Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1999

  Problematika cirkevných hudobných spolkov a ich poslanie

  Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, 1999, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava, s. 101 – 108

 • 1997

  Eisenbergova školská hra bardejovské vydanie z roku 1652

  Múzeá (Hudobné múzeá a ich expozície)

  Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 30 – 35

 • 1997

  Quellen zum Wirken Daniel Georg Speers in der Slowakei

  Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Bericht über die Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, 1997, Bratislava, s. 99 – 103
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)

 • 1994

  Musik zum Tanz und Tanz in der Musik

  Unter Berücksichtigung der europäischen Klassik – Epoche

  Macek, Petr (ed.): Colloquium Die Instrumentalmusik (Struktur – Funktion – Ästhetik) (1991). Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern (1992), 1994, Masarykova univerzita, Brno, s. 91 – 94
  (Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXVI – XXVII)

 • 1993

  Modus, jeho špecifiká a funkcie vo vývoji tanečnej hudby

  Macek, Petr (ed.): Colloquium Probleme der Modalität (1988). Leoš Janáček heute und morgen (1988). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXIII, 1993, Masarykova univerzita, Brno, s. 71 – 74

 • 1993

  Das kompositorische Erbe A. Albrechts (1885 – 1958)

  Macek, Petr (ed.): Colloquium An der Epochen- und Stilwende (1985). Music in Metamorphoses of Aesthetic Categories (1986). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XIX – XX, 1993, Masarykova univerzita, Brno, s. 104 – 109

 • 1992

  Hudba v Novom Sanssouci na Spiši

  Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, 1992, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, roč. 17, s. 95 – 101
  (112 s., 1. vyd.)

 • 1991

  Die Schuldramas in 17. und 18. Jahrhundert in der Slowakei

  Harendarska, Eleonora (ed.): Musica Antiqua IX. (9. międzynarodowy kongres muzykologiczny Musica Antiqua Europea Orientalis, Bydgoszcz, 5. – 19. septembra 1991), 1991, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 469 – 476
  (Acta Musicologica. Zv. 1, Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)

 • 1990

  Zur Problematik der rhytmischen Geschtaltung der historischen Volkstanzmusik (Tanz- und Instrumetalmusik)

  Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen, 1990, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 145 – 152

 • 1990

  Svedectvo a posolstvo Daniela Georga Speera

  Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, 1990, Matica slovenská, Martin, s. 118 – 121
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)

 • 1990

  Versuch der Analyse einer Musikform mit mathematischen Methoden

  Braun, Hartmut (ed.): Probleme der Volksmusikforschung. (Bericht über die 10. Arbeitstagung der Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music im International Council for Traditional Music, Freiburg im Breisgau, 17. – 22. Mai 1987), 1990, Deutsches Volksliedarchiv, Peter Lang, Bern etc., s. 305 – 311
  (=Studien zur Volksliedforschung V.)

 • 1989

  Hudobnovedný výskum v múzeách

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 9, s. 9

 • 1988

  Výsledky riešenia druhej etapy prípravnej fázy čiastkovej úlohy Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy č. 534-32-1-11

  Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 1988, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 5 – 9
  (136 s., 1. vyd., Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987)

 • 1988

  Castor et Pollux – eine neuentdeckte Oper von Johann Patzelt aus dem Jahre 1743

  Hoffmann, Winfried (ed.): Bach-Händel-Schütz.Ehrung 1985 der Deutschen Demokratischen Republik. (Bericht über die wisseschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbingung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft), 1988, Deutscher Verlag für Musik, Leipzig, s. 361 – 366
  (Leipzig, 25. – 27. März 1985)

 • 1988

  Dielo Daniela Georga Speera v hudobnom živote doby a dnes

  Matúš, František (ed.): Muzikologické bilancie IV. Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, konanej pri príležitosti XXX. Prešovskej hudobnej jari v duchu myšlienky Per musicam excolere vitam, 1988, Park kultúry a oddychu, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, Prešov, s. 95 – 98
  (Prešov, PKO, 19. – 20. apríla 1988)

