Rastislav: Kult eucharystyczny na podstawie średniowiecznych mszalnych rękopisów węgierskich

Roczniki Teologiczne: Muzykologia, 2018, roč. 65, č. 13, s. 7 – 23

2018

ADAMKO, Rastislav: Didaktické aspekty výučby hudobných foriem

Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2018, roč. 17, č. 5, s. 104 – 110

2018

ADAMKO, Rastislav: Ukazanie miłosierdzia Bożego na podstawie wybranych przykładów śpiewów gregoriańskich

KOWALCZYK, Marian (ed.): Aktualność orędzia Miłosierdzia Bożego, 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Varšava, s. 261 – 275

2017

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Kódexy

VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Slovenská akadémia vied, Bratislava, s. 56 – 172

2016

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Graduáli č. 67 (Graduale civitatis Nitriense) zo Slovenského národného archívu v Bratislave

Musica Mediaeva Liturgica II, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 37 – 54
(Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. – 4. júna 2015)

2016

ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 1

Liturgicko-muzikologická štúdia

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2016

ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 2

Facsimile

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2016

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.)

Liturgicko-muzikologická štúdia

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

2015

ADAMKO, Rastislav: Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku

Edukacja muzyczna X, 2015, s. 119 – 134

2015

ADAMKO, Rastislav: Medievalistický výskum na pôde Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku

Muzikologické fórum: časopis České společnosti pro hudební vědu, 2015, roč. 4, č. 1 – 2, s. 69 – 78

2015

ADAMKO, Rastislav: Śpiewana liturgia godzin na Słowacji

Annales Lublinenses pro musica sacra, 2015, roč. 6, č. 6, s. 11 – 24

2015

ADAMKO, Rastislav: Musical-liturgical tradition in Gradual no. 67 (Graduale civitatis Nitriense) from Slovak National Archive in Bratislava

Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, 2015, roč. 9, č. 2, s. 21 – 40

2015

ADAMKO, Rastislav: Melodická tradícia v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku

Cantare amantis est, 2015, Polihymnia , Lublin
(Cantare amantis est: wieloautorska monografia naukowa, red. Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski)

2015

ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

2015

ADAMKO, Rastislav: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce

Źródła i początki

Muzyka, 2015, roč. 60, č. 1, s. 129 – 132

2014

ADAMKO, Rastislav: Znaczenie kantylacji liturgicznej w kulcie chrześcijańskim

Muzyka Sakralna, 2014, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk, s. 68 – 82
(Muzyka Sakralna: wobec współczesnych wyzwań kulturowych, red. Jacek Bramorski)

2014

ADAMKO, Rastislav: Rukopis s názvom Ofíciá - Orácie - Hymnické piesne

JAGNEŠÁKOVÁ, Mária (ed.): Zborník Oravského múzea, 2014, Dolný Kubín, s. 361 – 375
(Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava)

2013

ADAMKO, Rastislav: Kartuziánsky Žaltár-Graduál zo Skaly útočišťa

PROKOPOVÁ, Alena (ed.): Kniha 2013: Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 157 – 165
(Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry)

2013

ADAMKO, Rastislav: Cyklické duchovné diela Antona Aschnera

Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2013, roč. 12, č. 4, s. 29 – 55

2012

ADAMKO, Rastislav: The reception of new singings in the Catholic Church in Slovakia

The Future of the hymnal: I. A. H, 2012, Graz, č. 40, s. 13 – 19
(Graz-Opole)

2012

ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 49 – 59

2012

ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 49 – 59

2011

ADAMKO, Rastislav: Spevy omšového ordinária v Košickom graduáli

Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska, 2011, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Slovenská muzikologická asociácia, Bratislava, s. 97 – 111

2011

ADAMKO, Rastislav: Spiritualita mariánskych neskorostredovekých spevov v rukopisoch zo Slovenska

O, Maria, laude digna: zborník z vedeckej konferencie, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 17 – 32

2011

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli sign. Clmae 172a-b, 452 na základe analýzy alelujových veršov

Ad honorem Richard Rybarič, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 245 – 257

2011

ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni 2010

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2011, roč. 14, č. 1, s. 38

2011

ADAMKO, Rastislav: Słowackie pieśni kościelne ku czci Trójcy Świętej

Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, 2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, s. 153 – 169
(Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis: 23 kwietnia 2009, Warszawa, red. Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, Zenon Kołodziejczak, Krzysztof Niegowski)

