• 1975 – 1980

  Hudobná fakulta VŠMU (hudobná teória)

 • 1980 – 1991

  odborná pracovníčka v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (neskôr Divadelný ústav v Bratislave)

 • od 1992

  odborná pracovníčka na Ústave hudobnej vedy SAV, od 1998 vedecká pracovníčka, od 2005 vedúca Oddelenia etnomuzikológie, od 2009 riaditeľka ústavu

 • 1994 – 1998

  externá ašpirantúra na Ústave hudobnej vedy SAV, 1998 hodnosť CSc. (dizertačná práca Lúčne piesne na Slovensku. Príspevok k výskumu piesňových žánrov v tradičnej hudobnej kultúre)

 • 2000

  titul PhDr. na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, práca Etnomuzikologický výskum a jeho vzťah k hudobnej historiografii

 • 2000 – 2003

  šéfredaktorka časopisu Slovenská hudba

 • 2004

  štipendium DAAD, Freiburg im Breisgau, Nemecko (Institut für Volkskunde, Albert-Ludwigs-Universität, Deutsches Volksliedarchiv)

 • od 2009

  riaditeľka Ústavu hudobnej vedy SAV

 • 2011

  hodnosť DrSc. na Ústave hudobnej vedy SAV (dizertačná práca Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre na Slovensku. Modely žánrových syntéz v etnomuzikológii)

Od začiatku 90. rokov sa Hana Urbancová venuje základnému výskumu v oblasti tradičnej piesňovej kultúry na Slovensku, stredoeurópskym porovnávacím štúdiám, hudbe etnických menšín, historickým prameňom ľudovej hudby, teórii a dejinám etnomuzikológie.

Je členkou v profesijných organizáciách a združeniach: Slovenská muzikologická spoločnosť, Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV, Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry, International Council for Traditional Music, Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, Society for Ethnomusicology.

Absolvovala krátkodobé študijné pobyty v Budapešti (1993), Varšave (1994, 2012), Záhrebe (1995). Prednášala na vedeckých podujatiach v zahraničí v Prahe (1993), Viedni (1994, 2007), Poľskom Tešíne (1994), Brne (1995, 2004, 2006, 2007), Békéscsabe (1996), Ľubľane (2000, 2001), Münsteri (2002), Grazi – Seggau (2004), Kyjeve (2005), New Yorku (2008), Štokholme (2008), Kutnej Hore (2008).

Venovala sa pedagogickej činnosti na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (2000 – 2007 ako externý pedagóg, 2009 ako hosťujúci pedagóg), na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave (2005 – 2011 ako externý pedagóg), na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU (od 2009 ako externý pedagóg).

x