• 1969 – 1971

  súkromné štúdium kompozície (Peter Bartovic)

 • 1971 – 1975

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, klavír – Mária Masariková)

 • 1973 – 1980

  domáce muzicírovanie u Jána Albrechta

 • 1975 – 1980

  VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)

 • 1979 – 1988

  odborný redaktor redakcie hudobnín a kníh o hudbe vydavateľstva OPUS

 • od 1984

  člen Zväzu slovenských skladateľov (po 1990 Spolku slovenských skladateľov v rámci Slovenskej hudobnej únie)

 • 1985 – 1991

  externý pedagóg na VŠMU

 • 1988 – 1989

  študijný pobyt na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Roman Haubenstock-Ramati)

 • 1988 – 1992

  ašpirant na Ústave hudobnej vedy SAV

 • január 1990

  predseda Spolku slovenských skladateľov

 • 1991 – 1996

  vedúci redaktor časopisu Slovenská hudba

 • 1992 – 1996

  vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV

 • 1993

  obhajoba kandidátskej práce Battaglia a mimesis (hodnosť kandidát vied)

 • 1993 – 1994

  sídelný skladateľ Slovenskej filharmónie

 • od 1997

  odborný asistent na Katedre estetiky FFUK (dejiny estetiky – starovek, stredovek, renesancia, dejiny hudby)

 • 1997 – 1999

  riaditeľ vydavateľskej sekcie Národného hudobného centra

 • od 1999

  riaditeľ vydavateľstva Scriptorium musicum

 • 2001 – 2007

  pedagóg skladby na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • od 2008

  prezident Výboru Bratislavských hudobných slávností

 • 2008 – 2009

  predseda Spolku slovenských skladateľov

 • 2009

  založenie občianskeho združenia Albrechtina

 • 2011 – 2012

  odborný asistent na Katedre skladby a dirigovania VŠMU

 • 2013 – 2015

  docent na Katedre skladby a dirigovania VŠMU

 • od 2017

  vedúci Oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra

"Godárova hudba vniesla začiatkom osemdesiatych rokov do slovenského kontextu nové „argumenty“ – nové postulovanie hudobného času, nový postoj k minulosti spočívajúci v adopcii historických formových konceptov (passacaglia, concerto grosso, partita) a novú podobu konzekventného seriálneho myslenia, v ktorej dochádza k prekríženiu zložky vertikálnej (princíp tonálneho centra), lineárnej (kánonický princíp) a sónickej (cluster). Tieto nové podnety boli vnímané jednak ako nástup novej generácie skladateľov (M. Burlas, I. Szeghy, P. Breiner a iní) a jednak ako estetická revolta proti „oficiálnej“ hudbe sedemdesiatych rokov a zároveň proti pokračujúcemu dedičstvu Novej hudby. V širšom kontexte však boli spojené s hlbšími prúdmi v európskej hudbe paralelne sa manifestujúcimi v tvorbe A. Schnittkeho, H. M. Góreckého, G. Kančeliho atď. Pre viaceré Godárove diela je charakteristické spolupôsobenie dvoch základných východísk: relatívne krátky, lapidárny motivický tvar a rozmerná plocha, na ktorej sa tento tvar realizuje. Na rozdiel od minimalistickej koncepcie však Godárov hudobný čas plynie v etapách, je zvrásnený výraznými zmenami faktúry spojenými s maximálnym dynamickým kontrastom (Talizman; Sekvencia; Grave). Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa u Godára zvýrazňuje väzba na historické obdobia, čo sa prejavuje niekedy väčšmi v asociatívnej rovine (Emmeleia; Barkarola; Déploration; Via lucis), inokedy aj v samotnom hudobnom procese (Ecce puer). Osobitnú pozornosť si zasluhuje spôsob, akým dokázala Godárova hudba zarezonovať aj v slovenskom hranom filme (Neha, Všetko čo mám rád, Cudzinci, Záhrada, Orbis pictus) vrhajúc tak nové svetlo na otázku spoločenskej izolácie súčasného skladateľa."

 

(ZAGAR, Peter: Vladimír Godár. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 105 – 106.)

 

x