2021

VESELOVSKÁ, E. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements - Transregional Connections

Image of piety on the example of the Example of Mediaeval Fragments from Betliar and Kežmarok

VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 99 – 124

2020

BEDNÁRIKOVÁ, Janka – VESELOVSKÁ, Eva: CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements

Image of piety on the example of the medieval fragments from Betliar and Kežmarok

The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2020, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 7 – 8
(Interdisciplinary conference. Program and abstracts.)

2020

VESELOVSKÁ, Eva: The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe

Interdisciplinary conference. Program and abstracts

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

2020

VESELOVSKÁ, Eva: Dušan Buran (ed.). Klenot flámskej gotickej miniatúry

Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 1, s. 175 – 177
(Recenzia na: Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej / Dušan BURAN (ed.). - Betliar: Andoras, o. z., 2019)

2020

VESELOVSKÁ, Eva: Notácia Misála Rkp. zv. 387 z Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied

Musica mediaeva liturgica III, 2020, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 62 – 79
(Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. – 7. mája 2019. Editor: Janka Bednáriková.)

2020

VESELOVSKÁ, Eva - LUZ, Rastislav: Mittelalterliche liturgische Musikhandschriften aus Leles

Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary, 2020, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava; Budapešť, s. 74 – 86
(Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary: Transregional Research and Online Database Building. Eds. Eva Veselovská - Zsuzsa Czagány)

2020

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty z knižnice evanjelickej cirkvi a. v. v Kežmarku

Transregionálne vzťahy a lokálne špecifiká

Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 2, s. 165 – 189

2020

VESELOVSKÁ, Eva: Liebhard Egkenfelder und die Musikhandschriften in Pressburg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

Musicologica Brunensia, 2020, roč. 55, č. 1, s. 57 – 74

2020

ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LUZ, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Das Missale notatum Rkp. zv. 387 - eine Skandinavische Handschrift in der Slowakei

Muzikološki zbornik, 2020, roč. 56, č. 1, s. 15 – 44

2020

VESELOVSKÁ, Eva – CZAGÁNY, Zsuzsa: Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary

Transregional Research and Online Database Building

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava; Budapest
(101 s.)

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Eduard Lazorík: Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice

Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 279 – 285
(Recenzia na: Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice. Catalogus fragmentorum. Tomus I. / Eduard Lazorík. - Martin: Slovenská národná knižnica, 2019.)

2019

VESELOVSKÁ, Eva – LUZ, Rastislav: Neznámy fragment Graduálu sine sign. z 13. storočia zo Štátneho archívu v Bratislave

Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 239 – 260

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Svätice a ich symboly v stredovekých notovaných rukopisoch z územia Slovenska

Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku, 2019, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Historický ústav SAV, Bratislava, s. 37 – 49

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Das System der Handschriftenbearbeitung in der Slowakei

Die mittelalterlichen Musikhandschriften im Kontext der Forschung

47. Medieval and Renaissance Music Conference 2019. Abstracts, 2019, Basel
(105 s., 1. vyd., Schola Cantorum Basiliensis)

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Pramene slovenskej hudby IX. Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach, 2019, Slovenská národná skupina IAML, Hudobné centrum, s. 91 – 109

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Hudobná kultúra v stredovekom meste

Hudobné dejiny Bratislavy: od stredoveku po rok 1918, 2019, Ars Musica, Katedra muzikológie FFUK , Bratislava, s. 19 – 64

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Svätice v stredovekej hudobnej kultúre z prameňov z územia Slovenska [Female Saints in Medieval Music Culture from Sources in the Territory of Slovakia]

Edícia: Studia ethnomusicologica V

Žena v tradičnej hudobnej kultúre, Hana Urbancová, editorka, 2019, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 103 – 156

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Liebhard Egkenfelder und die Musikkultur in Bratislava Ende des Mittelalters

Urban music culture in Central Europe ca. 1450 – 1670

54. International Musicological Colloquium Brno (Institute of Musicology at the Faculty of Arts, Masaryk University, Monday 4th – Wednesday 6th November 2019), 2019, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

2019

RUŠČIN, Peter – VESELOVSKÁ, Eva – KENDROVÁ, Zlatica: Duchovná pieseň medzi písomnou a ústnou tradíciou

Súvislosti hymnologických prameňov z územia Slovenska

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(363 s.)

2019

VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini

Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus V

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(132 s., 1. vyd.)

2018

VESELOVSKÁ, Eva: Městsko-gotická notácia na Slovensku v období stredoveku

Musicologica Slovaca, 2018, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 9 [35], č. 2, s. 165 – 199

2018

VESELOVSKÁ, Eva: Tracing the Buda/Bratislava Antiphonary III

Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, 2018, Sweden, Växjö, s. 12 – 13
(Linnaeus Universit)

2018

VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – ZÁHRADNÍKOVÁ, Zuzana – LUZ, Rastislav: A medieval notated missal of Scandinavian origin in Slovakia

Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, 2018, Sweden, Växjö, s. 15
(Linnaeus Universit)

2018

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké hudobné rukopisy pavlínov z územia Slovenska. Zlomok Pavlínskeho graduálu II. D. 80 z Knižnice evanjelického zboru a. v. v Revúcej = Medieval Pauline musical manuscripts from the territory of the Slovakia

The Pauline fragment II. D. 80 from the Library of the Evangelic Church a. v. Hlavný redaktor Andrej Štafura

Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku, 2018, roč. 2, č. 1, s. 26 – 44

2018

VESELOVSKÁ, Eva: Bemerkungen zur Erforschung mittelalterlicher Handschriftenfragmente aus dem Gebiet der Slowakei – auf den Spuren von Pauliner Quellen

Eds. Erwin Mateja – Remigiusz Pośpiech

Liturgy and music in the history of the Pauline Order, 2018, Opole, s. 125 – 149
(Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyźa)

2017

VESELOVSKÁ, Eva: Andrea Kovács: Monuments of Medieval Liturgical Poetry in Hungary

Sequences – Critical edition of melodies. Musica Sacra Hungarica 1

Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 [34], č. 2, s. 334 – 338

2017

VESELOVSKÁ, Eva: 45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Praha, 4. – 8. júla 2017

Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 [34], č. 2, s. 341 – 344

2017

VESELOVSKÁ, Eva: Karel IV. (1316 – 1378) a hudební odkaz jeho doby. Charles IV (1316 – 1378) and the Musical Legacy of His Era

Medzinárodná muzikologická konferencia, Praha, 10. – 11. novembra 2016

Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 [34], č. 1, s. 156 – 159

2017

VESELOVSKÁ, Eva: A medieval notated missal of Scandinavian origin in Slovakia

Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, 2017, Sweden, Växjö, s. 15
(Linnaeus Universit)

2017

VESELOVSKÁ, Eva: Auf den Spuren des Budaer/Pressburger Antiphonars III – Auf den Spuren verlorener Handschriften

45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Prague 4 – 8 July 2017, 2017, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, s. 147 – 148
(Association for Central European Cultural Studies, Institute of Musicology, Faculty of Arts)

2017

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(279 s., 1. vyd., Slovenská muzikologická spoločnosť)

2016

VESELOVSKÁ, Eva: Po stopách Budínskeho / Bratislavského antifonára III

Musicologica Slovaca, 2016, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 7 [33], č. 2, s. 222 – 248

2016

VESELOVSKÁ, Eva: Notačné systémy v prameňoch z Nitry

Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva – Zahradníková, Zuzana: Graduale Nitriense (s. XVI). Vol. 2. Facsimile, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 12 – 21
(375 s., 1. vyd.)

