Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1998

  Sakrálnosť v slovenskej hudbe

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 7, s. 1, 8

 • 1998

  Poznámky k Suchoňovej orchestrálnej tvorbe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1998, Bratislava, roč. 24, č. 1 – 2, s. 65 – 72

 • 1998

  Poznámky k sakrálnosti v slovenskej hudbe

  Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 187 – 191

 • 1996

  Zborová tvorba Alexandra Moyzesa a Ota Ferenczyho

  Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1994. Zborník materiálov z 1. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 77 – 80

 • 1995

  Reflexie o duchovnej hudbe 20. storočia

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1995, Bratislava, roč. 21, č. 1, s. 20 – 37

 • 1995

  Ekumenické črty v duchovnej hudbe

  Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), 1995, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 180 – 184

 • 1994

  Reflexie o duchovnej hudbe 20. storočia

  Prítomnosť dramatického princípu

  Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, 1994, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava, roč. 42, č. 1, s. 59 – 70

 • 1993

  Protestantská vokálno-inštrumentálna tvorba Jána Levoslava Bellu

  Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), 1993, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 65 – 71

 • 1992

  Princíp riadenej aleatoriky z kompozičného a teoretického hľadiska

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 4, s. 536 – 596

 • 1992

  Ivan Hrušovský. Dielo

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 4, s. 597 – 598

 • 1992

  Ivan Hrušovský. Výber z bibliografie

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1992, Bratislava, roč. 18, č. 4, s. 599

 • 1988

  Tradície kompozičnej školy v slovenskej národnej hudbe

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 10, s. 10

 • 1986

  Česko-slovenské hudobné kontakty v tlači 40. a 50. rokov

  Česká a slovenská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvňovaní (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), 1986, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 81 – 84
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)

 • 1985

  Orchestrálna tvorba Jána Levoslava Bellu

  Hudobný archív, 1985, Matica slovenská, Martin, č. 9, s. 55 – 59

 • 1985

  Estetické predstavy Alexandra Moyzesa a ich význam v 30. rokoch

  Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 12, Horváthová, Katarína (zost.), 1985, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava, s. 42 – 45
  (Zborník prác z 12. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1983, 5. októbra 1983)

 • 1982

  Moderné symfonické myslenie a účasť generácií na jeho rozvoji

  Hudobná kultúra Bratislavy v období 1948 – 1978. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 7, Horváthová, Katarína (zost.), 1982, Mestský dom kultúry a oddychu, Bratislava, s. 12 – 17
  (Zborník prác zo 7. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1978)

 • 1981

  Problémy analýzy skladieb v pedagogickom procese

  Výchova socialistických umelcov. Zborník štúdií z 1. vedeckej konferencie Vysokej školy múzických umení v Bratislave, usporiadanej pri príležitosti 30. výročia založenia školy, 14. – 15. novembra 1979, Mrlian, Rudolf – Zabloudil, Vlastimil (ed.), 1981, Vysoká škola múzických umení, Tatran, Bratislava, s. 114 – 119

 • 1976

  Staronové problémy hudobnej analýzy

  Mnohotvárnosť dramatického umenia. Zborník Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Mikola, Marián (zost.), 1976, Vysoká škola múzických umení, Obzor, Bratislava, s. 342 – 350

 • 1974

  Vítězslav Novák a slovenská hudba

  Bajer, Jiří (ed.): Česká hudba světu, svět české hudbě. Sborník původních statí československých a sovětských hudebních vědců k Roku české hudby, 1974, Panton, Praha, s. 179 – 195
  (295 s., 1. vyd.)

 • 1971

  Pokus o myšlienkovú a estetickú podstatu Cikkerovej tvorby

  Musicologica Slovaca, 1971, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, roč. III, s. 3 – 23

 • 1968

  Situácia slovenskej hudobnej kultúry v rokoch 1939 – 1948

  Slovenská hudba, 1968, Bratislava, roč. 12, č. 4, s. 162 – 167

 • 1965

  Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 9, s. 422 – 432

 • 1963

  Hudobná reč Cikkerovej opery Vzkriesenie

  K problematike súčasnej hudby, Kresánek, Jozef (ved. redaktor), 1963, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 117 – 137

