Nikola Illéšová - soprán

Nikola Illéšová študovala spev na Konzervatóriu v Bratislave a neskôr na Cirkevnom konzervatóriu v Brati­slave. Počas štúdia sa úspešne zúčastnila na viacerých speváckych súťažiach a spolupra­covala s viacerými amatérskymi i profesionálnymi zborovými telesami (Komorný zbor Konzervatória v Bratislave, Katedrálny zbor Dómu Sv. Martina, spevácke zbory Adore­mus, Tempus, Stella, Technik, dievčenský komorný zbor Bella Musica a i.). V roku 2016 absolvovala interpretačný kurz pod vedením Friedricha Haidera. V súčasnosti vyučuje sólový spev na Súkromnej základnej umeleckej škole v Bratislave a pôsobí ako hlasová pedagogička speváckeho zboru Canens.

x