• 1961

  absolvovala pedagogickú vetvu Štátneho konzervatória v Bratislave

 • 1961 – 1966

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)

 • 1963 – 1971

  recenzie a články v denníkoch Ľud, Večerník, Práca, od 1971 publikačná činnosť v Hudobnom živote, Literárnom týždenníku, príprava hudobných relácií pre Čs. rozhlas v Bratislave, neskôr pre Rádio Elán

 • 1969

  vedúca redaktorka notových publikácií, o rok neskôr poverená obnovením činnosti oddelenia nahrávania LP platní v oblasti vážnej hudby v národnom podniku Supraphon

 • od 1971

  prednášková činnosť, najskôr externe, od 1972 ako riadna vysokoškolská pedagogička dejín hudby na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave

 • od 1976

  pôsobenie na Odbore hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK, vtedy jeden z odborov Katedry estetiky a vied o umení, po roku 1989 ako Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave

 • 1977 – 1983

  hovorené vstupy k interpretačným výkonom na večerných koncertoch v mestách na Slovensku

 • 1981

  titul PhDr., 1983 hodnosť CSc. v odbore teória a dejiny hudby na Ústave hudobnej vedy SAV, dizertačná práca Verbálna interpretácia hudobno-umeleckého diela ako spôsob upevňovania jeho sociálnej funkcie

 • od 2008

  externá spolupráca s VŠMU pri odborných posudkoch doktorandských prác

V oblasti výskumu sa zameriavala na dejiny hudby, najmä obdobia klasicizmu, na problematiku počúvanosti hudby, národnosti v umení a ideológie v umení.

Od 1963 sa venovala recenzentskej, hudobno-kritickej a osvetovej činnosti (príspevky na konferenciách, relácie pre rozhlas, knižné recenzie, rozhovory s interpretmi a skladateľmi).

Prax hovorených vstupov k interpretačným výkonom spolu so skúsenosťou prednášania dejín európskej hudby od vrcholného baroka po klasické obdobie hudby 20. storočia (do roku 1945), vyústila do vzniku dizertačnej práce, niekoľkých štúdií a knižných publikácií o hudobnom klasicizme: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka (1999), Dejiny hudby IV. Klasicizmus (2011).

Odborne sa zameriavala najmä na recenzie hudobných produkcií, v ďalšej publikačnej činnosti na sprostredkovanie hudobného diela, jeho významu a zmyslu pre recipienta prostredníctvom verbálnych výpovedí, tým bola motivovaná aj spolupráca so Slovkoncertom, trvalým inšpiračným zdrojom k jej publikačnej činnosti boli študenti.

x