2022

BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók : Slovenské spevy [recenzia CD]

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 3, s. 277 – 279
(Iva Bittová. Mucha Quartett. Transkripcia pre hlas a sláčikové kvarteto Vladimír Godár. Compact disc. Bratislava: Pavian Records, 2015. PM0099-2. SOZA BIEM.)

2022

BÁRDIOVÁ, Marianna: Jana Lengová: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 – 1919). Život, dielo, korešpondencia [recenzia]

Slovenská hudba, 2022, roč. 48, č. 1, s. 79 – 80

2020

BÁRDIOVÁ, Marianna: Klasický balet Romeo a Júlia na scéne banskobystrickej Štátnej opery

Opera Slovakia, 1. 3. 2020

2019

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry – Spod bystrických veží pod tatranské štíty

LUKÁČOVÁ, Alžbeta (zost.): Ján Móry: Slečna vdova. Bulletin k premiére, 2019, Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 8 – 16
(23 s., 1. vyd., december 2019)

2019

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) a kol.: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

Monografia obce

Obec Malachov
(559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi... [et al.])

2018

BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók a Poniky

Poniky. Monografia obce. Pecník, Marcel – Luptáková, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, s. 212 – 215
(240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

2018

BÁRDIOVÁ, Marianna: Turčín Poničan v hudobnom stvárnení Jána Cikkera

Poniky. Monografia obce. PECNÍK, Marcel – LUPTÁKOVÁ, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, s. 215 – 216
(240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

2018

RUTTKAY, Juraj: BANÁRY, Boris a kolektív: Hudobné kontexty [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 4, s. 317 – 320

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenská pieseň

Harmonia Seraphica
(Notes CD Slovenská pieseň. Mužské zbory. Danubius Octet Singers. Harmonia seraphica, máj 2017)

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera [recenzia monografie]

Opera Slovakia, 27. 3. 2017
(autor publikácie Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.)

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

PAZÚRIK, Milan – KOLOŠTOVÁ, Marianna (ed.): Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2017, Banská Bystrica, s. 13 – 25
(300 s., 1. vyd., Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

2017

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné múzejníctvo a hudobná muzeológia na Slovensku v premenách času

ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.): Museologica literaria. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 15. júna 2017 v Banskej Bystrici, 2017, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica, s. 29 – 39
(144 s., 1. vyd.)

2017

STRENÁČIKOVÁ, Mária: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017

25 rokov – desiatky pedagógov – stovky žiakov – tisícky vystúpení

Banská Bystrica
(237 s., 1. vyd., faks., fotogr., tab., fotografie: Marianna Bárdiová, Róbert Ragan, Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond)

2016

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella v kontexte cyrilometodskej tradície

BANÁRY, Boris a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, s. 35 – 61
(325 s., 1. vyd.)

2016

BÁRDIOVÁ, Marianna: Klavír v živote a tvorbe Jána Cikkera

STRENÁČKOVÁ, Mária ml. (ed.): Klavírne diela slovenských skladateľov, 2016, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 5 – 24
(142 s., 1. vyd.)

2016

BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Katalóg výtvarných diel

Banská Bystrica
(1. vyd.)

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

[Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 54 – 55

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Potme cítim, dotýkam sa tmy

Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.

Múzeum, 2015, Bratislava, roč. LXI, č. 2, s. 45 – 46

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Oživovanie sakrálnej hudby v súčastnosti [Reviving sacral music in the present]

GLOCKOVÁ, Mária (ed.): Musica Sacra. Zborník zo sympózia Sakrálna hudba a dnešok (5. apríla 2014, Koncertná sála FMU Akadémie umení, Banská Bystrica), 2015, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 5 – 32
(162 s., 1. vyd.)

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 68 – 69

2015

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica

2014

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ a hotelier

Magazín Slovensko, 2014, Matica slovenská, Martin, roč. 36, č. 1, s. 36 – 37

2014

BORGUĽOVÁ, Jana: Ján Móry – tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

Slovo, 8. 5. 2014

2014

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

Opera Plus, 17. 4. 2014

2014

PETRÁNOVÁ, Martina – BÁRDIOVÁ, Marianna: Marianna Bárdiová: Táto kniha je mojou temer celoživotnou prácou

[o monografii Jána Móryho, rozhovor]

Tatranský dvojtýždenník, 2014, Vysoké Tatry, roč. 25, č. 9 (30. 4.), s. 8 – 9

2014

URSÍNYOVÁ, Terézia: Spriaznení s hudbou

[recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

Knižná revue, 2014, Bratislava, roč. 24, č. 14 – 15, s. 11

2013

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hotelier

Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(264 s., 1. vyd.)

2013

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 (30), č. 2, s. 224 – 234

2013

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie

STRENÁČIKOVÁ, Mária (ed.): Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 1. – 31. októbra 2013

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(42 s., 1. vyd. a CD-ROM, elektronický zborník)

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 86 – 87

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch

(Pochod občanov mesta Banská Bystrica)

Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2012, Banská Bystrica, roč. 6, č. 7, s. 13

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 145 – 150
(Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea)

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 70

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 48

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker [Heslo]

Pelikánová, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 68 – 69

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pedagógovia ako vzor korektného vzťahu

Očenášová-Štrbová, Slavomíra (ed.): Svedectvá o čase. Zborník príspevkov k 20. výročiu založenia univerzity, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 91 – 98

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009

Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(186 s., 1. vyd., optický dátový nosič, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 106 – 120

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 65 – 66

2012

BÁRDIOVÁ, Marianna: Svetozár Stračina [Heslo]

PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 99 – 100

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Spomienka na Jána Cikkera

Skladateľova storočnica

Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2011, Banská Bystrica, roč. 5, č. 4, s. 6

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojenská hudba na Slovensku v současnosti

Informační Zpravodaj Klub absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ Svazu vojáků v záloze ČR, 2011, Praha, č. 102, s. 3 – 5

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan (1917 – 2001)

Programový bulletin ku koncertu k 10. výročiu jeho úmrtia v Štátnej opere, 5. mája 2011

Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik

Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

Nadácia Jána Cikkera, Bratislava
(12 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula

Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(51 s., 1. vyd.)

2011

DRUGOVÁ, Zuzana – BÁRDIOVÁ, Marianna: Využitie počítačových a audiovizuálnych technológií pri tvorbe zvukového sprievodcu stálou expozíciou v Matejovom dome

MAJCHROVIČOVÁ, Viera – ŠULLOVÁ, Zuzana (ed.): Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 12. – 13. októbra 2011, 2011, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Slovenské národné múzeum, Zväz múzeí na Slovensku, Košice, Banská Bystrica, s. 68 – 80

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta Zdenkovi Mikulovi

PAZÚRIK, Milan (ed.): Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006, 2011, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 6 – 14

2011

BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne

URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 (28), č. 2, s. 230 – 250

2010

BÁRDIOVÁ, Marianna: Návrat prof. Jozefa Mistríka do Španej Doliny

Slovensko, 2010, roč. 32, č. 3, s. 38 – 39

2010

SNOPKOVÁ, Blanka – ALBERTOVÁ, Henrieta – KLIMOVÁ, Anna: Marianna Bárdiová

Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Edícia: Fenomén osobnosti. Zv. 4, 2010, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(286 s., 1. vyd.)

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1

Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici

Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(205 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna: Študenti konzervatória sa chystajú na súťaž do Španielska

MY – Banskobystrické noviny, 2009, Banská Bystrica, roč. 9, č. 14 (14. 4. – 20. 4.), s. 5

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesňová tvorba Viliama Figuša-Bystrého

BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1. Zborník z muzikologickej konferencie, 2009, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 73 – 105
(konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

2009

BÁRDIOVÁ, Marianna: Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva

DRLIČKOVÁ, Dana (ed.): Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov, 2009, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 19 – 33

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter (ed.): Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane

Zborové skladby

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica
(82 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pozvánka na výstavu. PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

Kežmarok, 2008, Kežmarok, roč. 16, č. 9, s. 8

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: O čom rozpráva vojenská uniforma. Z múzejných zbierok

[Vojenský kapelník Ľudovít Adamčík]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2008, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 9, č. 3, s. 4

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, roč. 6, č. 1, s. 11

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky

Krišková Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. júna 2008 v Banskej Bystrici, 2008, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 90 – 104

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznáme piesne Jána Móryho prinášajú radosť

Kamelot. Banskobystrické radničné noviny, január, 2008, Banská Bystrica, s. 10

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zaujímavá výstava v Horehronskom múzeu

[Miroslav Bárdi. Prelínania. Maľba.]

