Profil osobnosti

Foto: Ján Cikker Zdroj: Archív HC

Ján Cikker

29. 7. 1911 Banská Bystrica – 21. 12. 1989 Bratislava

www.jan-cikker.org

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1921 – 1929
gymnázium v Banskej Bystrici
1930 – 1935
Konzervatórium v Prahe (kompozícia – Jaroslav Křička, dirigovanie – Pavel Dědeček, organ – Bedřich Antonín Wiedermann, klavír – Růžena Kurzová)
1935 – 1936
Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák)
1936 – 1937
Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (dirigovanie – Felix Weingartner)
od 1939
pedagóg na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave
1945 – 1948
dramaturg opery SND
1951 – 1977
pedagóg kompozície na VŠMU
1964
menovanie za profesora

"Cikker bol skladateľskou osobnosťou medzinárodného významu. V jeho tvorbe dominuje séria deviatich opier. V každej z nich zobrazoval myšlienky humanizmu, túžby po slobode, vlastenectva, pričom navonok krásne myšlienky podroboval vlastnému skúmaniu, sledoval ich spoločenský dosah a z výsledkov dedukoval svoje stanoviská k politickému a spoločenskému dianiu. Bol mysliacim, ušľachtilým človekom a umelcom, ktorý stotožnenie sa s národnými prvkami staval vo svojej tvorbe na popredné miesto. Vplyv slovenského folklóru sa u Cikkera prejavoval od študentských rokov (Sonatína pre klavír; Concertino pre klavír a orchester; Slovenská suita; symfonická báseň Leto a i., ale najmä operné prvotiny Juro Jánošík a Beg Bajazid). Snaha o syntézu národných prvkov a súčasných prostriedkov charakterizuje nielen skladbu Leto, ale celú trilógiu symfonických básní O živote (Leto, Vojak a matka, Ráno), ako aj jeho Spomienky, či neskôr napísanú Symfóniu 1945. Cikker sa týchto výdobytkov nevzdal ani vtedy, keď sa vyrovnával s vplyvmi európskej moderny. Vo svojej tvorbe dokázal majstrovsky zjednotiť univerzálne a domáce hodnoty, technicizmus vedel podrobiť hodnote myšlienky a touto syntézou raziť svojskú cestu v medzinárodnom kontexte. Protivojnová téma sa stala jeho námetom v dielach Cantus filiorum, v symfonickej trilógii O živote, v skladbách Spomienky, Symfónia 1945, v epitafe Nad starým zákopom a iných. Tieto diela súčasne demonštrujú aj Cikkerov veľký vnútorný prerod z bezstarostného mládenca na uvážlivo mysliaceho človeka spôsobený vojnovou skúsenosťou. V opere Mister Scrooge riešil etický problém bezohľadného lakomca, ktorý až pred smrťou pochopil nezmyselnosť svojho počínania. Obraz manželskej vernosti až po hrob vykreslil vo svojej opere Hra o láske a smrti na námet rovnomennej hry R. Rollanda. Na pozadí veľkej francúzskej revolúcie skladateľ riešil problém ľudskej dôstojnosti, vernosti, etickej veľkosti. Umelecky najviac vyniká opera Vzkriesenie na libreto podľa rovnomenného románu L. N. Tolstého, ktorá mu otvorila cestu na mnohé operné javiská a postavila ho na roveň veľkých osobností svetovej opernej kultúry. Antický námet v shakespearovskom spracovaní hry Coriolanus navodzuje myšlienky lásky k domovine, k pravde a vernosti. Odsudzuje zradu, necháva ju trestať a čestnosť povyšuje nad všetky ľudské vlastnosti. V opere Rozsudok odsudzuje stereotyp prekonaných spoločenských konvencií, falošný náboženský dogmatizmus, otrockú poslušnosť voči rodičom, cirkvi, spoločenskému poriadku, zvyklostiam doby a podriaďovanie sa aj ne-správnym názorom (skladateľ si napísal libreto sám podľa novely H. Kleista Zemetrasenie v Chile). V Obliehaní Bystrice podľa Mikszáthovho románu Posledný hradný pán si Cikker vyskúšal svoje dispozície a zmysel pre žart aj vo forme komickej opery. Poslednou dokončenou operou Zo života hmyzu podľa predlohy hry bratov Čapkovcov sa skladateľ znova postavil proti vojnovému šialenstvu a na obranu človeka, jeho dôstojného miesta v živote. Cikkerova hudobná reč je veľmi bohatá, syntetizuje tradičné východiská a moderné tendencie hudby 20. storočia. V širokej škále výrazových prostriedkov skladateľ nepreferuje nijaký presne vymedzený kompozično-konštrukčný systém. Neuznával takéto sebaobmedzovanie ani v tvorbe iných. Voľne siaha po každom tvare, zodpovedajúcom jeho momentálnemu hudobnému cíteniu a kompozičnej požiadavke. Pracuje s celou dvanásťtónovou škálou formou rozšírenej tonality i voľných sledov lineárno-akordických postupov, formovaných aj do najzložitejších clustrov, často určovaných intervalovou harmóniou alebo formou voľného utvárania hudobného procesu, zodpovedajúceho psychologickému profilu zobrazovaného úseku. Popri harmonických konštrukciách týmto zámerom slúžia všetky parametre kompozície, vrátane inštrumentácie, ktorej zvukové ťažisko u Cikkera tvoria sláčikové nástroje, ale ich funkčnosť v širokom zábere kompletizujú aj ostatné inštrumentálne skupiny. Cikkerovo dielo zostáva trvale aktuálne, pretože podnecuje k ušľachtilosti, mravnosti a sebazdokonaľovaniu."

(PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 65 – 67.)

Diela

 • opera
 • Juro Jánošík

  Opera v 6 obrazoch
  1950–1953 TEXT: Š. Hoza
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  POSTAVY: Juro Jánošík (t), Jánošíkov otec (b), Mikuš (bbr), Milka (s), Skala (br), Uhorčík (br), Hrajnoha (b), Gajdošík (t), Ladislav Okoličányi (b), Alexander Čemický (t), Boldižár Palugyay (b), Elena Palugyayová (ms), Tibor Radvanský (bbr), Jozef Jakuffy (b), Jakub Löwenburg (bbr), Ján Záhora (b), Mara (a), Zuza (s), Lehotský (b), Študenti (s, ms, a, t), Kňaz (b)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
  Ikona audio
 • Beg Bajazid

  Opera v troch dejstvách s prológom
  1957 TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Beg Hassan (b), Abdul (br), Beg Bajazid (t), Ahmed (b), Richtár obce (br), Katka (s), Anna (a), Bača (b), Paša Ibrahim (br), Imam Istanbulský (b), Prvý beg (t), Druhý beg (t), Správca domu (t), Mladý turecký vojak (t), Gazda (t), Strážny vojak (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Mister Scrooge

  Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)
  1958–1959 TEXT: autor podľa novely Vianočná koleda Ch. Dickensa
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: David Scrooge (bbr), Fred (t), Kate (s), Bob (t), Jennifer (a), Marta (s), Žena (a), Malý koledník (s), Jakob Marley (b), Mary (s), Kreithová (s), Dilberová (a), Ujo Jožo (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch: flp, 2fl, 2ob, ci, 2cl, sxa, clb, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, cel, xlf, ar, archi
  Ikona audio
 • Vzkriesenie

  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)
  1959–1961 TEXT: autor podľa L. N. Tolstého
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Knieža Dimitrij Ivanovič Nechľudov (br), Sofia Ivanovna (ms), Mária Ivanovna (a), Katarina Maslovová (s), Ferapont Smeľkov (t), Jeufímia Bočkovová (s), Simon Kartinkin (br), Madame Kitajevová (a), Predseda súdu (b), Štátny žalobca (br), Obhajca Maslovovej (t), Inšpektor väznice (b), Simonson (t), Pjotr (b), Marfa (a), Mladý spevák (t), Mladý trestanec (t), Hlavný porotca (bbr), Tichon (b), Neviestka (s), Prvá trestankyňa (s), Druhá trestankyňa (s), Trestanec v reťaziach (b), Poručík (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
  Ikona audio
 • Meteor