2010

ADAMKO, Rastislav: Muzyka instumentalna w liturgii na przykładzie Kościoła słowackiego

Musica instrumentalis, 2010, č. 5, s. 41 – 43

2010

ADAMKO, Rastislav: Spišský liturgický kalendár na základe zachovaných rukopisov v Spišskej Kapitule a Alba Iulii

Musica Mediaeva Liturgica, 2010, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 37 – 67

2010

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v stredovekej Spišskej Kapitule na základe rukopisov, ktoré sa tam zachovali

Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2010, roč. 10, č. 3, s. 155 – 196

2010

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): X. – XII. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 1, s. 17 – 24

2010

ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Spišskom antifonári

HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 17 – 35

2010

ADAMKO, Rastislav: Vybrané hudobné pamiatky z Archívu Kapitulskej knižnice v Rožňave

Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku, 2010, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 89 – 97

2010

ADAMKO, Rastislav: Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji

Annales lublinenses pro musica sacra, 2010, roč. 1, č. 1, s. 193 – 221

2010

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): XX. – XXII. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 2, s. 17 – 24

2010

ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 1, s. 13 – 34

2010

ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 2, s. 3 – 7

2010

ADAMKO, Rastislav: Počiatky viachlasu - rané organum

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 3, s. 27 – 34

2009

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): VIII. – X. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, roč. 12, č. 4, s. 17 – 24

2009

ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): I. – II. týždeň

Notová príloha

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, roč. 12, č. 3, s. 17 – 24

2009

ADAMKO, Rastislav: The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts

Artis musicae exempla nova ritus Christiani, 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, s. 93 – 116
(Artis musicae exempla nova ritus Christiani = A New Paradigm of Christian Liturgical Music, red. Juraj Lexmann)

2009

ADAMKO, Rastislav: Zásady adaptácie gregoriánskych melódií do textov v slovenskom jazyku

Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2, 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 59 – 78

2008

ADAMKO, Rastislav: Kształtowanie się muzyki liturgicznej na Słowacji po II Soborze Watykańskim

Musica sacra, 2008, roč. 4, s. 168 – 181

2008

ADAMKO, Rastislav: Mocquereau André OSB

Encyklopedia Katolicka, 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, s. 1473
(Encyklopedia Katolicka: Maryja-Modlitwa: Tom XII, red. Stanisław Wilk)

2008

ADAMKO, Rastislav: Tradícia tzv. „omšových piesní“ a jej využitie v obnovenej liturgii

70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka, 2008, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Spolok svätého Vojtecha, Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Bratislava, s. 130 – 135

2008

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku

Norbertinum , Lublin

2008

ADAMKO, Rastislav: Prínos svetovej federácie PUERI CANTORES pre rozvoj detských speváckych zborov na Slovensku

Cantus Choralis Slovaca 2006, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 138 – 143
(zborník materiálov zo VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici Slovensko)

2008

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár

Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

2007

ADAMKO, Rastislav: Melódie na text Modlitby Pána v slovenských liturgických knihách

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, roč. 10, č. 2, s. 12 – 16

2007

ADAMKO, Rastislav: Polyštýlovosť a polyžánrovosť v liturgickej hudbe

PODPERA, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 113 – 122

2007

ADAMKO, Rastislav: Cirkev a hudba v súčasnosti

Kríza kresťanskej kultúry? : Znepokojenia – nádej – perspektívy, 2007, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, s. 95 – 105

2007

ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, roč. 10, č. 2, s. 39

2007

ADAMKO, Rastislav: Dodatok

Benedikcionál: rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého Vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., 2007, Spolok svätého Vojtecha, Trnava

2007

ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 12

2006

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426

Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

2006

ADAMKO, Rastislav: Prvý národný kongres Slovenskej federácie Pueri Cantores

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 8, č. 3, s. 8 – 13

2006

ADAMKO, Rastislav: Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku

Norbertinum , Lublin

2006

ADAMKO, Rastislav: Liturgische Musik in der Slowakei nach dem II. Vatikanischen Konzil

Kirchenmusik in sozialistischen Ländern vor und nach der Wende von 1989, 2006, Musik Südost , Mníchov, s. 108 – 116

