• 1989 – 1995

  Štátne konzervatórium v Bratislave (hra na klavíri a metodika hudobnej výchovy)

 • 1994 – 1999

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (história a hudobná veda)

 • 1999 – 2004

  interná doktorandka Ústavu hudobnej vedy SAV

 • od 2004

  samostatná vedecká pracovníčka Oddelenia hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV, kvalifikačný stupeň IIa

 • od 2004

  externá pedagogická činnosť, konzultantka diplomových, bakalárskych prác (Katedra muzikológie, FF UK v Bratislave)

 • od 2005

  členka vedeckej rady Ústavu hudobnej vedy SAV

 • od 2007

  členka pracovnej skupiny Cantus Planus Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti (IMS)

 • od 2012

  projektová manažérka databázy Slovak Early Music Database/Cantus Planus in Slovacia, http://cantus.sk

 •  

V oblasti muzikologického výskumu sa špecializuje na tému stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska. Predmetom jej vedeckovýskumnej práce je spracovanie, analýza, komparácia, vyhodnotenie a publikovanie najstarších prameňov hudobnej kultúry Slovenska vo forme pramenných edícií (edícia UNESCO, Katolícka univerzita v Ružomberku), katalógov fragmentov (edícia: Catalogus fragmentorum), špecializovaných vedeckých štúdií a prostredníctvom databázy Slovak Early Music Database a celosvetovej databázy CANTUS Index.

Je členkou medzinárodnej pracovnej skupiny Cantus Planus Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti (IMS), vedeckej rady Ústavu hudobnej vedy SAV a vedeckej rady Hudobného múzea Slovenského národného múzea.

Absolvovala viaceré študijné a pracovné cesty a pobyty v Maďarsku, Rakúsku, Čechách, Poľsku a Slovinsku. Spolupracovala na viacerých zahraničných a domácich projektoch (UNESCO – projekt Pamäť sveta / Memory of the World – bratislavské antifonáre I, III, IV, V; projekt Rakúskej akadémie vied FWF-Einzelprojekt P 20576-G13 „Musikalische Quellen des Mittelalters in Wien (ÖNB – Österreichische Nationalbibliothek)”, Kommision für Musikforschung, projektu APVV ČR/SR Slovensko-české a česko-slovenské vzťahy v hudobnej kultúre. Vývinové, žánrové a typologické aspekty; projektu MAD Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí, multidisciplinárneho projektu ŠF Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035); národných projektov APVV a VEGA).

Za publikované práce bola ocenená Cenou predsedníctva SAV (3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV 2006) a Cenou predsedníctva SAV (2. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV 2008).

Je autorkou 5 monografií, ktoré spracovali stredoveké hudobné rukopisy Bratislavy (Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava I. a II. 2002, 2006), Modry (2008), Banskej Štiavnice (2011) a Slovenského národného archívu (2014). Je spoluautorkou 5 pramenných edícií (Spišský antifonár 2008; bratislavské antifonáre edície UNESCO 2004 – 2007) a učebníc (učebnice hudobnej náuky pre základné umelecké školy, ročníky 1. – 4., 1997 – 2009).

x