2016

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveký zlomok Kancionála sign. 09-24/1048 z Knižnice Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

Štafura Andrej – Vráblová Timotea – Štafurová Katarína (ed.): Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie. Zborník z rovnomennej interdisciplinárnej konferencie, 2016, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, s. 7 – 14
(145 s., 1. vyd., Mestské múzeum Jelšava, Quirinus, občianske združenie)

2016

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notácie z územia Slovenska ako prostriedok komunikácie

Hlavačková, Miriam (ed.) a kol.: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie, 2016, Historický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 301 – 314
(456 s., 1. vyd.)

2016

VESELOVSKÁ, Eva: Hudobnopaleografická analýza Košického graduálu

Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.). Liturgicko-muzikologická štúdia, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 9 – 26
(316 s., 1. vyd.)

2016

VESELOVSKÁ, Eva: Late-Medieval Notations from Nitra and Notation of the Graduale Sign. 67

(Graduale civitatis Nitriense) from the Slovak National Archive in Bratislava

Adamko, Rastislav (ed.): Musica mediaeva liturgica II. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, 2016, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, s. 339 – 360

2015

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké hudobné pramene Gemera a Malohontu [Medieval Music Sources from Gemer and Malohont]

Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová, Jana, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 25 – 53
(v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)

2015

VESELOVSKÁ, Eva: Musica mediaeva liturgica II. Medzinárodná muzikologická konferencia, Ružomberok, 3. – 4. júna 2015

Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 6 [32], č. 2, s. 326 – 328

2015

VESELOVSKÁ, Eva: Fragmente des Budaer Antiphonars im St. Adalbert-Verein Trnava und im Archiv des Slowakischen Nationalmuseums

Studia Musicologica, 2015, Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. 56, č. 2 – 3, s. 233 – 246

2015

VESELOVSKÁ, Eva – KÖRMENDY, Kinga: Az Esztergomi Főszékesegyházo Könyvtár Ms I 3c jelzetű antifonáléjának egy töredéke a Nagyszombati Városi Levéltárban

Magyar Könyvszemle, 2015, Budapešť, roč. 131, č. 3, s. 300 – 302
(Magyar Tudományos Akadémia)

2015

VESELOVSKÁ, Eva: Zabudnuté piesne stredoveku

Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 4, s. 26

2015

VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi

Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus IV

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(173 s., 1. vyd.)

2014

VESELOVSKÁ, Eva: Cantus Planus in Slovacia – aktuálne poznámky k výskumu stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska

Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2014, Praha, roč. III, č. 1 – 2, s. 161 – 177

2014

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu

Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 5 [31], č. 1, s. 5 – 34
(2014 – RILM, CEJSH)

2014

VESELOVSKÁ, Eva: Digitalizácia a sprístupnenie stredovekých pamiatok hudobnej kultúry z územia Slovenska – databáza Cantus Planus in Slovacia

[Digitalising and making accessible the medieval monuments of musical culture from the territory of Slovakia: the database Cantus Planus in Slovacia]

Pramene slovenskej hudby IV: 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia, 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. Zborník vedeckých štúdií, 2014, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 128 – 133
(158 s., 1. vyd., Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.)

2014

VESELOVSKÁ, Eva: Pramene stredovekej hudobnej kultúry z Nitry

[Sources of medieval musical culture from Nitra]

Kohútová, Mária – Frimmová, Eva (zost.): Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí, 2014, Historický ústav SAV, Bratislava, s. 153 – 163

2014

VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum nationale Slovacum

Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus III

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(265 s., 1. vyd., faksimile)

2014

KLUGSEDER, Robert – RAUSCH, Alexander – ČIZMIĆ, Ana – CHARVAT, Vera Maria – VERHAAR, Oscar – VESELOVSKÁ, Eva – ZÜHLKE, Hanna: Katalog der mittelalterlichen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien

Codices manuscripti & impressi. Supplementum 10, 2014, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf
(521 s., 1. vyd.)

2014

VESELOVSKÁ, Eva: 17. medzinárodná konferencia pracovnej skupiny Cantus Planus Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti, Benátky (Taliansko), 28. júla – 1. augusta 2014

Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 5 [31], č. 2, s. 361 – 362

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Liturgische notierte Handschriften des 16. Jahrhunderts aus Nitra

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 17 – 44

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Hudba, náboženstvo a identita – interpretácia vzájomných prienikov typologických štruktúr stredovekých notačných systémov z územia Slovenska

Music, religion and identity Interpretation of mutual conjunction of typological structures of the medieval notation systems from the territory of Slovakia

World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry. Volume 5 [22], 2013, Bratislava, s. 85 – 99
(2013 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Misál z Východoslovenského múzea v Košiciach z roku 1379

[Das Messbuch aus dem Ostslowakischen Museum in Kaschau aus dem Jahre 1379]

Domenová, Marcela (ed.): Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II., 2013, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Prešov, s. 6 – 24

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Spišský antifonár a Graduál Juraja z Kežmarku – stredoveké notačné systémy rukopisov Spišskej Kapituly v stredoeurópskom kontexte

[The Spiš Antiphonary and Gradualle of George from Kežmarok – Medievale notated systems of Spišská Kapitula manuscripts in context of the Middle Europe]

Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 99 – 113

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach [Medieval Musical Score Fragments, Košice State Scientific Library]

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc. Zborník z konferencie, 2013, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice, s. 5 – 28

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty na Slovensku. Cantus Planus in Slovacia

[Fragments of medieval music manuscripts in Slovakia. Cantus Planus in Slovacia]

Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Ed. Ivan Gerát a kol., 2013, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, s. 121 – 130

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Reflexie o výskume stredovekej hudby na Slovensku. Zmysel a perspektívy

[Reflections on the research of medieval music in Slovakia: purpose and perspectives]

Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z konferencie, 2013, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 228 – 246
(191 s., 1. vyd.)