 • 1960

  15 rokov slovenského symfonizmu

  Slovenská hudba, 1960, Bratislava, roč. 4, č. 4, s. 227 – 233

 • 1959

  Problémy hudobnej výchovy pre pedagógov tanca a choreografov

  Desať rokov VŠMU. Zborník príspevkov, 1959, Vysoká škola múzických umení, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava, s. 124 – 130

 • 1958

  K otázke folklóru v slovenskej hudbe

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 6, s. 233 – 236

 • 1958

  Víťazstvo pracujúceho ľudu a slovenské hudobné umenie

  Slovenská hudba, 1958, Bratislava, roč. 2, č. 5, s. 188 – 195

 • 1957

  Klasicistická hudba na prelome 18. a 19. storočia

  Dejiny slovenskej hudby, Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.), 1957, SAV, Bratislava, s. 157 – 216

 • 1956

  Klasická hudobná tvorba Mozartovho obdobia na Slovensku

  Zborník z medzinárodnej konferencie o živote a diele W. A. Mozarta v Prahe, 27. – 31. 5. 1956, 1956, Praha

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1960

  Úvod do štúdia teórie harmónie

  Teória hudby pre poslucháčov 1. a 2. ročníka Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Hudobné centrum, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava
  (211 s., 1960 - 1. vyd., 1963 - 2. vyd., 1972 - 3. vyd., 1984 - 4. vyd., 2019 - 5. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2001

  Suveréni z Filipín

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 9, s. 7

 • 2000

  Spomínajme a nezabúdajme

  Bojovník, 2000, Bratislava, roč. 45, č. 14, s. 7

 • 2000

  Choral Music and Choirs from Denmark ’95

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 3, s. 56

 • 2000

  Neuveriteľná sedemdesiatka Ladislava Holáska

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 1 – 2, s. 3

 • 2000

  Strata nenahraditeľnej osobnosti

  Opustil nás Štefan Klimo, významný slovenský dirigent a skladateľ

  Národná osveta, 2000, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 10, č. 3
  (Príloha Etuda, č. 1, s. 3)

 • 1999

  Suverénne víťazstvo protinožcov

  Veľká cena Slovenska (Grand Prix Slovakia). 2. medzinárodná súťaž speváckych zborov, Trenčianske Teplice, 14. – 18. júla 1999

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 28 – 29

 • 1997

  Fedor Ruppeldt – hudobník

  Tvorba T. Revue pre literatúru a kultúru, 1997, Bratislava, roč. 7 (16), č. 4, s. 47 – 50

 • 1997

  Historický medzník slovenskej zborovej hudby

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 16, s. 1, 3

 • 1996

  Hudba a ticho

  Rozhovor so skladateľom Ctiradom Kohoutkom

  Mosty. Česko-slovenský týždenník, 1996, Bratislava, roč. 5, č. 19, s. 12

 • 1994

  Odišiel hudobník a priateľ...

  Národná osveta, 1994, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 13

 • 1994

  Spomienky na pána prof. Alexandra Moyzesa

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 22, s. 2

 • 1994

  Trnavské zborové dni

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 16, s. 8

 • 1993

  Slávnosť zborového spevu

  Akademická Banská Bystrica (25. – 27. júna 1993). 5. ročník medzinárodnej súťaže vysokoškolských zborov (ako medzinárodná prehliadka – 1. ročník)

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 7

 • 1993

  Bellovské reminiscencie

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 16, s. 5

 • 1993

  Jubilujúcemu zboru

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 14

 • 1992

  Mládež spieva ’92

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 14, s. 4
  (Mládež spieva 1992, Prievidza, festival hudobný)

 • 1992

  RÚFUS, Milan – BUZÁSSY, Ján – HRUŠOVSKÝ, Ivan – MALOVEC, Jozef: Fórum tolerancie

  Medzi umením a vedou

  Tvorba T. Revue pre literatúru a kultúru, 1992, Bratislava, roč. 2 (11), č. 10, s. 19 – 21

 • 1991

  Výročie skladateľa svetového mena

  Bratislavské listy, 1991, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 18