Horehronie. Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno, 14. 10. 2008, Brezno, roč. 16, s. 4

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Výtvarný dialóg

[O výstave Miroslav Bárdi – maľba, Dušan Hutka – socha v Kežmarku]

Slovenské národné noviny, 2008, roč. 19 (23), č. 12, s. 2

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojaci v zajatí – ľahkonohej múzy

[Vojenský kapelník Emanuel Kaláb a jeho hudobno-divadelné produkcie]

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, roč. 6, č. 3, s. 8

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a muzeológia

Konferencia

Múzeum, 2008, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 54, č. 4, s. 42 – 43

2008

BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali

[O Lutherovej Biblii z roku 1555]

Papier a polygrafia, 2008, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 42 – 43

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry

Compact disc (CD). Piesňová tvorba Jána Móryho

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Matica slovenská, Banská Bystrica, Martin
(13 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna – BOBOVÁ, Mária (ed.): Konvergencie / Die Konvergenzen

Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica. Katalóg k výstave, 16. októbra – 7. novembra 2007

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
(27 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Mária Bôbová)

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: JUDr. Jaromír Bázlik

Banskobystrický evanjelik. Časopis Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica, 2007, Banská Bystrica, roč. 2, č. 3, s. 12 – 13

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď si Banská Bystrica vojakov bránila

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, roč. 5, č. 3, s. 9

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Nemecko–slovenské konvergencie

[O výstave historických knižných fondov ŠVK a Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 6

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (Banská Bystrica 10. 7. 1892 – Bratislava 5. 5. 1978)

[O koncerte BB Band Dixieland & Jazz Band v Starom Smokovci, 10. 7. 2007, z piesňovej tvorby Jána Móryho k 115. výročiu narodenia.]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 10

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Muž v múzeu – téma pre rok 2007

[O odbornom seminári v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, k 16. ročníku Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 26. 9. 2007]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 11

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, roč. 5, č. 4, s. 9

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné dedičstvo – zodpovednosť hudobných knihovníkov a múzejníkov

[O seminári Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie v ŠVK 17. – 18. 9. 2007]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 6

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cena pre Literárne a hudobné múzeum

[Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 za prácu s marginalizovanými skupinami ľudí.]

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 6

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, 2007, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 389 – 413

2007

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hiray, Anton Július [Heslo]

Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 668 – 669

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie

KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax. Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie, konanej 20. – 21. septembra 2006, 2006, Spoločnosť pre pamiatky, Banská Štiavnica, s. 91 – 107

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20. storočia

Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, LENGOVÁ, Jana (ed.), 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 117 – 140

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vzťah muzeológie a muzikológie na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 81 vedy o umení v špecializácii: 81-23-9 teória a dejiny hudby, Banská Bystrica 2006

Autoreferát dizertačnej práce

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(44 s., 1. vyd.)

2006

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938)

HABLA, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 25. Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005, 2006, Hans Schneider Verlag, Tutzing

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý (28. 2. 1875 – 11. 5. 1937)

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 1, s. 4

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vytiahnuté z depozitára – Vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 1, s. 6

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica v dielach hudobných skladateľov

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 3, s. 4

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Aj v prírode sa rodí hudba

Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, č. 12, s. 6

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Les a hudba

Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, č. 12, s. 7

2005

BÁRDIOVÁ, Marianna: Osobnosti. (Jevgenij Markovič Iršai)

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 4, s. 4

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači – predstavitelia svetskej hudby

Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2004, Banská Bystrica, roč. 2, č. 1, s. 5

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna – LAUKOVÁ, Oľga (ed.): Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica

Výstava. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, Poľsko, september – október 2004, 2004, Opole
(scenár: Marianna Bárdiová – Oľga Lauková)

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrici v minulosti a dnes

DUKA-ZÓLYOMI, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, 2004, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 79 – 102

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Očenáš, Andrej [Heslo]

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 12, 2004, Bärenreiter, Stuttgart, s. 1274 – 1275

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: 35 rokov Literárneho a hudobného múzea

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2004, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 5, č. 1, s. 1, 4

2004

BÁRDIOVÁ, Marianna: Konferencia o dychovej hudbe

[Recenzia konferencie IGEB v Rakúsku]

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 8 – 9
(Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, 8. – 13. júla 2004)

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Viliam Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou

Zborové skladby

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica
(64 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Egry (1824 – 1908)

Výstava. Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 21. decembra 2003 – 15. januára 2004. 14 panelov

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: scenár, výtvarno-grafické riešenie a realizácia)

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei

Gregor Roletzký und Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Banská Bystrica

Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 24. Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000, 2003, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 11 – 16

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Celoživotné návraty do rodného domu

Ján Cikker: “Nikdy nepochopím ľudí, ktorí sa domova zrieknu navždy”

Verejná správa, 2003, Bratislava, roč. 58, č. 21, s. 26 – 27

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti: Dagmar Rohová-Boksová

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2003, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 4, č. 3, s. 4

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Jurovský, Šimon [Heslo]

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 9, 2003, Bärenreiter, Stuttgart, s. 1318 – 1319

2003

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 403 – 423

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum – domov múz alebo Čo s malým domom, keď je múz veľa?

Múzeum, 2002, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 48, č. 3, s. 18 – 22

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 3, č. 3, s. 6

2002

ŠÍPKA, Miloslav – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

Sprievodca po expozícii

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(23 s., 1. vyd.)

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Braňo Hronec

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 3, č. 2, s. 4

2002

MUNTÁG, Emanuel – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)

Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

Sprievodca po expozícii

Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(94 s., 1. vyd.)

2002

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava

2002

ŠOVČÍKOVÁ, Darina: Marianna Bárdiová

Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001, 2002, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(257 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica a osobnosti hudby

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2, 2001, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 119 – 130

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hommage a Ján Cikker

Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 5

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum

Lauková, Oľga (zost.): Knižnica v premenách času 1926 – 2001, 2001, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 67 – 69

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Umelec a jeho doba

BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 5 – 9
(44 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Egry, Ján [Heslo]

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 6, 2001, Bärenreiter, Stuttgart, s. 126 – 127

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba Jána Móryho

LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove, 2001, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov, s. 65 – 71

2001

kol.: Banská Bystrica

Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana

Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(272 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Poznámky k téme Hudba a astronómia

GALLOVÁ, Mária – ZIMNIKOVALOVÁ, Beata – ZIMNIKOVAL, Peter (zost.): Astronómia tradične a netradične. Zborník referátov z astronomického seminára konaného pri príležitosti 40. výročia založenia Hvezdárne v Banskej Bystrici, 2001, Banská Bystrica, s. 13 – 22
(Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti. Ján Cikker

Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2001, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 2, č. 1, s. 4

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna – FUDRA, Igor – ŽABKOVÁ, Soňa – TROLIGOVÁ, Zlata – ŠÍPKA, Miloslav (zost.): Sprievodca po fondoch Literárneho a hudobného múzea

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(1. vyd.)

2001

Marianna Bárdiová

Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000, 2001, Vydavateľstvo Ipeľ, Praha, s. 22 – 23
(188 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ladislav Bárdi: Moje svety

Zbierka veršov

Vydavateľstvo Trian, Banská Bystrica
(82 s., 1. vyd.)

2001

BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera. Bratislavský Hrad, Vernisáž, 9. augusta 2001

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava
(44 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Miloslav Blahynka)

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Anketa Zväzu múzeí na Slovensku k súčasnej situácii múzeí

Múzeum, 2000, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 4
(Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 3, č. 4, 2000, s. 1 – 3)

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz

Edícia Musaeum Musicum. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999. 188 s.