  Opera (iba 1. dejstvo)
  1966 TEXT: autor podľa P. Karvaša
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • Hra o láske a smrti

  Opera v jednom dejstve
  1967–1968 TEXT: autor podľa R. Rollanda
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Bärenreiter
  POSTAVY: Jérôme de Courvoisier (br), Sophie de Courvoisier (s), Claude Vallée (t), Lazare Carnot (b), Denis Bayot (b), Horace Bouchet (t), Lodoiska Cerizier (a), Chloris Soucy (s), Crapart (t), Timoleon (t), Doucin (b), Peau d'Ane (a)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Coriolanus

  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)
  1970–1972 TEXT: autor podľa W. Shakespeara
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  POSTAVY: Gaius Marcius/Coriolanus (br), Menenius Agrippa (b), Cominius (t), Edil (spk), Sicinius (t), Brutus (br), Volumnia (a), Virgilia (s), Tullus Aufidius (t), Senátor (br)
  Ikona audio
 • Rozsudok

  Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)
  1977 79'
  TEXT: autor podľa H. Kleista
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Don Henrico Asteron (br), Isabel (s), Lorenzo (t), Pepita (a), Predstavená kláštora (ms), Sestra Laetitia (a), Hlavný sudca (b), Carlos (br), 1. žena (s), 2. žena (a), 1. muž (t), 2. muž (b), Pedrillo (br)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Obliehanie Bystrice

  Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)
  1979–1981 110'
  TEXT: autor podľa K. Mikszátha
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  POSTAVY: Gróf Pongrácz (b), Estella (s), Hradný kaplán (br), Kastelán (b), Tajomník (t), Študent (ms), Apolónia (s), Barón Bohenczy (t), Plukovník Pongrácz (t), Advokát Trnovský (br), Starosta Blázy (br), Rečník (t)
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Zo života hmyzu

  Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
  1984–1986 TEXT: autor podľa bratov Čapkovcov
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Antigóna

  Opera (fragment)
  1987–1989 TEXT: autor podľa Sofokla
 • balet
 • Keď srdiečko pobolieva

  Balet v dvoch dejstvách na hudbu Jána Cikkera (Slovenská suita, Spomienky, Valašský tanec z opery Juro Jánošík)
  1972
 • symfonický orchester
 • Symfónia c mol

  (inštrumentácia Sonáty c mol op. 11)
  1930 OBSADENIE: orch
 • Epitaf

  Symfonická báseň
  1931 OBSADENIE: orch
 • Symfonický prológ op. 13 č. 3 (Proloque symphonique)

  1934 OBSADENIE: orch
 • Capriccio op. 14 č. 3

  pre veľký orchester
  1936 OBSADENIE: orch
 • Jarná symfónia op. 15

  1937 40'
  OBSADENIE: orch
 • Symfonietta op. 16 č. 1

  (inštr. Sonatíny op. 12, č. 1)
  1938 15'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Leto op. 19

  Symfonická báseň pre veľký orchester, 1. časť trilógie "O živote"
  1941 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Slovenská suita op. 22

  pre veľký orchester
  1943 21'
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Pochod povstalcov

  pre symfonický orchester
  1944 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch
 • Selanka op. 23

  Baletná hudba pre veľký orchester
  1944 13'
  OBSADENIE: orch
 • Ráno op. 24

  Symfonická báseň pre veľký orchester, 3. časť trilógie "O živote"
  1945–1946 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Vlčie diery

  Suita z hudby k rovnomennému filmu pre veľký orchester
  1948–1949 OBSADENIE: orch
 • Odzemok, Valašský

