• 1941 – 1948

  štúdium na Vysokej obchodnej škole v Košiciach (prerušené 1943 – 1945), titul Ing.

 • 1953 – 1956

  vyučovala klavírnu hru na Mestskej hudobnej škole v Košiciach

 • 1954

  získala diplom učiteľky klavírnej hry  

 • 1954 – 1959

  štúdium hudobnej vedy na FFUK v Bratislave (titul promovaný historik), diplomová práca: Dejiny hudobného školstva v Košiciach (1955)

 • 1956 – 1986

  pedagogička na Konzervatóriu v Košiciach (dejiny hudby, hudobná estetika)  

 • 1958

  členka Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV  

 • 1959

  členka Zväzu československých skladateľov a koncertných umelcov

 • 1960 – 1969

  členka redakcie Hudobného života a Slovenskej hudby  

 • 1991

  iniciovala založenie Nadácie Hemerkovcov v Košiciach (teraz Hudobná spoločnosť Hemerkovcov)

Ťažisko odbornej a vedeckej činnosti Márie Potemrovej spočíva v regionálnej historiografii.
V Archíve mesta Košice, bohatom na pamiatky k hudobnej minulosti mesta, nachádzala východiskové pramene a zároveň podnety svojho vedeckého výskumu. Svoje poznatky publikovala v odborných a vedeckých časopisoch, ako aj na muzikologických konferenciách.
Zasadzovala sa o zriadenie výskumného pracoviska SAV v Košiciach, táto iniciatíva však ostala nenaplnená.

Je autorkou monografických a syntetických štúdií, napr. Dejiny Hudobnej školy v Košiciach (1955), dvojzväzková monografia Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918 (1981), štúdia 60 rokov hudobného vysielania z rozhlasového štúdia Košice (1987); tematiku koncertného života spracovala v štúdiách Košická hudobná jar 1956 – 1975, Koncertný život v Prešove 1918 – 1945; oblasti hudobného divadla v Košiciach sa venuje v knižnej publikácii 20 rokov Štátneho divadla v Košiciach (1965), ako aj štúdii História divadelníctva v Košiciach (1955). Viaceré kapitoly venovala vývoju hudobného umenia v mestách Košice, Bardejov, Prešov, Rožňava, kde skúmala činnosť rôznych hudobných inštitúcií (spolkov, spevokolov), koncertný a divadelný život, písala štúdie o živote a diele osobností spojených s Východným Slovenskom (Oldřich Hemerka, Vojtěch Měrka), histórii hudobného školstva venovala štúdie Dejiny Hudobnej školy v Košiciach (1959), 200 rokov hudobného školstva v Košiciach (1984).
V rámci svojej publicistickej a recenzentskej činnosti uverejňovala príspevky najmä v časopise Hudobný život. Je autorkou rozhlasového cyklu 6 relácií k 750. výročiu Košíc s názvom Od histórie k dnešku (1980).
Bola organizátorkou viacerých hudobných podujatí a muzikologických konferencií v Košiciach.
V roku 1991 stála pri založení Nadácie Hemerkovcov a v rámci podpory povedomia o hudobných dejinách Košíc iniciovala vyhotovenie pamätných tabúľ hudobných skladateľov F. X. Zomba, O. Hemerku.
V rámci svojej pedagogickej praxe usmerňovala pozornosť absolventov konzervatória  pri vypracovávaní diplomových prác, ktoré viedla, na lokálne dejiny hudobnej kultúry východného Slovenska a z najlepších prác zostavila 7-zväzkov zborníkov pod názvom Hudobný život východného Slovenska (profily východoslovenských skladateľov a koncertných umelcov, hudono-umelecké súbory, hudobné divadlo, hudobné školstvo a ďalšie).

x