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 552 – 554

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači na strednom Slovensku s osobitným zameraním na osobnosť Antona Júliusa Hiraya

Bitušíková, Alexandra (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1, 2000, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 61 – 72

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah

ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácií, Rudina 2000, 2000, Slovenské národné múzeum – Národné múzejné centrum, Bratislava, s. 58 – 63
(100 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica muzeologickej literatúry)

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: Türmer in der Mittelslowakei

Suppan, Armin (ed.): Alta Musica. Band 22. Kongressberich, 6. – 11. Juli 1998 in Banská Bystrica, 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 63 – 79

2000

BÁRDIOVÁ, Marianna: O dychovej hudbe medzinárodne

[14. konferencia IGEB o dychovej hudbe v Rakúsku]

Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 10
(Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, konferencia, 17. – 22. 7. 2000)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dickensov a Cikkerov Mr. Scrooge

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera, 1999, Štátna opera v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 22 – 29

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenské národné povstanie v hudbe

Bojovník, 1999, roč. 44, č. 9, s. 7

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera

Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici 19. decembra 1997

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(56 s., 1. vyd.)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

Malá stála literárna a hudobná expozícia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Vernisáž, 21. decembra 1999

Reinštalácia expozície in: nové priestory Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica. Vernisáž, 22. apríla 2003 (trvanie do roku 2013). Sprievodca po expozícii, 1999, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: scenár Historického salónu, spoluautorka scenára Literárneho salónu, hlavná editorka a koordinátorka celej expozície, ďalší autori, scenár: Troligová, Zlata (Literárny salón), Fudra, Igor (Hudobný salón), Žabková, Soňa (Bábkarský salón)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Miroslav Bárdi. Maľba a kresba

Autorský katalóg

Vydavateľstvo Trian, Banská Bystrica
(28 s., 1. vyd.)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba nestorov. Ján Móry v Spišskej Novej Vsi

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 33

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 33 – 34
(Ján Levoslav Bella, koncert Nao Higano, Daniela Varínska, 19. 10. 1999, Liptovský Mikuláš)

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

Hudobné udalosti na Slovensku 1999, 1999, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 58

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho

Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 26. – 28. novembra 1998 v Banskej Bystrici, 1999, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 72 – 77

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 520 – 530

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Biblia Martina Luthera z roku 1555

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1999, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 40 – 44

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Jubilejné zamyslenie

Múzeum, 1999, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 45, č. 3
(Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 2, č. 3 (1999), s. 3 – 4)

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tri básne Mikuláša Kováča ako inšpirácia troch hudobných diel

Borguľová, Jana (ed.): Mikuláš Kováč. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998, 1998, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 43 – 50

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 16, s. 8
(Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, Banská Bystrica, 6. – 11. 7. 1998)

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 195 – 198

1998

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici z hľadiska hudobnej ikonografie

MUNTÁG, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Zborník referátov prednesených na seminári v Dome hudobných umelcov v Dolnej Krupej, 14. – 15. marca 1997, 1998, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 33 – 35

1997

ČERVENÁ, Ľudmila: Marianna Bárdiová

Hudobné salóny v Banskej Bystrici, 15. – 22. 3. 1997. Programový bulletin, 1997, Banská Bystrica

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum a jeho prezentácie

Verejná správa, 1997, Bratislava, roč. 52, č. 20, s. 21

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho

Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

Banská Bystrica
(14 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Štefan Moyses a hudba jeho doby v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 10

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Wittenberská biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka

DOMOVÁ, Miroslava (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 1997, Matica slovenská, Martin, s. 62 – 68
(264 s., 1. vyd.)

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Musikikonographie in der Lutherbibel

Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Zborník z konferencie konanej v Ľubľane, 23. – 26. apríla 1996, v rámci festivalu Slovenski glasbeni dnevi, 1997, Festival Ljubljana, Ľubľana, s. 153 – 162

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zborová tvorba Jána Cikkera

Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z II. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 21. – 23. novembra v Banskej Bystrici, 1997, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 81 – 86

1997

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 65 – 66

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznámy bellovský fond

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1996, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 45, č. 3, s. 65
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici

Knižnice a informácie, 1996, Matica slovenská, Martin, roč. 28, č. 6, s. 246 – 248

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

DARULOVÁ, Jolana (zost.): Banská Bystrica – sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Edícia: Acta Universitatis Mathiae Belii č. 2, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 73 – 79

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek

Putovná monografická výstava v slovenskom a nemeckom jazyku. 34 panelov. Vernisáž, 5. októbra 1996 pri premiére inscenácie opery Vzkriesenie v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave

V ďalších rokoch inštalovaná aj v LHM BB, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v Slovenskom inštitúte v Berlíne, od 1. – 15. 3. 2001 do 31. 3. 2001 vo Foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 1996, Bratislava
(od 15. júna 2001 – januára 2002 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, v Tót Komlóši a Békešskej Čabe, koncepcia a organizácia: Marianna Bárdiová, scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Zvara)

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Rokoval Zväz múzeí na Slovensku

Múzeum, 1996, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 41, č. 2, s. 32 – 33

1996

BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 21, s. 2

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a umelecká výchova

Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994, 1995, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 214 – 221

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu

VESELOVSKÝ, Rudolf (zost.): Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici. Zborník príspevkov z konferencie konanej 24. mája 1995 v Banskej Bystrici, 1995, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica, s. 19 – 23

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 4
(Medzinárodná muzikologická konferencia, 19. – 22. októbra 1994 v Banskej Bystrici)

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Matematika a hudba

Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 13, s. 15

1995

BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Múzeum, 1995, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 45

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. 25 rokov

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(64 s., 1. vyd.)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica banskobystrického Literárneho a hudobného múzea

Múzeum, 1994, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 12 – 13
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Svetový vynálezca Jozef Murgaš

Výstava. Budova bývalej obecnej školy v Tajove, 1994

Tajov
(Marianna Bárdiová – Mária Lásková: scenár malej expozície)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938

MUNTÁG, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12, 1994, Matica slovenská, Martin, s. 116 – 137

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna – HOLKOVÁ, Jana: Poznanie v slove a melódii

Národná osveta, 1994, roč. 4, č. 14, s. 2 – 3
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1994

BÁRDIOVÁ, Marianna: “Európer”, nie “venčekár”

Obzretie sa za Rokom Jána Levoslava Bellu

Národná osveta, 1994, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 28 – 29
(150. výročie narodenia)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry

Programový bulletin 11. Dní európskej kultúry v Karlsruhe, apríl 1993, 1993, Karlsruhe

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzejná prezentácia trochu inak

Múzeum, 1993, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 44
(Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Zvolena (1243 – 1990)

Vaníková, Viera (zost.): Zvolen v minulosti a prítomnosti. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 1993, Vydavateľstvo Gradus, Mesto Zvolen, Martin, Zvolen, s. 223 – 232

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Vznikla Nadácia Jána Levoslava Bellu

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 12, s. 2
(Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Osud a ideál

Putovná výstava. Banská Bystrica, 1993, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(scenár: Boris Banáry, výstava sa konala v rámci Roka Jána Levoslava Bellu 1993)

1993

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella

Pohľady. Štvrťročník Slovákov v Rakúsku, 1993, Viedeň, roč. 8, č. 4

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ. Sto rokov od narodenia Jána Móryho

Lúč, 10. 10. 1992, roč. 1, č. 12, s. 8

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

Múzeum, 1992, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 49 – 50

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a počítač

[Recenzia seminára v Banskej Bystrici, 27. – 28. 11. 1991]

Múzejník. Občasník Zväzu múzeí na Slovensku, marec, 1992, Banská Bystrica

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna: Prierez životom a tvorbou Jána Móryho

MAŽÁRIOVÁ, Taťjana (zost.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. mája 1992, 1992, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Literárne a hudobné múzeum, Bratislava, Banská Bystrica, s. 25 – 33
(72 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci, Bárdiová, Marianna, zodp. redaktor)

1992

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Život plný hudby

Výstava venovaná 100. výročiu narodenia Jána Móryho, Banská Bystrica, máj 1992, Literárne a hudobné múzeum

Putovná výstava, inštalovaná viackrát – Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Spišská Nová Ves, Karlsruhe – Zámok Durlach, Budapešť, Šalgótarján, 1992, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia, ďalší autori: Renáta Klementová – Štefan Pleva)

1991

BÁRDIOVÁ, Marianna: Bella a dnešok

Poznámky pred Bellovským výročím (1992)

Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 36, s. 15
(Ján Levoslav Bella, 150. výročie narodenia)

1991

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), život a dielo

Banská Bystrica, jún 1991, Literárne a hudobné múzeum

Putovná výstava, viackrát inštalovaná na Slovensku, 1991, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

1990

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje pastierov

Banská Bystrica, jún 1990, Dom kultúry

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: scenár, organizácia)

1990

BÁRDIOVÁ, Marianna: Splácanie dlhov

[O odhalení pamätnej tabule na rodnom dome Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici]

Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 12, s. 7

1989

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce

Banská Bystrica, november, 1989, Literárne a hudobné múzeum

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár a výtvarná realizácia opernej časti, Renáta Klementová: scenár a výtvarná realizácia činohernej časti)

1989

BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera jubilujúca...

[Hodnotenie ostatných 5 sezón Opery DJGT Banská Bystrica]

Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského 1984 – 1989. Jubilejný bulletin, 1989, Banská Bystrica
(11 s., 1. vyd., Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1989

BÁRDIOVÁ, Marianna: Fujara s pchi-pcha

[O hudobných nástrojoch z fondu Pavla Tonkoviča v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici]

Život, 1989, roč. 39, č. 38, s. 53

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987

Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(136 s., 1. vyd.)

