2021

ZACHAR PODOLINSKÁ,Tatiana: Za Soňou Burlasovou (23. 6. 1927–3. 5. 2021)

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 18 – 19

2015

BURLASOVÁ, Soňa: Naratívne piesne o zbojníkoch

Príspevok k porovnávaciemu štúdiu

Ústav etnológie SAV, Bratislava
(120 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 22, Krekovičová, Eva (ed.)

2013

BURLASOVÁ, Soňa: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni

Edícia: Slovenská muzikológia v retrospektíve. Ed. Hana Urbancová

Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
(296 s., 1. vyd.)

2013

KREKOVIČOVÁ, Eva – POTANČOK, Vladimír (ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

Ústav etnológie SAV, Bratislava
(56 s., 1. vyd.)

2012

KREKOVIČOVÁ, Eva: K jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

Slovenský národopis, 2012, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 60, č. 4, s. 443

2007

KREKOVIČOVÁ, Eva: K významnému životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

Slovenský národopis, 2007, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 55, č. 3, s. 361 – 363

2007

PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. (23. 6. 1927)

Ethnologica Slovaca et Slavica, 2007, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 32, s. 69 – 70

2003

KREKOVIČOVÁ, Eva: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady

Slovenský národopis, 2003, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 51, č. 2, s. 274 – 276

2003

URBANCOVÁ, Hana: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 130 – 134

2002

BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové balady

Scriptorium Musicum, Bratislava
(264 s., 1. vyd.)

2001

DROPPOVÁ, Ľubica: Soňa Burlasová: The Catalogue of Slovak Narrative Songs

Slovenský národopis, 2001, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 49, č. 4, s. 507 – 508

2000

BURLASOVÁ, Soňa: Lidové písně z moravského Horácka

Slovenský národopis, 2000, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 48, č. 3 – 4, s. 406 – 408

2000

BURLASOVÁ, Soňa: Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre [recenzia knihy]

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 65 – 66
(editor Hana Urbancová)

2000

BENEŠ, Bohuslav: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 400 – 401

1999

URBANCOVÁ, Hana: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 45 – 46

1999

BURLASOVÁ, Soňa: Pozdrav jubilantke Eve Krekovičovej (19. 6. 1949)

Slovenský národopis, 1999, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 47, č. 2 – 3, s. 259 – 265

1999

BURLASOVÁ, Soňa: Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu

Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 46 – 48

1998

BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 3

VII. Piesne o vojne (Lieder über das Militär). VIII. Piesne o zbojníkoch (Räuberlieder). IX. Náhodné nešťastia (Unglücksfälle). X. Násilné činy (Gewalttaten). XI. O zvieratách – žartovné (Über Tiere – Schwankballaden)

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(252 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 4)

1998

BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 1

1. I. Nadprirodzené sily (Übernatürliche Kräfte). II. Legendárne námety (Religiöse Stoffe). III. Ľúbostné vzťahy A., B., C. (Liebe A., B., C.)

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(225 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 2)

1998

BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 2

III. Ľúbostné vzťahy D. E. (Liebe D., E.). IV. Rodinné vzťahy (Familie). V. Spoločenské vzťahy (Soziale Konflikte). VI. Historické námety (Historische Stoffe)

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(215 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 3)

1998

DROPPOVÁ, Ľubica: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III

Slovenský národopis, 1998, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 46, č. 4, s. 539 – 540

1998

BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI.

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie)

1997

KREKOVIČOVÁ, Eva: K jubileu PhDr. Soni Burlasovej, DrSc. (23. 6. 1927)

Slovenský národopis, 1997, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 45, č. 2, s. 223 – 226

1997

KREKOVIČOVÁ, Eva: Jubileum Sone Burlasovej

Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 11, s. 5

1993

BURLASOVÁ, Soňa: Interetnické súvislosti slovenských vojenských piesní

Slavica Slovaca, 1993, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, roč. 28, č. 1 – 2, s. 143 – 149

1992

URBANCOVÁ, Hana: Vojenská a regrútska pieseň v antológii

Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 15, s. 5

1992

MÓŽI, Alexander: Vojenské a regrútske piesne vo forme antológie

Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 10, s. 15

1991

BURLASOVÁ, Soňa: Vojenské a regrútske piesne

Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(315 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 18)

1991

URBANCOVÁ, Hana: Zostane už len históriou?

