2022

SCHINDLER, Agata: V lágri som sa zamilovala do slovenskej ľudovej piesne... : Korešpondencia Márie Potemrovej s Aleksandrom Kulisiewiczom. K 100. výročiu narodenia Márie Potemrovej

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 34 – 35

2021

ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého

Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 332 –362

2020

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osobnosti hudobnej vedy na Slovensku – Igor Vajda, Mária Potemrová a Ľuba Ballová

Opera Slovakia, 26. 3. 2020

2017

LENGOVÁ, Jana: Mária Potemrová a hudobná regionalistika

Musicologica Slovaca, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 (34), č. 1, s. 123 – 130

2015

FECSKOVÁ, Silvia: Odišla Mária Potemrová-

Bardejovské novosti, 2015, Bardejov, roč. 26, č. 42, s. 4, 6

2015

(VER): Odišla nestorka košickej muzikológie Mária Potemrová

Košice: dnes, 12. 10. 2015, Košice, roč. 2, č. 194, s. 8

2008

SZABÓVÁ, Sidónia: Osobnosť PhDr. Márie Potemrovej v košickom hudobnom živote

Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
(33 s., 1. vyd.)

2005

SCHINDLEROVÁ, Agata: Festival súčasného umenia Košice

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 1, s. 23 – 24

2005

POTEMROVÁ, Mária: Svätenie jari

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 9

2002

BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach III. Mária Potemrová

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(74 s., 1. vyd.)

2002

BUKOVINSKÁ, Júlia: Košické Konzervatórium v dozvukoch jubileí

Učiteľské noviny, 7. 3. 2002, Bratislava, roč. 52, č. 10, s. 12

2002

LENGOVÁ, Jana: K jubileám ... Mária Potemrová

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 3

1997

POTEMROVÁ, Mária: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach II. Oldřich Hemerka

POTEMROVÁ, Mária (zost.)

Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(13 s., 1. vyd.)

1997

BUKOVINSKÁ, Júlia – LENGOVÁ, Jana (zost.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej

Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(82 s., 1. vyd.)

1997

FECSKOVÁ, Silvia: Osobnosť hudobnej kultúry

Prof. Ing. Mária Potemrová sa dožíva vzácneho životného jubilea

Bardejovské novosti. Nezávislý regionálny týždenník, 19. 2. 1997, Bardejov, roč. 8, č. 8, s. 5

1997

POTEMROVÁ, Mária: Oldřich Hemerka

POTEMROVÁ, Mária (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach II. Oldřich Hemerka, 1997, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice

1996

POTEMROVÁ, Mária: Hudobný obraz materinskej bolesti

Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 1996, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok, roč. 7, č. 3, s. 147 – 149
(Teologická fakulta, Košice)

1995

POTEMROVÁ, Mária: História divadelníctva v Košiciach

Štátne divadlo Košice. K 50. výročiu divadla, 1995, Štátne divadlo Košice, Košice

1995

POTEMROVÁ, Mária: Rozpaky nad súčasnou sakrálnou hudbou

Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 1995, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok, roč. 6, č. 6, s. 354 – 357
(Teologická fakulta, Košice)

1994

POTEMROVÁ, Mária: Kapitola z dejín cirkevnej hudby na Slovensku

Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 1994, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok, roč. 5, č. 2, s. 100 – 105
(Teologická fakulta, Košice)

1994

POTEMROVÁ, Mária: Na margo vokálnej tvorby Jozefa Podprockého

BUKOVINSKÁ, Júlia (zodp. redaktor): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I. Hudobný skladateľ Jozef Podprocký, 1994, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 22 – 27
(55 s., 1. vyd.)

1992

LENGOVÁ, Jana: K jubileu Márie Potemrovej

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 2

1992

POTEMROVÁ, Mária: Muzikantská rodina Hemerkovcov

Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
(23 s., 1. vyd.)

1992

PODRACKÝ, Igor: Pani učiteľke z lásky

K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej

Práca, 28. 2. 1992, roč. 47, č. 50, s. 6

1992

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pani profesorka ďakujeme

Plody celoživotnej práce nášmu mestu

Košický večer, 24. 2. 1992, Košice, roč. 3, č. 38, s. 7

1991

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989

Zborník referátov z muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24. mája 1989, 1991, Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Košice
(192 s., 1. vyd.)