2006

ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

Modlitba v umení: súbor štúdií, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 315 – 326

2006

ADAMKO, Rastislav: Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň

Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, 2006, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, s. 282 – 291
(Zborník prednášok z týždňa európskej vedy)

2006

ADAMKO, Rastislav: Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku

PODPERA, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii, 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 85 – 110
(Edicia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV)

2006

ADAMKO, Rastislav: Svätý Tomáš Akvinský a hudba

Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J. Ex. Mons. Eduarda Kojnoka, 2006, Biskupský úrad Rožňava, Rožňava, s. 93 – 98

2006

ADAMKO, Rastislav: Príspevok k problematike kalendára v Misáli R. 387

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, roč. 32, č. 2, s. 144 – 150

2006

ADAMKO, Rastislav: Veľkonočný chválospev

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 9, č. 1, s. 16

2006

ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania či zvelebovania?

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 9, č. 3, s. 12 – 16

2006

ADAMKO, Rastislav: Moteto „In hora ultima“ Orlanda di Lassa

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 9, č. 4, s. 24

2005

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Paleografická analýza Spišského graduálu

Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2005, roč. 5, č. 3, s. 23 – 42

2005

ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia

Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925 – 2005, 2005, Katowice, s. 143 – 153

2005

ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2005, roč. 8, č. 3, s. 8 – 13

2004

ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 26

2004

ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 4, s. 38 – 39

2004

ADAMKO, Rastislav: Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 1, s. 38
(Recenzia na Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov: zostavovateľ Dušan Bill, Bratislava: Hudobné centrum 2002)

2004

ADAMKO, Rastislav: Otvorené formy ako alternatíva k strofickým piesňam v súčasnej liturgickej tvorbe

Cantus Choralis Slovaca: Zborník materiálov z VI. Medzinárodného sympózia o zborovom speve, 2004, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 89 – 98

2004

ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (I.)

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 1, s. 3 – 4

2004

ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (II)

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 4, s. 3 – 4

2003

ADAMKO, Rastislav: Nápevy čítaní podľa Missale Romanum 2002

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 2, s. 8 – 9

2003

ADAMKO, Rastislav: Nápevy evanjelia podľa Missale Romanum 2002

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 4, s. 6 – 8

2003

ADAMKO, Rastislav: Dixit Dominus

Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 2, s. 33 – 34

2003

ADAMKO, Rastislav: Narodenie Panny Márie

Máriin hlas, 2003, roč. 5, č. 3, s. 1 – 2

2003

ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia na Słowacji po Soborze Watykańskim Drugim

Norbertinum , Lublin

2002

ADAMKO, Rastislav: Dialóg pred prefáciou

Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 2, s. 10 – 12

2002

ADAMKO, Rastislav: Stretnutie poľských cirkevných hudobníkov

Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 4

2002

ADAMKO, Rastislav: Spišský antifonár

Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 15 – 16

2001

ADAMKO, Rastislav: Sviatok Narodenia Panny Márie

Máriin Hlas, 2001, roč. 33, s. 1 – 2

2000

ADAMKO, Rastislav: Hudba v stredovekej Spišskej Kapitule

Adoramus Te, 2000, roč. 3, č. 1, s. 15 – 16

2000

ADAMKO, Rastislav: Spišský Graduál Juraja z Kežmarku

Adoramus Te, 2000, roč. 3, č. 2, s. 16 – 26

1998

ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania po svätom prijímaní

Adoramus Te, 1998, roč. 1, č. 4, s. 25 – 30

1997

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ

Liturgická príručka

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie

1997

AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky

Liturgická príručka

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie

Personálna bibliografia

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): XX. – XXII. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 2, s. 17 – 24

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): X. – XII. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 1, s. 17 – 24

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): VIII. – X. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, roč. 12, č. 4, s. 17 – 24

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: Cezročné obdobie (II. cyklus): I. – II. týždeň

  Notová príloha

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2009, roč. 12, č. 3, s. 17 – 24

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Dodatok

  Benedikcionál: rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého Vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI., 2007, Spolok svätého Vojtecha, Trnava

 • 1997

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky

  Liturgická príručka

  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie

 • 1997

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ

  Liturgická príručka

  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2017

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Kódexy

  VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku, 2017, Slovenská akadémia vied, Bratislava, s. 56 – 172

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.)