 • 1987

  Hudba v školských hrách na Slovensku

  Zborník Slovenského národného múzea (História 27), 1987, Osveta, Bratislava, roč. 81, č. 1, s. 313 – 338

 • 1987

  Skladateľ, klavirista a dirigent (Johann Nepomuk Hummel)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1987, Obzor, Bratislava, roč. 36, č. 20, s. 50 – 54

 • 1986

  Stav a problémy výskumu robotníckej hudobnej kultúry na Slovensku

  Národopisné informácie, 1986, Národopisný ústav SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska, Bratislava, roč. 18, č. 2, s. 129 – 138

 • 1986

  Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 8

 • 1985

  Jubileum dr. Ivana Mačáka

  Zborník Slovenského národného múzea (História 25), 1985, Osveta, Bratislava, roč. 79, č. 1, s. 243 – 247

 • 1985

  Majstri oratórií

  (300 rokov od narodenia G. F. Händla)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 49 – 53

 • 1985

  Jeden zo Scarlattiovcov

  (300 rokov od narodenia Domenica Scarlattiho)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1985, Obzor, Bratislava, roč. 34, č. 23, s. 51 – 54

 • 1984

  Príspevok k dejinám hudby Bratislavy

  Poniatowska, Irena (ed.): Dzieło muzyctne: teoria, historia, interpretacja. (Józefowi Chomińskiemu welkiemu uczinemu i pedagogowi w 70. rocznice urodzin), 1984, Uniwersytet Warszawski, Krakov, s. 291 – 302
  (Instytut Muzykologii)

 • 1983

  Osud a ideál

  (K 140. výročiu narodenia Jána Levoslava Bellu)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1983, Obzor, Bratislava, roč. 32, č. 18, s. 43 – 44, 46 – 47

 • 1982

  Joseph Haydn a Slovensko

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1982, Bratislava, roč. 8, č. 4, s. 14 – 16

 • 1982

  Skladby Zoltána Kodályho

  (K 100. výročiu narodenia skladateľa)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1982, Obzor, Bratislava, roč. 31, č. 25, s. 50 – 52

 • 1981

  Viliam Dobrucký a robotnícky spevokol Slobodná pieseň

  Zborník Slovenského národného múzea (História 21), 1981, Osveta, Bratislava, roč. 75, č. 1, s. 252 – 266

 • 1981

  Franz Liszt a Bratislava

  (k 170. výročiu narodenia)

  Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, 1981, Obzor, Bratislava, roč. 30, č. 22, s. 44 – 47

 • 1981

  Požiadavky na dokumentáciu hudobných pamiatok v súčasnosti

  Bárdiová, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981, 1981, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 70 – 82

 • 1980

  Tri pramene k dejinám hudobného života Bratislavy

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 4

 • 1979

  Klavírna literatúra v Bratislave na začiatku 19. storočia

  Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia V. Zborník prác z 5. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí”, Bratislava, 13. – 14. októbra 1976, 1979, Mestský dom kultúry a osvety, Obzor, Bratislava, s. 24 – 28

 • 1978

  Ludwig van Beethoven und die Slowakei

  Tschechoslowakisches Leben, 1978, roč. 8 (20), č. 4, s. 28 – 29

 • 1978

  O genealógii a výskume diela (Daniel Georg Speer)

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 5, s. 3

 • 1978

  Algoritmizácia vyhodnocovania podobnosti melódií

  Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca VI. (Zborník príspevkov z 2. odborného seminára Ľudová pieseň a samočinný počítač, Bratislava, 16. – 17. októbra 1973), 1978, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 167 – 174

 • 1978

  Frühe Drucke und Abschriften von Kompositionen Beethovens in der Slowakei

  Dorfmüller, Kurt (ed.): Beiträge zur Beethoven-Bibliographie. Studien und Materialien zum Werkverzeichnis von Kinsky – Haln, 1978, s. 12 – 18
  (G. Henle Verlag)

