Komárňanský komorný orchester Comorra

Komárňanský komorný orchester vznikol v roku 1966. Viedol ho Géza Dobi a členmi boli pedagógovia a bývalí žiaci Základnej umeleckej školy v Komárne a hudobní nad­šenci. V tej dobe účinkoval na rôznych kultúrnych podujatiach regionálneho charakteru. V roku 1990 sa stal umeleckým vedúcim orchestra huslista, člen Moyzesovho kvarteta a pedagóg Konzervatória v Bratislave František Török pochádzajúci z Komárna. Jeho zásluhou umelecká úroveň orchestra v tom čase výrazne vzrástla, repertoár sa rozšíril o hudobné diela všetkých období, od baroka až po súčasnosť. Orchester často účinkoval v Maďarsku a v Rakúsku a s ostrihomským speváckym zborom Monteverdi aj v Talian­sku a vo Fínsku. V roku 2006 mesto Komárno udelilo orchestru cenu Pro Urbe. Od roku 2006 boli postupne dirigentmi a umeleckými vedúcimi Ferenc Szabó, Zoltán Bolyky, Károly Halász a Szabolcs Medveczky. Od roku 2009 začala intenzívnejšia spolupráca s orchestrom Brigetio z Komáromu, ktorá vyústila v roku 2010 do zjednotenia oboch súborov pod vedením Szabolcsa Medveczkyho. Orchester spolupracoval s viacerými só­listami a speváckymi zbormi ako sú Concordia, Vox Femina, Gaudium, Cant’Art z Győru a Spontánusz Egyesület zo Sopronu. V súčasnosti sú členmi orchestra profesionálni hrá­či a študenti stredných a vysokých umeleckých škôl. Orchester v októbri tohto roku oslávil 50. výročie svojho vzniku.

x