  Liturgicko-muzikologická štúdia

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 1

  Liturgicko-muzikologická štúdia

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav et al.: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 2

  Facsimile

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

 • 2008

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spiski graduał Juraja z Kežmarku z 1426 roku

  Norbertinum , Lublin

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku

  Norbertinum , Lublin

 • 2006

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia na Słowacji po Soborze Watykańskim Drugim

  Norbertinum , Lublin

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2021

  ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z: Votivmessen im „Missale Notatum, Ms. Nr. 387“ aus dem Bestand der Zentralbibliothek der Slowakishen Akademie der Wissenschaften in Pressburg

  VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 7 – 14

 • 2018

  ADAMKO, Rastislav: Kult eucharystyczny na podstawie średniowiecznych mszalnych rękopisów węgierskich

  Roczniki Teologiczne: Muzykologia, 2018, roč. 65, č. 13, s. 7 – 23

 • 2018

  ADAMKO, Rastislav: Didaktické aspekty výučby hudobných foriem

  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, 2018, roč. 17, č. 5, s. 104 – 110

 • 2018

  ADAMKO, Rastislav: Ukazanie miłosierdzia Bożego na podstawie wybranych przykładów śpiewów gregoriańskich

  KOWALCZYK, Marian (ed.): Aktualność orędzia Miłosierdzia Bożego, 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Varšava, s. 261 – 275

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Musical-liturgical tradition in Gradual no. 67 (Graduale civitatis Nitriense) from Slovak National Archive in Bratislava

  Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, 2015, roč. 9, č. 2, s. 21 – 40

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Śpiewana liturgia godzin na Słowacji

  Annales Lublinenses pro musica sacra, 2015, roč. 6, č. 6, s. 11 – 24

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Medievalistický výskum na pôde Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku

  Muzikologické fórum: časopis České společnosti pro hudební vědu, 2015, roč. 4, č. 1 – 2, s. 69 – 78

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Język muzyczny w słowackich kompozycjach sakralnych XXI wieku

  Edukacja muzyczna X, 2015, s. 119 – 134

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Melodická tradícia v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku

  Cantare amantis est, 2015, Polihymnia , Lublin
  (Cantare amantis est: wieloautorska monografia naukowa, red. Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski)

 • 2014

  ADAMKO, Rastislav: Znaczenie kantylacji liturgicznej w kulcie chrześcijańskim

  Muzyka Sakralna, 2014, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk, s. 68 – 82
  (Muzyka Sakralna: wobec współczesnych wyzwań kulturowych, red. Jacek Bramorski)

 • 2014

  ADAMKO, Rastislav: Rukopis s názvom Ofíciá - Orácie - Hymnické piesne

  JAGNEŠÁKOVÁ, Mária (ed.): Zborník Oravského múzea, 2014, Dolný Kubín, s. 361 – 375
  (Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava)

 • 2013

  ADAMKO, Rastislav: Cyklické duchovné diela Antona Aschnera

  Studia scientifica Facultatis paedagogicae, 2013, roč. 12, č. 4, s. 29 – 55

 • 2013

  ADAMKO, Rastislav: Kartuziánsky Žaltár-Graduál zo Skaly útočišťa

  PROKOPOVÁ, Alena (ed.): Kniha 2013: Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 157 – 165
  (Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry)

 • 2012

  ADAMKO, Rastislav: The reception of new singings in the Catholic Church in Slovakia

  The Future of the hymnal: I. A. H, 2012, Graz, č. 40, s. 13 – 19
  (Graz-Opole)

 • 2012

  ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

  Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 49 – 59

 • 2012

  ADAMKO, Rastislav: Nitriansky graduál - vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby

  Pramene slovenskej hudby II, 2012, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 49 – 59

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Spevy omšového ordinária v Košickom graduáli

  Hudobné pramene - kultúrne dedičstvo Slovenska, 2011, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Slovenská muzikologická asociácia, Bratislava, s. 97 – 111

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Słowackie pieśni kościelne ku czci Trójcy Świętej

  Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis, 2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, s. 153 – 169
  (Sanctissima trinitas et musica: plana, figurata atque instrumentalis: 23 kwietnia 2009, Warszawa, red. Stanisław Dąbek, Czesław Grajewski, Zenon Kołodziejczak, Krzysztof Niegowski)