 • 1977

  Hudobný život v Bratislave na prelome 18. a 19. storočia

  (Problematika interpretácie prameňov)

  Zborník Slovenského národného múzea (História 17), 1977, Bratislava, roč. 71, č. 1, s. 263 – 279

 • 1977

  MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Ľudové prvky v barokovej hudbe

  Pramene slovenskej hudby, 1977, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 53 – 62

 • 1977

  Súpisy hudobných prameňov v edícii Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej

  Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 2/1977, 1977, Matica slovenská, Martin, s. 301 – 304
  (Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, Martin, 7. – 11. októbra 1974)

 • 1976

  Výstavy z hľadiska metód hudobnej historiografie

  Múzeum. Študijný a informačný materiál, 1976, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 21, č. 4, s. 28 – 31

 • 1976

  Štruktúra testovacích súborov pre výskum podobnosti

  Holý, Dušan – Pala, Karel – Štědroň, Miloš (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač III. Sborník materiálů ze 3. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Brno, 15. – 16. októbra 1974, 1976, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, s. 211 – 218

 • 1975

  BALLOVÁ, Ľubica – BALLO, Igor: Paralely v problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobno-historických prameňov

  Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1974, 1975, Matica slovenská, Martin, s. 156 – 160
  (175 s., 1. vyd.)

 • 1975

  Poznámky k archívu Spolku pre cirkevnú hudbu v Bratislave

  Tauberová, Alexandra (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia II. Zborník prác z 2. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia”, Bratislava, 5. – 6. októbra 1973, 1975, Mestský dom kultúry a osvety, Obzor, Bratislava, s. 209 – 222

 • 1974

  Spolok slobodných umelcov a profesorov rečí v Bratislave

  Nováček, Zdenko (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia I. Zborník prác z 1. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Bratislavská kultúra Hummelovej doby”, venovanej 135. výročiu úmrtia skladateľa, 1974, Mestský dom kultúry a osvety, Obzor, Bratislava, s. 72 – 87
  (Johann Nepomuk Hummel, Bratislava, 23. – 24. októbra 1972)

 • 1973

  Einige Dokumente über Beethovens Musik in Pressburg

  Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1973, Akadémiai Kiadó, Budapešť, roč. 15, č. 1 – 4, s. 321 – 333

 • 1972

  Tänze aus dem Musicalisch-Türckischen Eulenspiegel

  Musica antiqua III. (Materialy naukowe z III międzynarodowej sesji muzykologicznej pod nazwą Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz, 1972), (=Acta scientifica), 1972, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz, s. 69 – 85
  (Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica – BALLO, Igor: Paralely k problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobnohistorických prameňov

  Holý, Dušan – Sirovátka, Oldřich (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač I. (Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971), 1972, Brno, s. 195 – 202
  (Klub uživatelů MSP)

 • 1971

  Über Beethovens Musik in Pressburg zu Lebzeiten des Komponisten

  Brockhaus, Heinz Alfred – Niemann, Konrad (eds.): Bericht über den internationalen Beethoven-Kongress, 10. – 12. Dezember 1970 in Berlin, 1971, Verlag Neue Musik, Berlín, s. 71 – 74
  (b. n., Komitee für die Beethoven-Ehrung der DDR)

 • 1970

  O Beethovenovej hudbe v Bratislave

  Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 2 – 3, s. 55 – 64

 • 1970

  Beethoven und die Slowakei

  Bärenreiter, Bonn, s. 130 – 131

 • 1968

  Hudební památky na území Slovenska

  Pulkert, Oldřich (ed.): Poklady hudební minulosti. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých hudebních sbírek, 1968, Praha, s. 15 – 17
  (132 s., 1. vyd., Ministerstvo kultury a informací, Státní knihovna ČSSR v Praze)