 • 1991

  Máme dostatok hodnotnej tvorby

  Premárnené príležitosti slovenskej hudby

  Národná obroda, 14. 5. 1991, Bratislava, roč. 2, č. 111, s. 12

 • 1990

  Za Jánom Cikkerom

  Nové Slovo, 1990, Bratislava, roč. 32, č. 1, s. 17

 • 1990

  Vážne problémy vážnej hudby

  Kultúrny život, 1990, Bratislava, roč. 24, č. 33, s. 4

 • 1989

  Profesionáli amatérom

  Osvetová práca, 1989, Obzor, Bratislava, roč. 39, č. 3, s. 39 – 40

 • 1989

  KLINDA, Ferdinand – ČÍŽIK, Vladimír – HAVLÍKOVÁ, Klára – MICHALICA, Peter – HRUŠOVSKÝ, Ivan – ZIMMER, Ján: Anketa

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 3, s. 4

 • 1989

  Môj príspevok do diskusie...

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 12, s. 9 – 10

 • 1988

  Fínske “sensu stricto”

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 7, s. 8

 • 1988

  Suchoňova orchestrálna tvorba

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 21, s. 10

 • 1987

  Vieme podchytiť talenty?

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 15

 • 1987

  Numus – festival v Aarhuse

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 11, s. 6

 • 1979

  Spevácky zbor mesta Bratislavy v Španielsku

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 19, s. 6

 • 1977

  PALOVČÍK, Michal – NOVÁČEK, Zdenko – MOKRÝ, Ladislav – HRUŠOVSKÝ, Ivan – LABORECKÝ, Jozef – ADAMČIAK, Milan: Spoločné ciele tvorby a teórie

  Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov

  Pravda, 12. 2. 1977, Bratislava, roč. 58, s. 5

 • 1976

  Technik v Rige

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 13, s. 6

 • 1976

  Dôstojne nás reprezentovali

  Rytmus, 1976, roč. 27, č. 7, s. 14

 • 1973

  Imponujúci úspech

  Hudobný život, 1973, Bratislava, roč. 5, č. 18, s. 8

 • 1969

  Kontrasty - a ešte raz kontrasty

  List z Paríža

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 7, s. 5

 • 1969

  Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 2

 • 1964

  Pravda o "generačnom probléme"

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 1, s. 8 – 9

 • 1959

  Významná premiéra

  (Bergov Vojcek opäť na scéne Národného divadla v Prahe)

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 7 – 8, s. 343 – 345

 • 1959

  “Capriccio pre klavír a orchester” Ota Ferenczyho

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 2, s. 60 – 65

 • 1959

  Úspešný debut mladého dirigenta

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 535 – 536

 • 1959

  Niektoré problémy vyučovania hudobnej teórie

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 11 – 12, s. 471 – 474

 • 1959

  Quo usque tandem abutere...?

  Slovenská hudba, 1959, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 45 – 46

 • 1957

  Divertimento Michala Vileca

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 8 – 9, s. 259 – 263

 • 1957

  K prehliadke tvorby brnenských skladateľov

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 29 – 30

 • 1957

  Absolventský koncert Andreja Kucharského

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 36

 • 1957

  1. symfónia “Spomienková” Mikuláša Schneidra-Trnavského

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 1, s. 4 – 7

 • 1953

  Pohľad na skladateľské dielo Frica Kafendu

  Hudební rozhledy, 1953, roč. 6, č. 15, s. 692 – 695

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1964

  Antonín Dvořák

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava
  (193 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily, zv. 4)

 • 1964

  Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (460 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 29)

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Fenomén polyštýlovosti a jej inkarnácie v hudbe slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 4, s. 281 – 314

 • 2010

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990

  Cantus Choralis Slovaca, 2010, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 9

 • 2006

  MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 9 – 11

 • 2006

  KOVÁČOVÁ, Hana: Osobnosť a zborová tvorba I. Hrušovského

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 59 – 69

 • 2006

  MICHALOVÁ, Eva: Missa Novisoliensis Vojtecha Didiho a Veni Sancte Ivana Hrušovského

  Modlitba v umení, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 285 – 288

 • 2000

  ADAMOV, Norbert: Rekviem v súčasnej slovenskej hudbe

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  ZAGAR, Peter: Vývoj prebieha vo vlnách

  Myšlienky o vývine

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 25

 • 2020

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie [recenzia knihy]