Vojenská a regrútska pieseň

Národná obroda, 1991, roč. 2, č. 272 (20. 11.), s. 12

1990

BURLASOVÁ, Soňa: Zdravica k životnému jubileu PhDr. Milana Leščáka, CSc.

Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 471 – 474

1990

BURLASOVÁ, Soňa: Holý, Dušan: Zpěvný jednotky lidové písně. Jejich vztahy a význam

Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 1 – 2, s. 310

1990

BURLASOVÁ, Soňa: Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti (ľudová pieseň)

Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 494 – 496

1990

BURLASOVÁ, Soňa: Od idey slavianstva k porovnávaciemu slavistickému štúdiu ľudovej piesne na Slovensku

Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 424 – 432
(resumé v nemčine)

1990

LEŠČÁK, Milan – SIROVÁTKA, Oldřich – BURLASOVÁ, Soňa: Folkloristika

Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 447

1989

BURLASOVÁ, Soňa – LEŠČÁK, Milan: Tvorivá aktivita človeka. Etnografické a folkloristické aspekty bádania

Slovenský národopis, 1989, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 461 – 464

1989

BURLASOVÁ, Soňa: Korene a princípy folklórnej tvorivosti a jej vývoj v súčasnosti

Slovenský národopis, 1989, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 483 – 490
(resumé v ruštine, nemčine)

1989

URBANCOVÁ, Hana: Ľudová pieseň na Horehroní

Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 6

1989

KREKOVIČOVÁ, Eva: Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní

Slovenský národopis, 1989, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 37, č. 1 – 2, s. 250 – 251

1989

BURLASOVÁ, Soňa: Karol Plicka a Slovensko

Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
(Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

1988

BURLASOVÁ, Soňa: Ľudová pieseň. Spoločenská funkcia piesní a spevné priležitosti

kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, 1988, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(372 s., 1. vyd.)

1988

BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové piesne so zbojníckou tematikou

Slovenský národopis, 1988, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 36, č. 3 – 4, s. 465 – 482

1988

kol.: Nová slovenská hudba: 13. ročník prehliadky

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6 , s. 1, 9 – 12

1988

BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské zbojnícke piesne a ich medzietnické súvislosti

Ethnologica Slavica, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, č. 20, s. 89 – 101
(resumé v slovenčine)

1988

BURLASOVÁ, Soňa: Slavistické porovnávacie štúdium v slovenskej etnomuzikológii

Ethnologica Slavica, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, č. 20, s. 215 – 226
(resumé v slovenčine)

1988

kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
(372 s., 1. vyd.)

1987

BURLASOVÁ, Soňa: Pavel Rozkoš: Folklór Slovákov z rumunského Banátu

Slováci v zahraničí, 1987, Matica slovenská, Martin, roč. 12, s. 229 – 231

1987

BURLASOVÁ, Soňa: V šírom poli rokyta I

Levoča
(zv. 1 – 3)

1987

BURLASOVÁ, Soňa: Šestnásty etnomuzikologický seminár v Jihlave

Slovenský národopis, 1987, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 35, č. 2 – 3, s. 509 – 510

1987

BURLASOVÁ, Soňa: Ľudová pieseň na Horehroní

Opus, Bratislava
(176 s., 1. vyd.)

1987

LEŠČÁK, Milan: Hľadanie nových pohľadov

K životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, CSc.

Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 7

1986

BURLASOVÁ, Soňa: Zdravica k sedemdesiatinám Ladislava Galku

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 19, s. 4

1986

BURLASOVÁ, Soňa: Kontinuita folklórnej tradície

Slovenský národopis, 1986, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 34, č. 1 – 2, s. 233 – 239
(resumé v ruštine, nemčine)

1986

BURLASOVÁ, Soňa: Ruská národná poézia

Slovenský národopis, 1986, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 659 – 661

1986

BURLASOVÁ, Soňa: Strobach, Hermann: Deutsches Volkslied in Geschichte und Gegenwart

Slovenský národopis, 1986, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 34, č. 1 – 2, s. 342 – 343

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei

Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 800 – 802
(Teil 2)

