2023

KOPČÁKOVÁ, Slávka: Spomíname : František Matúš 13. 10. 1936 – 14. 1. 2023

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 8

2023

MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 7 – 13

2016

JANOVSKÝ, Andrej: Vzácne životné jubileum

Noviny Kežmarok. Kultúrno-spoločenský mesačník mesta, 2016, č. 10, s. 9
(František Matúš, 1936, vysokoškolský učiteľ, muzikológ, hudobný publicista, 80. výročie, Kežmarok)

2013

MATÚŠ, František: Umelecké dedičstvo pozoruhodných európskych parametrov v Bardejove

Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia, 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 63 – 69
(172 s., 1. vyd., Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove, 19. novembra 2012)

2008

MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

Venované doc. PhDr. Františkovi Matúšovi, CSc.

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
(168 s., 1. vyd., fotogr., noty)

2007

PETŐCZOVÁ, Janka: František Matúš: Bibliografia (výber)

Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, 2007, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 267 – 278

2007

PETŐCZOVÁ, Janka: Život s hudbou

K životnému jubileu Doc. PhDr. Františka Matúša, CSc.

Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, 2007, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 259 – 265

2005

MATÚŠ, František (ed.): Predslov

Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 7
(149 s., 1. vyd.)

2005

MATÚŠ, František: Zachariáš Zarevúcky – životné osudy

Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 67 – 84
(149 s., 1. vyd.)

2005

MATÚŠ, František – PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa

Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(149 s., 1. vyd.)

2004

MEDŇANSKÝ, Karol – MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 2

Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2003 – 2004

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(199 s., 1. vyd.)

2003

MATÚŠ, František (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia

Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 5. – 7. novembra 2002

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
(129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)

2003

MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 1

Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2001 – 2002

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(192 s., 1. vyd.)

2002

MATÚŠ, František: Samuel Marckfelner

Príspevok k poznaniu života a diela levočského organistu, hudobného skladateľa a senátora

Z minulosti Spiša IX – X/2001/2002. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, Chalupecký, Ivan (zost.), 2002, Spišský dejepisný spolok, Levoča, s. 137 – 152

2002

MATÚŠ, František (ed.): Spev je môj život (Monika Kandráčová)

Autentické rozhovory so šarišským slávikom spracoval František Matúš

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(242 s., 1. vyd., fareb. a čiernob. obr., autor textov a editor: doc. PhDr. František Matúš, CSc., ľudové piesne, spevník)

2001

LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre

Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava
(179 s., 1. vyd.)

2001

MATÚŠ, František: Prešovský hudobný spolok Súzvuk

Stanovy. Programové zámery

Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
(6 s., 1. vyd.)

2000

BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František – KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba – želania a rezultáty: zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 až 1999

Prešov
(112 s., 1., vyd., vlastným nákladom)

2000

MATÚŠ, František (ed.): Piesne Gemera [hudobnina]

Bratislava
(123 s., 1. vyd., fareb. fotogr., inform., zozbierala: Melánia Nemcová, transkripcia piesní: Jozef Pálka, grafická úprava a fotografie: František Matúš, slovenské ľudové piesne, Gemer, región, Slovensko, spevník, zborník)

1999

KOMA, Ján – MATÚŠ, František: Kendice vo svetle dejín a ľudovej kultúry – 750

Obec Kendice
(143 s., 1. vyd.)

1999

MATÚŠ, František (ed.): Polychorická hudba II

Na Spiši v 17. storočí

Prešov
(192 s., 1. vyd., vlastným nákladom, autor: Janka Petőczová-Matúšová)

1999

MATÚŠ, František (ed.): Acta Musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis

Vydané k 50. výročiu vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove. Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Prešov
(142 s., 1. vyd.)

1999

MATÚŠ, František (ed.): Polychorická hudba III

Antológia

Prešov
(147 s., 1. vyd., vlastným nákladom, autor: Janka Petőczová-Matúšová)

1999

MATÚŠ, František (ed.): Piesne Zemplína [hudobnina]

Bratislava
(156 s., 1. vyd., Melánia Nemcová, zozbierala, zberateľka piesní)

1999

KMEC, Vojtech – MATÚŠ, František: Zemplínska svadba zo Starého

Obec Staré
(85 s., 1. vyd.)