2013

VESELOVSKÁ, Eva: K životnému jubileu Dariny Múdrej

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 151 – 164

2013

VESELOVSKÁ, Eva – ĎURČO, Marek: Diecézny archív v Nitre a neznáme liturgické rukopisy z 15. a 16. storočia

[The Diocesan Archive in Nitra and Unknown Liturgical Manuscripts of the 15th and 16th Centuries]

Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 77 – 103
(2013 – RILM, CEJSH)

2013

VESELOVSKÁ, Eva: Notation und Identität

Bemerkungen zur gegenseitigen Druchdringung der typologischen Strukturen der Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei

De musica disserenda, 2013, Ľubľana, roč. IX, č. 1 – 2, s. 61 – 82

2012

VESELOVSKÁ, Eva: Czech Notation in Slovakia in the Middle Ages

Hudební věda, 2012, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. XLIX, č. 4, s. 337 – 376
(2012 – Current Contents)

2012

VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei aus der Wendezeit des 15. und 16. Jahrhunderts

The Musical Heritage of the Jagiellonian Era. Eds. Gancarczyk, Pawel – Leszczynska, Agnieszka, 2012, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Varšava, s. 55 – 70

2012

VESELOVSKÁ, Eva: Der böhmische Einfluss auf mitteleuropäische Musikhandschriften des 14. und 15. Jahrhunderts unter Berücksichtigung illuminierter Codices

Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts, herausgegeben von Susanne Rischpler und Maria Theisen. Ed. Codices Manuscripti. Supplementum 6, 2012, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf, s. 95 – 115

2012

VESELOVSKÁ, Eva: Novoobjavené stredoveké notované fragmenty Ústrednej knižnice SAV v Bratislave

[Newly discovered medieval music fragments in the Slovak Academy of Sciences (SAV) Central Library in Bratislava]

Pramene slovenskej hudby: 1. pramene sakrálnej hudby, 2. hudobné knihovníctvo a jeho význam v znalostnej spoločnosti. Zborník z 32. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov. Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.), 2012, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 9 – 24

2012

VESELOVSKÁ, Eva: Jan Baťa (ed.): Codex Kuttenbergensis. Kutnohorský kódex

Musicologica Slovaca, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 3 [29], č. 1, s. 131 – 133
(2012 – RILM, CEJSH)

2012

VESELOVSKÁ, Eva: Perspektívy výskumu stredovekej hudobnej kultúry na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

[Perspectives on the research of medieval musical culture at the Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences]

Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 145 – 152

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Janka Bednáriková: Frammenti gregoriani in Slovacchia. Fragmenty rękopisów gregoriańskich na Słowacji

Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 [28], č. 2, s. 307 – 310
(2011 – RILM, CEJSH)

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche Notationssysteme der neuentdeckten Fragmente aus der Slowakei

Zu den neuesten Entdeckungen mittelalterlicher Fragmente mit Notation aus der Universitätsbibliothek in Bratislava

Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 (Prague, August 23 – 26, 2006). Baťa, Jan – Hlávková, Lenka – Kroupa, Jiří K. (eds.), 2011, Ústav hudební vědy, Univerzita Karlova v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Koniasch Latin Press, Praha, s. 9 – 32
(336 s., 1. vyd., Series: Clavis monumentorum musicorum regni Bohemiae. Series S (Subsidia), III.)

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Kult sv. Vojtecha v ostrihomskej liturgickej tradícii: O immarcescibilis rosa

Svätý Vojtech – svätec, doba a kult, 2011, Chronos, Bratislava, s. 110 – 130

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Liturgické notované rukopisy z Nitry zo 16. storočia

Hudobná kultúra miest 16. a 17. storočia v stredoeurópskom priestore, muzikologická konferencia, Bratislava, 26. – 28. októbra 2011, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
(anotácie)

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované pramene v slovenských archívnych fondoch

Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2011, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, roč. 6, č. 1, s. 18 – 31

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi

Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus II

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(152 s., 1. vyd., faksimile, obr. príloha a 1 CD)

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty z Hudobného múzea Slovenského národného múzea v kontexte najnovších výskumov stredovekej hudobnej kultúry na Slovensku a v strednej Európe

[Medieval music fragments from the Museum of Music in the Slovak National Museum, in the context of the latest research on medieval musical culture in Slovakia and in central Europe]

Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 11 – 82
(usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované rukopisy z Košíc

Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 225 – 244

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké mariánske ofíciá bratislavských antifonárov

[The medieval Marian offices of the Bratislava antiphonaries]

O Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, Ružomberok, 3. – 4. mája 2011, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 67 – 89

2011

VESELOVSKÁ, Eva: Česká notácia na Slovensku v období stredoveku

[Czech Notation in Slovakia in the Medieval Period]

Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 [28], č. 2, s. 173 – 206

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Notatio Strigoniensis – die Graner Notation auf dem Gebiet der Slowakei

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2010, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 3 – 15

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku

Aktuálne výsledky pramenných výskumov

Veľbacký, Ján (ed.): Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 4. októbra 2010, 2010, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 133 – 149
(268 s., 1. vyd., Teologická fakulta, Košice)

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Notačné systémy stredovekých hudobných prameňov najvýznamnejších stredoslovenských banských miest

Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 3 – 16
(539 s., 1. vyd.)

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké skriptórium Bratislavskej kapituly, špecifiká a vplyvy produkcie notovaných rukopisov

Musica mediaeva liturgica. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, konanej dňa 4. – 5. mája 2010, Adamko, Rastislav [Hrsg.], 2010, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok , s. 142 – 171

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Pramenné výskumy stredovekých notovaných rukopisov z územia Slovenska začiatkom 21. storočia

Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2010, Bratislava, roč. 13, č. 1, s. 3 – 7

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované rukopisy z Košíc

Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), 2010, Bratislava, s. 9
(Program konferencie. Abstrakty príspevkov. Bibliografia prác Richarda Rybariča)

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Notatio Strigoniensis – ostrihomská notácia na Slovensku [Notatio Strigoniensis – Esztergom Notation in Slovakia]

Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 1, s. 46 – 79

2010

VESELOVSKÁ, Eva: Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých notovaných rukopisov v Archíve literatúry a umenia SNK

Knižnica. Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2010, Slovenská národná knižnica, Martin , roč. 11, č. 2 – 3, s. 28 – 39

2009

VESELOVSKÁ, Eva: Choralnotationen der Mittelalterlichen Liturgischen Kodizes des 14. und 15. Jahrhunderts in Slowakischen Archivbeständen