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Zdravica Oldřichovi Sirovátkovi k 60. narodeninám

Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 776 – 778

1985

BURLASOVÁ, Soňa: České lidové balady

Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 798 – 799

1985

DEMO, Ondrej: Soňa Burlasová : V šírom poli rokyta [recenzia dvojzväzkovej zbierky]

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 1, s. 8

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Aleksander Pawlak: Folklor muzyczny kujaw

Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 283 – 285

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Oskár Elschek: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii

Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 4, 7

1985

BURLASOVÁ, Soňa: Dušan Holý: Mudrosloví primáše Jožky Kubíka

Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4 , s. 802 – 803

1984

OBERT, Viliam: V šírom poli rokyta I. – II.

Romboid, 1984, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 95 – 96

1984

BURLASOVÁ, Soňa: Ľudová balada a jej vzťah k príbuzným epickým piesňam

Slovenský národopis, 1984, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 39 – 47
(resumé v ruštine, nemčine)

1984

BURLASOVÁ, Soňa: V šírom poli rokyta II. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne

Tatran, Bratislava
(192 s., 1. vyd., zostavila Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 6)

1984

BURLASOVÁ, Soňa: Seminár “Pieseň a politické hnutie” v Berlíne

Slovenský národopis, 1984, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 660 – 662

1983

BURLASOVÁ, Soňa: Ondrej Demo: Z klenotnice slovenských ľudových piesní

Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 126 – 127

1983

BURLASOVÁ, Soňa: Kulagina, Alla V.: Russkaja narodnaja ballada

Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 143 – 144

1983

BURLASOVÁ, Soňa: Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan

Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 637 – 639

1983

BURLASOVÁ, Soňa: Teoretické a metodologické otázky štúdia nositeľov ľudových tradícií

Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 7 – 14
(resumé v ruštine, nemčine)

1982

BURLASOVÁ, Soňa: S. I. Hryca: Melos ukrajinskoj narodnoj epiky

Slovenský národopis, 1982, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 513 – 514

1982

BURLASOVÁ, Soňa: Štefan Lami: Slovenské ľudové balady v Maďarsku

Slovenský národopis, 1982, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 514 – 516

1982

BURLASOVÁ, Soňa: V šírom poli rokyta I. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne

Tatran, Bratislava
(181 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 5)

1982

BURLASOVÁ, Soňa – DEMO, Ondrej: Klenotnica podnetná a inšpirujúca

Pravda, 1982, Bratislava, roč. 63, č. 171 (21. 7.), s. 5
(Ondrej Demo – etnomuzikológ, redaktor, publicista...)

1981

BURLASOVÁ, Soňa: Integračné aspekty regionálneho piesňového štýlu v Honte

Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 360 – 377
(resumé v ruštine, nemčine)

1981

MICHÁLEK, Ján: Soňa Burlasová: Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné

Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 432 – 433

1981

BURLASOVÁ, Soňa: Za Pavlom Tonkovičom (13. 1. 1907 – 22. 5. 1980)

Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 405 – 407

1981

BURLASOVÁ, Soňa: Kumer Zmaga: Etnomuzikologija, razgled po znanosti o ljudski glasbi

Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 162 – 164

1980

BURLASOVÁ, Soňa: Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné. Ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev

Národopisný ústav SAV, Príroda, Bratislava
(236 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, venované k 30. výročiu socializácie dediny)

1980

BURLASOVÁ, Soňa: Jadwiga Jagiello: Polska ballada ludowa

Slovenský národopis, 1980, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 659 – 660

1980

BURLASOVÁ, Soňa: Gusev, V. E.: Slavianskije partizanskije pesni

Slovenský národopis, 1980, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 475 – 477

1980

BURLASOVÁ, Soňa: Viachlasný spev na Horehroní

Gašparíková, Viera (ed.): Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, 1980, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 207 – 223
(351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica, noty, resumé v ruštine, nemčine)

1979

BURLASOVÁ, Soňa: VIII. medzinárodný zjazd slavistov (Zagreb, 3. – 9. 9. 1978)

Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 596 – 597

1979

BURLASOVÁ, Soňa: Rozmarin zelený (slovenský folklór z okolia Esztergomu)

Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 150 – 153

1979

BURLASOVÁ, Soňa: Piesne s tematikou jednotných roľníckych družstiev ako problém súčasnej ľudovej tvorby

Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 2, s. 163 – 206
(resumé v ruštine, nemčine)

1979

BURLASOVÁ, Soňa: Prozaická piesňová a výtvarná tvorba ľudu o Slovenskom národnom povstaní jej hodnoty a vzájomné vzťahy

Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 507 – 514
(resumé v ruštine, nemčine)

1979

BURLASOVÁ, Soňa: Folklor i obščestvo. Problemi na balgarskija folklor

Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 633 – 635

1978

BURLASOVÁ, Soňa: Juliusz Roger: Piesni ludu polskiego w Górnym Slasku

Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 532 – 533

1978

BURLASOVÁ, Soňa: Sociálna tematika v ľudovej piesni a jej vývin

Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 1, s. 51 – 70

1978

BURLASOVÁ, Soňa: Životné jubileum PhDr. Márie Kosovej, CSc. (20. 7. 1918)

Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 351 – 353

1978

BURLASOVÁ, Soňa: Horehronie. Klenotnica folklóru

Rytmus, 1978, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 16 – 19

1978

BURLASOVÁ, Soňa: Folklor robotniczej Lodzi. Pok osie konkursu

Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 1, s. 160 – 162

1978

SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Ľubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

1977

kol.: Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny

Národopisné štúdie

Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(505 s., 1. vyd.)

1974

BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe

Obzor, Bratislava
(253 s., 1. vyd.)

1974

BURLASOVÁ, Soňa: A népdal hagyománya és jelene

Népművelés, 1974, roč. 19, č. 2, s. 11

1971

BURLASOVÁ, Soňa: K charakteristike melódií slovenských ľudových balád

Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 273 – 298
(separátny výtlačok)

1970

BURLASOVÁ, Soňa: Svadobné a krstinové piesne vo Veľkej Lesnej a Haligovciach

Slovenský národopis, 1970, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 453 – 486
(separátny výtlačok)

1969

BURLASOVÁ, Soňa: Ľudové balady na Horehroní

Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
(264 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 2)

1964

BURLASOVÁ, Soňa: K problémom genézy, funkcie a štýlu ľudovej piesne s družstevnou tematikou

Slovenský národopis, 1964, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 12, s. 3 – 67

1957

BURLASOVÁ, Soňa: K otázke robotníckej piesne na Slovensku

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 8 – 9, s. 267 – 270

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2015

  BURLASOVÁ, Soňa: Naratívne piesne o zbojníkoch

  Príspevok k porovnávaciemu štúdiu

  Ústav etnológie SAV, Bratislava
  (120 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 22, Krekovičová, Eva (ed.)

 • 2013

  BURLASOVÁ, Soňa: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni

  Edícia: Slovenská muzikológia v retrospektíve. Ed. Hana Urbancová

  Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava
  (296 s., 1. vyd.)

 • 2002

  BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové balady

  Scriptorium Musicum, Bratislava
  (264 s., 1. vyd.)

 • 1998

  BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 1

  1. I. Nadprirodzené sily (Übernatürliche Kräfte). II. Legendárne námety (Religiöse Stoffe). III. Ľúbostné vzťahy A., B., C. (Liebe A., B., C.)

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (225 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 2)

 • 1998

  BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 2

  III. Ľúbostné vzťahy D. E. (Liebe D., E.). IV. Rodinné vzťahy (Familie). V. Spoločenské vzťahy (Soziale Konflikte). VI. Historické námety (Historische Stoffe)

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (215 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 3)

 • 1998

  BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských naratívnych piesní I. – XI.

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie)

 • 1998

  BURLASOVÁ, Soňa: Katalóg slovenských narativných piesní. Zv. 3

  VII. Piesne o vojne (Lieder über das Militär). VIII. Piesne o zbojníkoch (Räuberlieder). IX. Náhodné nešťastia (Unglücksfälle). X. Násilné činy (Gewalttaten). XI. O zvieratách – žartovné (Über Tiere – Schwankballaden)

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (252 s., 1. vyd., Edícia: Etnologické štúdie 4)

 • 1991

  BURLASOVÁ, Soňa: Vojenské a regrútske piesne

  Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (315 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 18)

 • 1988

  kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu

  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (372 s., 1. vyd.)