1998

MATÚŠ, František (ed.): Polychorická hudba I

V európskej renesancii a baroku. V dejinách hudobnej kultúry na Slovensku

Prešov
(140 s., 1. vyd., vlastným nákladom, autor: Janka Petőczová-Matúšová)

1998

PETŐCZOVÁ, Janka: Obohatenie hudobnej publicistiky

Slovenské národné noviny, 1998, roč. 9 (13), č. 35
(rec. na: S hudbou v srdci Tatier, František Matúš, Prešov, Elman, 1996, Anton Cíger, 1911 – 1976, memoáre)

1998

ARTIMOVÁ, Marta – MATÚŠ, František (ed.) a kol.: Raslavice – to obec naša, rodisko Tvoje

Raslavice
(181 s., 1. vyd., z historických prameňov a literárnych zdrojov zostavili)

1998

MATÚŠ, František: K problematike spišskej hudobnej historiografie

Z minulosti Spiša III – IV/1995/1996. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, Chalupecký, Ivan (zost.), 1998, Spišský dejepisný spolok, Levoča, s. 113 – 116

1997

ŠMIHULOVÁ, Adriena: Osudové korzo

Cena mesta za kultúru je inšpiratívnym momentom aj pre ostatných

Prešovský večerník, 1997, Prešov, roč. 8, č. 137 (22. 7.), s. 8 – 9
(Šarišan, Prešov, Július Machaj, Štefan Senko)

1996

(KCH): František Matúš

Slovenské národné noviny, 1996, roč. 7 (11), č. 47, s. 5
(František Matúš, 1936, vysokoškolský učiteľ, muzikológ, hudobný publicista)

1996

MEDŇANSKÁ, Irena: Životné jubileum Františka Matúša

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 8

1996

MATÚŠ, František (ed.): Učebnice, učebné pomôcky a programy pre hudobnú výchovu

Zborník projektov, referátov a materiálov z hudobnopedagogickej konferencie v Prešove, 26. – 28. septembra 1995

Pedagogická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešov
(67 s., 1. vyd.)

1996

MATÚŠ, František: S hudbou v srdci Tatier

[napísané k 85. výročiu narodenia a 20. výročiu úmrtia profesora Antona Cígera v Roku slovenskej hudby]

Prešov
(287 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., noty, 11 notových brožúr v prebale, Anton Cíger, 1911 – 1976, hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg, zberateľ ľudových piesní, slovenská literatúra, literárne memoáre, biografia)

1996

MATÚŠ, František: Klub Matice slovenskej, 9. 12. 1996

Rok slovenskej hudby. Doc. PhDr. František Matúš [zvukový dokument]

Prešov
(mg kazeta, 90 min., Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Mikuláš Moyzes: Cesta do neba [hudobnina]

Dvanásť svetských zborov

Matúš Music, Prešov
(67 s., 1. vyd.)

1994

MATÚŠ, František – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka (ed.): Hudobná historiografia

Matúš Music, Prešov
(169 s., 1. vyd., posthumné vydanie, autor: Richard Rybarič)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Kim v Šedľici budzem: Mária Makarová spieva šarišské ľudové piesne zo Sedlíc [hudobnina]

Matúš Music, Prešov
(48 s., 1. vyd., odborný poradca: Miloslav Kotulič, textová časť, zoznam piesní, prípoviedok)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Mikuláš Moyses: Bol som šťastný [hudobnina]

Piesne s klavírnym (organovým) sprievodom

Matúš Music, Prešov
(28 s., 1. vyd., revízia: Ladislav Bartko)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Sinne – Künste – Lebenswelten

Polyästhetische Erziehung und Therapie durch mehrsinnliches Wahrnehmen und gesamtkünstlerisches Gestalten

Matúš Music, Prešov
(178 s., 1. vyd., autor: Wolfgang Mastnak)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Stabat Mater dolorosa pre miešaný zbor a cappella

Matúš Music, Prešov
(6 s., 1. vyd.)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Mikuláš Moyzes: Polonéza a mazúrka pre flautu a klavír [hudobnina]

Matúš Music, Prešov
(23, 4, 5 s., 1. vyd., úprava: Ladislav Burlas, Miloš Jurkovič)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov

Matúš Music, Prešov
(215 s., 1. vyd., autor: Peter Krbaťa)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Polonéza a mazúrka [hudobnina]

Hráme najkrajšie melódie zo skladieb Mikuláša Moyzesa

Matúš Music, Prešov
(23 s., 1. vyd., úprava: Ladislav Burlas)

1994

MATÚŠ, František (ed.): Moyzesov hudobný rok Prešov 1994

Informačný bulletin k 50. výročiu úmrtia slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944)

Mestský úrad, Prešov
(1. vyd.)