De musica disserenda, 2009, Ľubľana, roč. V, č. 1, s. 85 – 106

2009

VESELOVSKÁ, Eva: Lamentatio Jeremiae v stredovekých prameňoch so vzťahom k územiu Slovenska

Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava, s. 146 – 180
(265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)

2009

VESELOVSKÁ, Eva: Choraľnyje notaciji srednevekovo liturgičeskovo kodeksa v archivnych fondach Slovakii

Choralnotationen der mittelalterlichen liturgischen Kodizes in Slowakischen Archivbeständen

Vorotnoj, M. V. (zost.): Muzykaľnoje obrazovanije v sovremennom mire: dialog vremen. 2., Sankt-Peterburg, Izdateľstvo RGPU im. A. I. Gercena, 2009, Petrohrad, s. 12 – 23

2009

VESELOVSKÁ, Eva: Medieval notations of the region´s sources from the turn of the 15th/16th centuries

The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in the Central and Eastern European Countries. Ed. Elżbieta Wojnowska, Warsaw, 25 – 29 August 2009, 2009, Biblioteka Narodowa, Varšava, s. 36

2009

VESELOVSKÁ, Eva: Stredovek. Hudba

Ottov historický atlas Slovensko, 2009, Ottovo nakladatelství, Praha, s. 168 – 169

2009

SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 4. ročník základných umeleckých škôl

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava
(96 s., 2. vyd., noty, texty piesní)

2009

VESELOVSKÁ, Eva: Problémy, východiská a perspektívy hudobnej medievalistiky na Slovensku

Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej v dňoch 26. – 28. októbra 2006, Ružomberok, 2009, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, s. 9 – 14

2008

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty zo ŠA v Levoči – pobočka Poprad

Musica Scepusii Veteris [Stará hudba na Spiši]. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka, Petőczová, Janka (ed.), 2008, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov, s. 45 – 70
(139 s., 1. vyd.)

2008

VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius

Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus I

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(131 s., 1. vyd., faksimile, obr. príloha)

2008

ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár = Antiphonale Scepusiense [Ms. Mus. No. 2]

Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
(678 s., 1. vyd., faksim., noty)

2008

VESELOVSKÁ, Eva: Notačné systémy stredovekých hudobných prameňov najvýznamnejších stredoslovenských banských miest

Hudobná kultúra miest a regiónov na území Slovenska od stredoveku do konca 19. storočia. Hudobné motívy vo výtvarnom umení Slovenska do 19. storočia – realita a symbolika. Muzikologická konferencia, Bratislava, 23. – 25. septembra 2008, 2008, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

2008

VESELOVSKÁ, Eva: Choralnotationen der mittelalterlichen liturgischen Codizes des 14. und 15. Jahrhunderts in slowakischen Archivbeständen

Notacija in glasbena interpretacija. Ed. Jurij Snoj – Katarina Šter. Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008, Ľubľana, s. 21

2008

SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 3. ročník základných umeleckých škôl

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava
(125 s., 2. vyd., noty, texty piesní)

2007

SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 2. ročník základných umeleckých škôl

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava
(95 s., 2. vyd., noty, texty piesní)

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Die böhmische Notation in der Slowakei im 14. und 15. Jahrhundert

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 56

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Gloria in excelsis Deo, Goliardská pieseň, Graduál, Graduále, Gregoriánsky chorál, Guidova ruka, Guido z Arezza

Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár IV

UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

Slovenská národná knižnica, Martin
(1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Štruktúra stredovekých notačných systémov z územia Slovenska

Pomer domácich a zahraničných prvkov

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 339 – 360

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Hymnus

Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár V

UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

Slovenská národná knižnica, Martin
(1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Najnovšie objavy stredovekých notovaných fragmentov z Ústrednej knižnice SAV v Bratislave

Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 19 – 60
(467 s., 1. vyd.)

2007

VESELOVSKÁ, Eva: Cheironómia

Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

2006

VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava II

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(118 s., 1. vyd.)

2006

VESELOVSKÁ, Eva: K najnovším objavom stredovekých notovaných fragmentov z Univerzitnej knižnice v Bratislave

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 152 – 170

2006

SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 1. ročník základných umeleckých škôl

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(87 s., 2. vyd.)

2005

VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche Notationssysteme auf dem Gebiet der Slowakei – zu den neuesten Forschungsergebnissen

Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 9 – 39

2005

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notačné systémy z územia Slovenska – k najnovším výsledkom bádania

Marinčák, Šimon (ed.): Počiatky kresťanskej hudby v Európe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 120. výročia narodenia Egona Wellesa, významného muzikológa a byzantológa, 2005, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Bratislava, Trnava, s. 129 – 166
(266 s., 1. vyd., obr. príl., faksimile, noty)

2005

VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár III

UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

Slovenská národná knižnica, Martin
(1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

2005

VESELOVSKÁ, Eva: Jistebnický kancionál. 1. Graduale

...Praha, Knihovna Národního muzea, II... Kritická edice, Monumenta Liturgica Bohemica II, Brno 2005...

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 437 – 439

2004

VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár I

UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

Slovenská národná knižnica, Martin
(1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

2002

VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava

Edícia: Musaeum Musicum

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
(134 s., 1. vyd.)

2001

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované kódexy v bratislavských archívnych fondoch

Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia III – IV/2000 – 2001, 2001, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 397 – 405

2001

VESELOVSKÁ, Eva: Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM I.

Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000... Edícia Museum musicum... Bratislava 2001. 349 s.

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 406 – 408

2001

VESELOVSKÁ, Eva: K novým objavom prameňov gregoriánskeho chorálu

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 564 – 576

2000

VESELOVSKÁ, Eva: Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace

Olomouc, 20. – 21. november 2000

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 558 – 560

Personálna bibliografia

 • 2020

  BEDNÁRIKOVÁ, Janka – VESELOVSKÁ, Eva: CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements

  Image of piety on the example of the medieval fragments from Betliar and Kežmarok

  The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2020, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 7 – 8
  (Interdisciplinary conference. Program and abstracts.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2019

  RUŠČIN, Peter – VESELOVSKÁ, Eva – KENDROVÁ, Zlatica: Duchovná pieseň medzi písomnou a ústnou tradíciou

  Súvislosti hymnologických prameňov z územia Slovenska

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (363 s.)

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini

  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus V

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (132 s., 1. vyd.)

 • 2017

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (279 s., 1. vyd., Slovenská muzikologická spoločnosť)

 • 2015

  VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi

  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus IV

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (173 s., 1. vyd.)

