Petra Mazúchová - klavír

Petra Mazúchová získala základné hudobné vzdelanie na ZUŠ v Senci (klavír – Renáta Ruttkayová). Počas štúdia získala viacero ocenení na celoslovenských interpretačných súťažiach v sólovej aj štvorručnej hre (Detský hudobný festival J. Cikkera, Schneiderova Trnava, Klavírna Orava a i.) a v rámci klavírneho tria pod vedením Margity Procházko­vej účinkovala na rôznych interpretačných prehliadkach. Ako komorná hráčka sa počas štúdia na ZUŠ predstavila aj s Moyzesovým kvartetom. Za úspešnú reprezentáciu mesta Senec bola v roku 2003 ocenená primátorom mesta. V umeleckých štúdiách pokračova­la v rokoch 2005–2010 na VŠMU v Bratislave (Stanislav Zamborský). Počas vysokoškol­ského štúdia spolupracovala so študentmi katedry spevu a získavala skúsenosti u vyni­kajúcich korepetítorov Dariny Lackovej a Petra Pažického. V roku 2007 začala pôsobiť ako klavírna pedagogička a korepetítorka na ZUŠ v Bernolákove a od roku 2010 pracuje na ZUŠ v Senci. Okrem pedagogickej činnosti sa uplatňuje ako komorná partnerka spe­vákov a inštrumentalistov. S basbarytonistom Tomášom Šelcom sa zúčastnila na medzinárodnej speváckej súťaži Das Lied v Berlíne, vystúpila v rámci Komorných večerov vo Dvorane VŠMU (spolupráca s violončelistom Pavlom Muchom), nahrávala so speváckym zborom Chorus Salvatoris.

x