  Musicologica Slovaca, 2020, roč. 11 (37), č. 1, s. 141 – 142

 • 2019

  VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 15 – 17

 • 2019

  ČANJI, Emília: ORFEUS 2019 rekapituloval

  ORFEUS VOICES

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 15
  (Ej, hrajteže)

 • 2003

  FÖLDVÁRIOVÁ, Naďa: Smolenice po tretí raz

  Dialóg s časom, 2003, Divadelný ústav, Hudobné centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, s. 45 – 47
  (148 s., 1. vyd., Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave. Pôvodne uverejnené: Slovenská hudba 1970, č. 5 – 6)

 • 1985

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: X. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 18.3.1985, roč. 17, č. 5, s. 4
  (Tá láska)

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Obrázky z prírody, Výkrik)

 • 1981

  BREJKA, Rudolf: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 2
  (Tri kánony pre husle a čembalo)

 • 1977

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 1
  (Tri skladby pre čembalo)

 • 1977

  KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 1
  (Cesta ku svetlu)

 • 1977

  A.K.: Tvorivá komisia muzikológov

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 2, s. 7

 • 1972

  Vybrali sme

  Hudobný život, 1972, roč. 4, č. 16, s. 2
  (Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester - cena v Paríži)

 • 1970

  HRČKOVÁ, Naďa: SMOLENICE 70: po III. medzinárodných seminároch pre súčasnú hudbu

  Druhý pohľad

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 9, s. 3
  (Tri madrigalové impresie)

 • 1970

  uy: Španielske zastavenia

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 5, s. 8
  (Toccata cromatica)

 • 1969

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Slovenská hudba a medzinárodná pantom ma

  List z Prahy

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 18, s. 5

Bibliografia – Recenzie

 • 2019

  BERNÁTH, Ľuboš: Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie, Hudobné centrum, HTF VŠMU 2019

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 39 – 40

Bibliografia

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2018, Bratislava, roč. 50, č. 1 – 2, s. 19

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 10, s. 38

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28 – 29

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 6, s. 5

 • 2015

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!

  Hudobný život, 2015, Bratislava, roč. 47, č. 6, s. 5

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, Bratislava, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Otvárací koncert

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 1 – 2, s. 22

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti

  Pocta jubilujúcim skladateľom

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 12, s. 15

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti

  Pravda, 9. 10. 2012, Bratislava, roč. 22, č. 233, s. 39

 • 2011

  BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia

  Hudobný život, 2011, Bratislava, roč. 43, č. 9, s. 2

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2011, Bratislava, roč. 37, č. 4, s. 337 – 342

 • 2011

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavírna tvorba Ivana Hrušovského, Gregora Roletzkého, Vladimíra Gajdoša

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (99 s., 1. vyd.)

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (672 s., 1. vyd.)

 • 2008

  KRÁK, Egon: Skladateľ Ivan Hrušovský a teória kompozičnej práce

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 14 – 16

 • 2008

  MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Zuzana: Originálna analytická reflexia hudby 20. storočia v hudobnoteoretickom odkaze Ivana Hrušovského

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 17 – 21

 • 2008

  SEDLICKÝ, Štefan: Reflexie zbormajstra na posledné diela Ivana Hrušovského

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 22 – 27
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas

  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007

  Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
  (51 s., 1. vyd.)

 • 2008

  MICHALOVÁ, Eva: Ars longa, vita brevis

  Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, 2008, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 9 – 13

 • 2007

  CHALUPKA, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe

  K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2007, Bratislava, roč. 39, č. 6, s. 14 – 17

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalové fragmenty

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 2, s. 305 – 307

 • 2007

  ČÁRSKA, Etela: Ivan Hrušovský: “Hudba je nekonečným vesmírom...”

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 67 – 73

 • 2007

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej kultúry

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 60 – 66

 • 2007

  MICHALOVÁ, Eva: Spomienka k jubileu hudobného skladateľa prof. PhDr. Ivana Hrušovského, CSc.