 • 2014

  KLUGSEDER, Robert – RAUSCH, Alexander – ČIZMIĆ, Ana – CHARVAT, Vera Maria – VERHAAR, Oscar – VESELOVSKÁ, Eva – ZÜHLKE, Hanna: Katalog der mittelalterlichen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien

  Codices manuscripti & impressi. Supplementum 10, 2014, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf
  (521 s., 1. vyd.)

 • 2014

  VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum nationale Slovacum

  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus III

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (265 s., 1. vyd., faksimile)

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi

  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus II

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (152 s., 1. vyd., faksimile, obr. príloha a 1 CD)

 • 2008

  VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius

  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus I

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (131 s., 1. vyd., faksimile, obr. príloha)

 • 2008

  ADAMKO, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ŠEDIVÝ, Juraj: Spišský antifonár = Antiphonale Scepusiense [Ms. Mus. No. 2]

  Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
  (678 s., 1. vyd., faksim., noty)

 • 2006

  VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava II

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (118 s., 1. vyd.)

 • 2002

  VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava

  Edícia: Musaeum Musicum

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (134 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2021

  VESELOVSKÁ, E. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements - Transregional Connections

  Image of piety on the example of the Example of Mediaeval Fragments from Betliar and Kežmarok

  VESELOVSKÁ, E. (ed.): The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe, 2021, SAV, Bratislava, s. 99 – 124

 • 2020

  ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – LUZ, Rastislav – VESELOVSKÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Das Missale notatum Rkp. zv. 387 - eine Skandinavische Handschrift in der Slowakei

  Muzikološki zbornik, 2020, roč. 56, č. 1, s. 15 – 44

 • 2020

  VESELOVSKÁ, Eva: Liebhard Egkenfelder und die Musikhandschriften in Pressburg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

  Musicologica Brunensia, 2020, roč. 55, č. 1, s. 57 – 74

 • 2020

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty z knižnice evanjelickej cirkvi a. v. v Kežmarku

  Transregionálne vzťahy a lokálne špecifiká

  Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 [37], č. 2, s. 165 – 189

 • 2020

  VESELOVSKÁ, Eva - LUZ, Rastislav: Mittelalterliche liturgische Musikhandschriften aus Leles

  Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary, 2020, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava; Budapešť, s. 74 – 86
  (Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary: Transregional Research and Online Database Building. Eds. Eva Veselovská - Zsuzsa Czagány)

 • 2020

  VESELOVSKÁ, Eva: Notácia Misála Rkp. zv. 387 z Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied

  Musica mediaeva liturgica III, 2020, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 62 – 79
  (Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 6. – 7. mája 2019. Editor: Janka Bednáriková.)

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva – LUZ, Rastislav: Neznámy fragment Graduálu sine sign. z 13. storočia zo Štátneho archívu v Bratislave

  Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 239 – 260

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Svätice v stredovekej hudobnej kultúre z prameňov z územia Slovenska [Female Saints in Medieval Music Culture from Sources in the Territory of Slovakia]

  Edícia: Studia ethnomusicologica V

  Žena v tradičnej hudobnej kultúre, Hana Urbancová, editorka, 2019, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 103 – 156

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Hudobná kultúra v stredovekom meste

  Hudobné dejiny Bratislavy: od stredoveku po rok 1918, 2019, Ars Musica, Katedra muzikológie FFUK , Bratislava, s. 19 – 64

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

  Pramene slovenskej hudby IX. Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach, 2019, Slovenská národná skupina IAML, Hudobné centrum, s. 91 – 109

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Das System der Handschriftenbearbeitung in der Slowakei

  Die mittelalterlichen Musikhandschriften im Kontext der Forschung

  47. Medieval and Renaissance Music Conference 2019. Abstracts, 2019, Basel
  (105 s., 1. vyd., Schola Cantorum Basiliensis)

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Svätice a ich symboly v stredovekých notovaných rukopisoch z územia Slovenska

  Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku, 2019, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Historický ústav SAV, Bratislava, s. 37 – 49

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Liebhard Egkenfelder und die Musikkultur in Bratislava Ende des Mittelalters

  Urban music culture in Central Europe ca. 1450 – 1670

  54. International Musicological Colloquium Brno (Institute of Musicology at the Faculty of Arts, Masaryk University, Monday 4th – Wednesday 6th November 2019), 2019, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 • 2018

  VESELOVSKÁ, Eva: Městsko-gotická notácia na Slovensku v období stredoveku

  Musicologica Slovaca, 2018, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 9 [35], č. 2, s. 165 – 199

 • 2018

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké hudobné rukopisy pavlínov z územia Slovenska. Zlomok Pavlínskeho graduálu II. D. 80 z Knižnice evanjelického zboru a. v. v Revúcej = Medieval Pauline musical manuscripts from the territory of the Slovakia

  The Pauline fragment II. D. 80 from the Library of the Evangelic Church a. v. Hlavný redaktor Andrej Štafura

  Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku, 2018, roč. 2, č. 1, s. 26 – 44

 • 2018

  VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka – ZÁHRADNÍKOVÁ, Zuzana – LUZ, Rastislav: A medieval notated missal of Scandinavian origin in Slovakia

  Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, 2018, Sweden, Växjö, s. 15
  (Linnaeus Universit)

 • 2018

  VESELOVSKÁ, Eva: Bemerkungen zur Erforschung mittelalterlicher Handschriftenfragmente aus dem Gebiet der Slowakei – auf den Spuren von Pauliner Quellen

  Eds. Erwin Mateja – Remigiusz Pośpiech

  Liturgy and music in the history of the Pauline Order, 2018, Opole, s. 125 – 149
  (Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyźa)

 • 2018

  VESELOVSKÁ, Eva: Tracing the Buda/Bratislava Antiphonary III

  Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, 2018, Sweden, Växjö, s. 12 – 13
  (Linnaeus Universit)

 • 2017

  VESELOVSKÁ, Eva: A medieval notated missal of Scandinavian origin in Slovakia

  Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, 2017, Sweden, Växjö, s. 15
  (Linnaeus Universit)

 • 2017

  VESELOVSKÁ, Eva: Auf den Spuren des Budaer/Pressburger Antiphonars III – Auf den Spuren verlorener Handschriften

  45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Prague 4 – 8 July 2017, 2017, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, s. 147 – 148
  (Association for Central European Cultural Studies, Institute of Musicology, Faculty of Arts)

 • 2016

  VESELOVSKÁ, Eva: Po stopách Budínskeho / Bratislavského antifonára III

  Musicologica Slovaca, 2016, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. 7 [33], č. 2, s. 222 – 248

 • 2016

  VESELOVSKÁ, Eva: Notačné systémy v prameňoch z Nitry

  Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva – Zahradníková, Zuzana: Graduale Nitriense (s. XVI). Vol. 2. Facsimile, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 12 – 21
  (375 s., 1. vyd.)