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli sign. Clmae 172a-b, 452 na základe analýzy alelujových veršov

  Ad honorem Richard Rybarič, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 245 – 257

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Spiritualita mariánskych neskorostredovekých spevov v rukopisoch zo Slovenska

  O, Maria, laude digna: zborník z vedeckej konferencie, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 17 – 32

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Počiatky viachlasu - rané organum

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 3, s. 27 – 34

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 2, s. 3 – 7

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Adaptácia gregoriánskej melódie prefácie do textov v slovenčine

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2010, roč. 13, č. 1, s. 13 – 34

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v stredovekej Spišskej Kapitule na základe rukopisov, ktoré sa tam zachovali

  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2010, roč. 10, č. 3, s. 155 – 196

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Formy współczesnej muzyki liturgicznej na Słowacji

  Annales lublinenses pro musica sacra, 2010, roč. 1, č. 1, s. 193 – 221

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Muzyka instumentalna w liturgii na przykładzie Kościoła słowackiego

  Musica instrumentalis, 2010, č. 5, s. 41 – 43

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Spišský liturgický kalendár na základe zachovaných rukopisov v Spišskej Kapitule a Alba Iulii

  Musica Mediaeva Liturgica, 2010, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 37 – 67

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Vybrané hudobné pamiatky z Archívu Kapitulskej knižnice v Rožňave

  Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku, 2010, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 89 – 97

 • 2010

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Spišskom antifonári

  HULKOVÁ, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 17 – 35

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: Zásady adaptácie gregoriánskych melódií do textov v slovenskom jazyku

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2, 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 59 – 78

 • 2009

  ADAMKO, Rastislav: The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts

  Artis musicae exempla nova ritus Christiani, 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, s. 93 – 116
  (Artis musicae exempla nova ritus Christiani = A New Paradigm of Christian Liturgical Music, red. Juraj Lexmann)

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Kształtowanie się muzyki liturgicznej na Słowacji po II Soborze Watykańskim

  Musica sacra, 2008, roč. 4, s. 168 – 181

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Mocquereau André OSB

  Encyklopedia Katolicka, 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, s. 1473
  (Encyklopedia Katolicka: Maryja-Modlitwa: Tom XII, red. Stanisław Wilk)

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Tradícia tzv. „omšových piesní“ a jej využitie v obnovenej liturgii

  70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka, 2008, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Spolok svätého Vojtecha, Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Bratislava, s. 130 – 135

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Melódie na text Modlitby Pána v slovenských liturgických knihách

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, roč. 10, č. 2, s. 12 – 16

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Polyštýlovosť a polyžánrovosť v liturgickej hudbe

  PODPERA, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, 2007, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 113 – 122

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Cirkev a hudba v súčasnosti

  Kríza kresťanskej kultúry? : Znepokojenia – nádej – perspektívy, 2007, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, s. 95 – 105

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania či zvelebovania?

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 9, č. 3, s. 12 – 16

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Veľkonočný chválospev

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 9, č. 1, s. 16

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Príspevok k problematike kalendára v Misáli R. 387

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, roč. 32, č. 2, s. 144 – 150

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Svätý Tomáš Akvinský a hudba

  Zborník príspevkov k 50. výročiu kňazstva J. Ex. Mons. Eduarda Kojnoka, 2006, Biskupský úrad Rožňava, Rožňava, s. 93 – 98

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku

  PODPERA, Rastislav (ed.): Hudba v súčasnej liturgii, 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 85 – 110
  (Edicia Musicologica Slovaca et Europaea XXIV)

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

  Modlitba v umení: súbor štúdií, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 315 – 326

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Spišský graduál Juraja z Kežmarku ako hudobno-literárny prameň

  Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku, 2006, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, s. 282 – 291
  (Zborník prednášok z týždňa európskej vedy)

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Liturgische Musik in der Slowakei nach dem II. Vatikanischen Konzil

  Kirchenmusik in sozialistischen Ländern vor und nach der Wende von 1989, 2006, Musik Südost , Mníchov, s. 108 – 116

 • 2005

  ADAMKO, Rastislav: Hudobné formy v súčasnej liturgickej hudbe na Slovensku

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2005, roč. 8, č. 3, s. 8 – 13

 • 2005

  AKIMJAK, Amantius – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Paleografická analýza Spišského graduálu

  Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 2005, roč. 5, č. 3, s. 23 – 42

 • 2005

  ADAMKO, Rastislav: Śpiewy uwielbienia

  Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925 – 2005, 2005, Katowice, s. 143 – 153

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (II)

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 4, s. 3 – 4

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy orácií podľa Missale Romanum 2002 (I.)