  Múzy v škole, 2007, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, roč. 12, č. 1 – 2, s. 2
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Odkaz syntetika

  K nedožitému jubileu Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 7 – 8

 • 2002

  z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu

  Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 7 – 8, s. 14

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester

  100 rokov hudby na Slovensku

  Hudobný život, 2002, Bratislava, roč. 34, č. 12, s. 24 – 27

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Cez konfrontácie k syntézam

  K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2002, Bratislava, roč. 28, č. 1, s. 5 – 48

 • 2002

  BOKES, Vladimír: Prof. PhDr. Ivan Hrušovský, CSc. (23. 2. 1927 – 5. 10. 2001)

  Viera a život, 2002, roč. 12, č. 1, s. 81

 • 2001

  jv: Za profesorem Ivanem Hrušovským

  Česká beseda, 2001, roč. 7, č. 11, s. 10

 • 2001

  BULLA, Marián: Za Prof. Ivanom Hrušovským

  Kultúra, 2001, Bratislava, roč. 4, č. 22, s. 12

 • 2001

  BOKES, Vladimír: Za Ivanom Hrušovským

  Hudobný život, 2001, Bratislava, roč. 33, č. 10, s. 2

 • 2001

  BLAHO, Vladimír: Skladateľ, ktorého spievajú

  Odišiel hudobný skladateľ Ivan Hrušovský

  Národná osveta, 2001, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 11, č. 17, s. 18

 • 2000

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Ivan Hrušovský

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 6, s. 53

 • 2000

  CHALUPKA, Ľubomír: Avantgarda '60

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 59 – 105

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: Ivan Hrušovský

  Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 125 – 131
  (302 s., 1. vyd.)

 • 1997

  LITSCHAUEROVÁ, Nina – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Pre mňa je literatúra sestrou hudby

  Nové Slovo, 1997, Bratislava, roč. 7, č. 46, s. 40 – 41

 • 1997

  BLAHO, Vladimír – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Jubilant Ivan Hrušovský

  Rozhovor s hudobným skladateľom

  Národná osveta, 1997, Národné osvetové centrum, Bratislava, roč. 7, č. 4
  (Príloha Etuda, č. 1, s. 9)

 • 1997

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Rozhlas. V znamení Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 6, s. 2

 • 1997

  DOHNALOVÁ, Lýdia: CD z Vydavateľstva Radio Bratislava

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 9
  (Cantate Domino, Collegium Technicum, Košice)

 • 1997

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: K sedemdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 4, s. 6

 • 1997

  JAVORSKÝ, Igor: Filharmonické júnové finále

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 15, s. 8

 • 1997

  FALTIN, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1997, Bratislava, roč. 23, č. 3 – 4, s. 175 – 210

 • 1997

  ČÁRSKA, Etela: Duchovno a humanizmus – v diele Ivana Hrušovského

  Literárny týždenník, 1997, Bratislava, roč. 10, č. 9, s. 15

 • 1997

  SEDLICKÝ, Tibor: Ivan Hrušovský

  Sedlický, Tibor (ed.): K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1997, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava, s. 16 – 18
  (47 s., 1. vyd.)

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. Oskár Elschek), 1996, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 298, 312 – 313

 • 1995

  ČÁRSKA, Etela: Missa pro iuventute Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 18, s. 4

 • 1994

  PALOVČÍK, Michal: Ivan Hrušovský

  Slovenské národné noviny, 1994, Matica slovenská, Martin, roč. 5, č. 6, s. 4

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Zo slovenskej hudobnej dielne

  Premiéry nových diel v Slovenskej filharmónii

  Národná obroda, 10. 3. 1993, Bratislava, roč. 4, č. 57, s. 7

 • 1992

  ČÁRSKA, Etela: Koncerty v Mirbachu

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 10, s. 4

 • 1990

  ČÁRSKA, Etela – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Posolstvom hudby osloviť človeka

  Hovoríme so skladateľom Ivanom Hrušovským

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 9, s. 9

 • 1989

  BARTOVIČOVÁ, Eva – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Aby hudba nezostala bokom

