Personálna bibliografia – Textbooks, Textbook Chapters

 • 1960

  Úvod do štúdia teórie harmónie

  Teória hudby pre poslucháčov 1. a 2. ročníka Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

  Slovak Pedagogical Publishing House, Music Centre Slovakia, , Bratislava
  (211 s., 1960 - 1. vyd., 1963 - 2. vyd., 1972 - 3. vyd., 1984 - 4. vyd., 2019 - 5. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1998

  Sakrálnosť v slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1998, Bratislava, year 30, no. 7, p. 1, 8

 • 1998

  Poznámky k Suchoňovej orchestrálnej tvorbe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, year 24, no. 1 – 2, p. 65 – 72

 • 1998

  Poznámky k sakrálnosti v slovenskej hudbe

  Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Ethos, Orman, Bratislava, p. 187 – 191

 • 1996

  Zborová tvorba Alexandra Moyzesa a Ota Ferenczyho

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1994. Zborník materiálov z 1. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 1996, Banská Bystrica, p. 77 – 80

 • 1995

  Reflexie o duchovnej hudbe 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, year 21, no. 1, p. 20 – 37

 • 1995

  Ekumenické črty v duchovnej hudbe

  Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), 1995, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 180 – 184

 • 1994

  Reflexie o duchovnej hudbe 20. storočia

  Prítomnosť dramatického princípu

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1994, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, year 42, no. 1, p. 59 – 70

 • 1993

  Protestantská vokálno-inštrumentálna tvorba Jána Levoslava Bellu

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica, p. 65 – 71

 • 1992

  Princíp riadenej aleatoriky z kompozičného a teoretického hľadiska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 4, p. 536 – 596

 • 1992

  Ivan Hrušovský. Výber z bibliografie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 4, p. 599

 • 1992

  Ivan Hrušovský. Dielo

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, year 18, no. 4, p. 597 – 598

 • 1988

  Tradície kompozičnej školy v slovenskej národnej hudbe

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 10, p. 10

 • 1986

  Česko-slovenské hudobné kontakty v tlači 40. a 50. rokov

  Česká a slovenská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvňovaní (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Bratislava, p. 81 – 84
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

 • 1985

  Orchestrálna tvorba Jána Levoslava Bellu

  Hudobný archív, 1985, Matica slovenská, Martin, no. 9, p. 55 – 59

 • 1985

  Estetické predstavy Alexandra Moyzesa a ich význam v 30. rokoch

  Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 12, Horváthová, Katarína (zost.), 1985, Bratislava, p. 42 – 45
  (Zborník prác z 12. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1983, 5. októbra 1983)

 • 1982

  Moderné symfonické myslenie a účasť generácií na jeho rozvoji

  Hudobná kultúra Bratislavy v období 1948 – 1978. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 7, Horváthová, Katarína (zost.), 1982, City Cente of Culture and Leisure Time, Bratislava, p. 12 – 17
  (Zborník prác zo 7. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1978)

 • 1981

  Problémy analýzy skladieb v pedagogickom procese

  Výchova socialistických umelcov. Zborník štúdií z 1. vedeckej konferencie Vysokej školy múzických umení v Bratislave, usporiadanej pri príležitosti 30. výročia založenia školy, 14. – 15. novembra 1979, Mrlian, Rudolf – Zabloudil, Vlastimil (ed.), 1981, Academy of Music and Drama, Tatran, Bratislava, p. 114 – 119

 • 1976

  Staronové problémy hudobnej analýzy

  Mnohotvárnosť dramatického umenia. Zborník Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Mikola, Marián (zost.), 1976, Academy of Music and Drama, Obzor, Bratislava, p. 342 – 350

 • 1974

  Vítězslav Novák a slovenská hudba

  Bajer, Jiří (ed.): Česká hudba světu, svět české hudbě. Sborník původních statí československých a sovětských hudebních vědců k Roku české hudby, 1974, Panton, Praha, p. 179 – 195
  (295 s., 1. vyd.)

