Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2012

  Klavírne semináre EPTA.

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 7

Personálna bibliografia

 • 2011

  Výrazná umelecká osobnosť

  Literárny dvojtýždenník , 2.11.2011, s. 15

 • 2010

  Súčasné postavenie klavírnych sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovmu tvorivému odkazu

  Acta humanica, 2010, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, roč. 7, č. 1, s. 58 – 63

 • 2010

  Mladé talenty a ich pedagóg na Rádiu Devín

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 5

 • 2010

  Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež

  Miloslav Kabeláč-Eugen Suchoň. Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, 2010, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, s. 182 – 189
  (ISBN 978-80-7331-158-2)

 • 2009

  EDITOR: CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov

  Zborník (z muzikologickej konferencie s medznárodnou účasťou konanej v rámci festivalu BHS 2008), 2009, STIMUL, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 439 – 446
  (ISBN: 978-80- 89236-59-6)

 • 2009

  Podiel E. Suchoňa na rozvoji kultúrnosti Slovenska

  90.výročie vzniku Hudobnej školy pre Slovensko. Zborník slávnostnej konferencie konanej 1. októbra 2009, 2009, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Bratislava, s. 35 – 48

 • 2008

  Umelecko-pedagogické inšpirácie v inštruktívnej tvorbe pre mládež

  Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie Miloslav Kabeláč – Eugen Suchoň, 2008, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha

 • 2008

  Umelecké dozrievanie mladého Suchoňa ako memento pre dnešnú pedagogiku

  Zborník medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci festivalu BHS. Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 2007

  Klavírne semináre EPTA

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 11

 • 2007

  Eugen Suchoň stále aktuálny?

  Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita. Živá kultúra alebo skanzen? , 2007, Žilinská univerzita v Žiline, roč. 1, s. 94 – 100
  (ISBN 978-80-969826-2-2)

 • 1997

  Spomienka [na učiteľku ZUŠ Gabrielu Holičovú]

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 3, s. 2

Bibliografia

 • 2016

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 4

 • 2016

  LENNER, Eduard: Silný zážitok, duchovná stopa

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 17

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Mirbach v znamení pestrého dramaturgicko-interpretačného mixu

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 3

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 7

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 12, s. 3

 • 2010

  ČÍŽIK, Vladimír: Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 3

 • 2009

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 7 – 8, s. 3

 • 2009

  Vaculová Ela: Prvé februárové predpoludnie v Mirbachovom paláci...

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 1 – 2, s. 3

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: S poéziou aj s rozvahou

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 11 – 12

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 1, s. 27

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Zuzana Zamborská

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 155 – 156
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 2001

  ČÍŽIK, Vladimír: Na programe dňa klavír [diplomový recitál na VŠMU]

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 5, s. 24 – 25

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Nový školský rok rezonoval v koncertných sieňach

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 22, s. 8

 • 1995

  PALOVČÍK, Michal: Uviedli nové skladby [Deväť malých prelúdií Juraja Hatríka a Rondo Mariana Kokavca]

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 23 – 24, s. 4

 • 1994

  BERGER, Igor: Hudba v našej rodine

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 4

 • 1986

  DLHÁŇOVÁ, Božena: Marcové hudobné dni v Ruse

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 8, s. 6

x