1994

MATÚŠ, František: Za Teodorom Liptákom

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 15, s. 1

1994

MATÚŠ, František: Mikuláš Moyzes – myšlienky a skutky

Bratislava
(rukopis, monografia pri príležitosti 50. výročia úmrtia skladateľa, Mikuláš Moyzes, 1872 – 1944, slovenský hudobný skladateľ, organista, pedagóg)

1992

MATÚŠ, František – PETRAŠKO, Ľudovít: Na levockej hure

Zbierka šarišských pútnických piesní

Slovenský denník, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 84 (8. 4.), s. 5

1992

MATÚŠ, František: De Musica Leonardi Stöckelii

Habilitačná práca

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava

1992

MATÚŠ, František (ed.): Dze si, sosňičko, rosla

Monikino pisnički a rozpravjaňa

Prešov
(54 s., 1. vyd., A. R. I.)

1991

MATÚŠ, František: De Musica Leonardi Stöckelii

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1991, Bratislava, roč. 17, č. 4, s. 360 – 416

1991

MATÚŠ, František: Šarišaňi, jak se mace?

Šariske spivanki a vinčovaňa [hudobnina]

Prešov
(60 s., 1. vyd., A. R. I., hudobná spolupráca: František Matúš)

1991

MATÚŠ, František (ed.): A od Prešova v tim poľu

Spivanki a besedi o Prešove

Prešov
(62 s., 1. vyd., A. R. I., hudobná spolupráca: František Matúš)

1989

PETŐCZOVÁ, Janka – MATÚŠ, František: Zámery Združenia Mikuláša Moyzesa

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 6

1989

MATÚŠ, František – MEDŇANSKÁ, Irena: Súradnice najaktuálnejšej problematiky

Jubileum Štátnej filharmónie Košice

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 8, s. 1, 6

1989

OČENÁŠ, Andrej – DVORSKÝ, Peter – ZELJENKA, Ilja – BOKES, Vladimír – DIBÁK, Igor – MATÚŠ, František: Anketa

Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 1, 6, 8
(hudobná kultúra, súčasná slovenská hudba)

1989

MATÚŠ, František – KOTULIČ, Miloslav (ed.): Zbierka šarišských ľudových piesní

Zväzok 2. Piesne zo Sedlíc

Okresné osvetové stredisko, Prešov
(183 s., 1. vyd., noty, ľudové piesne, folklór, Šariš, región, Slovensko, Sedlice, Slovensko, spevník)

1988

MATÚŠ, František: Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu

Muzikologická konferencia v rámci 30. Košickej hudobnej jari, Dom umenia, Košice, 31. mája 1985

Nové obzory 29. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1988, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

1988

MATÚŠ, František: Prešovská filozofická škola a hudba

Nové obzory 29. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1988, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 125 – 139

1987

MATÚŠ, František: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 1

Hudobný archív, 1987, Matica slovenská, Martin, č. 10
(Richard Rybarič)

1986

RYBARIČ, Richard: K päťdesiatke Františka Matúša

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 3

1986

MATÚŠ, František: K problematike inštitucionálneho zabezpečenia dokumentácie súčasného hudobného života na východnom Slovensku

ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, 1986, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava

1986

MATÚŠ, František: Dvesto rokov hudobného školstva v Košiciach (1784 – 1984)

Nové obzory 28. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1986, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

1985

MATÚŠ, František – HRUŠOVSKÝ, Jozef (ed.): Šarišské ľudové piesne

Zo súťažnej prehliadky Krása životu Sabinov, 25. mája 1984. III.

Okresné osvetové stredisko, Prešov
(ľudové piesne, notové písmo, Šariš, región, Slovensko)

1985

MATÚŠ, František: Bratislavský hudobný barok

14. muzikologická konferencia

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 20

1985

MATÚŠ, František: Dejiny spišskej hudby a dejinná historiografia

Spiš. Vlastivedný zborník. 5, 1985, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 147 – 157

1985

MATÚŠ, František: Hudobná kultúra v historickom vývine východoslovenských miest v stredoveku

Kandidátska dizertačná práca

Umenovedný ústav SAV, Prešov
(207 s., 1. vyd., strojopis)

1984

MATÚŠ, František – HRUŠOVSKÝ, Jozef (ed.): Šarišské ľudové piesne

Zo súťažnej prehliadky Krása životu Sabinov, 27. mája 1983. II.