 • 1971

  Pokus o myšlienkovú a estetickú podstatu Cikkerovej tvorby

  Musicologica Slovaca, 1971, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava, year III, p. 3 – 23

 • 1968

  Situácia slovenskej hudobnej kultúry v rokoch 1939 – 1948

  Slovenská hudba, 1968, Bratislava, year 12, no. 4, p. 162 – 167

 • 1965

  Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, year 9, no. 9, p. 422 – 432

 • 1963

  Hudobná reč Cikkerovej opery Vzkriesenie

  K problematike súčasnej hudby, Kresánek, Jozef (ved. redaktor), 1963, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 117 – 137

 • 1960

  15 rokov slovenského symfonizmu

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, year 4, no. 4, p. 227 – 233

 • 1959

  Problémy hudobnej výchovy pre pedagógov tanca a choreografov

  Desať rokov VŠMU. Zborník príspevkov, 1959, Academy of Music and Drama, Slovak Publisher of Nice Literature, Bratislava, p. 124 – 130

 • 1958

  K otázke folklóru v slovenskej hudbe

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 6, p. 233 – 236

 • 1958

  Víťazstvo pracujúceho ľudu a slovenské hudobné umenie

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, year 2, no. 5, p. 188 – 195

 • 1957

  Klasicistická hudba na prelome 18. a 19. storočia

  Dejiny slovenskej hudby, Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.), 1957, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, p. 157 – 216

 • 1956

  Klasická hudobná tvorba Mozartovho obdobia na Slovensku

  Zborník z medzinárodnej konferencie o živote a diele W. A. Mozarta v Prahe, 27. – 31. 5. 1956, 1956, Praha

Personálna bibliografia – Books

 • 1964

  Antonín Dvořák

  State Music Publisher, Praha, Bratislava
  (193 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily, zv. 4)

 • 1964

  Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  State Music Publisher, Bratislava
  (460 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 29)

Personálna bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2001

  Suveréni z Filipín

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 9, p. 7

 • 2000

  Spomínajme a nezabúdajme

  Bojovník, 2000, Bratislava, year 45, no. 14, p. 7

 • 2000

  Choral Music and Choirs from Denmark ’95

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 3, p. 56

 • 2000

  Neuveriteľná sedemdesiatka Ladislava Holáska

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 1 – 2, p. 3

 • 2000

  Strata nenahraditeľnej osobnosti

  Opustil nás Štefan Klimo, významný slovenský dirigent a skladateľ

  Národná osveta, 2000, National Cultural Centre, Bratislava, year 10, no. 3
  (Príloha Etuda, č. 1, s. 3)

 • 1999

  Suverénne víťazstvo protinožcov

  Veľká cena Slovenska (Grand Prix Slovakia). 2. medzinárodná súťaž speváckych zborov, Trenčianske Teplice, 14. – 18. júla 1999

  Hudobný život, 1999, Bratislava, year 31, no. 9, p. 28 – 29

 • 1997

  Fedor Ruppeldt – hudobník

  Tvorba T. Revue pre literatúru a kultúru, 1997, Bratislava, year 7 (16), no. 4, p. 47 – 50

 • 1997

  Historický medzník slovenskej zborovej hudby

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 16, p. 1, 3

 • 1996

  Hudba a ticho

  Rozhovor so skladateľom Ctiradom Kohoutkom

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1996, Bratislava, year 5, no. 19, p. 12

 • 1994

  Odišiel hudobník a priateľ...

  Národná osveta, 1994, National Cultural Centre, Bratislava, year 4, no. 9, p. 13

 • 1994

  Spomienky na pána prof. Alexandra Moyzesa

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 22, p. 2

 • 1994

  Trnavské zborové dni

  Hudobný život, 1994, Bratislava, year 26, no. 16, p. 8

 • 1993

  Slávnosť zborového spevu

  Akademická Banská Bystrica (25. – 27. júna 1993). 5. ročník medzinárodnej súťaže vysokoškolských zborov (ako medzinárodná prehliadka – 1. ročník)

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 17, p. 7

 • 1993

  Bellovské reminiscencie

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 16, p. 5

 • 1993

  Jubilujúcemu zboru

  Hudobný život, 1993, Bratislava, year 25, no. 13 – 14, p. 14

 • 1992

  Mládež spieva ’92

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 14, p. 4
  (Mládež spieva 1992, Prievidza, festival hudobný)