 • 1967

  Beethovenovské pamiatky na Slovensku

  Československá Beethoveniana. Zv. 4 – 5. Beethovenova spoločnosť v ČSSR, 1967, Hradec u Opavy, s. 1 – 8

 • 1961

  BALLOVÁ, Ľubica: K problematike tanečnej hudby na prelome 17. a 18. storočia, zachovanej na území Slovenska

  Hudobnovedné štúdie V, 1961, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 142 – 196

 • 1960

  BALLOVÁ, Ľubica: Ešte niekoľko poznámok k trom tancom z Hirschmentzlovho rukopisného sborníka

  Slezský sborník – Acta Silesiaca. Čtvrtletník pro vědy o společnosti – věstník Matice opavské, 1960, Opava, roč. 58 (18), č. 4, s. 394 – 399
  (Slezský ústav Československé akademie věd)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2002

  Blahoželáme – Vladimír Čížik

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 2

 • 2001

  Košické reminiscencie

  Takáč, Ladislav (ed.): Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989 (Osobné svedectvá). Zv. 2, 2001, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, s. 21 – 22

 • 1997

  BALLOVÁ, Ľubica – PETŐCZ, Kálmán: Posledný Prešporák

  Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1997, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 11

 • 1997

  Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

  Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 67

 • 1995

  Géniova láska

  Slovenka, 1995, Bratislava, roč. 48, č. 50, s. 16 – 17
  (Ludwig van Beethoven)

 • 1995

  Skladateľský odkaz Alexandra Albrechta

  Z hudobných tradícií Bratislavy

  Slovenská republika, 1995, Bratislava, roč. 2, č. 114 (18. 5.)
  (Príloha Kultúra ’95, č. 1 (1995), s. III)

 • 1992

  Beethoven priateľom 1 [audiozáznam]

  Ludwig van Beethoven. Na kladivkovom klavíri hrá Daniela Rusó

  Slovenský hudobný fond, Bratislava
  (1 CD, 1 mg kazeta, autor poznámok Ľubica Ballová)

 • 1991

  BALLOVÁ, Ľubica – VITÁLOVÁ, Zuzana: Návraty k Hummelovi

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 3, s. 9
  (Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava)

 • 1989

  Hudba na Bratislavskom hrade

  Koncerty pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 24, s. 15

 • 1987

  Rozhlasová žatva 1986

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 5, s. 3

 • 1986

  Majster dvoch umení

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 8, s. 8
  (Viliam Dobrucký)

 • 1986

  O výročí nejubilejne

  (190. výročie návštevy Ludwiga van Beethovena v Bratislave)

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 24, s. 8

 • 1986

  Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 12, s. 8

 • 1985

  Východoslovenské bilancie

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 15, s. 3

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľubica – LIPPOLDOVÁ, Viera: Po rozhlasovej žatve

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 7, s. 8

 • 1980

  Early European Chamber Music

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 24, s. 5
  (Musica aeterna, Bratislava)

 • 1980

  JACZ, Ľudovít – SLOVÁK, Leopold – MIKOLA, Marián – BALLOVÁ, Ľubica: Rozhlasová žatva 1979

  Rozhlas, 1980, Bratislava, č. 11, s. 10 – 11

 • 1979

  BALLOVÁ, Ľubica: K šesťdesiatke Jána Albrechta

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 2, s. 7

 • 1972

  Bydgošť 1972

  Hudobný život, 1972, Bratislava, roč. 4, č. 21, s. 6

 • 1971

  Beethovenovský výskum pokračuje

  Hudobný život, 1971, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 7

 • 1970

  O Beethovenovej hudbe v Bratislave

  Slovenská hudba, 1970, Bratislava, roč. 14, č. 2 – 3, s. 55 – 64

 • 1967

  Budovanie hudobného oddelenia SNM

  Múzeum. Študijný a informačný materiál, 1967, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 12, č. 3, s. 9 – 11