Okresné osvetové stredisko, Prešov
(160 s., 1. vyd., spevník, súťaž, texty a noty, slovenské ľudové piesne, folkórne súbory, Sabinov)

1983

MATÚŠ, František: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

1., 2. Tematická bibliografia

Nové obzory 23. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice
(Mária Potemrová, 1922 – 2015, hudobná historička, rec. na: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918, Košice, Štátna vedecká knižnica, 1981)

1983

MATÚŠ, František: 2. ročník folklórnej súťaže o cenu Andreja Mizeráka

Rytmus , 1983, roč. 34, č. 7, s. 14 – 15
(folklór, ľudové piesne, folklórna súťaž, O cenu Andreja Mizeráka, 1983, Lipany)

1982

HULKOVÁ, Marta: Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera (výber)

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 8, s. 5
(vokálna hudba, inštrumentálna hudba, rec. na: Matúš, František: Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera, Bratislava, Opus, 1981)

1981

MATÚŠ, František (ed.): Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera

Tabulaturbuch des Samuel Marckfelner [hudobnina]. (Výber. Auswahl). Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 4

Opus, Bratislava
(55. s., 1. vyd., Edícia a úvodná štúdia: František Matúš)

1981

MATÚŠ, František: Unikátny ľudový hudobný nástroj – Gajdica

Východoslovenské noviny, 1981, roč. 30, č. 167 (17. 7.)

1980

MATÚŠ, František: Béla Kéler (13. II. 1820 Bardejov – 20. XI. 1882 Wiesbaden)

K profilu zabudnutého skladateľa a dirigenta

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 15, s. 8

1978

MATÚŠ, František: Spiša a Šariša na hudobnej minulosti Slovenska. Zv. II.

1978

MATÚŠ, František: XX. Prešovská hudobná jar

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 9, s. 7
(Prešovská hudobná jar, 20., 1978, Prešov)

1978

MATÚŠ, František: Účasť a podiel Spiša a Šariša na hudobnej minulosti Slovenska. Zv. II.

(Fakultná úloha)

Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1978, Košice

1978

SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Lubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

1978

MATÚŠ, František: Tradícia – výsledky – perspektívy

Na záver XX. Prešovskej hudobnej jari

Východoslovenské noviny, 1978, roč. 27, č. 146 (23. 6.), s. 4
(Prešovská hudobná jar, 20., 1978, Prešov)

1977

MATÚŠ, František: Torysa spieva a tancuje

Východoslovenské noviny, 12. 1. 1977
(Torysa, folklórny súbor, Prešov)

1977

Stará hudba na Slovensku

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 5

1976

MATÚŠ, František: Úspešný nástup v Prešove

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 4, s. 6
(komorná hudba, koncerty, Prešov)

1974

MATÚŠ, František: XVI. Prešovská hudobná jar

Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 14, s. 5
(Prešovská hudobná jar, 16., 1974, Prešov)

1974

MATÚŠ, František: Účasť a podiel Spiša a Šariša na hudobnej minulosti Slovenska. Zv. I.

(Fakultná úloha)

Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1974, Košice

1972

MATÚŠ, František: Príspevok k etnomuzikologickému bádaniu na východnom Slovensku

Dve štúdie

Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spoločenské vedy. Zv. II, 1972, Košice, roč. 9, s. 45 – 81

1972

MATÚŠ, František: Skladateľský odkaz Bélu Kélera

Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1972, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, roč. 11
(roč. IX, zv. 2)

1972

MATÚŠ, František: Béla Kéler (K 150. výročiu narodenia)

Šarišské múzeum 3, 1972, Vlastným nákladom, Košice, s. 47
(Zost. A. Kokuľa. Vlastné nakladateľstvo pre Šarišské múzeum.)

1971

MATÚŠ, František: Z činnosti katedry hudobnej výchovy v Prešove

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 6 – 7, s. 260 – 264

1970

MATÚŠ, František: Neznámy slovenský ľudový hudobný nástroj

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1970, roč. 14, č. 4, s. 115 – 118

1970

MATÚŠ, František: Príspevok k slovenskej etnoorganológii

Musicologica Slovaca, 1970, Slovenská akadémia vied, Bratislava, roč. 2, s. 51 – 77

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1999

  KMEC, Vojtech – MATÚŠ, František: Zemplínska svadba zo Starého

  Obec Staré
  (85 s., 1. vyd.)

 • 1999

  KOMA, Ján – MATÚŠ, František: Kendice vo svetle dejín a ľudovej kultúry – 750

  Obec Kendice
  (143 s., 1. vyd.)