 • 1992

  RÚFUS, Milan – BUZÁSSY, Ján – HRUŠOVSKÝ, Ivan – MALOVEC, Jozef: Fórum tolerancie

  Medzi umením a vedou

  Tvorba T. Revue pre literatúru a kultúru, 1992, Bratislava, year 2 (11), no. 10, p. 19 – 21

 • 1991

  Výročie skladateľa svetového mena

  Bratislavské listy, 1991, Bratislava, year 4, no. 9, p. 18

 • 1991

  Máme dostatok hodnotnej tvorby

  Premárnené príležitosti slovenskej hudby

  Národná obroda, 14. 5. 1991, Bratislava, year 2, no. 111, p. 12

 • 1990

  Za Jánom Cikkerom

  Nové Slovo, 1990, Bratislava, year 32, no. 1, p. 17

 • 1990

  Vážne problémy vážnej hudby

  Kultúrny život, 1990, Bratislava, year 24, no. 33, p. 4

 • 1989

  Profesionáli amatérom

  Osvetová práca, 1989, Obzor, Bratislava, year 39, no. 3, p. 39 – 40

 • 1989

  KLINDA, Ferdinand – ČÍŽIK, Vladimír – HAVLÍKOVÁ, Klára – MICHALICA, Peter – HRUŠOVSKÝ, Ivan – ZIMMER, Ján: Anketa

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 3, p. 4

 • 1989

  Môj príspevok do diskusie...

  Hudobný život, 1989, Bratislava, year 21, no. 12, p. 9 – 10

 • 1988

  Fínske “sensu stricto”

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 7, p. 8

 • 1988

  Suchoňova orchestrálna tvorba

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 21, p. 10

 • 1987

  Vieme podchytiť talenty?

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, year 29, no. 15

 • 1987

  Numus – festival v Aarhuse

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 11, p. 6

 • 1979

  Spevácky zbor mesta Bratislavy v Španielsku

  Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 19, p. 6

 • 1977

  PALOVČÍK, Michal – NOVÁČEK, Zdenko – MOKRÝ, Ladislav – HRUŠOVSKÝ, Ivan – LABORECKÝ, Jozef – ADAMČIAK, Milan: Spoločné ciele tvorby a teórie

  Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov

  Pravda, 12. 2. 1977, Bratislava, year 58, p. 5

 • 1976

  Technik v Rige

  Hudobný život, 1976, year 8, no. 13, p. 6

 • 1976

  Dôstojne nás reprezentovali

  Rytmus, 1976, year 27, no. 7, p. 14

 • 1973

  Imponujúci úspech

  Hudobný život, 1973, Bratislava, year 5, no. 18, p. 8

 • 1969

  Kontrasty - a ešte raz kontrasty

  List z Paríža

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 7, p. 5

 • 1969

  Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 2, p. 2

 • 1964

  Pravda o "generačnom probléme"

  Slovenská hudba, 1964, year 8, no. 1, p. 8 – 9

 • 1959

  Významná premiéra

  (Bergov Vojcek opäť na scéne Národného divadla v Prahe)

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 7 – 8, p. 343 – 345

 • 1959

  “Capriccio pre klavír a orchester” Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 2, p. 60 – 65

 • 1959

  Niektoré problémy vyučovania hudobnej teórie

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 11 – 12, p. 471 – 474

 • 1959

  Úspešný debut mladého dirigenta

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 11 – 12, p. 535 – 536

 • 1959

  Quo usque tandem abutere...?

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, year 3, no. 1, p. 45 – 46

 • 1957

  Divertimento Michala Vileca

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 8 – 9, p. 259 – 263

 • 1957

  1. symfónia “Spomienková” Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 1, p. 4 – 7

 • 1957

  K prehliadke tvorby brnenských skladateľov

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 1, p. 29 – 30

 • 1957

  Absolventský koncert Andreja Kucharského

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, year 1, no. 1, p. 36

 • 1953

  Pohľad na skladateľské dielo Frica Kafendu

  Hudební rozhledy, 1953, year 6, no. 15, p. 692 – 695

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, year 46, no. 4, p. 281 – 314

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Banská Bystrica, year 9

 • 2006

  MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 9 – 11

 • 2006

  KOVÁČOVÁ, Hana: Osobnosť a zborová tvorba I. Hrušovského

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Banská Bystrica, year 7, p. 59 – 69

