• 1932 – 1936

  Štátny učiteľský ústav v Banskej Bystrici (Karel Štika)

 • 1939 – 1952

  vojenský kapelník

 • 1941 – 1946

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Eugen Suchoň, dirigovanie – Kornel Schimpl)

 • 1947 – 1955

  externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1950 – 1954

  externý pedagóg na FFUK v Bratislave

 • 1952 – 1955

  založil a viedol Vysokoškolský umelecký súbor v Bratislave

 • 1953 – 1957

  dirigent Vojenského umeleckého súboru v Bratislave

 • 1959 – 1966

  tvorivý tajomník skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov

 • 1963 – 1970

  externý pedagóg na VŠMU

 • 1966 – 1974

  šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1974 – 1978

  vedúci tajomník Zväzu slovenských skladateľov

 • 1978 – 1987

  tajomník Zväzu československých skladateľov v Prahe

"Mikula bol od počiatkov svojej umeleckej činnosti známy aj neúnavnou organizátorskou prácou, čo sa prejavilo v založení viacerých telies, organizovaní hudobného života, prehliadok a festivalov. Obdivuhodná je však jeho kompozičná aktivita, ktorú vyvíjal popri pracovnej a spoločenskej angažovanosti. Zahŕňa diela od najmenších komorných po vokálno-symfonické a hudobno-dramatické. Do širokého povedomia doma i v zahraničí sa dostal najmä vďaka zborovej tvorbe i vokálno-inštrumentálnym dielam. Najmä jeho zborové diela vytvorili silnú hodnotovú bázu v zborovom hnutí na Slovensku. Každé takéto zoskupenie má vo svojom repertoári skladby Mikulu. Tie sa dostali aj do dramaturgie zborových telies v zahraničí a často patria k povinným skladbám. Podstata úspechu zborových a vokálnych i vokálno-inštrumentálnych diel spočíva v dôvernom poznaní ľudského hlasu a jeho vyjadrovacích možností. Harmonická práca je hutná, avšak priezračná, dôsledná vo výstavbe i po stránke formovej. Početná je aj Mikulova komorná inštrumentálna hudba, v ktorej sa usiloval nachádzať myšlienkovú presvedčivosť, ako aj inštrumentálnu bohatosť a pestrosť. Inštrumentačná vynachádzavosť sa prejavuje aj v jeho širšie koncipovaných orchestrálnych dielach, ako aj v jedinom opernom diele – trilógii Žena (Izergiľ, Maľva, Taťjana). Osobitnú kapitolu v jeho tvorbe predstavujú úpravy ľudových piesní pre rôzne vokálne a vokálno-inštrumentálne zoskupenia."

(BACHLEDA, Stanislav: Zdenko Mikula. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 191.)

x