1990

POTEMROVÁ, Mária: Po rokoch opäť doma

K životnému jubileu MUDr. Márie Böhmovej-Dziakovej

Východ, 14. 5. 1990, Košice, roč. 1, č. 111, s. 3

1990

POTEMROVÁ, Mária: Slávny skromný rodák

Osobnosti košickej kultúry. Balet v dejinách nášho divadla (Viktor Jassik)

Košický večer, 26. 1. 1990, Košice, roč. 22, č. 19, s. 4

1989

POTEMROVÁ, Mária: Spomínam na vďačné publikum

Nestor košického baletu Viktor Jašík jubiluje

Východoslovenské noviny, 4. 8. 1989, Košice, roč. 38, č. 182

1989

POTEMROVÁ, Mária: Vplyv českej hudby na slovenskú hudobnú kultúru v Košiciach v rokoch 1919 – 1928

Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
(162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

1988

POTEMROVÁ, Mária: K začiatkom slovenskej hudobnej kritiky v Košiciach I.

Venované 100. výročiu narodenia PhDr. Vojtěcha Měrku

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 10 – 11

1988

POTEMROVÁ, Mária: Konzervatórium v Košiciach v rokoch 1951 – 1986

Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 19, 1988, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, č. 19, s. 161 – 175

1988

POTEMROVÁ, Mária: Príspevok aj do dejín slovenskej národnej hudby

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 6
(Kornél Bárdos)

1988

POTEMROVÁ, Mária: K začiatkom slovenskej hudobnej kritiky v Košiciach II., III.

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8 – 9, s. 10 – 11

1987

POTEMROVÁ, Mária: 60 rokov hudobného vysielania košického rozhlasu

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 1
(pokr. č. 8, s. 8)

1987

-le-: Pozdrav vedeckej a pedagogickej pracovníčke

Spravodajca Bardejov, 1987, Bardejov, roč. 17, s. 22 – 25
(február)

1987

MARENČINOVÁ, Edita: Objaviteľka minulosti

K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej

Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 46 (25. 2.), s. 4

1986

POTEMROVÁ, Mária: Český skladateľ Karel Hodytz v hudobnom živote Košíc

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 8, s. 3

1986

MIŽÁK, Tomáš – POTEMROVÁ, Mária: O kontinuite slovanskej liturgie na Slovensku

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 8
(pokr. č. 4, s. 8)

1986

POTEMROVÁ, Mária: 35 rokov Konzervatória v Košiciach

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 8

1985

POTEMROVÁ, Mária: Zväz slovenských skladateľov v hudobnej kultúre východného Slovenska v rokoch 1945 – 1985

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 18, s. 8

1984

POTEMROVÁ, Mária: Ladislav Holoubek

Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava
(profil)

1984

POTEMROVÁ, Mária: K 200. výročiu nepretržitej existencie hudobného školstva v Košiciach

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 10, s. 8

1984

POTEMROVÁ, Mária: Prenikanie Smetanovej hudby na východné Slovensko do roku 1918

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 11, s. 8

1983

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

1983

MATÚŠ, František: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

1., 2. Tematická bibliografia

Nové obzory, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

1982

POTEMROVÁ, Mária: Drážďany 1982

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 14, s. 6

1982

POTEMROVÁ, Mária: Za Ladislavom Kuckom

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 16, s. 7
(nekrológ)

1982

LIPPOLDOVÁ, Viera: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918 [recenzia bibliografickej štúdie]

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 23, s. 8

1982

(bh): História nezaspí. S Ing. Máriou Potemrovou o hudbe, vede a školstve

Východoslovenské noviny, 20. 3. 1982, Košice, roč. 31, č. 67, s. 4

1982

KOVÁŘOVÁ, Anna: Jubileum Márie Potemrovej

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 4, s. 7

1982

POTEMROVÁ, Mária: Hudba J. Haydna a hudobný život v Košiciach na prelome 18. a 19. storočia

Zborník z muzikologickej konferencie BHS, 1982, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava, s. 155 – 166