 • 2006

  MICHALOVÁ, Eva: Missa Novisoliensis Vojtecha Didiho a Veni Sancte Ivana Hrušovského

  Modlitba v umení, 2006, Banská Bystrica, p. 285 – 288

 • 2000

  ADAMOV, Norbert: Rekviem v súčasnej slovenskej hudbe

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL

Bibliografia – Reviews

 • 2019

  BERNÁTH, Ľuboš: Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie, Hudobné centrum, HTF VŠMU 2019

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 12, p. 39 – 40

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Myšlienky o vývine

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 10, p. 25

 • 2020

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie [recenzia knihy]

  Musicologica Slovaca, 2020, year 11 (37), no. 1, p. 141 – 142

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 6, p. 15 – 17

 • 2019

  ČANJI, Emília: ORFEUS 2019 rekapituloval

  ORFEUS VOICES

  Tempo, 2019, no. 3 – 4, p. 15
  (Ej, hrajteže)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, The Theatre Institute, Music Centre Slovakia, Academy of Music and Drama, Bratislava, p. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: X. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 18.3.1985, year 17, no. 5, p. 4
  (Tá láska)

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
  (Obrázky z prírody, Výkrik)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 2
  (Tri kánony pre husle a čembalo)

 • 1977

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 5, p. 1
  (Tri skladby pre čembalo)

 • 1977

  KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 4, p. 1
  (Cesta ku svetlu)

 • 1977

  A.K.: Tvorivá komisia muzikológov

  Hudobný život, 1977, year 9, no. 2, p. 7

 • 1972

  Vybrali sme

  Hudobný život, 1972, year 4, no. 16, p. 2
  (Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester - cena v Paríži)

 • 1970

  HRČKOVÁ, Naďa: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Druhý pohľad

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 9, p. 3
  (Tri madrigalové impresie)

 • 1970

  uy: Španielske zastavenia

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 5, p. 8
  (Toccata cromatica)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, year 1, no. 18, p. 5

Bibliografia

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2018, Bratislava, year 50, no. 1 – 2, p. 19

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 10, p. 38

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 7 – 8, p. 28 – 29

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, Bratislava, year 49, no. 6, p. 5

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

  Hudobný život, 2015, Bratislava, year 47, no. 6, p. 5

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, Bratislava, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, Bratislava, year 45, no. 1 – 2, p. 22

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, Bratislava, year 44, no. 12, p. 15

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 9. 10. 2012, Bratislava, year 22, no. 233, p. 39

 • 2011

  BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia

  Hudobný život, 2011, Bratislava, year 43, no. 9, p. 2

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, year 37, no. 4, p. 337 – 342

 • 2011

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírna tvorba Ivana Hrušovského, Gregora Roletzkého, Vladimíra Gajdoša

  Faculty of Music and Drama Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica
  (99 s., 1. vyd.)

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava
  (672 s., 1. vyd.)

 • 2008

  KRÁK, Egon: Skladateľ Ivan Hrušovský a teória kompozičnej práce

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 14 – 16

 • 2008

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Originálna analytická reflexia hudby 20. storočia v hudobnoteoretickom odkaze Ivana Hrušovského

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 17 – 21

 • 2008

  SEDLICKÝ, Štefan: Reflexie zbormajstra na posledné diela Ivana Hrušovského

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 22 – 27
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

  Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2008

  MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica, p. 9 – 13

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Inspirating Symbiose of Theory and Praxis

  To the Work of Ladislav Burlas and Ivan Hrušovský

  Hudobný život, 2007, Bratislava, year 39, no. 6, p. 14 – 17

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 2, p. 305 – 307

 • 2007

  ČÁRSKA, Etela: Ivan Hrušovský: “Hudba je nekonečným vesmírom...”

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1, p. 67 – 73

 • 2007

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej kultúry

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, year 33, no. 1, p. 60 – 66

 • 2007

  MICHALOVÁ, Eva: Spomienka k jubileu hudobného skladateľa prof. PhDr. Ivana Hrušovského, CSc.