 • 1965

  BALLOVÁ, Ľubica: Imre Hajmássy

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 260

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1972

  BALLOVÁ, Ľubica – MÓŽI, Alexander: Tance na Slovensku v 17. a 18. storočí

  Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave (Umenie II.), Jozef Raninec (ed.), 1972, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, s. 59 – 212

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1992

  Ludwig van Beethoven a Slovensko

  Pamätník Ludwiga van Beethovena

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Dolná Krupá, Bratislava

 • 1988

  Putovanie Daniela Speera po Šariši a Zemplíne

  Katalóg k výstave. Putovná výstava pri príležitosti 300. výročia vydania diela Hudobný turecký Eulenspiegel

  Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava, Prešov, Bardejov
  (Šarišské múzeum)

 • 1983

  FRIDMAN, Libor (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

  Katalóg k výstave

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (14 listov v prebale, text: Ľubica Ballová)

 • 1982

  Totožnosť a podobnosť melódií

  Príspevok k aplikácii matematických metód v muzikologickom výskume

  Opus, Bratislava
  (218 s., 1. vyd., Dizertačná práca)

 • 1982

  Spevom k slobode

  Katalóg k výstave. Putovná výstava pamiatok a dokumentov o robotníckej hudobnej kultúre na Slovensku, Bratislavský hrad

  Slovenské národné múzeum, Bratislava
  (Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea)

 • 1981

  BALLOVÁ, Ľubica – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan – MÚDRA, Darina – TAUBEROVÁ, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko

  Katalóg k výstave

  Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava, s. 131 – 146
  (168 s., 1. vyd.)

 • 1972

  Jozef Haydn a jeho doba

  Katalóg k výstave

  Piešťany
  (Balneologické múzeum)

 • 1971

  Pamätná izba Franza Schuberta

  Katalóg k výstave. Kaštieľ v Želiezovciach

  Želiezovce
  (spolupráca pri zriadení expozície)

 • 1968

  PULKERT, Oldřich (ed.): Poklady hudobnej minulosti (Poklady hudební minulosti)

  Katalóg k výstave. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých sbírek přináší informace o hudebních pramenech

  Praha
  (132 s., 1. vyd., autorstvo časti výstavy, ktorá bola venovaná hudobnej kultúre na Slovensku, Ministerstvo kultury a informací a Státní knihovna ČSSR)

 • 1966

  Ludwig van Beethoven a Slovensko

  Výstava v rámci konferencie Beethovenovej spoločnosti v ČSSR, Hudobné oddelenie Historického ústavu SNM – Beethovena spoločnosť v ČSSR, Piešťany, Balneologické múzeum

  Slovenské národné múzeum, Osveta, Martin, Bratislava
  (116 s., 1. vyd., text do nemčiny preložil Ján Albrecht)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1991

  BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Bratislava mesto hudby

  Faksimilové vydanie prílohy novín Pressburger Zeitung z 25. decembra 1913

  Slovkoncert, Bratislava
  (11 s., 1. vyd., autor a zostavovateľ prílohy Ján Nepomuk Batka. (Hummelov dom I.). Helena Kučerová – Ján Albrecht (preklad)

 • 1989

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)

  Opus, Bratislava
  (1. vyd., 1 partitúra (119 s.) + 9 hlasov, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)

 • 1980

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] II.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (125 s., 1. vyd., 1 partitúra + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 6)

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] I.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (180 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 5)

 • 1978

  BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Rané tlače diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku

  Bulletin k výstave pri príležitosti otvorenia kaštieľa v Dolnej Krupej

  Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Opus, Bratislava, Dolná Krupá
  (10 s., 1. vyd.)

 • 1977

  MOKRÝ, Ladislav – RYBARIČ, Richard – MAČÁK, Ivan – VAJDIČKA, Ľudovít – BALLOVÁ, Ľubica – MÚDRA, Darina – ČÍŽIK, Vladimír – ŽITNÁ, Viera: Pramene slovenskej hudby

  Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava
  (155 s., 1. vyd.)