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 1, s. 3 – 4

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Otvorené formy ako alternatíva k strofickým piesňam v súčasnej liturgickej tvorbe

  Cantus Choralis Slovaca: Zborník materiálov z VI. Medzinárodného sympózia o zborovom speve, 2004, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 89 – 98

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy evanjelia podľa Missale Romanum 2002

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 4, s. 6 – 8

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Nápevy čítaní podľa Missale Romanum 2002

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 2, s. 8 – 9

 • 2002

  ADAMKO, Rastislav: Spišský antifonár

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 3, s. 15 – 16

 • 2002

  ADAMKO, Rastislav: Dialóg pred prefáciou

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 2, s. 10 – 12

 • 2000

  ADAMKO, Rastislav: Spišský Graduál Juraja z Kežmarku

  Adoramus Te, 2000, roč. 3, č. 2, s. 16 – 26

 • 2000

  ADAMKO, Rastislav: Hudba v stredovekej Spišskej Kapitule

  Adoramus Te, 2000, roč. 3, č. 1, s. 15 – 16

 • 1998

  ADAMKO, Rastislav: Spevy vďakyvzdávania po svätom prijímaní

  Adoramus Te, 1998, roč. 1, č. 4, s. 25 – 30

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2019

  ADAMKO, Rastislav: Náuka o hudobných formách

  VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok

Personálna bibliografia – Analýzy diel

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Moteto „In hora ultima“ Orlanda di Lassa

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 9, č. 4, s. 24

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 12

 • 2007

  ADAMKO, Rastislav: Recenzia knihy Norberta Adamova Rekviem v súčasnej hudbe

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2007, roč. 10, č. 2, s. 39

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 1, s. 38
  (Recenzia na Cantica – výber z repertoáru chrámových zborov: zostavovateľ Dušan Bill, Bratislava: Hudobné centrum 2002)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  ADAMKO, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Graduáli č. 67 (Graduale civitatis Nitriense) zo Slovenského národného archívu v Bratislave

  Musica Mediaeva Liturgica II, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 37 – 54
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3. – 4. júna 2015)

 • 2015

  ADAMKO, Rastislav: Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce

  Źródła i początki

  Muzyka, 2015, roč. 60, č. 1, s. 129 – 132

 • 2011

  ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni 2010

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2011, roč. 14, č. 1, s. 38

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav: Prínos svetovej federácie PUERI CANTORES pre rozvoj detských speváckych zborov na Slovensku

  Cantus Choralis Slovaca 2006, 2008, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 138 – 143
  (zborník materiálov zo VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici Slovensko)

 • 2006

  ADAMKO, Rastislav: Prvý národný kongres Slovenskej federácie Pueri Cantores

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2006, roč. 8, č. 3, s. 8 – 13

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2004, roč. 7, č. 4, s. 38 – 39

 • 2004

  ADAMKO, Rastislav: Trnavské organové dni

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 26

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Dixit Dominus

  Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, 2003, roč. 6, č. 2, s. 33 – 34

 • 2003

  ADAMKO, Rastislav: Narodenie Panny Márie

  Máriin hlas, 2003, roč. 5, č. 3, s. 1 – 2

 • 2002

  ADAMKO, Rastislav: Stretnutie poľských cirkevných hudobníkov

  Adoramus Te, 2002, roč. 5, č. 4

 • 2001

  ADAMKO, Rastislav: Sviatok Narodenia Panny Márie

  Máriin Hlas, 2001, roč. 33, s. 1 – 2

Bibliografia – Recenzie

 • 2021

  MEDŇANSKÝ, Karol: ADAMKO, R.: Náuka o hudobných formách

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 40

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  HORVÁT, Jozef: Aj Ružomberok má svoj organový festival

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 10

 • 2015

  ŠIMONOVÁ, Kamila: Musica nova spiritualis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 38 – 39

x