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Zámocké hry Zvolenské

Hudobné divadlo

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 5

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Premiéra v banskobystrickej opere

[Čárdášová princezná]

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 1
(Emmerich Kálmán, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1988

MELICHER, Alexander: Marianna Bárdiová

25 rokov stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1963/1988, 1988, Krajská pobočka ZSSKU, Banská Bystrica

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Odraz vzťahu muzeológie a muzikológie v názoroch slovenských a českých teoretikov

BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, 1988, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 29 – 38

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna: Trávníčkovci jubilejne

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 4

1988

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pastierske ozveny

(Ľudové hudobné nástroje pastierov). Katalóg k výstave, Banská Bystrica, júl 1988, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 14, s. 5
(réžia: Karel Jernek, dirigent: Miroslav Šmíd, Giacomo Puccini, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna: “Va pensiero...” Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 5
(réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Domovina moja. Tibor Andrašovan

Výstava k 70. narodeninám skladateľa. Banská Bystrica, máj 1987, Literárne a hudobné múzeum

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia)

1987

BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin
(Oto Řečinský)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pavol Tonkovič

Expozícia v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

Podkonice
(5 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: libreto expozície, Ľudmila Červená: scenár expozície)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia súčasnej hudobnej kultúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, 1986, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 35 – 41
(76 s., 1. vyd.)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna: K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 5
(réžia: Martin Dubovič, dirigent: Miroslav Šmíd, My Fair Lady, muzikál, hudba: Frederick Loewe, libreto: Alan Jay Lerner, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1986

BÁRDIOVÁ, Marianna: Úspešná bilancia Trávníčkovcov

Smer, 16. 4. 1986, roč. 38, č. 89, s. 4
(Trávničkovo kvarteto, Banská Bystrica)

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna: Príspevok k problematike bibliografickej činnosti v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici s osobitným zreteľom na oblasť hudby

KUKUČKOVÁ, Elena (zost.): Informácie a materiály č. 164.3-4. Zborník zo seminára konaného v dňoch 3. – 4. októbra 1984 v Štiavnických Baniach, 1985, Matica slovenská, Martin, s. 49 – 54

1985

KLIMEŠ, Jan – BÁRDIOVÁ, Marianna: Strojové spracovanie úlohy Odraz SNP v hudbe

Hudobný archív 8, 1985, Matica slovenská, Martin, s. 62 – 68

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia hudobnej tvorby s tematikou SNP v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe. Zborník materiálov z muzikologickej konferencie v Banskej Bystrici, 13. – 14. septembra 1984, 1985, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 134 – 140

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna: Domenico Cimarosa: Tajné manželstvo

Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1985, Banská Bystrica, roč. 7, č. 11
(rubrika Kruhu priateľov hudby)

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. septembra 1984

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(156 s., 1. vyd.)

1985

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe

Katalóg hudobných diel s tematikou SNP

Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(143 s., 1. vyd.)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

Výstava pri príležitosti 40. výročia SNP, Banská Bystrica, september 1984, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(16 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, organizácia, ďalší autori, scenár: Eva Michalová, Drahomíra Dubovcová, Bedrich Schreiber, ml.)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry

Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1984, Banská Bystrica, č. 12
(rubrika Kruhu priateľov hudby)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Donizettiho Viva la mamma po prvý raz na Slovensku

Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 2, s. 5

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta rodákovi

[Recenzia inscenácie opery Juro Jánošík v DJGT]

Smer, 1984, roč. 36, č. 266 (9. 11.), s. 7
(Ján Cikker)

1984

BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera je můj život

[Rozhovor s Jánom Cikkerom]

Opus musicum, 1984, Brno, roč. 16, č. 12, s. 282 – 285

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho jednoaktovky v banskobystrickej opere

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 12, s. 5

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, č. 14, s. 18 – 32

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Trávníčkovo kvarteto

Výstava k 10. výročiu umeleckého telesa, Banská Bystrica, november 1983, Literárne a hudobné múzeum

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár, organizácia)

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna – KLEMENTOVÁ, Renáta (zost.): Február v umení

Katalóg k výstave

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(11 s., 1. vyd., s. n.)

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobnodokumentačná a muzikologická práca v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, č. 15, s. 33 – 38

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

Katalóg k výstave. Banská Bystrica, september 1983, Literárne a hudobné múzeum

Putovná výstava, inštalovaná počas osláv 140. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, 1983, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(15 s., 1. vyd., s. n., Marianna Bárdiová: scenár, organizácia, realizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená)

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert zábavnej hudby

[Recenzia koncertu k 8. Týždňu novej slovenskej hudby v Banskej Bystrici]

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 5, s. 3 – 4

1983

BÁRDIOVÁ, Marianna: Nová banskobystrická Traviata

Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 5
(Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Život žitý umeniu

[K 60. narodeninám Jána Hadrabu]

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 19, s. 7

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici

Osvetová práca, 1982, Obzor, Bratislava, roč. 32, č. 15, s. 28 – 30

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Ešte raz o banskobystrickom Faustovi

Gounodova opera na Zvolenskom zámku

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 16, s. 5

1982

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kritika v Stredoslovenskom kraji v období 1920 – 1980

Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.) – Nováček, Zdenko (ved. tajomník konferencie), 1982, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
(Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1980, 8. – 9.októbra 1980)

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Čakaj ma, Horehronie (Ján Cikker, Andrej Očenáš, Zdenko Mikula)

Putovná výstava. Banská Bystrica, september 1981, Literárne a hudobné múzeum

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Čížik)

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba a počítač

[Recenzia seminára v Dolnej Krupej]

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 8

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač

Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981

Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(103 s., 1. vyd.)

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna: Možnosť strojového spracovania úlohy Idea SNP v hudbe

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, 1981, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 35 – 41

1981

BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 17, s. 8

1980

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov

Banská Bystrica, október 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Putovná výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Liptovský Hrádok a Slovenským národným múzeom, Bratislava

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: výber exponátov za Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica a organizácia)

1980

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pozvanie do divadla. 20 rokov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici

Experimentálna výstava (živé exponáty, dramatizácie). Vernisáž, 3. novembra 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Banská Bystrica
(Marianna Bárdiová: ideový zámer, organizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená – Jozef Mokoš)

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ozveny z povstaleckých hôr

Experimentálna výstava (zvuk ako exponát). Banská Bystrica, september 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(scenár: Marianna Bárdiová – Ľudmila Červená)

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): 30 rokov Učiteľského spevokolu Hron

Výstava. Vernisáž, 30. novembra 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(scenár a realizácia: Marianna Bárdiová – Dáša Dubovcová)

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 13, s. 8

1979

BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná expozícia Ozveny z povstaleckých hôr

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 2
(Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

1978

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici

Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)

1976

BÁRDIOVÁ, Marianna: Na počesť jubilanta

[O koncerte Andreja Očenáša v Selciach k 65. narodeninám]

Smer, 28. 5. 1976, roč. 28, č. 126

1976

BÁRDIOVÁ, Marianna: Dirigent veľkých kvalít

[K nedožitým 50. narodeninám Vojtecha Adamca]

Smer, 1976, roč. 28, č. 166 (14. 7.), s. 3

1976

BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Ján Cikker

Personálna bibliografia

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(76 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

1975

BÁRDIOVÁ, Marianna – ČERVENÁ, Ľudmila (zost.): Literárno-hudobné Pohronie č. 10

Zborník z osláv 100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica 1975

Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
(29 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

1974

BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Slovenské národné povstanie v hudbe

Katalóg k výstave. Výstavný priestor v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, október 1974

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
(18 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: scenár, Jozef Pantlík: libreto)

Personálna bibliografia

 • 2022

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók : Slovenské spevy [recenzia CD]

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 3, s. 277 – 279
  (Iva Bittová. Mucha Quartett. Transkripcia pre hlas a sláčikové kvarteto Vladimír Godár. Compact disc. Bratislava: Pavian Records, 2015. PM0099-2. SOZA BIEM.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2019

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) a kol.: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou

  Monografia obce

  Obec Malachov
  (559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi... [et al.])

 • 2017

  STRENÁČIKOVÁ, Mária: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017

  25 rokov – desiatky pedagógov – stovky žiakov – tisícky vystúpení

  Banská Bystrica
  (237 s., 1. vyd., faks., fotogr., tab., fotografie: Marianna Bárdiová, Róbert Ragan, Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)

 • 2013

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hotelier

  Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (264 s., 1. vyd.)