  Múzy v škole, 2007, Pedagogical Faculty, , year 12, no. 1 – 2, p. 2
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Odkaz syntetika

  K nedožitému jubileu Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 7 – 8

 • 2002

  z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

  Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 7 – 8, p. 14

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, year 34, no. 12, p. 24 – 27

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Cez konfrontácie k syntézam

  K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, year 28, no. 1, p. 5 – 48

 • 2002

  BOKES, Vladimír: Prof. PhDr. Ivan Hrušovský, CSc. (23. 2. 1927 – 5. 10. 2001)

  Viera a život, 2002, year 12, no. 1, p. 81

 • 2001

  jv: Za profesorem Ivanem Hrušovským

  Česká beseda, 2001, year 7, no. 11, p. 10

 • 2001

  BULLA, Marián: Za Prof. Ivanom Hrušovským

  Kultúra, 2001, Bratislava, year 4, no. 22, p. 12

 • 2001

  BOKES, Vladimír: Za Ivanom Hrušovským

  Hudobný život, 2001, Bratislava, year 33, no. 10, p. 2

 • 2001

  BLAHO, Vladimír: Skladateľ, ktorého spievajú

  Odišiel hudobný skladateľ Ivan Hrušovský

  Národná osveta, 2001, National Cultural Centre, Bratislava, year 11, no. 17, p. 18

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ivan Hrušovský

  Hudobný život, 2000, Bratislava, year 32, no. 6, p. 53

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, year 26, no. 1 – 2, p. 59 – 105

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Ivan Hrušovský

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, National Music Centre, Bratislava, p. 125 – 131
  (302 s., 1. vyd.)

 • 1997

  LITSCHAUEROVÁ, Nina – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Pre mňa je literatúra sestrou hudby

  Nové Slovo, 1997, Bratislava, year 7, no. 46, p. 40 – 41

 • 1997

  BLAHO, Vladimír – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Jubilant Ivan Hrušovský

  Rozhovor s hudobným skladateľom

  Národná osveta, 1997, National Cultural Centre, Bratislava, year 7, no. 4
  (Príloha Etuda, č. 1, s. 9)

 • 1997

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Rozhlas. V znamení Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 6, p. 2

 • 1997

  DOHNALOVÁ, Lýdia: CD z Vydavateľstva Radio Bratislava

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 4, p. 9
  (Cantate Domino, Collegium Technicum, Košice)

 • 1997

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: K sedemdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 4, p. 6

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: Filharmonické júnové finále

  Hudobný život, 1997, Bratislava, year 29, no. 15, p. 8

 • 1997

  FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, year 23, no. 3 – 4, p. 175 – 210

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Duchovno a humanizmus – v diele Ivana Hrušovského

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, year 10, no. 9, p. 15

 • 1997

  SEDLICKÝ, Tibor: Ivan Hrušovský

  Sedlický, Tibor (ed.): K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, , Literary and Music Museum, National Cultural Centre, Banská Bystrica, Bratislava, p. 16 – 18
  (47 s., 1. vyd.)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. Oskár Elschek), 1996, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava, p. 298, 312 – 313

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Missa pro iuventute Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1995, Bratislava, year 27, no. 18, p. 4

 • 1994

  PALOVČÍK, Michal: Ivan Hrušovský

  Slovenské národné noviny, 1994, Matica slovenská, Martin, year 5, no. 6, p. 4

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Zo slovenskej hudobnej dielne

  Premiéry nových diel v Slovenskej filharmónii

  Národná obroda, 10. 3. 1993, Bratislava, year 4, no. 57, p. 7

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1992, Bratislava, year 24, no. 10, p. 4

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Posolstvom hudby osloviť človeka

  Hovoríme so skladateľom Ivanom Hrušovským

  Hudobný život, 1990, Bratislava, year 22, no. 9, p. 9

 • 1989

  BARTOVIČOVÁ, Eva – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Aby hudba nezostala bokom

  Rozhovor so skladateľom a hudobným vedcom Ivanom Hrušovským

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, year 2, no. 34, p. 15

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Ivan Hrušovský

  Noví zaslúžilí umelci

  Hudobný život, 1988, Bratislava, year 20, no. 12, p. 10

 • 1987

  PALOVČÍK, Michal: Jeden z predného radu tvorivých

  Hudobný skladateľ prof. Ivan Hrušovský sa dožíva 60 rokov

  Pravda, 24. 2. 1987, Bratislava, year 68, no. 44, p. 5

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Hodnoty tvorby Ivana Hrušovského