 • 1987

  BURLASOVÁ, Soňa: Ľudová pieseň na Horehroní

  Opus, Bratislava
  (176 s., 1. vyd.)

 • 1987

  BURLASOVÁ, Soňa: V šírom poli rokyta I

  Levoča
  (zv. 1 – 3)

 • 1984

  BURLASOVÁ, Soňa: V šírom poli rokyta II. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne

  Tatran, Bratislava
  (192 s., 1. vyd., zostavila Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 6)

 • 1982

  BURLASOVÁ, Soňa: V šírom poli rokyta I. Slovenské ľudové balady, romance a novelistické piesne

  Tatran, Bratislava
  (181 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, Edícia: Ľudové umenie na Slovensku, zv. 5)

 • 1980

  BURLASOVÁ, Soňa: Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné. Ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev

  Národopisný ústav SAV, Príroda, Bratislava
  (236 s., 1. vyd., zostavila a úvodnú štúdiu napísala Soňa Burlasová, venované k 30. výročiu socializácie dediny)

 • 1977

  kol.: Zo života a bojov ľudu Uhrovskej doliny

  Národopisné štúdie

  Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (505 s., 1. vyd.)

 • 1974

  BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe

  Obzor, Bratislava
  (253 s., 1. vyd.)

 • 1969

  BURLASOVÁ, Soňa: Ľudové balady na Horehroní

  Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  (264 s., 1. vyd., Populárno-vedecká edícia: Klenotnica slovenskej ľudovej kultúry, zv. 2)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1971

  BURLASOVÁ, Soňa: K charakteristike melódií slovenských ľudových balád

  Národopisný ústav SAV, Bratislava, s. 273 – 298
  (separátny výtlačok)

 • 1970

  BURLASOVÁ, Soňa: Svadobné a krstinové piesne vo Veľkej Lesnej a Haligovciach

  Slovenský národopis, 1970, Národopisný ústav SAV, Bratislava, roč. 18, č. 3, s. 453 – 486
  (separátny výtlačok)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2000

  BURLASOVÁ, Soňa: Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 7 – 8, s. 65 – 66
  (editor Hana Urbancová)

 • 2000

  BURLASOVÁ, Soňa: Lidové písně z moravského Horácka

  Slovenský národopis, 2000, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 48, č. 3 – 4, s. 406 – 408

 • 1999

  BURLASOVÁ, Soňa: Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 1 – 2, s. 46 – 48

 • 1993

  BURLASOVÁ, Soňa: Interetnické súvislosti slovenských vojenských piesní

  Slavica Slovaca, 1993, Slavistický kabinet SAV, Bratislava, roč. 28, č. 1 – 2, s. 143 – 149

 • 1990

  BURLASOVÁ, Soňa: Od idey slavianstva k porovnávaciemu slavistickému štúdiu ľudovej piesne na Slovensku

  Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 424 – 432
  (resumé v nemčine)

 • 1990

  LEŠČÁK, Milan – SIROVÁTKA, Oldřich – BURLASOVÁ, Soňa: Folkloristika

  Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 447

 • 1989

  BURLASOVÁ, Soňa – LEŠČÁK, Milan: Tvorivá aktivita človeka. Etnografické a folkloristické aspekty bádania

  Slovenský národopis, 1989, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 461 – 464

 • 1989

  BURLASOVÁ, Soňa: Korene a princípy folklórnej tvorivosti a jej vývoj v súčasnosti

  Slovenský národopis, 1989, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 483 – 490
  (resumé v ruštine, nemčine)

 • 1989

  BURLASOVÁ, Soňa: Karol Plicka a Slovensko

  Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), 1989, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava
  (Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988)

 • 1988

  BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské ľudové piesne so zbojníckou tematikou

  Slovenský národopis, 1988, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 36, č. 3 – 4, s. 465 – 482

 • 1988

  BURLASOVÁ, Soňa: Slovenské zbojnícke piesne a ich medzietnické súvislosti

  Ethnologica Slavica, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, č. 20, s. 89 – 101
  (resumé v slovenčine)

 • 1988

  BURLASOVÁ, Soňa: Slavistické porovnávacie štúdium v slovenskej etnomuzikológii

  Ethnologica Slavica, 1988, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, č. 20, s. 215 – 226
  (resumé v slovenčine)

 • 1988

  BURLASOVÁ, Soňa: Ľudová pieseň. Spoločenská funkcia piesní a spevné priležitosti

  kol.: Horehronie. Folklórne prejavy v živote ľudu, 1988, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, SAV, Bratislava
  (372 s., 1. vyd.)