  Zbojnícke tance z opery Juro Jánošík
  1953 OBSADENIE: orch
 • Dramatická fantázia

  pre veľký orchester
  1956 VYDAVATEĽ: Editio Supraphon, Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Variácie na tému z Verdiho opery Maškarný bál

  pre symfonický orchester
  1962 OBSADENIE: orch
 • Blažení sú mŕtvi

  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza
  1964 VYDAVATEĽ: Bärenreiter
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Orchestrálne štúdie k činohre

  pre veľký orchester
  1965 17'
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, xlf, archi
  Ikona audio
 • Hommage à Beethoven

  pre symfonický orchester
  1969 OBSADENIE: orch
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  pre veľký orchester
  1970 14'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Epitaf – Nad starým zákopom

  Symfonický obraz pre veľký orchester
  1973 OBSADENIE: orch
 • Symfónia 1945

  pre veľký orchester
  1974 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch
 • Paleta

  1981 OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • komorný orchester
 • Spomienky op. 25

  Suita pre komorný orchester
  1947 19'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: fl, ob, cl, fg, cr, archi
  Ikona audio
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Vojak a matka (Boj) op. 21

  Symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester; 2. časť trilógie "O živote"
  1943 TEXT: A. Žarnov
  OBSADENIE: spk, orch
 • Hymnus roľníka

  1950 TEXT: V. Erben
  OBSADENIE: br, orch
 • Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne

  pre alt a komorný orchester
  1973 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, orch
 • Chodníčky po horách

  Úprava slovenských ľudových piesní pre hlboký hlas a komorný orchester
  1973 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: v, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Cantus filiorum op. 17

  Kantáta na slová Vladimíra Reisela pre bas, miešaný zbor a orchester
  1940 TEXT: V. Reisel
  OBSADENIE: b, CM, orch
  Ikona audio
 • Syn môj premilený

  Oravské piesne pre alt, mužský zbor a orchester
  1973 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: a, CMa, orch
 • Óda na radosť

  Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  1982 35'
  TEXT: M. Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, a, t, b, spk, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Spevy z Lužnej

 • Vianočná kantáta

  pre miešaný zbor a orchester
  1930 OBSADENIE: CM, orch
 • Veľkonočná kantáta

  pre miešaný zbor a orchester
  1931 OBSADENIE: CM, orch
 • Zdravica Stalinovi op. 30

  Ľudová kantáta
  1949 TEXT: F. Kráľ
  OBSADENIE: CM/CMa, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Concertino pre klavír a orchester op. 20

  1942 VYDAVATEĽ: Simrock
  OBSADENIE: pf, orch
 • inštrumentálne komorné diela
 • Zvučka pre Bratislavské hudobné slávnosti

  1972 OBSADENIE: ?tr, ?cr, ?tn
 • Zvučka pre Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v Bratislave

  1973 OBSADENIE: ?tr, ?cr, ?tn, tpc, cle
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonáta c mol op. 11

  pre klavír
  1927 OBSADENIE: pf
 • Sedem fúg

  pre klavír
  1932 OBSADENIE: pf
 • Sonatína op. 12, č. 1

  pre klavír
  1933 VYDAVATEĽ: Eberle, Závodský, Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Téma s variáciami op. 14 č. 1

  (Tema con variazione)
  1935 OBSADENIE: pf
 • Uspávanka

  pre klavír
  1942 OBSADENIE: pf
 • V samote (Dans la solitude) op. 16 č. 2

  pre klavír
  1942 OBSADENIE: pf
 • Pochod povstalcov

  pre klavír
  1944 OBSADENIE: pf
 • Zvučka pre Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici

  1944 OBSADENIE: pf/fiati/orch
 • Tatranské potoky

  Tri etudy pre klavír
  1954 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus, Hudobný fond, Slovenské vydavateľstvo krásnej lite
  OBSADENIE: pf
 • Čo mi deti rozprávali

  Klavírne akvarely
  1962 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus, SVKL
  OBSADENIE: pf
 • Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (Tečie voda, tečie)

  1973 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Suita op. 13 č. 1

  1934–1935 OBSADENIE: vn, vl
 • dva klavíry
 • Slovenská suita op. 22

  pre dva klavíry
  1943 21'
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Fúga

  pre dychové trio
  1934 OBSADENIE: ob, cl, fg
 • štyri nástroje
 • Fúga

  pre dychové kvarteto
  1932 OBSADENIE: ob, cl, cr, fg
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto B dur