 • 1996

  MATÚŠ, František: S hudbou v srdci Tatier

  [napísané k 85. výročiu narodenia a 20. výročiu úmrtia profesora Antona Cígera v Roku slovenskej hudby]

  Prešov
  (287 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., noty, 11 notových brožúr v prebale, Anton Cíger, 1911 – 1976, hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg, zberateľ ľudových piesní, slovenská literatúra, literárne memoáre, biografia)

 • 1994

  MATÚŠ, František: Mikuláš Moyzes – myšlienky a skutky

  Bratislava
  (rukopis, monografia pri príležitosti 50. výročia úmrtia skladateľa, Mikuláš Moyzes, 1872 – 1944, slovenský hudobný skladateľ, organista, pedagóg)

 • 1992

  MATÚŠ, František: De Musica Leonardi Stöckelii

  Habilitačná práca

  Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava

 • 1985

  MATÚŠ, František: Hudobná kultúra v historickom vývine východoslovenských miest v stredoveku

  Kandidátska dizertačná práca

  Umenovedný ústav SAV, Prešov
  (207 s., 1. vyd., strojopis)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2013

  MATÚŠ, František: Umelecké dedičstvo pozoruhodných európskych parametrov v Bardejove

  Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia, 2013, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, s. 63 – 69
  (172 s., 1. vyd., Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove, 19. novembra 2012)

 • 2005

  MATÚŠ, František (ed.): Predslov

  Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 7
  (149 s., 1. vyd.)

 • 2005

  MATÚŠ, František: Zachariáš Zarevúcky – životné osudy

  Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 67 – 84
  (149 s., 1. vyd.)

 • 2002

  MATÚŠ, František: Samuel Marckfelner

  Príspevok k poznaniu života a diela levočského organistu, hudobného skladateľa a senátora

  Z minulosti Spiša IX – X/2001/2002. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, Chalupecký, Ivan (zost.), 2002, Spišský dejepisný spolok, Levoča, s. 137 – 152

 • 2000

  BURLAS, Ladislav – MATÚŠ, František – KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba – želania a rezultáty: zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 až 1999

  Prešov
  (112 s., 1., vyd., vlastným nákladom)

 • 1998

  MATÚŠ, František: K problematike spišskej hudobnej historiografie

  Z minulosti Spiša III – IV/1995/1996. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, Chalupecký, Ivan (zost.), 1998, Spišský dejepisný spolok, Levoča, s. 113 – 116

 • 1991

  MATÚŠ, František: De Musica Leonardi Stöckelii

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1991, Bratislava, roč. 17, č. 4, s. 360 – 416

 • 1988

  MATÚŠ, František: Prešovská filozofická škola a hudba

  Nové obzory 29. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1988, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 125 – 139

 • 1988

  MATÚŠ, František: Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu

  Muzikologická konferencia v rámci 30. Košickej hudobnej jari, Dom umenia, Košice, 31. mája 1985

  Nové obzory 29. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1988, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

 • 1986

  MATÚŠ, František: Dvesto rokov hudobného školstva v Košiciach (1784 – 1984)

  Nové obzory 28. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1986, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

 • 1986

  MATÚŠ, František: K problematike inštitucionálneho zabezpečenia dokumentácie súčasného hudobného života na východnom Slovensku

  ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, 1986, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava

 • 1985

  MATÚŠ, František: Dejiny spišskej hudby a dejinná historiografia

  Spiš. Vlastivedný zborník. 5, 1985, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, s. 147 – 157

 • 1980

  MATÚŠ, František: Béla Kéler (13. II. 1820 Bardejov – 20. XI. 1882 Wiesbaden)

  K profilu zabudnutého skladateľa a dirigenta

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 15, s. 8

 • 1978

  MATÚŠ, František: Účasť a podiel Spiša a Šariša na hudobnej minulosti Slovenska. Zv. II.

  (Fakultná úloha)

  Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1978, Košice

 • 1978

  MATÚŠ, František: Spiša a Šariša na hudobnej minulosti Slovenska. Zv. II.

 • 1974

  MATÚŠ, František: Účasť a podiel Spiša a Šariša na hudobnej minulosti Slovenska. Zv. I.

  (Fakultná úloha)

  Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1974, Košice

 • 1972

  MATÚŠ, František: Príspevok k etnomuzikologickému bádaniu na východnom Slovensku

  Dve štúdie

  Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spoločenské vedy. Zv. II, 1972, Košice, roč. 9, s. 45 – 81

 • 1972

  MATÚŠ, František: Skladateľský odkaz Bélu Kélera

  Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 1972, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, roč. 11
  (roč. IX, zv. 2)

 • 1972

  MATÚŠ, František: Béla Kéler (K 150. výročiu narodenia)

  Šarišské múzeum 3, 1972, Vlastným nákladom, Košice, s. 47
  (Zost. A. Kokuľa. Vlastné nakladateľstvo pre Šarišské múzeum.)