 • 1986

  BURLASOVÁ, Soňa: Ruská národná poézia

  Slovenský národopis, 1986, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 34, č. 4, s. 659 – 661

 • 1986

  BURLASOVÁ, Soňa: Kontinuita folklórnej tradície

  Slovenský národopis, 1986, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 34, č. 1 – 2, s. 233 – 239
  (resumé v ruštine, nemčine)

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: České lidové balady

  Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 798 – 799

 • 1984

  BURLASOVÁ, Soňa: Ľudová balada a jej vzťah k príbuzným epickým piesňam

  Slovenský národopis, 1984, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 39 – 47
  (resumé v ruštine, nemčine)

 • 1983

  BURLASOVÁ, Soňa: Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan

  Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 637 – 639

 • 1983

  BURLASOVÁ, Soňa: Teoretické a metodologické otázky štúdia nositeľov ľudových tradícií

  Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 7 – 14
  (resumé v ruštine, nemčine)

 • 1981

  BURLASOVÁ, Soňa: Integračné aspekty regionálneho piesňového štýlu v Honte

  Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 360 – 377
  (resumé v ruštine, nemčine)

 • 1980

  BURLASOVÁ, Soňa: Viachlasný spev na Horehroní

  Gašparíková, Viera (ed.): Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, 1980, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 207 – 223
  (351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographica Carpatobalcanica, noty, resumé v ruštine, nemčine)

 • 1979

  BURLASOVÁ, Soňa: Folklor i obščestvo. Problemi na balgarskija folklor

  Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 633 – 635

 • 1979

  BURLASOVÁ, Soňa: Prozaická piesňová a výtvarná tvorba ľudu o Slovenskom národnom povstaní jej hodnoty a vzájomné vzťahy

  Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 507 – 514
  (resumé v ruštine, nemčine)

 • 1979

  BURLASOVÁ, Soňa: Piesne s tematikou jednotných roľníckych družstiev ako problém súčasnej ľudovej tvorby

  Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 2, s. 163 – 206
  (resumé v ruštine, nemčine)

 • 1979

  BURLASOVÁ, Soňa: Rozmarin zelený (slovenský folklór z okolia Esztergomu)

  Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 1, s. 150 – 153

 • 1978

  BURLASOVÁ, Soňa: Horehronie. Klenotnica folklóru

  Rytmus, 1978, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 16 – 19

 • 1978

  BURLASOVÁ, Soňa: Folklor robotniczej Lodzi. Pok osie konkursu

  Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 1, s. 160 – 162

 • 1978

  BURLASOVÁ, Soňa: Sociálna tematika v ľudovej piesni a jej vývin

  Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 1, s. 51 – 70

 • 1974

  BURLASOVÁ, Soňa: A népdal hagyománya és jelene

  Népművelés, 1974, roč. 19, č. 2, s. 11

 • 1964

  BURLASOVÁ, Soňa: K problémom genézy, funkcie a štýlu ľudovej piesne s družstevnou tematikou

  Slovenský národopis, 1964, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 12, s. 3 – 67

 • 1957

  BURLASOVÁ, Soňa: K otázke robotníckej piesne na Slovensku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 8 – 9, s. 267 – 270

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 1990

  BURLASOVÁ, Soňa: Eva Krekovičová: O živote folklóru v súčasnosti (ľudová pieseň)

  Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 494 – 496

 • 1990

  BURLASOVÁ, Soňa: Holý, Dušan: Zpěvný jednotky lidové písně. Jejich vztahy a význam

  Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 1 – 2, s. 310

 • 1987

  BURLASOVÁ, Soňa: Pavel Rozkoš: Folklór Slovákov z rumunského Banátu

  Slováci v zahraničí, 1987, Matica slovenská, Martin, roč. 12, s. 229 – 231

 • 1986

  BURLASOVÁ, Soňa: Strobach, Hermann: Deutsches Volkslied in Geschichte und Gegenwart