1982

POTEMROVÁ, Mária: Haydnova hudba v Košiciach

250. výročie narodenia Josepha Haydna

Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 6, s. 8

1982

POTEMROVÁ, Mária: Medzinárodne o J. Haydnovi a hudbe jeho doby

Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 21, s. 7
(11. medzinárodná muzikologická konferencia v rámci BHS)

1981

POTEMROVÁ, Mária: K problematike dejín hudobnej kultúry v Košiciach

Zborník z muzikologickej konferencie k 50. výročiu Košíc, 1981, Košice, s. 2 – 27, 122 – 131
(Národný výbor mesta Košíc)

1981

POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. Zv. 1

Tematická bibliografia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice
(570 s., 1. vyd.)

1981

POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. Zv. 2

Tematická bibliografia

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice
(668 s., 1. vyd.)

1981

POTEMROVÁ, Mária: V službách socialistickej hudobnej kultúry

K životnému jubileu Anny Kovářovej

Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 6, s. 3

1980

POTEMROVÁ, Mária: Košická filharmónia v rokoch 1934 – 1935

Z hudobnej histórie Košíc

Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 14, s. 8

1979

POTEMROVÁ, Mária: Neuskutočnený zájazd brnenskej opery do Košíc roku 1903

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 8

1979

POTEMROVÁ, Mária: Tisovec a jeho revolučné tradície

K 100. výročiu založenia tisovského spevokolu... Zostavil Július Bolfík, Martin, Osveta 1978... Recenzujeme

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 6, s. 5

1979

POTEMROVÁ, Mária: Orfeus v Košiciach

Konzervatórium sa predstavilo verejnosti

Košický večer, 24. 4. 1979, Košice, roč. 11, č. 80, s. 2

1979

POTEMROVÁ, Mária: Zomrel profesor Jaroslav Hnátek

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 10, s. 7

1978

POTEMROVÁ, Mária: K článku Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 2

1978

POTEMROVÁ, Mária: Budapeštianske umelecké týždne 1978

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 23, s. 5

1977

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jubilantka

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 7

1976

POTEMROVÁ, Mária: Konzervatórium Košice 1951 – 1976

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(113 s., 1. vyd.)

1974

POTEMROVÁ, Mária: Jozef Grešák

Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava
(profil)

1973

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 7

Výber zo žiackych prác

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(242 s., 1. vyd.)

1971

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 6

Výber zo žiackych prác

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(205 s., 1. vyd.)

1970

POTEMROVÁ, Mária: Nad dramaturgiou ŠF v Košiciach

Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 7, s. 206 – 209

1969

POTEMROVÁ, Mária: Kus zeme a človek

Zamyslenie sa nad dielom Jozefa Grešáka

Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1969, Košice, s. 189 – 200

1969

POTEMROVÁ, Mária: K šesťdesiatke profesorky G. Némethyovej

Hudobný život, 1969, roč. 1, s. 7

1968

POTEMROVÁ, Mária: Príspevok k dejinám Hudobnej školy v Prešove

Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1968, Košice, s. 119 – 143

1967

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 5

Výber zo žiackych prác

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(178 s., 1. vyd.)

1966

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 4

Výber zo žiackych prác

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(185 s., 1. vyd.)

1965

POTEMROVÁ, Mária: Hudobné pamiatky. Hudobný život

Dejiny Prešova I., II., 1965, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice
(2 zväzky, I., s. 260 – 263, II. s. 106 – 109, 223 – 231)

1965

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 3

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(250 s., 1. vyd.)

1964

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 2

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(218 s., 1. vyd.)

1964

POTEMROVÁ, Mária: Problematika dejín hudby na východnom Slovensku

Nové obzory 4. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1964, Košice, s. 59 – 64

1964

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobné školstvo v Košiciach v rokoch 1945 – 1964

Zborník z príležitosti 20. výročia oslobodenia ČSSR a 180. výročia vzniku Hudobnej školy v Košiciach

Okresný národný výbor, Košice
(58 s., 1. vyd., Odbor školstva a kultúry)

1963

POTEMROVÁ, Mária: Vojtěch Měrka v hudobnom živote Košíc

Hudobnovedné štúdie, 1963, Bratislava, č. VI, s. 179 – 193

1963

POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1

Konzervatórium v Košiciach, Košice
(138 s., 1. vyd.)