 • 1971

  MATÚŠ, František: Z činnosti katedry hudobnej výchovy v Prešove

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1971, Bratislava, roč. 15, č. 6 – 7, s. 260 – 264

 • 1970

  MATÚŠ, František: Príspevok k slovenskej etnoorganológii

  Musicologica Slovaca, 1970, Slovenská akadémia vied, Bratislava, roč. 2, s. 51 – 77

 • 1970

  MATÚŠ, František: Neznámy slovenský ľudový hudobný nástroj

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1970, roč. 14, č. 4, s. 115 – 118

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1987

  MATÚŠ, František: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 1

  Hudobný archív, 1987, Matica slovenská, Martin, č. 10
  (Richard Rybarič)

 • 1983

  MATÚŠ, František: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

  1., 2. Tematická bibliografia

  Nové obzory 23. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice
  (Mária Potemrová, 1922 – 2015, hudobná historička, rec. na: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918, Košice, Štátna vedecká knižnica, 1981)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2005

  MATÚŠ, František – PETŐCZOVÁ, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa

  Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (149 s., 1. vyd.)

 • 2004

  MEDŇANSKÝ, Karol – MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 2

  Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2003 – 2004

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (199 s., 1. vyd.)

 • 2003

  MATÚŠ, František (ed.): Súzvuk 1

  Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2001 – 2002

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (192 s., 1. vyd.)

 • 2003

  MATÚŠ, František (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia

  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 5. – 7. novembra 2002

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)

 • 2002

  MATÚŠ, František (ed.): Spev je môj život (Monika Kandráčová)

  Autentické rozhovory so šarišským slávikom spracoval František Matúš

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (242 s., 1. vyd., fareb. a čiernob. obr., autor textov a editor: doc. PhDr. František Matúš, CSc., ľudové piesne, spevník)

 • 2001

  LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre

  Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 24. – 25. októbra 2000

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešov, Bratislava
  (179 s., 1. vyd.)

 • 2000

  MATÚŠ, František (ed.): Piesne Gemera [hudobnina]

  Bratislava
  (123 s., 1. vyd., fareb. fotogr., inform., zozbierala: Melánia Nemcová, transkripcia piesní: Jozef Pálka, grafická úprava a fotografie: František Matúš, slovenské ľudové piesne, Gemer, región, Slovensko, spevník, zborník)

 • 1999

  MATÚŠ, František (ed.): Piesne Zemplína [hudobnina]

  Bratislava
  (156 s., 1. vyd., Melánia Nemcová, zozbierala, zberateľka piesní)

 • 1999

  MATÚŠ, František (ed.): Polychorická hudba III

  Antológia

  Prešov
  (147 s., 1. vyd., vlastným nákladom, autor: Janka Petőczová-Matúšová)

 • 1999

  MATÚŠ, František (ed.): Acta Musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis

  Vydané k 50. výročiu vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove. Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

  Prešov
  (142 s., 1. vyd.)

 • 1999

  MATÚŠ, František (ed.): Polychorická hudba II

  Na Spiši v 17. storočí

  Prešov
  (192 s., 1. vyd., vlastným nákladom, autor: Janka Petőczová-Matúšová)

 • 1998

  ARTIMOVÁ, Marta – MATÚŠ, František (ed.) a kol.: Raslavice – to obec naša, rodisko Tvoje

  Raslavice
  (181 s., 1. vyd., z historických prameňov a literárnych zdrojov zostavili)

 • 1998

  MATÚŠ, František (ed.): Polychorická hudba I

  V európskej renesancii a baroku. V dejinách hudobnej kultúry na Slovensku

  Prešov
  (140 s., 1. vyd., vlastným nákladom, autor: Janka Petőczová-Matúšová)

 • 1996

  MATÚŠ, František (ed.): Učebnice, učebné pomôcky a programy pre hudobnú výchovu

  Zborník projektov, referátov a materiálov z hudobnopedagogickej konferencie v Prešove, 26. – 28. septembra 1995

  Pedagogická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešov
  (67 s., 1. vyd.)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Moyzesov hudobný rok Prešov 1994

  Informačný bulletin k 50. výročiu úmrtia slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944)

  Mestský úrad, Prešov
  (1. vyd.)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Polonéza a mazúrka [hudobnina]

  Hráme najkrajšie melódie zo skladieb Mikuláša Moyzesa

  Matúš Music, Prešov
  (23 s., 1. vyd., úprava: Ladislav Burlas)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov

  Matúš Music, Prešov
  (215 s., 1. vyd., autor: Peter Krbaťa)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Mikuláš Moyzes: Polonéza a mazúrka pre flautu a klavír [hudobnina]

  Matúš Music, Prešov
  (23, 4, 5 s., 1. vyd., úprava: Ladislav Burlas, Miloš Jurkovič)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Stabat Mater dolorosa pre miešaný zbor a cappella