  Slovenský národopis, 1986, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 34, č. 1 – 2, s. 342 – 343

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Elschek, Oskár: Die Volksmusikinstrumente der Tschechoslowakei

  Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 800 – 802
  (Teil 2)

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Dušan Holý: Mudrosloví primáše Jožky Kubíka

  Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4 , s. 802 – 803

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Aleksander Pawlak: Folklor muzyczny kujaw

  Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 283 – 285

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Oskár Elschek: Slovenské ľudové hudobné nástroje v medzinárodnej edícii

  Hudobný život, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 6, s. 4, 7

 • 1983

  BURLASOVÁ, Soňa: Ondrej Demo: Z klenotnice slovenských ľudových piesní

  Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 126 – 127

 • 1983

  BURLASOVÁ, Soňa: Kulagina, Alla V.: Russkaja narodnaja ballada

  Slovenský národopis, 1983, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 31, č. 1, s. 143 – 144

 • 1982

  BURLASOVÁ, Soňa: S. I. Hryca: Melos ukrajinskoj narodnoj epiky

  Slovenský národopis, 1982, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 513 – 514

 • 1982

  BURLASOVÁ, Soňa: Štefan Lami: Slovenské ľudové balady v Maďarsku

  Slovenský národopis, 1982, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 30, č. 3, s. 514 – 516

 • 1981

  BURLASOVÁ, Soňa: Kumer Zmaga: Etnomuzikologija, razgled po znanosti o ljudski glasbi

  Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 162 – 164

 • 1980

  BURLASOVÁ, Soňa: Jadwiga Jagiello: Polska ballada ludowa

  Slovenský národopis, 1980, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 28, č. 4, s. 659 – 660

 • 1980

  BURLASOVÁ, Soňa: Gusev, V. E.: Slavianskije partizanskije pesni

  Slovenský národopis, 1980, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 28, č. 3, s. 475 – 477

 • 1978

  BURLASOVÁ, Soňa: Juliusz Roger: Piesni ludu polskiego w Górnym Slasku

  Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 532 – 533

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1999

  BURLASOVÁ, Soňa: Pozdrav jubilantke Eve Krekovičovej (19. 6. 1949)

  Slovenský národopis, 1999, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 47, č. 2 – 3, s. 259 – 265

 • 1990

  BURLASOVÁ, Soňa: Zdravica k životnému jubileu PhDr. Milana Leščáka, CSc.

  Slovenský národopis, 1990, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 471 – 474

 • 1988

  kol.: Nová slovenská hudba: 13. ročník prehliadky

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6 , s. 1, 9 – 12

 • 1987

  BURLASOVÁ, Soňa: Šestnásty etnomuzikologický seminár v Jihlave

  Slovenský národopis, 1987, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 35, č. 2 – 3, s. 509 – 510

 • 1986

  BURLASOVÁ, Soňa: Zdravica k sedemdesiatinám Ladislava Galku

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 19, s. 4

 • 1985

  BURLASOVÁ, Soňa: Zdravica Oldřichovi Sirovátkovi k 60. narodeninám

  Slovenský národopis, 1985, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 33, č. 4, s. 776 – 778

 • 1984

  BURLASOVÁ, Soňa: Seminár “Pieseň a politické hnutie” v Berlíne

  Slovenský národopis, 1984, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 32, č. 4, s. 660 – 662

 • 1982

  BURLASOVÁ, Soňa – DEMO, Ondrej: Klenotnica podnetná a inšpirujúca

  Pravda, 1982, Bratislava, roč. 63, č. 171 (21. 7.), s. 5
  (Ondrej Demo – etnomuzikológ, redaktor, publicista...)