1962

POTEMROVÁ, Mária: Východoslovenský skladateľ Oldřich Hemerka

Nové obzory 4. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1962, Košice, č. 4, s. 255 – 290

1960

POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Prešove koncom 19. storočia

Nové obzory 2. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1960, Košice, s. 189 –193

1960

POTEMROVÁ, Mária: Hudba východného Slovenska v minulosti a súčasnosti

Slovenská hudba, 1960, roč. 4, s. 574 – 579

1959

POTEMROVÁ, Mária: Za plánovitú hudobnú regionalistiku

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 282 – 284

1959

POTEMROVÁ, Mária: 175 rokov Hudobnej školy v Košiciach

Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 207

1955

POTEMROVÁ, Mária: Dejiny hudobnej školy v Košiciach. 1

Archív mesta Košíc, Košice
(119 s., 1. vyd.)

1943

POTEMROVÁ, Mária: Činnosť SKK v Košiciach

Slovenská Jednota, 12. 12. 1943, s. 6

1942

Gá-: Ej niet krajšieho mestečka, ako sú Košice

Slovenská Jednota, 27. 9. 1942, s. 9

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1997

  POTEMROVÁ, Mária: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach II. Oldřich Hemerka

  POTEMROVÁ, Mária (zost.)

  Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (13 s., 1. vyd.)

 • 1992

  POTEMROVÁ, Mária: Muzikantská rodina Hemerkovcov

  Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (23 s., 1. vyd.)

 • 1981

  POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. Zv. 1

  Tematická bibliografia

  Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice
  (570 s., 1. vyd.)

 • 1981

  POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918. Zv. 2

  Tematická bibliografia

  Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice
  (668 s., 1. vyd.)

 • 1976

  POTEMROVÁ, Mária: Konzervatórium Košice 1951 – 1976

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (113 s., 1. vyd.)

 • 1955

  POTEMROVÁ, Mária: Dejiny hudobnej školy v Košiciach. 1

  Archív mesta Košíc, Košice
  (119 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1997

  POTEMROVÁ, Mária: Oldřich Hemerka

  POTEMROVÁ, Mária (zost.): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach II. Oldřich Hemerka, 1997, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice

 • 1995

  POTEMROVÁ, Mária: História divadelníctva v Košiciach

  Štátne divadlo Košice. K 50. výročiu divadla, 1995, Štátne divadlo Košice, Košice

 • 1994

  POTEMROVÁ, Mária: Kapitola z dejín cirkevnej hudby na Slovensku

  Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 1994, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok, roč. 5, č. 2, s. 100 – 105
  (Teologická fakulta, Košice)

 • 1994

  POTEMROVÁ, Mária: Na margo vokálnej tvorby Jozefa Podprockého

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zodp. redaktor): Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach I. Hudobný skladateľ Jozef Podprocký, 1994, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 22 – 27
  (55 s., 1. vyd.)

 • 1989

  POTEMROVÁ, Mária: Vplyv českej hudby na slovenskú hudobnú kultúru v Košiciach v rokoch 1919 – 1928

  Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

 • 1988

  POTEMROVÁ, Mária: K začiatkom slovenskej hudobnej kritiky v Košiciach II., III.

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 8 – 9, s. 10 – 11

 • 1988

  POTEMROVÁ, Mária: K začiatkom slovenskej hudobnej kritiky v Košiciach I.

  Venované 100. výročiu narodenia PhDr. Vojtěcha Měrku

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 10 – 11

 • 1988

  POTEMROVÁ, Mária: Konzervatórium v Košiciach v rokoch 1951 – 1986

  Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 19, 1988, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, č. 19, s. 161 – 175

 • 1987

  POTEMROVÁ, Mária: 60 rokov hudobného vysielania košického rozhlasu

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 7, s. 1
  (pokr. č. 8, s. 8)

 • 1986

  POTEMROVÁ, Mária: Český skladateľ Karel Hodytz v hudobnom živote Košíc

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 8, s. 3

 • 1986

  MIŽÁK, Tomáš – POTEMROVÁ, Mária: O kontinuite slovanskej liturgie na Slovensku

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 8
  (pokr. č. 4, s. 8)

