Spevácky zbor Schola Mariana, Komárno

Detský spevácky zbor Schola Mariana z Komárna vznikol súbežne s cirkevnou základ­nou školou Marianum v roku 1994. V súčasnosti sa pýši viac ako päťdesiatimi členmi. Vystupuje okrem školských a mestských podujatí aj na omšiach, bohoslužbách a rôz­nych cirkevných sviatkoch. Vo svojom repertoári má okrem svetských piesní aj viacero sakrálnych skladieb. Je aktívnym účastníkom súťaže Csengő Énekszó, ktorá sa usku­točňuje každé tri roky v Nových Zámkoch a je prehliadkou s celoslovenskou pôsobnos­ťou. Na tomto podujatí sa vždy umiestňuje v zlatom pásme. Pravidelne sa zúčastňuje aj na celoštátnej súťaži detských a mládežníckych zborov Mládež spieva (v roku 2015 zís­kali strieborné pásmo a roku 2016 v mládežníckej kategórii zlaté pásmo). Okrem domá­cich vystúpení viackrát účinkovali aj v Maďarsku a Rakúsku: v Budaörsi, Pilíšskej Čabe, Segedíne, Székesfehérvári, Budapešti a Viedni. Zbor spolupracoval so známou skupinou Ghymes a s organistom Imrichom Szabóom. Speváckemu zboru udelili na jeseň roku 2013 v rámci krajskej prehliadky amatérskych kultúrnych skupín ďakovný list nitrianskej samosprávy za aktívnu a úspešnú reprezen­táciu kraja a za zveľaďovanie zborovej kultúry. V decembri 2015 v rámci 10. ročníka Medzinárodného festivalu adventnej a vianočnej hudby v Bratislave získal zlaté pásmo. Zakladateľom zboru bol István Stubendek, ktorý svoju úlohu dirigenta a umeleckého vedúceho telesa odovzdal v roku 2012 Yvette Orsovics.

x