• 1984

  absolvovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, titul PhDr., Cena ministra školstva SR za vynikajúce výsledky v štúdiu a vedecko-výskumnú a odbornú činnosť

 • od 1984

  pedagogička na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • do 1993

  externá vedecká ašpirantúra v odbore teória a dejiny hudby na Ústave hudobnej vedy SAV, dizertačná práca Pedagogické dielo Jána Amosa Komenského ako hudobnohistorický prameň

 • 1998

  titul doc. na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, v odbore hudobná výchova so zameraním na dejiny hudby, habilitačná práca Kapitoly z dejín hudobného nástrojárstva na Slovensku. Historická organológia ako súčasť hudobno-historických disciplín na pedagogických fakultách

 • 2002 – 2010

  prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • 2005

  titul prof., inaugurácia v odbore teória vyučovania hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 • od 2010

  dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

V oblasti výskumu sa zameriavala na hudobné nástrojárstvo, hudobnú históriu na Slovensku a dejiny hudobnej pedagogiky. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti publikovala v knihe Historické klavíry na Slovensku (2004). Je autorka hesiel osobností hudobného nástrojárstva v Encyclopaedii Beliana a Österreichisches Musiklexikon.

Je členka redakčnej rady medzinárodného art-žurnalu FORTISSIMO (Charkov).

Spolupracovala s viacerými zahraničnými inštitúciami (Viedeň, Lipsko), podieľala sa na riešení dvoch medzinárodných projektov Európskej únie.

Absolvovala zahraničné študijné pobyty v Nemecku (Lipsko, Paderborn), prednášala na zahraničných konferenciách vo Viedni (1997, 2003), Chemnitze (2007), Lipsku (2008), Bad Arolsene (2001), Michaelsteine (2004), Krakove (2007), Bonne (2009), ako aj na svetovom kongrese IGEB v Banskej Bystrici (1998).

Venuje sa pedagogickej činnosti na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a ako hosťújúci pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hudobnohistorické disciplíny: dejiny hudby, dejiny slovenskej hudby a organologické disciplíny).

x