 • 2001

  kol.: Banská Bystrica

  Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana

  Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (272 s., 1. vyd.)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. 25 rokov

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (64 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2019

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry – Spod bystrických veží pod tatranské štíty

  LUKÁČOVÁ, Alžbeta (zost.): Ján Móry: Slečna vdova. Bulletin k premiére, 2019, Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 8 – 16
  (23 s., 1. vyd., december 2019)

 • 2018

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Turčín Poničan v hudobnom stvárnení Jána Cikkera

  Poniky. Monografia obce. PECNÍK, Marcel – LUPTÁKOVÁ, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, s. 215 – 216
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

 • 2018

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Béla Bartók a Poniky

  Poniky. Monografia obce. Pecník, Marcel – Luptáková, Vladimíra (ed.) a kol., 2018, Banská Bystrica, s. 212 – 215
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril

  PAZÚRIK, Milan – KOLOŠTOVÁ, Marianna (ed.): Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2017, Banská Bystrica, s. 13 – 25
  (300 s., 1. vyd., Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné múzejníctvo a hudobná muzeológia na Slovensku v premenách času

  ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.): Museologica literaria. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 15. júna 2017 v Banskej Bystrici, 2017, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica, s. 29 – 39
  (144 s., 1. vyd.)

 • 2016

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella v kontexte cyrilometodskej tradície

  BANÁRY, Boris a kol.: Hudobné kontexty, 2016, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, s. 35 – 61
  (325 s., 1. vyd.)

 • 2016

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Klavír v živote a tvorbe Jána Cikkera

  STRENÁČKOVÁ, Mária ml. (ed.): Klavírne diela slovenských skladateľov, 2016, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 5 – 24
  (142 s., 1. vyd.)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zdenko Mikula [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 68 – 69

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Oživovanie sakrálnej hudby v súčastnosti [Reviving sacral music in the present]

  GLOCKOVÁ, Mária (ed.): Musica Sacra. Zborník zo sympózia Sakrálna hudba a dnešok (5. apríla 2014, Koncertná sála FMU Akadémie umení, Banská Bystrica), 2015, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 5 – 32
  (162 s., 1. vyd.)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., 2015, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 54 – 55

 • 2013

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2013, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 4 (30), č. 2, s. 224 – 234

 • 2013

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie

  STRENÁČIKOVÁ, Mária (ed.): Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 1. – 31. októbra 2013

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (42 s., 1. vyd. a CD-ROM, elektronický zborník)

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 1, s. 106 – 120

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Svetozár Stračina [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 99 – 100

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pedagógovia ako vzor korektného vzťahu

  Očenášová-Štrbová, Slavomíra (ed.): Svedectvá o čase. Zborník príspevkov k 20. výročiu založenia univerzity, 2012, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 91 – 98

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker [Heslo]

  Pelikánová, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 68 – 69

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 48

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 70

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 145 – 150
  (Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea)

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 86 – 87

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý [Heslo]

  PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., 2012, Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica, s. 65 – 66

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne

  URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, 2011, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 2 (28), č. 2, s. 230 – 250

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta Zdenkovi Mikulovi

  PAZÚRIK, Milan (ed.): Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006, 2011, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 6 – 14

 • 2011

  DRUGOVÁ, Zuzana – BÁRDIOVÁ, Marianna: Využitie počítačových a audiovizuálnych technológií pri tvorbe zvukového sprievodcu stálou expozíciou v Matejovom dome

  MAJCHROVIČOVÁ, Viera – ŠULLOVÁ, Zuzana (ed.): Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 12. – 13. októbra 2011, 2011, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Slovenské národné múzeum, Zväz múzeí na Slovensku, Košice, Banská Bystrica, s. 68 – 80

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tibor Andrašovan (1917 – 2001)

  Programový bulletin ku koncertu k 10. výročiu jeho úmrtia v Štátnej opere, 5. mája 2011

  Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva

  DRLIČKOVÁ, Dana (ed.): Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov, 2009, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 19 – 33

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Piesňová tvorba Viliama Figuša-Bystrého

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1. Zborník z muzikologickej konferencie, 2009, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 73 – 105
  (konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky

  Krišková Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. júna 2008 v Banskej Bystrici, 2008, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 90 – 104

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

  BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, 2007, Etnologický ústav AV ČR, Praha, s. 389 – 413

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hiray, Anton Július [Heslo]

  Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, 2007, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 668 – 669

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie

  KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax. Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie, konanej 20. – 21. septembra 2006, 2006, Spoločnosť pre pamiatky, Banská Štiavnica, s. 91 – 107

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20. storočia

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, LENGOVÁ, Jana (ed.), 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 117 – 140

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vzťah muzeológie a muzikológie na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 81 vedy o umení v špecializácii: 81-23-9 teória a dejiny hudby, Banská Bystrica 2006

  Autoreferát dizertačnej práce

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2006

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938)

  HABLA, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 25. Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005, 2006, Hans Schneider Verlag, Tutzing

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: 35 rokov Literárneho a hudobného múzea

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2004, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 5, č. 1, s. 1, 4

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrici v minulosti a dnes

  DUKA-ZÓLYOMI, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, 2004, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 79 – 102

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Očenáš, Andrej [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 12, 2004, Bärenreiter, Stuttgart, s. 1274 – 1275

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 403 – 423

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Jurovský, Šimon [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 9, 2003, Bärenreiter, Stuttgart, s. 1318 – 1319

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei

  Gregor Roletzký und Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Banská Bystrica

  Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 24. Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000, 2003, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 11 – 16

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

  CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, 2002, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba Jána Móryho

  LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove, 2001, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov, s. 65 – 71

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Egry, Ján [Heslo]

  Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 6, 2001, Bärenreiter, Stuttgart, s. 126 – 127

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Umelec a jeho doba

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, 2001, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava, s. 5 – 9
  (44 s., 1. vyd.)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum

  Lauková, Oľga (zost.): Knižnica v premenách času 1926 – 2001, 2001, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 67 – 69

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Poznámky k téme Hudba a astronómia

  GALLOVÁ, Mária – ZIMNIKOVALOVÁ, Beata – ZIMNIKOVAL, Peter (zost.): Astronómia tradične a netradične. Zborník referátov z astronomického seminára konaného pri príležitosti 40. výročia založenia Hvezdárne v Banskej Bystrici, 2001, Banská Bystrica, s. 13 – 22
  (Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica a osobnosti hudby

  BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2, 2001, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 119 – 130

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači na strednom Slovensku s osobitným zameraním na osobnosť Antona Júliusa Hiraya

  Bitušíková, Alexandra (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1, 2000, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 61 – 72

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah

  ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácií, Rudina 2000, 2000, Slovenské národné múzeum – Národné múzejné centrum, Bratislava, s. 58 – 63
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica muzeologickej literatúry)

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Türmer in der Mittelslowakei

  Suppan, Armin (ed.): Alta Musica. Band 22. Kongressberich, 6. – 11. Juli 1998 in Banská Bystrica, 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing, s. 63 – 79

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Biblia Martina Luthera z roku 1555

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1999, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 48, č. 4, s. 40 – 44

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1999, Bratislava, roč. 25, č. 4, s. 520 – 530

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dickensov a Cikkerov Mr. Scrooge

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera, 1999, Štátna opera v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 22 – 29

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 26. – 28. novembra 1998 v Banskej Bystrici, 1999, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 72 – 77

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici z hľadiska hudobnej ikonografie

  MUNTÁG, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Zborník referátov prednesených na seminári v Dome hudobných umelcov v Dolnej Krupej, 14. – 15. marca 1997, 1998, Slovenská národná skupina IAML, Martin, s. 33 – 35

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry [Heslo]

  JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 195 – 198

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tri básne Mikuláša Kováča ako inšpirácia troch hudobných diel

  Borguľová, Jana (ed.): Mikuláš Kováč. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998, 1998, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 43 – 50

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1997, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 2, s. 65 – 66

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Štefan Moyses a hudba jeho doby v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 22, s. 10

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zborová tvorba Jána Cikkera

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z II. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 21. – 23. novembra v Banskej Bystrici, 1997, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 81 – 86

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Musikikonographie in der Lutherbibel

  Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Zborník z konferencie konanej v Ľubľane, 23. – 26. apríla 1996, v rámci festivalu Slovenski glasbeni dnevi, 1997, Festival Ljubljana, Ľubľana, s. 153 – 162

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Wittenberská biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka

  DOMOVÁ, Miroslava (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, 1997, Matica slovenská, Martin, s. 62 – 68
  (264 s., 1. vyd.)