  Rozhovor so skladateľom a hudobným vedcom Ivanom Hrušovským

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 34, s. 15

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: Ivan Hrušovský

  Noví zaslúžilí umelci

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 12, s. 10

 • 1987

  PALOVČÍK, Michal: Jeden z predného radu tvorivých

  Hudobný skladateľ prof. Ivan Hrušovský sa dožíva 60 rokov

  Pravda, 24. 2. 1987, Bratislava, roč. 68, č. 44, s. 5

 • 1987

  ČÁRSKA, Etela: Hodnoty tvorby Ivana Hrušovského

  Práca, 25. 2. 1987, roč. 42, č. 46, s. 6

 • 1987

  MÉSÁROŠOVÁ, Marcella: Trochu inak o jubilantovi

  Rytmus, 1987, roč. 38, č. 2, s. 32 – 33

 • 1987

  ONDREJČÍKOVÁ, Ivica: Na prahu novej etapy

  Život, 1987, Bratislava, roč. 37, č. 8, s. 36 – 37

 • 1987

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Protivojnová hudobná freska

  Večerník, 2. 2. 1987, roč. 32, č. 22, s. 5

 • 1987

  TRUHLÁŘOVÁ, Agneša: Hľadať osobitý tón

  K životnému jubileu skladateľa prof. dr. Ivana Hrušovského, CSc.

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 10

 • 1987

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Skladateľ reflexívnej výpovede

  K šesťdesiatke Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 4, s. 3

 • 1986

  POLAKOVIČOVÁ, Viera – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Za ideál považujem dokonalosť

  Hovorí hudobný skladateľ Ivan Hrušovský

  Večerník, 26. 9. 1986, roč. 31, č. 189, s. 7

 • 1985

  PALOVČÍK, Michal: Zmysel umenia je vo vzťahu k človeku

  Pravda, 31. 1. 1985, Bratislava, roč. 66, č. 26, s. 5

 • 1984

  BERGER, Igor: Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 13, s. 3

 • 1983

  HATRÍK, Juraj: Štvorjediná asynchrónia Ivana Hrušovského

  Hudobný život, 1983, Bratislava, roč. 15, č. 3, s. 4, 7

 • 1982

  ČOBEJOVÁ, Markéta – HRUŠOVSKÝ, Ivan: K tvorbe pre spevácke zbory sa budem vracať

  Náš hosť hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg Doc. Dr. Ivan Hrušovský, CSc.

  Rytmus, 1982, roč. 33, č. 2, s. 32 – 33

 • 1981

  VACH, Marián: Ivan Hrušovský: Na lúke

  Rytmus, 1981, roč. 32, č. 1, s. 5 – 6

 • 1981

  BERGER, Igor: Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

  Cyklus 4 zborov pre detský zbor a capella

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 11, s. 5

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: Ivan Hrušovský: Konfrontácie, skladba pre veľký orchester

  Hudobný život, 1981, Bratislava, roč. 13, č. 1, s. 5

 • 1979

  PALOVČÍK, Michal – HRUŠOVSKÝ, Ivan: Umenie ako spoločenský faktor

  Rozhovor so skladateľom a muzikológom Ivanom Hrušovským

  Pravda, 2. 6. 1979, Bratislava, roč. 60, č. 128, s. 5

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: Ivan Hrušovský: 2. sonáta pre klavír

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 17, s. 5

 • 1977

  POHRONEC, Juraj: Marginálie k jubileu súčasníka

  Hudobný život, 1977, Bratislava, roč. 9, č. 5, s. 8

 • 1977

  BERGER, Igor: Zborová tvorba Ivana Hrušovského

  Medailón k skladateľovým päťdesiatinám

  Rytmus, 1977, roč. 28, č. 2, s. 8

 • 1974

  PODRACKÝ, Igor: Ivan Hrušovský: Cesta ku svetlu

  Hudobný život, 1974, Bratislava, roč. 6, č. 15, s. 5

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Sonáta pre husle sólo

  Hudobný život, 1971, roč. 3, č. 5, s. 3

 • 1967

  FALTIN, Peter: New Music in Slovakia

  Slovenská hudba, 1967, Bratislava, roč. 11, č. 8, s. 343 – 347

 • 1967

  MOKRÝ, Ladislav: O tvorbe za okrúhlym stolom

  Slovenská hudba, 1967, Bratislava, roč. 11, č. 1, s. 3 – 20

 • 1965

  FALTIN, Peter: Ivan Hrušovský: Hirošima

  Slovenská hudba, 1965, Bratislava, roč. 9, č. 6, s. 267 – 268

 • 1965

  MOKRÝ, Ladislav: Hudba

  Slovenská kultúra 1945 – 1965. Zborník štúdií, Rosenbaum, Karol (ed.), 1965, Obzor, Bratislava, s. 75 – 94

x