• 1969

  SVŠ Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci

 • 1973

  Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici (slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova)

 • 1974 – 2008

  Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (odborná pracovníčka pre hudbu, vedúca, riaditeľka)

 • 1985

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), 1986 titul PhDr. (Prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc., školiteľ)

 • 1994 – 1997

  externá pedagogička hudobnoteoretických predmetov na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici

 • 1997 – 1998

  externá pedagogička na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici

 • 2006 – 2007

  externá pedagogička na Katedre ekomuzeológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici

 • 2007

  titul PhD., dizertačná práca Vzťah muzeológie a muzikológie na Ústave hudobnej vedy SAV (školiteľka PhDr. Jana Lengová, CSc.)

 • 2008 – 2017

  pedagogička hudobnoteoretických predmetov na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici

 • 2011 – 2014

  vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV

V oblasti výskumu sa zameriavala na regionálnu hudobnú historiografiu od 19. storočia so špecializáciou na obdobie rokov 1918 – 1938, vojenskú hudbu, ako aj na metodiku hudobno-múzejnej práce, múzejnú pedagogiku a hudobnú muzeológiu. Venovala sa odbornej scenáristickej, recenzentskej, publicistickej, zostavovateľskej a edičnej činnosti, dramaturgii a koncepciám podujatí, organizačnej a moderátorskej práci. Aktívne sa podieľala na rozvoji hudobného života v Banskej Bystrici. Ročne koncepčne, obsahovo a organizačne pripravila 10 – 15 hudobných a kultúrnych podujatí pre návštevníkov v múzeu, ale aj pre širokú verejnosť, najmä v meste Banská Bystrica, Brezno, v obciach regiónu (Tajov, Podkonice, Selce, Slovenská Ľupča, Horná Lehota, Podbrezová, Horná Mičiná, Badín, Rimavská Píla, Čerenčany a i.) ako aj v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Starom Smokovci, vo Viedni, Budapešti, Karlsruhe a ďalších mestách a obciach. Realizovala prednášky, besedy s umelcami, nekonvenčné vyučovacie hodiny v múzeu, príhovory na vernisážach výstav a úvodné príhovory na podujatiach múzea; autorsky sa podieľala na príprave koncepcie a dramaturgie ako aj organizácii a moderovaní seminárov, sympózií, konferencií, koncertov a iných umeleckých kombinovaných programov. Prednášky sa venovali predovšetkým skladateľským osobnostiam spätých s Banskobystrickým regiónom (Anton Július Hiray, Ján Egry, Ján Levoslav Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Móry, Andrej Očenáš, Ján Cikker, Tibor Andrašovan, Zdenko Mikula) alebo tematickým okruhom (Slovenské národné povstanie v hudbe, Hudobný život v Banskej Bystrici od 19. storočia, Hudobné a literárne tradície Banskej Bystrice a regiónu, Hudobný romantizmus a skladatelia Banskej Bystrice a regiónu, Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici). Osobitnou skupinou podujatí boli špecializované vyučovacie hodiny v múzeu pre základné a stredné školy, ako aj pre marginalizované skupiny návštevníkov (aktívne zložky muzikoterapie a arteterapie) a metodické dni pre učiteľov základných škôl. Pri realizácii konferencií a programov spolupracovala s viacerými inštitúciami, ako sú Zväz slovenských skladateľov, Slovenská hudobná únia, Slovenská filharmónia, Ústav hudobnej vedy SAV, Hudobný fond, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, Matica slovenská (Archív literatúry a umenia) a Divadelný ústav, Bratislava.

Spolupracovala so Slovenským rozhlasom – Rádio Devín (relácie: Ars musica, Akcenty, Rezonancie, Musica vocalis, Zvonkohra), Rádio Regina Banská Bystrica (relácie: Ars fórum, Príbehy z múzea, U nás doma), Štúdio Banská Bystrica, Rádio Regina Bratislava (relácia Zrkadlenie), Štúdio Kontakt, Rádio Rock FM (relácia Bedeker), Rádio Burgenland Viedeň, Rádio Ľubľana, s Československým rozhlasom – Štúdio Banská Bystrica (relácia Hudobné spravodajstvo), Stanica Devín (relácia Hlas hudby, hlas mieru), Rádiom Okey, Rádiom Elán, Rádiom Lumen a Rádiom Twist.

V rokoch 1991 – 2001 bola predsedníčka správnej rady a správkyňa Nadácie Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, 2000 – 2013 bola členkou správnej rady Nadácie Jána Cikkera. Absolvovala viaceré študijné cesty a pobyty v Maďarsku, Bulharsku, Rakúsku, Poľsku a Nemecku. Získala viaceré ocenenia: Bronzový odznak Mesta Banská Bystrica (1983), Čestné uznanie Komisie kultúry ONV v Banskej Bystrici (1989), Pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 160. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu (2003), Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja (2009), Medailu Milana Rastislava Štefánika II. stupňa, ktorú udelila Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pri príležitosti 65. výročia skončenia 2. svetovej vojny, za propagáciu ideí SNP a humanizmu v hudbe, Medailu predsedu vlády pri príležitosti 65. výročia skončenia 2. svetovej vojny za propagáciu ideí SNP a humanizmu v hudbe (2010).

x