Michal Paľko

Michal Paľko – slovenský skladateľ, cimbalista a hráč na dychových nástrojoch. Ukončil štúdium na Košickom konzervatóriu v odboroch skladba, cimbal a dirigovanie. Počas štúdií zaznamenal niekoľko úspechov na poli skladateľských súťaží (SSK 2005 – 1. miesto, Bucuresti composer 2006 – 2. miesto). Neskôr pokračoval v štúdiách na VŠMU v odbore skladba u Vladimíra Bokesa a súčasne na Akadémii umení v Banskej Bystrici (hra na cimbale u Viktórie Herencsár). V súčasnosti pokračuje v štúdiu kompozície na Akademii muzycznej v Krakove. Ako interpret púta pozornosť nielen hrou na cimbale, ale i novým prístupom k interpretácii na slovenských ľudových dychových nástrojoch a snahou začleniť ich medzi klasický inštrumentár. Počas svojej doterajšej kariéry spolupracoval napríklad s Filharmóniou Bohuslava Martinů, Štátnou filharmóniou Košice, Quasars Ensemble, Veni Ensemble, Melos Ethos Ensemble a Solamente Naturali. V roku 2011 bol ako skladateľ vybraný Goetheho inštitútom do projektu realizovaného Ensemble Modern pod vedením Pétera Eötvösa.

x