 • 1981

  BURLASOVÁ, Soňa: Za Pavlom Tonkovičom (13. 1. 1907 – 22. 5. 1980)

  Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 405 – 407

 • 1979

  BURLASOVÁ, Soňa: VIII. medzinárodný zjazd slavistov (Zagreb, 3. – 9. 9. 1978)

  Slovenský národopis, 1979, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 27, č. 4, s. 596 – 597

 • 1978

  BURLASOVÁ, Soňa: Životné jubileum PhDr. Márie Kosovej, CSc. (20. 7. 1918)

  Slovenský národopis, 1978, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 26, č. 2, s. 351 – 353

 • 1978

  SUCHOŇ, Eugen – KRESÁNEK, Jozef – BURLASOVÁ, Soňa – OČENÁŠ, Andrej – ČÍŽEK, Ľubomír – STRNADOVÁ-PARÁKOVÁ, Zita – MATÚŠ, František – RYBARIČ, Richard – BLAHO, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu

  Hudobný život, 1978, Bratislava, roč. 10, č. 4, s. 4, 7

Bibliografia

 • 2021

  ZACHAR PODOLINSKÁ,Tatiana: Za Soňou Burlasovou (23. 6. 1927–3. 5. 2021)

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 18 – 19

 • 2013

  KREKOVIČOVÁ, Eva – POTANČOK, Vladimír (ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

  Ústav etnológie SAV, Bratislava
  (56 s., 1. vyd.)

 • 2012

  KREKOVIČOVÁ, Eva: K jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

  Slovenský národopis, 2012, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 60, č. 4, s. 443

 • 2007

  KREKOVIČOVÁ, Eva: K významnému životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

  Slovenský národopis, 2007, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 55, č. 3, s. 361 – 363

 • 2007

  PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. (23. 6. 1927)

  Ethnologica Slovaca et Slavica, 2007, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 32, s. 69 – 70

 • 2003

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady

  Slovenský národopis, 2003, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 51, č. 2, s. 274 – 276

 • 2003

  URBANCOVÁ, Hana: Soňa Burlasová: Slovenské ľudové balady

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 1, s. 130 – 134

 • 2001

  DROPPOVÁ, Ľubica: Soňa Burlasová: The Catalogue of Slovak Narrative Songs

  Slovenský národopis, 2001, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 49, č. 4, s. 507 – 508

 • 2000

  BENEŠ, Bohuslav: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 3, s. 400 – 401

 • 1999

  URBANCOVÁ, Hana: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 4, s. 45 – 46

 • 1998

  DROPPOVÁ, Ľubica: Soňa Burlasová: Katalóg slovenských naratívnych piesní I – III

  Slovenský národopis, 1998, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 46, č. 4, s. 539 – 540

 • 1997

  KREKOVIČOVÁ, Eva: K jubileu PhDr. Soni Burlasovej, DrSc. (23. 6. 1927)

  Slovenský národopis, 1997, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 45, č. 2, s. 223 – 226

 • 1997

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Jubileum Sone Burlasovej

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 11, s. 5

 • 1992

  MÓŽI, Alexander: Vojenské a regrútske piesne vo forme antológie

  Literárny týždenník, 1992, Bratislava, roč. 5, č. 10, s. 15

 • 1992

  URBANCOVÁ, Hana: Vojenská a regrútska pieseň v antológii

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 15, s. 5

 • 1991

  URBANCOVÁ, Hana: Zostane už len históriou?

  Vojenská a regrútska pieseň

  Národná obroda, 1991, roč. 2, č. 272 (20. 11.), s. 12

 • 1989

  KREKOVIČOVÁ, Eva: Soňa Burlasová: Ľudová pieseň na Horehroní

  Slovenský národopis, 1989, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 37, č. 1 – 2, s. 250 – 251

 • 1989

  URBANCOVÁ, Hana: Ľudová pieseň na Horehroní

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 2, s. 6

 • 1987

  LEŠČÁK, Milan: Hľadanie nových pohľadov

  K životnému jubileu PhDr. Sone Burlasovej, CSc.

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 13, s. 7

 • 1985

  DEMO, Ondrej: Soňa Burlasová : V šírom poli rokyta [recenzia dvojzväzkovej zbierky]

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 1, s. 8

 • 1984

  OBERT, Viliam: V šírom poli rokyta I. – II.

  Romboid, 1984, Bratislava, roč. 19, č. 10, s. 95 – 96

 • 1981

  MICHÁLEK, Ján: Soňa Burlasová: Ej, prišli sme, prišli sme na pole družstevné

  Slovenský národopis, 1981, Ústav etnológie SAV, Bratislava, roč. 29, č. 2 – 3, s. 432 – 433

x