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznámy bellovský fond

  Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, 1996, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 45, č. 3, s. 65
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici

  Knižnice a informácie, 1996, Matica slovenská, Martin, roč. 28, č. 6, s. 246 – 248

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938

  DARULOVÁ, Jolana (zost.): Banská Bystrica – sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Edícia: Acta Universitatis Mathiae Belii č. 2, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 73 – 79

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a umelecká výchova

  Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994, 1995, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 214 – 221

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu

  VESELOVSKÝ, Rudolf (zost.): Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici. Zborník príspevkov z konferencie konanej 24. mája 1995 v Banskej Bystrici, 1995, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica, s. 19 – 23

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938

  MUNTÁG, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12, 1994, Matica slovenská, Martin, s. 116 – 137

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kultúra Zvolena (1243 – 1990)

  Vaníková, Viera (zost.): Zvolen v minulosti a prítomnosti. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 1993, Vydavateľstvo Gradus, Mesto Zvolen, Martin, Zvolen, s. 223 – 232

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Prierez životom a tvorbou Jána Móryho

  MAŽÁRIOVÁ, Taťjana (zost.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. mája 1992, 1992, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Literárne a hudobné múzeum, Bratislava, Banská Bystrica, s. 25 – 33
  (72 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci, Bárdiová, Marianna, zodp. redaktor)

 • 1991

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Bella a dnešok

  Poznámky pred Bellovským výročím (1992)

  Literárny týždenník, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 36, s. 15
  (Ján Levoslav Bella, 150. výročie narodenia)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Odraz vzťahu muzeológie a muzikológie v názoroch slovenských a českých teoretikov

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, 1988, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 29 – 38

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

  Hudobný archív 10, 1987, Matica slovenská, Martin
  (Oto Řečinský)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia súčasnej hudobnej kultúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, 1986, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava, s. 35 – 41
  (76 s., 1. vyd.)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Príspevok k problematike bibliografickej činnosti v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici s osobitným zreteľom na oblasť hudby

  KUKUČKOVÁ, Elena (zost.): Informácie a materiály č. 164.3-4. Zborník zo seminára konaného v dňoch 3. – 4. októbra 1984 v Štiavnických Baniach, 1985, Matica slovenská, Martin, s. 49 – 54

 • 1985

  KLIMEŠ, Jan – BÁRDIOVÁ, Marianna: Strojové spracovanie úlohy Odraz SNP v hudbe

  Hudobný archív 8, 1985, Matica slovenská, Martin, s. 62 – 68

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dokumentácia hudobnej tvorby s tematikou SNP v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe. Zborník materiálov z muzikologickej konferencie v Banskej Bystrici, 13. – 14. septembra 1984, 1985, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 134 – 140

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobnodokumentačná a muzikologická práca v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici

  Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, č. 15, s. 33 – 38

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná kritika v Stredoslovenskom kraji v období 1920 – 1980

  Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.) – Nováček, Zdenko (ved. tajomník konferencie), 1982, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1980, 8. – 9.októbra 1980)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 17, s. 8

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Možnosť strojového spracovania úlohy Idea SNP v hudbe

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, 1981, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, s. 35 – 41

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 13, s. 8

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz

  Edícia Musaeum Musicum. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999. 188 s.

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 552 – 554

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2016

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Katalóg výtvarných diel

  Banská Bystrica
  (1. vyd.)

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009

  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), 2012, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (186 s., 1. vyd., optický dátový nosič, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula

  Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik

  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

  Nadácia Jána Cikkera, Bratislava
  (12 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1

  Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici

  Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (205 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter (ed.): Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane

  Zborové skladby

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica
  (82 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry

  Compact disc (CD). Piesňová tvorba Jána Móryho

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Matica slovenská, Banská Bystrica, Martin
  (13 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BOBOVÁ, Mária (ed.): Konvergencie / Die Konvergenzen

  Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica. Katalóg k výstave, 16. októbra – 7. novembra 2007

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
  (27 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Mária Bôbová)

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna – LAUKOVÁ, Oľga (ed.): Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica

  Výstava. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, Poľsko, september – október 2004, 2004, Opole
  (scenár: Marianna Bárdiová – Oľga Lauková)

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Viliam Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou

  Zborové skladby

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica
  (64 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Egry (1824 – 1908)

  Výstava. Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 21. decembra 2003 – 15. januára 2004. 14 panelov

  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár, výtvarno-grafické riešenie a realizácia)

 • 2002

  ŠÍPKA, Miloslav – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

  Sprievodca po expozícii

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (23 s., 1. vyd.)

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

  Sprievodca po expozícii

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (94 s., 1. vyd.)

 • 2002

  MUNTÁG, Emanuel – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)

  Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici

  Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ladislav Bárdi: Moje svety

  Zbierka veršov

  Vydavateľstvo Trian, Banská Bystrica
  (82 s., 1. vyd.)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie

  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera. Bratislavský Hrad, Vernisáž, 9. augusta 2001

  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava
  (44 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Miloslav Blahynka)

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – FUDRA, Igor – ŽABKOVÁ, Soňa – TROLIGOVÁ, Zlata – ŠÍPKA, Miloslav (zost.): Sprievodca po fondoch Literárneho a hudobného múzea

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (1. vyd.)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz

  Malá stála literárna a hudobná expozícia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Vernisáž, 21. decembra 1999

  Reinštalácia expozície in: nové priestory Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica. Vernisáž, 22. apríla 2003 (trvanie do roku 2013). Sprievodca po expozícii, 1999, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár Historického salónu, spoluautorka scenára Literárneho salónu, hlavná editorka a koordinátorka celej expozície, ďalší autori, scenár: Troligová, Zlata (Literárny salón), Fudra, Igor (Hudobný salón), Žabková, Soňa (Bábkarský salón)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera

  Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici 19. decembra 1997

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (56 s., 1. vyd.)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Miroslav Bárdi. Maľba a kresba

  Autorský katalóg

  Vydavateľstvo Trian, Banská Bystrica
  (28 s., 1. vyd.)

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho

  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský

  Banská Bystrica
  (14 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek

  Putovná monografická výstava v slovenskom a nemeckom jazyku. 34 panelov. Vernisáž, 5. októbra 1996 pri premiére inscenácie opery Vzkriesenie v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave

  V ďalších rokoch inštalovaná aj v LHM BB, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v Slovenskom inštitúte v Berlíne, od 1. – 15. 3. 2001 do 31. 3. 2001 vo Foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 1996, Bratislava
  (od 15. júna 2001 – januára 2002 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, v Tót Komlóši a Békešskej Čabe, koncepcia a organizácia: Marianna Bárdiová, scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Zvara)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Svetový vynálezca Jozef Murgaš

  Výstava. Budova bývalej obecnej školy v Tajove, 1994

  Tajov
  (Marianna Bárdiová – Mária Lásková: scenár malej expozície)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Osud a ideál

  Putovná výstava. Banská Bystrica, 1993, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (scenár: Boris Banáry, výstava sa konala v rámci Roka Jána Levoslava Bellu 1993)

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Život plný hudby

  Výstava venovaná 100. výročiu narodenia Jána Móryho, Banská Bystrica, máj 1992, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, inštalovaná viackrát – Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Spišská Nová Ves, Karlsruhe – Zámok Durlach, Budapešť, Šalgótarján, 1992, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia, ďalší autori: Renáta Klementová – Štefan Pleva)

 • 1991

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), život a dielo

  Banská Bystrica, jún 1991, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, viackrát inštalovaná na Slovensku, 1991, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

 • 1990

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje pastierov

  Banská Bystrica, jún 1990, Dom kultúry

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: scenár, organizácia)

 • 1989

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce

  Banská Bystrica, november, 1989, Literárne a hudobné múzeum

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár a výtvarná realizácia opernej časti, Renáta Klementová: scenár a výtvarná realizácia činohernej časti)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987

  Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (136 s., 1. vyd.)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pastierske ozveny

  (Ľudové hudobné nástroje pastierov). Katalóg k výstave, Banská Bystrica, júl 1988, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Domovina moja. Tibor Andrašovan

  Výstava k 70. narodeninám skladateľa. Banská Bystrica, máj 1987, Literárne a hudobné múzeum

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pavol Tonkovič

  Expozícia v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach

  Podkonice
  (5 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: libreto expozície, Ľudmila Červená: scenár expozície)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe

  Katalóg hudobných diel s tematikou SNP

  Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (143 s., 1. vyd.)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. septembra 1984

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (156 s., 1. vyd.)