  Práca, 25. 2. 1987, year 42, no. 46, p. 6

 • 1987

  MÉSÁROŠOVÁ, Marcella: Trochu inak o jubilantovi

  Rytmus, 1987, year 38, no. 2, p. 32 – 33

 • 1987

  ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Na prahu novej etapy

  Život, 1987, Bratislava, year 37, no. 8, p. 36 – 37

 • 1987

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Protivojnová hudobná freska

  Večerník, 2. 2. 1987, year 32, no. 22, p. 5

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hľadať osobitý tón

  K životnému jubileu skladateľa prof. dr. Ivana Hrušovského, CSc.

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, year 29, no. 10

 • 1987

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Skladateľ reflexívnej výpovede

  K šesťdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1987, Bratislava, year 19, no. 4, p. 3

 • 1986

  POLAKOVIČOVÁ, Viera – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Za ideál považujem dokonalosť

  Hovorí hudobný skladateľ Ivan Hrušovský

  Večerník, 26. 9. 1986, year 31, no. 189, p. 7

 • 1985

  PALOVČÍK, Michal: Zmysel umenia je vo vzťahu k človeku

  Pravda, 31. 1. 1985, Bratislava, year 66, no. 26, p. 5

 • 1984

  BERGER, Igor: Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 13, p. 3

 • 1983

  HATRÍK, Juraj: Štvorjediná asynchrónia Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1983, Bratislava, year 15, no. 3, p. 4, 7

 • 1982

  ČOBEJOVÁ, Markéta – HRUŠOVSKÝ, Ivan: K tvorbe pre spevácke zbory sa budem vracať

  Náš hosť hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg Doc. Dr. Ivan Hrušovský, CSc.

  Rytmus, 1982, year 33, no. 2, p. 32 – 33

 • 1981

  VACH, Marián: Ivan Hrušovský: Na lúke

  Rytmus, 1981, year 32, no. 1, p. 5 – 6

 • 1981

  BERGER, Igor: Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

  Cyklus 4 zborov pre detský zbor a capella

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 11, p. 5

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: Ivan Hrušovský: Konfrontácie, skladba pre veľký orchester

  Hudobný život, 1981, Bratislava, year 13, no. 1, p. 5

 • 1979

  PALOVČÍK, Michal – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Umenie ako spoločenský faktor

  Rozhovor so skladateľom a muzikológom Ivanom Hrušovským

  Pravda, 2. 6. 1979, Bratislava, year 60, no. 128, p. 5

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Ivan Hrušovský: 2. sonáta pre klavír

  Hudobný život, 1979, Bratislava, year 11, no. 17, p. 5

 • 1977

  POHRONEC, Juraj: Marginálie k jubileu súčasníka

  Hudobný život, 1977, Bratislava, year 9, no. 5, p. 8

 • 1977

  BERGER, Igor: Zborová tvorba Ivana Hrušovského

  Medailón k skladateľovým päťdesiatinám

  Rytmus, 1977, year 28, no. 2, p. 8

 • 1974

  PODRACKÝ, Igor: Ivan Hrušovský: Cesta ku svetlu

  Hudobný život, 1974, Bratislava, year 6, no. 15, p. 5

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Sonáta pre husle sólo

  Hudobný život, 1971, year 3, no. 5, p. 3

 • 1967

  FALTIN, Peter: New Music in Slovakia

  Slovenská hudba, 1967, Bratislava, year 11, no. 8, p. 343 – 347

 • 1967

  MOKRÝ, Ladislav: O tvorbe za okrúhlym stolom

  Slovenská hudba, 1967, Bratislava, year 11, no. 1, p. 3 – 20

 • 1965

  FALTIN, Peter: Ivan Hrušovský: Hirošima

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, year 9, no. 6, p. 267 – 268

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba

  Slovenská kultúra 1945 – 1965. Zborník štúdií, Rosenbaum, Karol (ed.), 1965, Obzor, Bratislava, p. 75 – 94

x