 • 1986

  POTEMROVÁ, Mária: 35 rokov Konzervatória v Košiciach

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 20, s. 8

 • 1985

  POTEMROVÁ, Mária: Zväz slovenských skladateľov v hudobnej kultúre východného Slovenska v rokoch 1945 – 1985

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 18, s. 8

 • 1984

  POTEMROVÁ, Mária: Prenikanie Smetanovej hudby na východné Slovensko do roku 1918

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 11, s. 8

 • 1984

  POTEMROVÁ, Mária: K 200. výročiu nepretržitej existencie hudobného školstva v Košiciach

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 10, s. 8

 • 1982

  POTEMROVÁ, Mária: Haydnova hudba v Košiciach

  250. výročie narodenia Josepha Haydna

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 6, s. 8

 • 1982

  POTEMROVÁ, Mária: Hudba J. Haydna a hudobný život v Košiciach na prelome 18. a 19. storočia

  Zborník z muzikologickej konferencie BHS, 1982, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava, s. 155 – 166

 • 1981

  POTEMROVÁ, Mária: K problematike dejín hudobnej kultúry v Košiciach

  Zborník z muzikologickej konferencie k 50. výročiu Košíc, 1981, Košice, s. 2 – 27, 122 – 131
  (Národný výbor mesta Košíc)

 • 1980

  POTEMROVÁ, Mária: Košická filharmónia v rokoch 1934 – 1935

  Z hudobnej histórie Košíc

  Hudobný život, 1980, Bratislava, roč. 12, č. 14, s. 8

 • 1970

  POTEMROVÁ, Mária: Nad dramaturgiou ŠF v Košiciach

  Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 7, s. 206 – 209

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: Kus zeme a človek

  Zamyslenie sa nad dielom Jozefa Grešáka

  Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1969, Košice, s. 189 – 200

 • 1968

  POTEMROVÁ, Mária: Príspevok k dejinám Hudobnej školy v Prešove

  Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1968, Košice, s. 119 – 143

 • 1965

  POTEMROVÁ, Mária: Hudobné pamiatky. Hudobný život

  Dejiny Prešova I., II., 1965, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice
  (2 zväzky, I., s. 260 – 263, II. s. 106 – 109, 223 – 231)

 • 1964

  POTEMROVÁ, Mária: Problematika dejín hudby na východnom Slovensku

  Nové obzory 4. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1964, Košice, s. 59 – 64

 • 1963

  POTEMROVÁ, Mária: Vojtěch Měrka v hudobnom živote Košíc

  Hudobnovedné štúdie, 1963, Bratislava, č. VI, s. 179 – 193

 • 1962

  POTEMROVÁ, Mária: Východoslovenský skladateľ Oldřich Hemerka

  Nové obzory 4. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1962, Košice, č. 4, s. 255 – 290

 • 1960

  POTEMROVÁ, Mária: Hudba východného Slovenska v minulosti a súčasnosti

  Slovenská hudba, 1960, roč. 4, s. 574 – 579

 • 1960

  POTEMROVÁ, Mária: Hudobný život v Prešove koncom 19. storočia

  Nové obzory 2. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, 1960, Košice, s. 189 –193

 • 1959

  POTEMROVÁ, Mária: Za plánovitú hudobnú regionalistiku

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 6, s. 282 – 284

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1991

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989

  Zborník referátov z muzikologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila 24. mája 1989, 1991, Regionálne združenie, Slovenská hudobná únia, Košice
  (192 s., 1. vyd.)

 • 1973

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 7

  Výber zo žiackych prác

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (242 s., 1. vyd.)

 • 1971

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 6

  Výber zo žiackych prác

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (205 s., 1. vyd.)

 • 1967

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 5

  Výber zo žiackych prác

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (178 s., 1. vyd.)

 • 1966

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 4

  Výber zo žiackych prác

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (185 s., 1. vyd.)

 • 1965

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 3

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (250 s., 1. vyd.)

 • 1964

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 2

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (218 s., 1. vyd.)