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe

  Výstava pri príležitosti 40. výročia SNP, Banská Bystrica, september 1984, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (16 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, organizácia, ďalší autori, scenár: Eva Michalová, Drahomíra Dubovcová, Bedrich Schreiber, ml.)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)

  Katalóg k výstave. Banská Bystrica, september 1983, Literárne a hudobné múzeum

  Putovná výstava, inštalovaná počas osláv 140. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, 1983, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (15 s., 1. vyd., s. n., Marianna Bárdiová: scenár, organizácia, realizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Trávníčkovo kvarteto

  Výstava k 10. výročiu umeleckého telesa, Banská Bystrica, november 1983, Literárne a hudobné múzeum

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár, organizácia)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna – KLEMENTOVÁ, Renáta (zost.): Február v umení

  Katalóg k výstave

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (11 s., 1. vyd., s. n.)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač

  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981

  Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (103 s., 1. vyd.)

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Čakaj ma, Horehronie (Ján Cikker, Andrej Očenáš, Zdenko Mikula)

  Putovná výstava. Banská Bystrica, september 1981, Literárne a hudobné múzeum

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Čížik)

 • 1980

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov

  Banská Bystrica, október 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Putovná výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Liptovský Hrádok a Slovenským národným múzeom, Bratislava

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: výber exponátov za Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica a organizácia)

 • 1980

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pozvanie do divadla. 20 rokov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici

  Experimentálna výstava (živé exponáty, dramatizácie). Vernisáž, 3. novembra 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Banská Bystrica
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, organizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená – Jozef Mokoš)

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): 30 rokov Učiteľského spevokolu Hron

  Výstava. Vernisáž, 30. novembra 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (scenár a realizácia: Marianna Bárdiová – Dáša Dubovcová)

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ozveny z povstaleckých hôr

  Experimentálna výstava (zvuk ako exponát). Banská Bystrica, september 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (scenár: Marianna Bárdiová – Ľudmila Červená)

 • 1978

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici

  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Ján Cikker

  Personálna bibliografia

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 1975

  BÁRDIOVÁ, Marianna – ČERVENÁ, Ľudmila (zost.): Literárno-hudobné Pohronie č. 10

  Zborník z osláv 100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica 1975

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  (29 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)

 • 1974

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Slovenské národné povstanie v hudbe

  Katalóg k výstave. Výstavný priestor v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, október 1974

  Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (18 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: scenár, Jozef Pantlík: libreto)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2022

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Jana Lengová: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849 – 1919). Život, dielo, korešpondencia [recenzia]

  Slovenská hudba, 2022, roč. 48, č. 1, s. 79 – 80

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Klasický balet Romeo a Júlia na scéne banskobystrickej Štátnej opery

  Opera Slovakia, 1. 3. 2020

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera [recenzia monografie]

  Opera Slovakia, 27. 3. 2017
  (autor publikácie Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.)

 • 2017

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenská pieseň

  Harmonia Seraphica
  (Notes CD Slovenská pieseň. Mužské zbory. Danubius Octet Singers. Harmonia seraphica, máj 2017)

 • 2015

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Potme cítim, dotýkam sa tmy

  Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.

  Múzeum, 2015, Bratislava, roč. LXI, č. 2, s. 45 – 46

 • 2014

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ a hotelier

  Magazín Slovensko, 2014, Matica slovenská, Martin, roč. 36, č. 1, s. 36 – 37

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch

  (Pochod občanov mesta Banská Bystrica)

  Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2012, Banská Bystrica, roč. 6, č. 7, s. 13

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Spomienka na Jána Cikkera

  Skladateľova storočnica

  Radničné noviny mesta Banská Bystrica, 2011, Banská Bystrica, roč. 5, č. 4, s. 6

 • 2011

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojenská hudba na Slovensku v současnosti

  Informační Zpravodaj Klub absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ Svazu vojáků v záloze ČR, 2011, Praha, č. 102, s. 3 – 5

 • 2010

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Návrat prof. Jozefa Mistríka do Španej Doliny

  Slovensko, 2010, roč. 32, č. 3, s. 38 – 39

 • 2009

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Študenti konzervatória sa chystajú na súťaž do Španielska

  MY – Banskobystrické noviny, 2009, Banská Bystrica, roč. 9, č. 14 (14. 4. – 20. 4.), s. 5

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: O čom rozpráva vojenská uniforma. Z múzejných zbierok

  [Vojenský kapelník Ľudovít Adamčík]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2008, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 9, č. 3, s. 4

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vojaci v zajatí – ľahkonohej múzy

  [Vojenský kapelník Emanuel Kaláb a jeho hudobno-divadelné produkcie]

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, roč. 6, č. 3, s. 8

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali

  [O Lutherovej Biblii z roku 1555]

  Papier a polygrafia, 2008, Bratislava, roč. 6, č. 2, s. 42 – 43

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2008, Banská Bystrica, roč. 6, č. 1, s. 11

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a muzeológia

  Konferencia

  Múzeum, 2008, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 54, č. 4, s. 42 – 43

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Výtvarný dialóg

  [O výstave Miroslav Bárdi – maľba, Dušan Hutka – socha v Kežmarku]

  Slovenské národné noviny, 2008, roč. 19 (23), č. 12, s. 2

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pozvánka na výstavu. PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.

  Kežmarok, 2008, Kežmarok, roč. 16, č. 9, s. 8

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zaujímavá výstava v Horehronskom múzeu

  [Miroslav Bárdi. Prelínania. Maľba.]

  Horehronie. Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno, 14. 10. 2008, Brezno, roč. 16, s. 4

 • 2008

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Neznáme piesne Jána Móryho prinášajú radosť

  Kamelot. Banskobystrické radničné noviny, január, 2008, Banská Bystrica, s. 10

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Nemecko–slovenské konvergencie

  [O výstave historických knižných fondov ŠVK a Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 6

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry (Banská Bystrica 10. 7. 1892 – Bratislava 5. 5. 1978)

  [O koncerte BB Band Dixieland & Jazz Band v Starom Smokovci, 10. 7. 2007, z piesňovej tvorby Jána Móryho k 115. výročiu narodenia.]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 10

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Muž v múzeu – téma pre rok 2007

  [O odbornom seminári v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, k 16. ročníku Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 26. 9. 2007]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 11

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cena pre Literárne a hudobné múzeum

  [Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 za prácu s marginalizovanými skupinami ľudí.]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 6

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobné dedičstvo – zodpovednosť hudobných knihovníkov a múzejníkov

  [O seminári Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie v ŠVK 17. – 18. 9. 2007]

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2007, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 8, č. 2, s. 6

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, roč. 5, č. 4, s. 9

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Keď si Banská Bystrica vojakov bránila

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2007, Banská Bystrica, roč. 5, č. 3, s. 9

 • 2007

  BÁRDIOVÁ, Marianna: JUDr. Jaromír Bázlik

  Banskobystrický evanjelik. Časopis Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica, 2007, Banská Bystrica, roč. 2, č. 3, s. 12 – 13

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Osobnosti. (Jevgenij Markovič Iršai)

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 4, s. 4

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banská Bystrica v dielach hudobných skladateľov

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 3, s. 4

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vytiahnuté z depozitára – Vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 1, s. 6

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Viliam Figuš-Bystrý (28. 2. 1875 – 11. 5. 1937)

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2005, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 6, č. 1, s. 4

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Les a hudba

  Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, č. 12, s. 7

 • 2005

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Aj v prírode sa rodí hudba

  Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, 2005, Banská Bystrica, č. 12, s. 6

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Konferencia o dychovej hudbe

  [Recenzia konferencie IGEB v Rakúsku]

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 8 – 9
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, 8. – 13. júla 2004)

 • 2004

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vežoví trubači – predstavitelia svetskej hudby

  Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, 2004, Banská Bystrica, roč. 2, č. 1, s. 5

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Celoživotné návraty do rodného domu

  Ján Cikker: “Nikdy nepochopím ľudí, ktorí sa domova zrieknu navždy”

  Verejná správa, 2003, Bratislava, roč. 58, č. 21, s. 26 – 27

 • 2003

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti: Dagmar Rohová-Boksová

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2003, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 4, č. 3, s. 4

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum – domov múz alebo Čo s malým domom, keď je múz veľa?