 • 2016

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveký zlomok Kancionála sign. 09-24/1048 z Knižnice Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

  Štafura Andrej – Vráblová Timotea – Štafurová Katarína (ed.): Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie. Zborník z rovnomennej interdisciplinárnej konferencie, 2016, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, s. 7 – 14
  (145 s., 1. vyd., Mestské múzeum Jelšava, Quirinus, občianske združenie)

 • 2016

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notácie z územia Slovenska ako prostriedok komunikácie

  Hlavačková, Miriam (ed.) a kol.: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie, 2016, Historický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 301 – 314
  (456 s., 1. vyd.)

 • 2016

  VESELOVSKÁ, Eva: Hudobnopaleografická analýza Košického graduálu

  Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.). Liturgicko-muzikologická štúdia, 2016, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 9 – 26
  (316 s., 1. vyd.)

 • 2016

  VESELOVSKÁ, Eva: Late-Medieval Notations from Nitra and Notation of the Graduale Sign. 67

  (Graduale civitatis Nitriense) from the Slovak National Archive in Bratislava

  Adamko, Rastislav (ed.): Musica mediaeva liturgica II. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, 2016, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, s. 339 – 360

 • 2015

  VESELOVSKÁ, Eva: Fragmente des Budaer Antiphonars im St. Adalbert-Verein Trnava und im Archiv des Slowakischen Nationalmuseums

  Studia Musicologica, 2015, Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. 56, č. 2 – 3, s. 233 – 246

 • 2015

  VESELOVSKÁ, Eva: Zabudnuté piesne stredoveku

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 4, s. 26

 • 2015

  VESELOVSKÁ, Eva – KÖRMENDY, Kinga: Az Esztergomi Főszékesegyházo Könyvtár Ms I 3c jelzetű antifonáléjának egy töredéke a Nagyszombati Városi Levéltárban

  Magyar Könyvszemle, 2015, Budapešť, roč. 131, č. 3, s. 300 – 302
  (Magyar Tudományos Akadémia)

 • 2015

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké hudobné pramene Gemera a Malohontu [Medieval Music Sources from Gemer and Malohont]

  Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová, Jana, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 25 – 53
  (v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)

 • 2014

  VESELOVSKÁ, Eva: Cantus Planus in Slovacia – aktuálne poznámky k výskumu stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska

  Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, 2014, Praha, roč. III, č. 1 – 2, s. 161 – 177

 • 2014

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu

  Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 5 [31], č. 1, s. 5 – 34
  (2014 – RILM, CEJSH)

 • 2014

  VESELOVSKÁ, Eva: Digitalizácia a sprístupnenie stredovekých pamiatok hudobnej kultúry z územia Slovenska – databáza Cantus Planus in Slovacia

  [Digitalising and making accessible the medieval monuments of musical culture from the territory of Slovakia: the database Cantus Planus in Slovacia]

  Pramene slovenskej hudby IV: 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia, 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. Zborník vedeckých štúdií, 2014, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 128 – 133
  (158 s., 1. vyd., Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.)

 • 2014

  VESELOVSKÁ, Eva: Pramene stredovekej hudobnej kultúry z Nitry

  [Sources of medieval musical culture from Nitra]

  Kohútová, Mária – Frimmová, Eva (zost.): Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí, 2014, Historický ústav SAV, Bratislava, s. 153 – 163

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Notation und Identität

  Bemerkungen zur gegenseitigen Druchdringung der typologischen Strukturen der Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei

  De musica disserenda, 2013, Ľubľana, roč. IX, č. 1 – 2, s. 61 – 82

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva – ĎURČO, Marek: Diecézny archív v Nitre a neznáme liturgické rukopisy z 15. a 16. storočia

  [The Diocesan Archive in Nitra and Unknown Liturgical Manuscripts of the 15th and 16th Centuries]

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 77 – 103
  (2013 – RILM, CEJSH)

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: K životnému jubileu Dariny Múdrej

  Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 [30], č. 1, s. 151 – 164

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Reflexie o výskume stredovekej hudby na Slovensku. Zmysel a perspektívy

  [Reflections on the research of medieval music in Slovakia: purpose and perspectives]

  Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z konferencie, 2013, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 228 – 246
  (191 s., 1. vyd.)

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty na Slovensku. Cantus Planus in Slovacia

  [Fragments of medieval music manuscripts in Slovakia. Cantus Planus in Slovacia]

  Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Ed. Ivan Gerát a kol., 2013, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava, s. 121 – 130

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach [Medieval Musical Score Fragments, Košice State Scientific Library]

  Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc. Zborník z konferencie, 2013, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice, s. 5 – 28

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Spišský antifonár a Graduál Juraja z Kežmarku – stredoveké notačné systémy rukopisov Spišskej Kapituly v stredoeurópskom kontexte

  [The Spiš Antiphonary and Gradualle of George from Kežmarok – Medievale notated systems of Spišská Kapitula manuscripts in context of the Middle Europe]

  Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, 2013, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 99 – 113

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Misál z Východoslovenského múzea v Košiciach z roku 1379

  [Das Messbuch aus dem Ostslowakischen Museum in Kaschau aus dem Jahre 1379]

  Domenová, Marcela (ed.): Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II., 2013, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Prešov, s. 6 – 24

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Hudba, náboženstvo a identita – interpretácia vzájomných prienikov typologických štruktúr stredovekých notačných systémov z územia Slovenska

  Music, religion and identity Interpretation of mutual conjunction of typological structures of the medieval notation systems from the territory of Slovakia

  World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry. Volume 5 [22], 2013, Bratislava, s. 85 – 99
  (2013 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

 • 2013

  VESELOVSKÁ, Eva: Liturgische notierte Handschriften des 16. Jahrhunderts aus Nitra

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2013, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 17 – 44

 • 2012

  VESELOVSKÁ, Eva: Czech Notation in Slovakia in the Middle Ages

  Hudební věda, 2012, Etnologický ústav AV ČR, Praha, roč. XLIX, č. 4, s. 337 – 376
  (2012 – Current Contents)

 • 2012

  VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei aus der Wendezeit des 15. und 16. Jahrhunderts

  The Musical Heritage of the Jagiellonian Era. Eds. Gancarczyk, Pawel – Leszczynska, Agnieszka, 2012, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Varšava, s. 55 – 70

 • 2012

  VESELOVSKÁ, Eva: Der böhmische Einfluss auf mitteleuropäische Musikhandschriften des 14. und 15. Jahrhunderts unter Berücksichtigung illuminierter Codices

  Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts, herausgegeben von Susanne Rischpler und Maria Theisen. Ed. Codices Manuscripti. Supplementum 6, 2012, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf, s. 95 – 115