 • 1976

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] III.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonáty pre dychové nástroje a basso continuo. Partitúra a hlasy

  Opus, Bratislava
  (1. vyd., 1 partitúra (50 s.) + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 4)

 • 1975

  BALLOVÁ, Ľubica – ČÍŽIK, Vladimír – MAČÁK, Ivan a ďalší: Hudobné zbierky Slovenského národného múzea (1965 – 1975)

  Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Opus, Bratislava
  (173 s., 1. vyd.)

 • 1973

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] IV.

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonaten à 3 und Suite à 5. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (1. vyd., 1 partitúra (54 s.) + 11 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 3)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír – KRESÁNKOVA, Lujza – JANČO, Šimon (ed.): Múzeum Jána Nepomuka Hummela

  Sprievodca po expozícii. Vydané pri príležitosti Medzinárodného sympózia o tvorbe Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava 1972

  Mestské múzeum, Bratislava
  (64 s., 1. vyd.)

 • 1971

  BALLOVÁ, Ľubica – ALBRECHT, Ján – MÓŽI, Alexander (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]

  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Ľudové tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen

  Opus, Bratislava
  (39 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 2)

 • 1970

  BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Tagungsbericht des II. internationalen musikologischen Symposiums

  Feiern zum 200. Jahrestag der Geburt Ludwig van Beethovens in der ČSSR, Piešťany – Moravany 1970. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Piešťany – Moravany, 27. júna – 1. júla 1970

  Slovenské národné múzeum, Bratislava
  (223 s., 1. vyd.)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

Bibliografia

 • 2020

  BUGALOVÁ, Edita: Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 1 – 2, s. 19 – 20

 • 2015

  ČEPEC, Andrej: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

  Musicologica Slovaca, 2015, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, č. 1, s. 105 – 113

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.

  Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (354 s., 1. vyd.)

 • 2015

  BUGALOVÁ, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín [elektronický zdroj (CD)]

  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava 12. – 13. novembra 2014 venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., 2015, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava
  (1 elektronický optický disk, CD-ROM, redakčné, zostavovateľské a grafické práce: Edita Bugalová)

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Jubileá... Ľuba Ballová

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 3

 • 2001

  KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana a kol. (ed.): Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea I

  Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, s. 309 – 315
  (349 s., 1. vyd., zoznam usporiadaných výstav Ľubice Ballovej v rámci jej pôsobenia na pôde SNM)

 • 1998

  Zmyslom každej tmy je túžba po svetle

  S muzikologičkou a predsedníčkou Medzinárodnej nadácie Johanna Nepomuka Hummela

  Práca, 1998, Bratislava, roč. 53, č. 228 (3. 10.), s. 12
  (Ľubica Ballová)

 • 1998

  PONIATOWSKA, Irena: Ballova, Ľuba [Heslo]

  Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna [AB Suplement]. Dziębowska, Elżbieta (ed.), 1998, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov, s. 30 – 31

 • 1994

  ALBRECHT, Ján: Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 2

 • 1984

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

  Zborník Slovenského národného múzea (História 24), 1984, Osveta, Bratislava, roč. 78, č. 1, s. 353 – 357

 • 1984

  MAČÁK, Ivan: K životnému jubileu Ľuby Ballovej

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 22, s. 7

 • 1983

  GONDOVÁ, Eva: Totožnosť a podobnosť melódií

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 64, č. 174 (26. 7.), s. 5

 • 1963

  NOVÁČEK, Zdenko: Ballová-Králiková Ľuba [Heslo]

  Československý hudební slovník osob a institucí. Zv. 1. Eds. Černušák, Gracian – Štědroň, Bohumír – Nováček, Zdenko, 1963, Státní hudební vydavatelství, Praha, s. 47

x