• 1963 – 1966

  SVŠ Prievidza

 • 1966 – 1972

  Konzervatórium Žilina (violončelo - Július Mehly)

 • 1972 – 1973

  člen orchestra Spevohry na Novej scéne v Bratislave, súčasne v súbore starej hudby Chorea antiqua

 • 1973 – 1980

  tutti hráč, neskôr zástupca koncertného majstra skupiny violončiel v orchestri Mestského divadla v Nordhausene v Nemecku

 • 1976 – 1980

  Vysoká hudobná škola Franza Liszta vo Weimare (NSR), violončelo (prof. Herbert Bäz), fakultatívna kompozícia (prof. Alfred Kleemann)

 • 1980 – 1981

  člen Káhirského symfonického orchestra, súčasne pedagóg na Konzervatóriu pre arabskú hudbu, oddelenie európskej hudby

 • 1981 – 2001

  člen orchestra Spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove (1981 – 1983, 1987 – 1989, 1991 – 2001)

 • 1983 – 1991

  člen orchestra Opery Štátneho divadla Košice (1983 – 1987, 1989 – 1991)

 • 1985 – 1999

  účasť na kurzoch Starej hudby vo Valticiach (Česká republika), lektori: Siegfried Pank (Nemecko), Richard Boothby (Anglicko), José Vásquez (Španielsko/Rakúsko), Ilse Herbert (Rumunsko)

 • 1992 – 1995

  Akadémia starej hudby pri Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej  univerzity v Brne, odbor uvádzacia prax barokovej hudby, špecializácia hra na violu da gamba (Thomas Fritzsch, Pierre Pitzl)

 • od 1992

  umelecký vedúci a dirigent univerzitného komorného orchestra Prešovskej univerzity v Prešove Camerata Academica

 • od 1992

  externý pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (od 2001 ako interný pedagóg, odborný asistent)

 • 1994 – 2010

  umelecký vedúci a hráč na violu da gamba komorného súboru Musica Historica Prešov

 • 1996

  Jiratschek Stipendium, Staatsbliothek Wien

 • 2000

  štipendium DAAD, 3-mesačný študijný pobyt v Bachovom archíve v Lipsku a štúdium hry na violu da gamba na Vysokej hudobnej škole Felixa Mendelssohna-Bartholdyho v Lipsku (Prof. Siegfried Pank)

 • 2001 – 2009

  odborný asistent na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

 • 2003

  štipendium Rakúskeho inštitútu pre východnú a juhovýchodnú Európu, pobočka Bratislava, na pobyt vo Viedni (Inštitút Ernsta Křeneka, Centrum Arnolda Schönberga)

 • 2003

  vedecká hodnosť PhD., v odbore Teória a dejiny hudby, na Ústave hudobnej vedy SAV a Filozofickej fakulte UK v Bratislave, dizertačná práca Viola da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha

 • od 2003

  umelecký vedúci a hráč na violu da gamba Collegia musica Rzeszów, Poľsko

 • 2003

  účastník programu Socrates/Erasmus na Universität Lüneburg a Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Nemecko)

 • 2004

  účastník programu CEEPUS na Univerzite v Segedíne (Szeged) v Maďarsku

 • 2008

  účastník programu Socrates/Erasmus na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (Nemecko)

 • 2008

  hodnosť doc., v odbore Hudobná teória a pedagogika, na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, habilitačná práca Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa

 • 2009 – 2010

  docent na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

 • od 2010

  docent na Katedre hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

 • 2013

  IP Erasmus pobyt na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (Česká republika)

 • 2018

  Erasmus plus (máj 2018), študijný pobyt v Telemannovom centre v Magdeburgu, oblasť štúdia: Telemannova pedagogická tvorba, Telemannova cirkevná tvorba

Členstvo v profesijných organizáciách a združeniach: Nová Bachova spoločnosť v Lipsku (Nemecko), Telemannova spoločnosť v Magdeburgu (Nemecko), Spoločnosť violy da gamba vo Winterthure (Švajčiarsko), Česká hudobná spoločnosť – Spoločnosť pre starú hudbu v Prahe, Slovenská muzikologická asociácia v Bratislave, od roku 2003 člen predsedníctva, Prešovský hudobný spolok SÚZVUK, od roku 2003 člen predsedníctva, príležitostná kompozičná činnosť (cca 50 skladieb), 1979 1. cena na 12. ročníku Medzinárodnej skladateľskej súťaže v Szczecineku v Poľsku, za cyklus detských skladbičiek pre akordeón; organizátor hudobného života v regióne (Koncerty starej hudby v Prešove, Akademické komorné koncerty).

Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite v  Lüneburgu (Nemecko), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Nemecko), Univerzite v Segedíne (Szeged) v Maďarsku, Vysokej hudobnej škole Franza Liszta vo Weimare (Nemecko), Uniwersytet Rzeszowski v Rzeszówe, Ostravskej univerzite v Ostrave.

 

........" Karol Medňanský sprevádzal koncert hovoreným slovom a odovzdal publiku mnoho zaujímavých informácií o histórii vzniku jednotlivých skladieb, ale aj zaujímavých a niekedy pohnutých životných peripetiách ich tvorcov. Ako interpret si vybral náročné sólové sonáty od G. F. Telemanna, K. F. Abela, J. M. Moltera či J. M. Lefflotha. Náročných partov sa zhostil aj pri stvárnení basso continuo partov ako sprievodu sopránového spevu v skladbách J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Caldaru. Potvrdil svoje kvality muzikantsky citlivého a vnímavého komorného spoluhráča i intelektuálne založeného hĺbavého interpreta svojich sólových opusov. Zaujalo jeho zamatové mezzo voce i citlivá práca s dynamikou. "......
/PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. : Musica Historica Prešov: rozlúčkový koncert s nádejou a bez sĺz... In.: Na pulze.... časopis Prešovskej univerzity 2010/

x