 • 2012

  VESELOVSKÁ, Eva: Perspektívy výskumu stredovekej hudobnej kultúry na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

  [Perspectives on the research of medieval musical culture at the Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences]

  Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 145 – 152

 • 2012

  VESELOVSKÁ, Eva: Novoobjavené stredoveké notované fragmenty Ústrednej knižnice SAV v Bratislave

  [Newly discovered medieval music fragments in the Slovak Academy of Sciences (SAV) Central Library in Bratislava]

  Pramene slovenskej hudby: 1. pramene sakrálnej hudby, 2. hudobné knihovníctvo a jeho význam v znalostnej spoločnosti. Zborník z 32. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov. Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.), 2012, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin, s. 9 – 24

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované pramene v slovenských archívnych fondoch

  Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2011, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, roč. 6, č. 1, s. 18 – 31

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Česká notácia na Slovensku v období stredoveku

  [Czech Notation in Slovakia in the Medieval Period]

  Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 [28], č. 2, s. 173 – 206

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Liturgické notované rukopisy z Nitry zo 16. storočia

  Hudobná kultúra miest 16. a 17. storočia v stredoeurópskom priestore, muzikologická konferencia, Bratislava, 26. – 28. októbra 2011, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (anotácie)

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche Notationssysteme der neuentdeckten Fragmente aus der Slowakei

  Zu den neuesten Entdeckungen mittelalterlicher Fragmente mit Notation aus der Universitätsbibliothek in Bratislava

  Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 (Prague, August 23 – 26, 2006). Baťa, Jan – Hlávková, Lenka – Kroupa, Jiří K. (eds.), 2011, Ústav hudební vědy, Univerzita Karlova v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Koniasch Latin Press, Praha, s. 9 – 32
  (336 s., 1. vyd., Series: Clavis monumentorum musicorum regni Bohemiae. Series S (Subsidia), III.)

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty z Hudobného múzea Slovenského národného múzea v kontexte najnovších výskumov stredovekej hudobnej kultúry na Slovensku a v strednej Európe

  [Medieval music fragments from the Museum of Music in the Slovak National Museum, in the context of the latest research on medieval musical culture in Slovakia and in central Europe]

  Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011, 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 11 – 82
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované rukopisy z Košíc

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 225 – 244

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké mariánske ofíciá bratislavských antifonárov

  [The medieval Marian offices of the Bratislava antiphonaries]

  O Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, Ružomberok, 3. – 4. mája 2011, 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 67 – 89

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Kult sv. Vojtecha v ostrihomskej liturgickej tradícii: O immarcescibilis rosa

  Svätý Vojtech – svätec, doba a kult, 2011, Chronos, Bratislava, s. 110 – 130

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Pramenné výskumy stredovekých notovaných rukopisov z územia Slovenska začiatkom 21. storočia

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2010, Bratislava, roč. 13, č. 1, s. 3 – 7

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých notovaných rukopisov v Archíve literatúry a umenia SNK

  Knižnica. Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2010, Slovenská národná knižnica, Martin , roč. 11, č. 2 – 3, s. 28 – 39

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Notatio Strigoniensis – ostrihomská notácia na Slovensku [Notatio Strigoniensis – Esztergom Notation in Slovakia]

  Musicologica Slovaca, 2010, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 1 [27], č. 1, s. 46 – 79

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované rukopisy z Košíc

  Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), 2010, Bratislava, s. 9
  (Program konferencie. Abstrakty príspevkov. Bibliografia prác Richarda Rybariča)

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké skriptórium Bratislavskej kapituly, špecifiká a vplyvy produkcie notovaných rukopisov

  Musica mediaeva liturgica. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, konanej dňa 4. – 5. mája 2010, Adamko, Rastislav [Hrsg.], 2010, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok , s. 142 – 171

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Notačné systémy stredovekých hudobných prameňov najvýznamnejších stredoslovenských banských miest

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 3 – 16
  (539 s., 1. vyd.)

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku

  Aktuálne výsledky pramenných výskumov

  Veľbacký, Ján (ed.): Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 4. októbra 2010, 2010, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 133 – 149
  (268 s., 1. vyd., Teologická fakulta, Košice)

 • 2010

  VESELOVSKÁ, Eva: Notatio Strigoniensis – die Graner Notation auf dem Gebiet der Slowakei

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2010, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 3 – 15

 • 2009

  VESELOVSKÁ, Eva: Choralnotationen der Mittelalterlichen Liturgischen Kodizes des 14. und 15. Jahrhunderts in Slowakischen Archivbeständen

  De musica disserenda, 2009, Ľubľana, roč. V, č. 1, s. 85 – 106

 • 2009

  VESELOVSKÁ, Eva: Lamentatio Jeremiae v stredovekých prameňoch so vzťahom k územiu Slovenska

  Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, 2009, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava, s. 146 – 180
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)

 • 2009

  VESELOVSKÁ, Eva: Problémy, východiská a perspektívy hudobnej medievalistiky na Slovensku

  Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej v dňoch 26. – 28. októbra 2006, Ružomberok, 2009, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, s. 9 – 14

 • 2009

  VESELOVSKÁ, Eva: Choraľnyje notaciji srednevekovo liturgičeskovo kodeksa v archivnych fondach Slovakii

  Choralnotationen der mittelalterlichen liturgischen Kodizes in Slowakischen Archivbeständen

  Vorotnoj, M. V. (zost.): Muzykaľnoje obrazovanije v sovremennom mire: dialog vremen. 2., Sankt-Peterburg, Izdateľstvo RGPU im. A. I. Gercena, 2009, Petrohrad, s. 12 – 23

 • 2009

  VESELOVSKÁ, Eva: Medieval notations of the region´s sources from the turn of the 15th/16th centuries

  The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in the Central and Eastern European Countries. Ed. Elżbieta Wojnowska, Warsaw, 25 – 29 August 2009, 2009, Biblioteka Narodowa, Varšava, s. 36

 • 2009

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredovek. Hudba

  Ottov historický atlas Slovensko, 2009, Ottovo nakladatelství, Praha, s. 168 – 169

 • 2008

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty zo ŠA v Levoči – pobočka Poprad

  Musica Scepusii Veteris [Stará hudba na Spiši]. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka, Petőczová, Janka (ed.), 2008, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov, s. 45 – 70
  (139 s., 1. vyd.)