 • 1964

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobné školstvo v Košiciach v rokoch 1945 – 1964

  Zborník z príležitosti 20. výročia oslobodenia ČSSR a 180. výročia vzniku Hudobnej školy v Košiciach

  Okresný národný výbor, Košice
  (58 s., 1. vyd., Odbor školstva a kultúry)

 • 1963

  POTEMROVÁ, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 1

  Konzervatórium v Košiciach, Košice
  (138 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 1979

  POTEMROVÁ, Mária: Tisovec a jeho revolučné tradície

  K 100. výročiu založenia tisovského spevokolu... Zostavil Július Bolfík, Martin, Osveta 1978... Recenzujeme

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 6, s. 5

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2005

  POTEMROVÁ, Mária: Svätenie jari

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 7 – 8, s. 9

 • 1996

  POTEMROVÁ, Mária: Hudobný obraz materinskej bolesti

  Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 1996, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok, roč. 7, č. 3, s. 147 – 149
  (Teologická fakulta, Košice)

 • 1995

  POTEMROVÁ, Mária: Rozpaky nad súčasnou sakrálnou hudbou

  Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, 1995, Katolícka univerzita v Ružomberku, Košice, Ružomberok, roč. 6, č. 6, s. 354 – 357
  (Teologická fakulta, Košice)

 • 1990

  POTEMROVÁ, Mária: Slávny skromný rodák

  Osobnosti košickej kultúry. Balet v dejinách nášho divadla (Viktor Jassik)

  Košický večer, 26. 1. 1990, Košice, roč. 22, č. 19, s. 4

 • 1990

  POTEMROVÁ, Mária: Po rokoch opäť doma

  K životnému jubileu MUDr. Márie Böhmovej-Dziakovej

  Východ, 14. 5. 1990, Košice, roč. 1, č. 111, s. 3

 • 1989

  POTEMROVÁ, Mária: Spomínam na vďačné publikum

  Nestor košického baletu Viktor Jašík jubiluje

  Východoslovenské noviny, 4. 8. 1989, Košice, roč. 38, č. 182

 • 1988

  POTEMROVÁ, Mária: Príspevok aj do dejín slovenskej národnej hudby

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 17, s. 6
  (Kornél Bárdos)

 • 1984

  POTEMROVÁ, Mária: Ladislav Holoubek

  Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava
  (profil)

 • 1982

  POTEMROVÁ, Mária: Medzinárodne o J. Haydnovi a hudbe jeho doby

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 21, s. 7
  (11. medzinárodná muzikologická konferencia v rámci BHS)

 • 1982

  POTEMROVÁ, Mária: Za Ladislavom Kuckom

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 16, s. 7
  (nekrológ)

 • 1982

  POTEMROVÁ, Mária: Drážďany 1982

  Hudobný život, 1982, Bratislava, roč. 14, č. 14, s. 6

 • 1981

  POTEMROVÁ, Mária: V službách socialistickej hudobnej kultúry

  K životnému jubileu Anny Kovářovej

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 6, s. 3

 • 1979

  POTEMROVÁ, Mária: Orfeus v Košiciach

  Konzervatórium sa predstavilo verejnosti

  Košický večer, 24. 4. 1979, Košice, roč. 11, č. 80, s. 2

 • 1979

  POTEMROVÁ, Mária: Neuskutočnený zájazd brnenskej opery do Košíc roku 1903

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 20, s. 8

 • 1979

  POTEMROVÁ, Mária: Zomrel profesor Jaroslav Hnátek

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 10, s. 7

 • 1978

  POTEMROVÁ, Mária: K článku Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 24, s. 2

 • 1978

  POTEMROVÁ, Mária: Budapeštianske umelecké týždne 1978

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 23, s. 5

 • 1974

  POTEMROVÁ, Mária: Jozef Grešák

  Hudobné informačné stredisko, Hudobný fond, Bratislava
  (profil)

 • 1969

  POTEMROVÁ, Mária: K šesťdesiatke profesorky G. Némethyovej

  Hudobný život, 1969, roč. 1, s. 7

 • 1959

  POTEMROVÁ, Mária: 175 rokov Hudobnej školy v Košiciach

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 4, s. 207

 • 1943

  POTEMROVÁ, Mária: Činnosť SKK v Košiciach

  Slovenská Jednota, 12. 12. 1943, s. 6

 • 1942

  Gá-: Ej niet krajšieho mestečka, ako sú Košice

  Slovenská Jednota, 27. 9. 1942, s. 9

Bibliografia

 • 2017

  LENGOVÁ, Jana: Mária Potemrová a hudobná regionalistika

  Musicologica Slovaca, 2017, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, roč. 8 (34), č. 1, s. 123 – 130

