• 1976 – 1982

  Konzervatórium Kroměříž (kontrabas – Miloslav Gajdoš)

 • 1982 – 1986

  VŠMU Bratislava (Karol Illek, Jozef Podhoranský)

 • 1988 – 1992

  VŠMU, umelecká ašpirantúra (Jozef Podhoranský)

 • 1980

  medzinárodné interpretačné kurzy na Vysokej hudobnej škole Weimar (Ludwig Streicher)

 • 1989

  medzinárodné interpretačné kurzy na Konzervatóriu Parma (David Walter)

 • od 1987

  pedagóg na VŠMU (1999 docent, 2010 profesor)

Od roku 1986 pôsobil v súbore Musica aeterna, v roku 1988 bol členom Slovenského komorného orchestra, s ktorým precestoval takmer celú Európu, USA a Japonsko. Počas ôsmich rokov účinkovania s SKO sa prezentoval vyše šesťdesiatkrát ako sólista (popri početných domácich a českých festivaloch i na festivaloch v Šlezvicku-Holštejnsku, Katoviciach, Varšave, Istambule a i.). Po ukončení spolupráce s SKO prijíma interný úväzok ako pedagóg VŠMU a jeho koncertné aktivity sa sústreďujú na spoločné koncerty so svojou manželkou, klaviristkou Danou Šašinovou (Duo Šašina). Spoločne vystúpili na festivaloch BHS, Melos-Éthos, Nová slovenská hudba, na Žilinskom festivale Pentagonály, mnohých koncertoch v slovenských mestách, ďalej v Čechách, Poľsku, Maďarsku, USA a Nórsku. Kontrabasové koncerty hral s orchestrami SF, Štátnym komorným orchestrom v Žiline, Štátnou filharmóniou v Košiciach, Dámskym komorným orchestrom, Slovenským komorným orchestrom, súborom Musica aeterna, Moravskou filharmóniou Olomouc, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Sliezskym komorným orchestrom, Symfonickým orchestrom poľského rozhlasu v Krakove a i.

Od roku 1987 vyučuje na VŠMU (1999 docent). Vychoval celý rad úspešných kontrabasistov, ktorí sa uplatnili ako členovia najvýznamnejších domácich orchestrov a komorných telies, či ako hráči a pedagógovia v zahraničí. Je vyhľadávaným lektorom kontrabasových kurzov nielen doma, ale i v zahraničí: na Vysokej hudobnej škole v Debrecíne, na Vysokej hudobnej škole vo Vroclavi, na Vysokej hudobnej škole v Lodži, pre Nadáciu kláštora Michaelstein v Nemecku, v USA na Universite v Boulderi, Colorado, na North-Western Universite v De Kalbe a na Columbia College v Chicagu.

„Radoslav Šašina povzniesol kontrabas na skutočnú sólistickú úroveň. Jeho hudobný prejav sa vyznačuje plasticitou fráz a nesmiernou muzikalitou. Jeho hra inšpiruje mnohých skladateľov k vzniku novej tvorby pre tento nástroj. Šašinove kreácie na historickom terc-kvartovom kontrabase poukazujú na fakt, že kontrabas bol ponímaný už v 18. storočí ako uznávaný sólistický nástroj. Šašinova nahrávka Zimmermannovho kontrabasového koncertu bola na tomto nástroji novodobou svetovou premiérou. Jeho aktivity nachádzajú ohlas aj v medzinárodnom meradle, pozývajú ho na kontrabasové kurzy, semináre a do porôt medzinárodných kontrabasových súťaží.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 146-148.)

x