  1928 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 1 op. 13 č. 2

  1935 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2

  1935 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Scherzo

  pre sláčikové nástroje
  1940 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Domovina

  pre sláčikové kvarteto
  1986 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Scherzino op. 12

  pre flautu, hoboj, klarinet, lesný roh a fagot
  1934 OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • osem nástrojov
 • Zvučka pre Veľkú cenu Slovenska

  1959 OBSADENIE: 8cr
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Měsíční květ op. 14 č. 1

  pieseň pre mezzosoprán a klavír
  1936 OBSADENIE: ms, pf
 • O mamičke op. 18

  Cyklus piesní pre mezzosoprán a klavír
  1940 14'
  TEXT: V. Beniak, A. Guoth, F. Hečko
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms, pf
  Ikona audio
 • Päť slovenských ľudových piesní

  pre hlboký hlas a klavír (komorný orchester)
  1975 15'
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • inštruktívne
 • Dve skladby pre mládež op. 27

  pre klavír
  1948 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Opus
  OBSADENIE: pf
 • hudba pre divadlo
 • Ivan Hrozný

  1946 TEXT: A. K. Tolstoj
 • Pásmo poézie Janka Jesenského

  1946
 • Skrotenie zlej ženy

  1946 TEXT: W. Shakespeare
 • Hamlet op. 31

  hudba k Shakespearovej hre pre malý orchester a klavír
  1949 TEXT: W. Shakespeare
  OBSADENIE: pf, orch
 • inštrumentálne úpravy folklóru
 • Dupák op. 31 č. 1

  Tanec pre orchester Slovenského ľudového umeleckého kolektívu
  1950 VYDAVATEĽ: Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: orch/pf4m
 • Verbunk (Kuruci)

  Tanec pre symfonický orchester a cimbal
  1952 OBSADENIE: orch
 • Hviezdnatá noc

  východoslovenský tanec
  1954 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Stretnutie

  Slovensko-rumunský tanec
  1954 OBSADENIE: orch
 • Sitnianski rytieri

  Tanečný obraz
  1969 20'
  OBSADENIE: orch: fl, ob, 2cl, fg, 2cr, 2tr, tn, tp, bat, zmb, archi
 • Keď som bol mladý

  tanec pre orchester
  1972 OBSADENIE: orch
 • Zemplínsky tanec

  1975 OBSADENIE: orch
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3

  1950 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF, orch
 • Vyletel vták op. 31 č. 2

  Úprava slovenskej ľudovej piesne pre miešaný zbor a orchester
  1950 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM, orch
 • Keď som ja v Žiline

  Zbojnícky tanec pre symfonický orchester a dva tenory
  1953 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: 2t, orch
 • Na Jána

  1954 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa, orch
 • V spomienkach

  Úprava slovenskej ľudovej piesne "Hej, tri rôčky som zbíjal"
  1955 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: b, CMa, orch
 • úpravy
 • Borodin, A.: More

  1950 OBSADENIE: v, orch
 • Grečaninov, A.: Noc

  1950 OBSADENIE: v, pf/orch
 • Rachmaninov, S.: Jarné vody

  1950 OBSADENIE: v, pf/orch
 • zborové
 • Dve regrútske

 • Tri zbory

  1970 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM (CMa)
 • Tri ukrajinské ľudové piesne

  pre mužský (resp. miešaný) zbor
  1975 OBSADENIE: CMa/CM
 • Dva partizánske zbory

  1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa/ CM
 • miešaný zbor
 • Medzi horami

  Úprava slovenskej ľudovej piesne pre miešaný zbor
  1940 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Vlha, vlha, pekný vták

  Úprava slovenskej ľudovej piesne pre miešaný zbor
  1954 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Hej, tri rôčky som zbíjal

  1965 2' 10''
  OBSADENIE: CM
 • Tichá noc, svätá noc

  Úprava pre komorný zbor
  1967 OBSADENIE: CM
 • Kač, domu kač

  Úprava slovenskej ľudovej piesne pre miešaný zbor
  1975 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • To moje srdiečko