  Matúš Music, Prešov
  (6 s., 1. vyd.)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Sinne – Künste – Lebenswelten

  Polyästhetische Erziehung und Therapie durch mehrsinnliches Wahrnehmen und gesamtkünstlerisches Gestalten

  Matúš Music, Prešov
  (178 s., 1. vyd., autor: Wolfgang Mastnak)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Mikuláš Moyses: Bol som šťastný [hudobnina]

  Piesne s klavírnym (organovým) sprievodom

  Matúš Music, Prešov
  (28 s., 1. vyd., revízia: Ladislav Bartko)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Kim v Šedľici budzem: Mária Makarová spieva šarišské ľudové piesne zo Sedlíc [hudobnina]

  Matúš Music, Prešov
  (48 s., 1. vyd., odborný poradca: Miloslav Kotulič, textová časť, zoznam piesní, prípoviedok)

 • 1994

  MATÚŠ, František – PETŐCZOVÁ-MATÚŠOVÁ, Janka (ed.): Hudobná historiografia

  Matúš Music, Prešov
  (169 s., 1. vyd., posthumné vydanie, autor: Richard Rybarič)

 • 1994

  MATÚŠ, František (ed.): Mikuláš Moyzes: Cesta do neba [hudobnina]

  Dvanásť svetských zborov

  Matúš Music, Prešov
  (67 s., 1. vyd.)

 • 1992

  MATÚŠ, František (ed.): Dze si, sosňičko, rosla

  Monikino pisnički a rozpravjaňa

  Prešov
  (54 s., 1. vyd., A. R. I.)

 • 1991

  MATÚŠ, František (ed.): A od Prešova v tim poľu

  Spivanki a besedi o Prešove

  Prešov
  (62 s., 1. vyd., A. R. I., hudobná spolupráca: František Matúš)

 • 1991

  MATÚŠ, František: Šarišaňi, jak se mace?

  Šariske spivanki a vinčovaňa [hudobnina]

  Prešov
  (60 s., 1. vyd., A. R. I., hudobná spolupráca: František Matúš)

 • 1989

  MATÚŠ, František – KOTULIČ, Miloslav (ed.): Zbierka šarišských ľudových piesní

  Zväzok 2. Piesne zo Sedlíc

  Okresné osvetové stredisko, Prešov
  (183 s., 1. vyd., noty, ľudové piesne, folklór, Šariš, región, Slovensko, Sedlice, Slovensko, spevník)

 • 1985

  MATÚŠ, František – HRUŠOVSKÝ, Jozef (ed.): Šarišské ľudové piesne

  Zo súťažnej prehliadky Krása životu Sabinov, 25. mája 1984. III.

  Okresné osvetové stredisko, Prešov
  (ľudové piesne, notové písmo, Šariš, región, Slovensko)

 • 1984

  MATÚŠ, František – HRUŠOVSKÝ, Jozef (ed.): Šarišské ľudové piesne

  Zo súťažnej prehliadky Krása životu Sabinov, 27. mája 1983. II.

  Okresné osvetové stredisko, Prešov
  (160 s., 1. vyd., spevník, súťaž, texty a noty, slovenské ľudové piesne, folkórne súbory, Sabinov)

 • 1981

  MATÚŠ, František (ed.): Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera

  Tabulaturbuch des Samuel Marckfelner [hudobnina]. (Výber. Auswahl). Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 4

  Opus, Bratislava
  (55. s., 1. vyd., Edícia a úvodná štúdia: František Matúš)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 1977

  Stará hudba na Slovensku

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 19, s. 5

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2001

  MATÚŠ, František: Prešovský hudobný spolok Súzvuk

  Stanovy. Programové zámery

  Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov
  (6 s., 1. vyd.)

 • 1996

  MATÚŠ, František: Klub Matice slovenskej, 9. 12. 1996

  Rok slovenskej hudby. Doc. PhDr. František Matúš [zvukový dokument]

  Prešov
  (mg kazeta, 90 min., Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava)

 • 1994

  MATÚŠ, František: Za Teodorom Liptákom

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 15, s. 1

 • 1992

  MATÚŠ, František – PETRAŠKO, Ľudovít: Na levockej hure

  Zbierka šarišských pútnických piesní

  Slovenský denník, 1992, Bratislava, roč. 3, č. 84 (8. 4.), s. 5

 • 1989

  PETŐCZOVÁ, Janka – MATÚŠ, František: Zámery Združenia Mikuláša Moyzesa

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 8, s. 6

 • 1989

  MATÚŠ, František – MEDŇANSKÁ, Irena: Súradnice najaktuálnejšej problematiky

  Jubileum Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 8, s. 1, 6

 • 1989

  OČENÁŠ, Andrej – DVORSKÝ, Peter – ZELJENKA, Ilja – BOKES, Vladimír – DIBÁK, Igor – MATÚŠ, František: Anketa