 • 2015

  (VER): Odišla nestorka košickej muzikológie Mária Potemrová

  Košice: dnes, 12. 10. 2015, Košice, roč. 2, č. 194, s. 8

 • 2015

  FECSKOVÁ, Silvia: Odišla Mária Potemrová-

  Bardejovské novosti, 2015, Bardejov, roč. 26, č. 42, s. 4, 6

 • 2008

  SZABÓVÁ, Sidónia: Osobnosť PhDr. Márie Potemrovej v košickom hudobnom živote

  Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
  (33 s., 1. vyd.)

 • 2002

  LENGOVÁ, Jana: K jubileám ... Mária Potemrová

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 3

 • 2002

  BUKOVINSKÁ, Júlia: Košické Konzervatórium v dozvukoch jubileí

  Učiteľské noviny, 7. 3. 2002, Bratislava, roč. 52, č. 10, s. 12

 • 1997

  FECSKOVÁ, Silvia: Osobnosť hudobnej kultúry

  Prof. Ing. Mária Potemrová sa dožíva vzácneho životného jubilea

  Bardejovské novosti. Nezávislý regionálny týždenník, 19. 2. 1997, Bardejov, roč. 8, č. 8, s. 5

 • 1997

  BUKOVINSKÁ, Júlia – LENGOVÁ, Jana (zost.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej

  Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (82 s., 1. vyd.)

 • 1992

  PODRACKÝ, Igor: Pani učiteľke z lásky

  K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej

  Práca, 28. 2. 1992, roč. 47, č. 50, s. 6

 • 1992

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Pani profesorka ďakujeme

  Plody celoživotnej práce nášmu mestu

  Košický večer, 24. 2. 1992, Košice, roč. 3, č. 38, s. 7

 • 1992

  LENGOVÁ, Jana: K jubileu Márie Potemrovej

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 4, s. 2

 • 1987

  MARENČINOVÁ, Edita: Objaviteľka minulosti

  K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej

  Východoslovenské noviny, 1987, Košice, roč. 36, č. 46 (25. 2.), s. 4

 • 1987

  -le-: Pozdrav vedeckej a pedagogickej pracovníčke

  Spravodajca Bardejov, 1987, Bardejov, roč. 17, s. 22 – 25
  (február)

 • 1983

  MATÚŠ, František: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

  1., 2. Tematická bibliografia

  Nové obzory, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

 • 1983

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Potemrová, Mária: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918

  Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Zv. 14, 1983, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice

 • 1982

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Hudobný život v Košiciach v rokoch 1848 – 1918 [recenzia bibliografickej štúdie]

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 23, s. 8

 • 1982

  (bh): História nezaspí. S Ing. Máriou Potemrovou o hudbe, vede a školstve

  Východoslovenské noviny, 20. 3. 1982, Košice, roč. 31, č. 67, s. 4

 • 1982

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Jubileum Márie Potemrovej

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 4, s. 7

 • 1977

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Jubilantka

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 7

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2002

  BUKOVINSKÁ, Júlia (zost.) a kol.: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach III. Mária Potemrová

  Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice
  (74 s., 1. vyd.)

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  SCHINDLER, Agata: V lágri som sa zamilovala do slovenskej ľudovej piesne... : Korešpondencia Márie Potemrovej s Aleksandrom Kulisiewiczom. K 100. výročiu narodenia Márie Potemrovej

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 34 – 35

 • 2021

  ZELENKOVÁ, Jana: Curriculum vitae a súpis tvorby košického skladateľa Jozefa Podprockého

  Slovenská hudba, 2021, roč. 47, č. 4, s. 332 –362

 • 2020

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Osobnosti hudobnej vedy na Slovensku – Igor Vajda, Mária Potemrová a Ľuba Ballová

  Opera Slovakia, 26. 3. 2020

 • 2005

  SCHINDLEROVÁ, Agata: Festival súčasného umenia Košice

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 1, s. 23 – 24

x