  Úprava slovenskej ľudovej piesne pre miešaný zbor
  1975 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Tri slovenské ľudové piesne

  1975 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Trebišov, to valal

  Úprava zemplínskej ľudovej piesne
  1982 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Hučí a stene Dnepr široký…

  1957 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Tri mužské zbory

  1968 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: CMa
 • zbor a nástroje
 • Vianočné koledy

  pre miešaný zbor a dychové kvarteto
  1940 11' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, 2ob, cr, fg
 • Pochod povstalcov

  1944 1944, rev. 1953
  TEXT: M. Ferko
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, MDKO Bratislava
  OBSADENIE: CM/CMa, pf/orch/fiati
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Svetlo a tieň op. 26

  1947 TEXT: B. Voděrka
  RÉŽIA: B. Voděrka
 • Export-Import op. 29

  1949 RÉŽIA: V. Kubenko
 • Oslobodená dedina op. 30

  1949 RÉŽIA: V. Sent
 • Svetlo najmenších op. 28

  1949 RÉŽIA: V. Zimmer
 • Záleží na vás

  1949 RÉŽIA: B. Voděrka
 • dlhometrážny hraný film
 • Vlčie diery op. 27

  1948 RÉŽIA: P. Bielik
  OBSADENIE: orch

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír: Cikkerov svet Tálie
  2001 Divadelný ústav, Nadácia Jána Cikkera, Bratislava 2001
 • ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie
  2000 ASCO Art & Science, Bratislava 2000
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mr. Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera (zborník)
  1999 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1999
 • PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
  1995 Matúš Music, Prešov 1995
 • BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker, personálna bibliografia
  1976 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1976
 • ŠAMKO, Jozef: Ján Cikker
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia
  2019 Slovenská Hudba roč. 45, 2019, č. 1, s. 71-73
 • CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 133–149
 • LENGOVÁ, Jana: Cikker a jeho Coriolanus
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 51–66
 • VALOVIČOVÁ, Lucia: Opera Jána Cikkera Hra o láske a smrti – genéza opery a spracovanie libreta v kontexte inšpiračných zdrojov
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 33–50
 • POLÁKOVÁ, Zuzana: Ján Cikker : Výberová bibliografia
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 121–125
 • BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova hudobná pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 106–120
 • MICHALICOVÁ, Irena: Múzeum Jána Cikkera, jeho činnosť a perspektívy
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 100–105
 • ZVARA, Vladimír: Cikkerov Mister Scrooge: "Doba a miesto môžu byť aktualizované"
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 13–32
 • PALOVIČOVÁ, Jordana: Interpretačný pohľad na klavírne dielo Jána Cikkera
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 88–99
 • HATRÍK, Juraj: Cikkerov a Beethovenov Coriolan
  Niekoľko poznámok k metaznakovým súvislostiam medzi Hommage à Beethoven (Coriolan) Jána Cikkera (1970) a predohrou Coriolan op. 62 Ludwiga van Beethovena
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 1, s. 67–87
 • MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo II.
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 6–9
 • MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo I.
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8
 • CHALUPKA, Ľubomír: K tvorivému odkazu Jána Cikkera
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 10, s. 10–13
 • CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 337–342
 • ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 31–48
 • WAGNER, Heinz: Ján Cikker [heslo]
  2006 Das grosse Handbuch der Oper, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg 2006, s. 219–223
 • BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 37–50
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Reflexia opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 219–232
 • VAJDA, Igor: Operné dielo Jána Cikkera
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL 2002, s. 51–64
 • GLOCKOVÁ, Mária: Ján Cikker na banskobystrickej opernej scéne
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 211–218
 • VARKONDOVÁ, Alia Krista: Umelci SND a operné dielo Jána Cikkera