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 1, 6, 8
  (hudobná kultúra, súčasná slovenská hudba)

 • 1985

  MATÚŠ, František: Bratislavský hudobný barok

  14. muzikologická konferencia

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 20

 • 1983

  MATÚŠ, František: 2. ročník folklórnej súťaže o cenu Andreja Mizeráka

  Rytmus , 1983, roč. 34, č. 7, s. 14 – 15
  (folklór, ľudové piesne, folklórna súťaž, O cenu Andreja Mizeráka, 1983, Lipany)

 • 1981

  MATÚŠ, František: Unikátny ľudový hudobný nástroj – Gajdica

  Východoslovenské noviny, 1981, roč. 30, č. 167 (17. 7.)

 • 1978

  MATÚŠ, František: Tradícia – výsledky – perspektívy

  Na záver XX. Prešovskej hudobnej jari

  Východoslovenské noviny, 1978, roč. 27, č. 146 (23. 6.), s. 4
  (Prešovská hudobná jar, 20., 1978, Prešov)

 • 1978

  MATÚŠ, František: XX. Prešovská hudobná jar

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 9, s. 7
  (Prešovská hudobná jar, 20., 1978, Prešov)

 • 1978

  SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Lubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

 • 1977

  MATÚŠ, František: Torysa spieva a tancuje

  Východoslovenské noviny, 12. 1. 1977
  (Torysa, folklórny súbor, Prešov)

 • 1976

  MATÚŠ, František: Úspešný nástup v Prešove

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 4, s. 6
  (komorná hudba, koncerty, Prešov)

 • 1974

  MATÚŠ, František: XVI. Prešovská hudobná jar

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 14, s. 5
  (Prešovská hudobná jar, 16., 1974, Prešov)

Bibliografia

 • 2016

  JANOVSKÝ, Andrej: Vzácne životné jubileum

  Noviny Kežmarok. Kultúrno-spoločenský mesačník mesta, 2016, č. 10, s. 9
  (František Matúš, 1936, vysokoškolský učiteľ, muzikológ, hudobný publicista, 80. výročie, Kežmarok)

 • 2008

  MEDŇANSKÝ, Karol: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

  Venované doc. PhDr. Františkovi Matúšovi, CSc.

  Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
  (168 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 2007

  PETŐCZOVÁ, Janka: Život s hudbou

  K životnému jubileu Doc. PhDr. Františka Matúša, CSc.

  Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, 2007, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 259 – 265

 • 2007

  PETŐCZOVÁ, Janka: František Matúš: Bibliografia (výber)

  Súzvuk 3. Aktivity členov Prešovského hudobného spolku Súzvuk v rokoch 2005 – 2006, 2007, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov, s. 267 – 278

 • 1998

  PETŐCZOVÁ, Janka: Obohatenie hudobnej publicistiky

  Slovenské národné noviny, 1998, roč. 9 (13), č. 35
  (rec. na: S hudbou v srdci Tatier, František Matúš, Prešov, Elman, 1996, Anton Cíger, 1911 – 1976, memoáre)

 • 1997

  ŠMIHULOVÁ, Adriena: Osudové korzo

  Cena mesta za kultúru je inšpiratívnym momentom aj pre ostatných

  Prešovský večerník, 1997, Prešov, roč. 8, č. 137 (22. 7.), s. 8 – 9
  (Šarišan, Prešov, Július Machaj, Štefan Senko)

 • 1996

  (KCH): František Matúš

  Slovenské národné noviny, 1996, roč. 7 (11), č. 47, s. 5
  (František Matúš, 1936, vysokoškolský učiteľ, muzikológ, hudobný publicista)

 • 1996

  MEDŇANSKÁ, Irena: Životné jubileum Františka Matúša

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 18, s. 8

 • 1986

  RYBARIČ, Richard: K päťdesiatke Františka Matúša

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 3

 • 1982

  HULKOVÁ, Marta: Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera (výber)

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 8, s. 5
  (vokálna hudba, inštrumentálna hudba, rec. na: Matúš, František: Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera, Bratislava, Opus, 1981)

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2023

  MEDŇANSKÝ, Karol: Hommage à František Matúš

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 49, č. 1, s. 7 – 13

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  KOPČÁKOVÁ, Slávka: Spomíname : František Matúš 13. 10. 1936 – 14. 1. 2023

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 8

x