  Múzeum, 2002, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 48, č. 3, s. 18 – 22

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 3, č. 3, s. 6

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Braňo Hronec

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2002, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 3, č. 2, s. 4

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hommage a Ján Cikker

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 12, s. 5

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cyklus Osobnosti. Ján Cikker

  Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 2001, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 2, č. 1, s. 4

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Anketa Zväzu múzeí na Slovensku k súčasnej situácii múzeí

  Múzeum, 2000, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 46, č. 4
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 3, č. 4, 2000, s. 1 – 3)

 • 2000

  BÁRDIOVÁ, Marianna: O dychovej hudbe medzinárodne

  [14. konferencia IGEB o dychovej hudbe v Rakúsku]

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 10, s. 10
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, konferencia, 17. – 22. 7. 2000)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Jubilejné zamyslenie

  Múzeum, 1999, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 45, č. 3
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 2, č. 3 (1999), s. 3 – 4)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Slovenské národné povstanie v hudbe

  Bojovník, 1999, roč. 44, č. 9, s. 7

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 33 – 34
  (Ján Levoslav Bella, koncert Nao Higano, Daniela Varínska, 19. 10. 1999, Liptovský Mikuláš)

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba nestorov. Ján Móry v Spišskej Novej Vsi

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 11, s. 33

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

  Hudobné udalosti na Slovensku 1999, 1999, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 58

 • 1998

  BÁRDIOVÁ, Marianna: 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 16, s. 8
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, Banská Bystrica, 6. – 11. 7. 1998)

 • 1997

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Literárne a hudobné múzeum a jeho prezentácie

  Verejná správa, 1997, Bratislava, roč. 52, č. 20, s. 21

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Rokoval Zväz múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1996, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 41, č. 2, s. 32 – 33

 • 1996

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 21, s. 2

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Matematika a hudba

  Literárny týždenník, 1995, Bratislava, roč. 8, č. 13, s. 15

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1995, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 45

 • 1995

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Duchovná hudba v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 4
  (Medzinárodná muzikologická konferencia, 19. – 22. októbra 1994 v Banskej Bystrici)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: “Európer”, nie “venčekár”

  Obzretie sa za Rokom Jána Levoslava Bellu

  Národná osveta, 1994, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 28 – 29
  (150. výročie narodenia)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna – HOLKOVÁ, Jana: Poznanie v slove a melódii

  Národná osveta, 1994, roč. 4, č. 14, s. 2 – 3
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1994

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Štvrťstoročnica banskobystrického Literárneho a hudobného múzea

  Múzeum, 1994, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 39, č. 4, s. 12 – 13
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Levoslav Bella

  Pohľady. Štvrťročník Slovákov v Rakúsku, 1993, Viedeň, roč. 8, č. 4

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzejná prezentácia trochu inak

  Múzeum, 1993, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 44
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Vznikla Nadácia Jána Levoslava Bellu

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 7

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 12, s. 2
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)

 • 1993

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry

  Programový bulletin 11. Dní európskej kultúry v Karlsruhe, apríl 1993, 1993, Karlsruhe

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Tatranský skladateľ. Sto rokov od narodenia Jána Móryho

  Lúč, 10. 10. 1992, roč. 1, č. 12, s. 8

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku

  Múzeum, 1992, Slovenské národné múzeum, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 49 – 50

 • 1992

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Múzeum a počítač

  [Recenzia seminára v Banskej Bystrici, 27. – 28. 11. 1991]

  Múzejník. Občasník Zväzu múzeí na Slovensku, marec, 1992, Banská Bystrica

 • 1990

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Splácanie dlhov

  [O odhalení pamätnej tabule na rodnom dome Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici]

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 12, s. 7

 • 1989

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Fujara s pchi-pcha

  [O hudobných nástrojoch z fondu Pavla Tonkoviča v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici]

  Život, 1989, roč. 39, č. 38, s. 53

 • 1989

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera jubilujúca...

  [Hodnotenie ostatných 5 sezón Opery DJGT Banská Bystrica]

  Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského 1984 – 1989. Jubilejný bulletin, 1989, Banská Bystrica
  (11 s., 1. vyd., Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Trávníčkovci jubilejne

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 4, s. 4

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Premiéra v banskobystrickej opere

  [Čárdášová princezná]

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 3, s. 1
  (Emmerich Kálmán, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1988

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Zámocké hry Zvolenské

  Hudobné divadlo

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 5

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 14, s. 5
  (réžia: Karel Jernek, dirigent: Miroslav Šmíd, Giacomo Puccini, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1987

  BÁRDIOVÁ, Marianna: “Va pensiero...” Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 5
  (réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Úspešná bilancia Trávníčkovcov

  Smer, 16. 4. 1986, roč. 38, č. 89, s. 4
  (Trávničkovo kvarteto, Banská Bystrica)

 • 1986

  BÁRDIOVÁ, Marianna: K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 18, s. 5
  (réžia: Martin Dubovič, dirigent: Miroslav Šmíd, My Fair Lady, muzikál, hudba: Frederick Loewe, libreto: Alan Jay Lerner, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1985

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Domenico Cimarosa: Tajné manželstvo

  Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1985, Banská Bystrica, roč. 7, č. 11
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta rodákovi

  [Recenzia inscenácie opery Juro Jánošík v DJGT]

  Smer, 1984, roč. 36, č. 266 (9. 11.), s. 7
  (Ján Cikker)

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Donizettiho Viva la mamma po prvý raz na Slovensku

  Hudobný život, 1984, Bratislava, roč. 16, č. 2, s. 5

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Opera je můj život

  [Rozhovor s Jánom Cikkerom]

  Opus musicum, 1984, Brno, roč. 16, č. 12, s. 282 – 285

 • 1984

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Egry

  Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, 1984, Banská Bystrica, č. 12
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Koncert zábavnej hudby

  [Recenzia koncertu k 8. Týždňu novej slovenskej hudby v Banskej Bystrici]

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 5, s. 3 – 4

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Nová banskobystrická Traviata

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 4, s. 5
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Pucciniho jednoaktovky v banskobystrickej opere

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 12, s. 5

 • 1983

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého

  Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, 1983, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica, č. 14, s. 18 – 32

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici

  Osvetová práca, 1982, Obzor, Bratislava, roč. 32, č. 15, s. 28 – 30

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Život žitý umeniu

  [K 60. narodeninám Jána Hadrabu]

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 19, s. 7

 • 1982

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ešte raz o banskobystrickom Faustovi

  Gounodova opera na Zvolenskom zámku

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 16, s. 5

 • 1981

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba a počítač

  [Recenzia seminára v Dolnej Krupej]

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 13, s. 8

 • 1979

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudobná expozícia Ozveny z povstaleckých hôr

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 2
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Dirigent veľkých kvalít

  [K nedožitým 50. narodeninám Vojtecha Adamca]

  Smer, 1976, roč. 28, č. 166 (14. 7.), s. 3

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Na počesť jubilanta

  [O koncerte Andreja Očenáša v Selciach k 65. narodeninám]

  Smer, 28. 5. 1976, roč. 28, č. 126

Bibliografia

 • 2014

  BORGUĽOVÁ, Jana: Ján Móry – tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Slovo, 8. 5. 2014

 • 2014

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Tatranský skladateľ a hotelier [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Opera Plus, 17. 4. 2014

 • 2014

  PETRÁNOVÁ, Martina – BÁRDIOVÁ, Marianna: Marianna Bárdiová: Táto kniha je mojou temer celoživotnou prácou

  [o monografii Jána Móryho, rozhovor]

  Tatranský dvojtýždenník, 2014, Vysoké Tatry, roč. 25, č. 9 (30. 4.), s. 8 – 9

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Spriaznení s hudbou

  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]

  Knižná revue, 2014, Bratislava, roč. 24, č. 14 – 15, s. 11

 • 2010

  SNOPKOVÁ, Blanka – ALBERTOVÁ, Henrieta – KLIMOVÁ, Anna: Marianna Bárdiová

  Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Edícia: Fenomén osobnosti. Zv. 4, 2010, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (286 s., 1. vyd.)

 • 2002

  ŠOVČÍKOVÁ, Darina: Marianna Bárdiová

  Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001, 2002, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (257 s., 1. vyd.)

 • 2001

  Marianna Bárdiová

  Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000, 2001, Vydavateľstvo Ipeľ, Praha, s. 22 – 23
  (188 s., 1. vyd.)

 • 1997

  ČERVENÁ, Ľudmila: Marianna Bárdiová

  Hudobné salóny v Banskej Bystrici, 15. – 22. 3. 1997. Programový bulletin, 1997, Banská Bystrica

 • 1988

  MELICHER, Alexander: Marianna Bárdiová

  25 rokov stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1963/1988, 1988, Krajská pobočka ZSSKU, Banská Bystrica

Bibliografia – Recenzie

 • 2018

  RUTTKAY, Juraj: BANÁRY, Boris a kolektív: Hudobné kontexty [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 4, s. 317 – 320

x