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 199–210
 • SEDLÁR, Mário: Ján Cikker a jeho generační druhovia – súčasť európskej hudby v prizme svojej doby
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 99–106
 • PALOVČÍK, Michal: Ideové posolstvo tvorby Jána Cikkera
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 89–98
 • URBANCOVÁ, Hana: Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 75–88
 • SIKA, Tomáš: Modalita v dielach Jána Cikkera
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 65–74
 • BLAHYNKA, Miloslav: Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 233–256
 • CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Jána Cikkera vo vývojovom kontexte slovenskej hudby 20. storočia
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 13–36
 • TROJAN, Jan: Opera po roce 1945
  2001 Dějiny opery, Paseka, Praha-Litomyšl 2001, s. 437–438
 • PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker
  1998 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 65–71
 • ZVARA, Vladimír: The Operatic Work of Ján Cikker in the Light of Its European Context
  1998 Slovak Theatre 1998, s. 55–58
 • ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3–4, s. 253–258
 • ZVARA, Vladimír: Osamelý hľadač. Nad umeleckým odkazom Jána Cikkera
  1996 Tvorba T 1996, s. 28–29
 • ZVARA, Vladimír: K dramaturgii Cikkerovej opery Vzkriesenie
  1994 Slovenská hudba roč. 20, 1994, č. 1, s. 11–32
  (v nem.: Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung. In: Miscellanea musicologica 1994, s. 141–184)
 • ZVARA, Vladimír (ed.): Fünf Briefe Fritz Oesers zur Entstehung von Cikkers Auferstehung
  1994 Miscellanea musicologica 1994, s. 185–232
 • VAJDA, Igor: Opery Jána Cikkera
  1988 Slovenská opera, Opus, Bratislava 1988, s. 61–117
 • BERGER, Igor: Hudobnodramatická tvorba Jána Cikkera
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 14, s. 3
 • LENGOVÁ, Jana: O hudobnom myslení Jána Cikkera
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 14, s. 8
 • POĽJAKOVA, Ľ.: Češskaja i slovackaja opera XX. veka
  1983 Moskva 1983, s. 183–242
 • VAJDA, Igor: Coriolanus - opera Jána Cikkera
  1974 Slovenské divadlo roč. 22, 1974, č. 4, s. 534–552
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Niekoľko úvah o Cikkerovej tvorbe
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 6–7, s. 221–225
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Pokus o myšlienkovú a estetickú podstatu Cikkerovej ranej tvorby
  1971 Musicologica slovaca, III 1971, s. 3–23
 • VAJDA, Igor: Hra o láske a smrti – piata Cikkerova opera
  1969 Slovenská hudba roč. 13, 1969, č. 9–10, s. 329–335
 • ZELJENKA, Ilja: Spomienky
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 240
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Formovanie hudobného myslenia Jána Cikkera
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 241–247
 • FALTIN, Peter: Bubnovanie na misku svedomia
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 233–239
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Hudobná reč Cikkerovej opery Vzkriesenie
  1963 K problematike súčasnej hudby (zborník), VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1963, s. 117–137
 • KRESÁNEK, Jozef: Nad dielom päťdesiatročného Jána Cikkera
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 7-8, s. 295–302
 • ŠAMKO, Jozef: Cikkerova cesta k opere. Beg Bajazid – štúdia
  1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  45 rokov ŠKO
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 18-19
  (Spomienky op. 27)
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti
  55. ročník, 27. septembra - 13. októbra, Slovenská filharmónia
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 4
 • VONGREJ, Ľudovít: V banskobystrickej Štátnej opere uviedli derniéru Cikkerovho Jura Jánošíka
  2019 In: operaslovakia.sk/v-banskobystrickej-statnej-opere-uviedli-dernieru-cikkerovho-jura-janosika/
  Operaslovakia 2019
 • UNGER, Pavel: Vydarený štart maratónu 55. ročníka Bratislavských hudobných slávností
  2019 In: operaslovakia.sk/vydareny-start-maratonu-55-rocnika-bratislavskych-hudobnych-slavnosti/
  Operaslovakia 2019
 • redakcia: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu čaká na záver sezóny dvojica atraktívnych koncertov
  2019 In: operaslovakia.sk/symfonicky-orchester-slovenskeho-rozhlasu-caka-na-zaver-sezony-dvojica-atraktivnych-koncertov/
  Operaslovakia 2019
