• 1970

  SVŠ Jura Hronca v Bratislave (matematika, fyzika)

 • 1975

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda)

 • 1976 – 1994 odborná redaktorka vydavateľstva Slovenského hudobného fondu (SHF), teraz Hudobný fond (HF), odborná referentka Hudobného informačného strediska, vedúca strediska Hudba a mládež

 • od 1992

  vedúca vlastného vydavateľstva H plus

 • od 1992

  tajomníčka a členka predstavenstva Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS), predsedníčka Sekcie vzdelávania učiteľov umeleckých škôl

 • 1995 – 2009

  učiteľka hudobnej náuky na Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera a Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Bratislave

 • od 1998

  predsedníčka odbornej komisie celoslovenského kola súťaže Hnúšťanský akord

 • od 1999

  členka predsedníctva Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii (2000 – 2001 predsedníčka)

 • 2000 – 2002

  odborná pracovníčka predajne Musica Slovaca

 • od 2004

  lektorka vzdelávania učiteľov pre Metodicko-pedagogické centrum (priebežné vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie)

 • od 2005

  externá pedagogička na HTF VŠMU v Bratislave, vyučuje pedagogické predmety a hudobno-teoretické predmety (didaktika teórie hudby, didaktika hudobnej výchovy, pedagogická prax a ďalšie)

 • od 2006

  členka komisie pre výchovné koncerty pre školy Hudobného centra

 • 2006 – 2012

  členka Ústrednej predmetovej komisie hudobnej výchovy pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave

 • 2007

  titul PaedDr. na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, rigorózna práca Inovácia obsahu a metodiky vyučovania predmetu hudobná náuka v základných umeleckých školách

 • 2012

  titul PhD. na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, dizertačná práca Hudobno-pedagogické dielo Juraja Hatríka, jeho význam a podiel na rozvoji hudobnej pedagogiky na Slovensku

 •  

Venovala sa oblasti hudobnej pedagogiky, didaktiky teórie hudby, didaktiky hudobnej výchovy, pedagogickej praxi ako aj kontinuálnemu vzdelávaniu učiteľov umeleckej výchovy a vzdelávania.

Organizovala prehrávky a besedy v Klube skladateľov Slovenského hudobného fondu (teraz Hudobný fond), v rámci ktorých sa uskutočňovali vzdelávacie podujatia pre učiteľov hudobnej výchovy základných škôl a učiteľov základných umeleckých škôl. Viac ako 20 rokov spoluorganizovala hudobno-výchovné podujatia pre deti v Detskom mestečku v Trenčíne – Zlatovciach, šesť rokov viedla stredisko Hudba a mládež Slovenského hudobného fondu, ako vydavateľka (H plus) vydáva notové materiály a zvukové nosiče pre deti a mládež s akcentom na tvorbu Juraja Hatríka, ako učiteľka hudobnej náuky na ZUŠ experimentálne overovala možnosti využitia Hatríkovho diela v praxi, čo vyústilo do vypracovania a schválenia Učebných osnov hudobnej náuky – projektové vyučovanie na základnej umeleckej škole v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy v roku 2008, vypracovala a vydala didaktiku predmetu, postupne vydáva metodiky pre učiteľov hudobnej náuky. Od roku 2007 spoluorganizuje tvorivé dielne pre deti a dospelých Hudba a obraz vo filme vo Vyhniach, kde vedie hudobnú sekciu. V roku 2011 vypracovala projekt kontinuálneho vzdelávania učiteľov Metodika integrácie a interakcie v umeleckej výchove a vzdelávaní pre Metodicko-pedagogické centrum, ktoré lektorsky zabezpečuje spolu s Jurajom Hatríkom.

x