 • 2008

  VESELOVSKÁ, Eva: Choralnotationen der mittelalterlichen liturgischen Codizes des 14. und 15. Jahrhunderts in slowakischen Archivbeständen

  Notacija in glasbena interpretacija. Ed. Jurij Snoj – Katarina Šter. Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2008, Ľubľana, s. 21

 • 2008

  VESELOVSKÁ, Eva: Notačné systémy stredovekých hudobných prameňov najvýznamnejších stredoslovenských banských miest

  Hudobná kultúra miest a regiónov na území Slovenska od stredoveku do konca 19. storočia. Hudobné motívy vo výtvarnom umení Slovenska do 19. storočia – realita a symbolika. Muzikologická konferencia, Bratislava, 23. – 25. septembra 2008, 2008, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Štruktúra stredovekých notačných systémov z územia Slovenska

  Pomer domácich a zahraničných prvkov

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 3 – 4, s. 339 – 360

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Hymnus

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár V

  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

  Slovenská národná knižnica, Martin
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Najnovšie objavy stredovekých notovaných fragmentov z Ústrednej knižnice SAV v Bratislave

  Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., 2007, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 19 – 60
  (467 s., 1. vyd.)

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Cheironómia

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Gloria in excelsis Deo, Goliardská pieseň, Graduál, Graduále, Gregoriánsky chorál, Guidova ruka, Guido z Arezza

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár IV

  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

  Slovenská národná knižnica, Martin
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

 • 2007

  VESELOVSKÁ, Eva: Die böhmische Notation in der Slowakei im 14. und 15. Jahrhundert

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 9 – 56

 • 2006

  VESELOVSKÁ, Eva: K najnovším objavom stredovekých notovaných fragmentov z Univerzitnej knižnice v Bratislave

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2006, Bratislava, roč. 32, č. 2, s. 152 – 170

 • 2005

  VESELOVSKÁ, Eva: Mittelalterliche Notationssysteme auf dem Gebiet der Slowakei – zu den neuesten Forschungsergebnissen

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 9 – 39

 • 2005

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notačné systémy z územia Slovenska – k najnovším výsledkom bádania

  Marinčák, Šimon (ed.): Počiatky kresťanskej hudby v Európe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 120. výročia narodenia Egona Wellesa, významného muzikológa a byzantológa, 2005, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Bratislava, Trnava, s. 129 – 166
  (266 s., 1. vyd., obr. príl., faksimile, noty)

 • 2005

  VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár III

  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

  Slovenská národná knižnica, Martin
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

 • 2004

  VESELOVSKÁ, Eva: Bratislavský antifonár I

  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta

  Slovenská národná knižnica, Martin
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)

 • 2001

  VESELOVSKÁ, Eva: K novým objavom prameňov gregoriánskeho chorálu

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 564 – 576

 • 2001

  VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované kódexy v bratislavských archívnych fondoch

  Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia III – IV/2000 – 2001, 2001, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 397 – 405

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2009

  SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 4. ročník základných umeleckých škôl

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava
  (96 s., 2. vyd., noty, texty piesní)

 • 2008

  SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 3. ročník základných umeleckých škôl

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava
  (125 s., 2. vyd., noty, texty piesní)

 • 2007

  SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 2. ročník základných umeleckých škôl

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava
  (95 s., 2. vyd., noty, texty piesní)

 • 2006

  SLUJKOVÁ, Viera – FISLA, Roland – KORCOVÁ, Eva: Hudobná náuka pre 1. ročník základných umeleckých škôl

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (87 s., 2. vyd.)

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2020

  VESELOVSKÁ, Eva: Dušan Buran (ed.). Klenot flámskej gotickej miniatúry

  Slovenská archivistika, 2020, roč. 50, č. 1, s. 175 – 177
  (Recenzia na: Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej / Dušan BURAN (ed.). - Betliar: Andoras, o. z., 2019)

 • 2019

  VESELOVSKÁ, Eva: Eduard Lazorík: Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice

  Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 279 – 285
  (Recenzia na: Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc Slovenskej národnej knižnice. Catalogus fragmentorum. Tomus I. / Eduard Lazorík. - Martin: Slovenská národná knižnica, 2019.)

 • 2017

  VESELOVSKÁ, Eva: Andrea Kovács: Monuments of Medieval Liturgical Poetry in Hungary

  Sequences – Critical edition of melodies. Musica Sacra Hungarica 1

  Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 [34], č. 2, s. 334 – 338

 • 2017

  VESELOVSKÁ, Eva: 45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Praha, 4. – 8. júla 2017

  Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 [34], č. 2, s. 341 – 344

 • 2017

  VESELOVSKÁ, Eva: Karel IV. (1316 – 1378) a hudební odkaz jeho doby. Charles IV (1316 – 1378) and the Musical Legacy of His Era

  Medzinárodná muzikologická konferencia, Praha, 10. – 11. novembra 2016

  Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 [34], č. 1, s. 156 – 159

 • 2015

  VESELOVSKÁ, Eva: Musica mediaeva liturgica II. Medzinárodná muzikologická konferencia, Ružomberok, 3. – 4. júna 2015

  Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 6 [32], č. 2, s. 326 – 328

 • 2014

  VESELOVSKÁ, Eva: 17. medzinárodná konferencia pracovnej skupiny Cantus Planus Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti, Benátky (Taliansko), 28. júla – 1. augusta 2014

  Musicologica Slovaca, 2014, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 5 [31], č. 2, s. 361 – 362

 • 2012

  VESELOVSKÁ, Eva: Jan Baťa (ed.): Codex Kuttenbergensis. Kutnohorský kódex

  Musicologica Slovaca, 2012, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 3 [29], č. 1, s. 131 – 133
  (2012 – RILM, CEJSH)

 • 2011

  VESELOVSKÁ, Eva: Janka Bednáriková: Frammenti gregoriani in Slovacchia. Fragmenty rękopisów gregoriańskich na Słowacji

  Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 [28], č. 2, s. 307 – 310
  (2011 – RILM, CEJSH)

 • 2005

  VESELOVSKÁ, Eva: Jistebnický kancionál. 1. Graduale

  ...Praha, Knihovna Národního muzea, II... Kritická edice, Monumenta Liturgica Bohemica II, Brno 2005...

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 437 – 439

 • 2001

  VESELOVSKÁ, Eva: Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM I.

  Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000... Edícia Museum musicum... Bratislava 2001. 349 s.

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2001, Bratislava, roč. 27, č. 2 – 3, s. 406 – 408

 • 2000

  VESELOVSKÁ, Eva: Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace

  Olomouc, 20. – 21. november 2000

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 558 – 560

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2020

  VESELOVSKÁ, Eva: The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe

  Interdisciplinary conference. Program and abstracts

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

 • 2020

  VESELOVSKÁ, Eva – CZAGÁNY, Zsuzsa: Notated Sources from Medieval Europe and Medieval Hungary

  Transregional Research and Online Database Building

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava; Budapest
  (101 s.)

x