 • ČERVENKA, Jozef: Peter Mazalán : Úprimné spevy [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 9, s. 38 – 39
 • HRDINOVÁ, Radmila: Praha : Opera 2017
  Slovenská opera je pro festivalové bienále přínosem
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 12, s. 35
 • ŠIŠOLÁKOVÁ, Mirjana: V Bratislave uviedli do života novú knižnú publikáciu Ján Cikker: Listy matke
  2017 In: www.operaslovakia.sk/v-bratislave-uviedli-do-zivota-novu-kniznu-publikaciu-jan-cikker-listy-matke/
  Opera Slovakia 2017
 • ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2016
  Klavírne recitály: transcendentálnosť Berezovského a Einach und zart Varínskej
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 13
 • VONGREJ, Ľudovít: Slovenské operné divadlá sa predstavia v rámci 13. ročníka festivalu ,,OPERA” v Prahe
  2017 In: operaslovakia.sk/slovenske-operne-divadla-sa-predstavia-v-ramci-13-rocnika-festivalu-opera-v-prahe/
  2017
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Staré objavy i premiéry so SF
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 10–11
 • GLOCKOVÁ, Mária: Jánošík – večne živý
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 4, s. 24
 • UNGER, Pavel: Cikkerův Jánošík v novém nastudování banskobystrické opery
  2016 In: operaplus.cz/cikkeruv-janosik-v-novem-nastudovani-banskobystricke-opery/
  Opera PLUS 2016
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 13
 • BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 51–52
 • KMEČOVÁ, Vladimíra: Čia je dnes moc, Jánošík, a čie právo?
  2016 In: operaslovakia.sk/cia-je-dnes-moc-janosik-a-cie-pravo/
  Operaslovakia 2016
 • VONGREJ, Ľudovít: Štátna opera Banská Bystrica premiéruje Cikkerovu operu Juro Jánošík
  2016 In: operaslovakia.sk/statna-opera-banska-bystrica-premieruje-cikkerovu-operu-juro-janosik/
  Operaslovakia 2016
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: S Alžbetou Lukáčovou od Cikkerovho Jura Jánošíka k folklóru – a opačne
  2016 In: operaslovakia.sk/s-alzbetou-lukacovou-od-cikkerovho-jura-janosika-k-folkloru-a-opacne/
  Operaslovakia 2016
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar
  Indjić a Rachmaninov na úvod
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 6
 • EDWARDS, Grego Applegate: Ján Cikker, Piano Music, Jordana Palovičová
  2014 In: classicalmodernmusic.blogspot.co.uk/2014/08/jan-cikker-piano-music-jordana.html
  2014
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 15
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 4
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012
  Stretnutie s legendou
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 18
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Klavírna tvorba [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 35
 • PLANKOVÁ, Eva: Bratislavské hudobné slávnosti
  Coriolanus ako hosť
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 11–12
 • ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2011
  Rozpaky na úvod
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 14
 • BERÁTS, Juraj: SPACE 2011. Zaostrené na Cikkera
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 13
 • BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 10
 • BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 3
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Kalvária Mistra Scroogea
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 34
 • BLAHO, Vladimír: Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker
  2011 (22. 11.) Slovo 2011 (22. 11.)
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Silný moment obrátenia lakomca úplne zanikol (recenzia inscenácie Mr. Scrooge)
  2011 (22. 11.) SME 2011 (22. 11.)
 • UNGER, Pavel: Nadčasový Coriolanus v opere apeluje
  2011 (18. 11.) Pravda 2011 (18. 11.)
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Súdruhovia sa tohto diela báli a nemýlili sa (Coriolanus v Banskej Bystrici)
  2011 (17. 11.) SME 2011 (17. 11.)
 • OPOLDUSOVÁ, Jena: Ján Cikker poznal aj chuť zákazov
  2011 (17. 10.) Pravda 2011 (17. 10.)
 • (hž): Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera dala Mincovňa Kremnica vyraziť striebornú zberateľskú mincu...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 3
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 3
 • BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 2
 • (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 3
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar. Hudba vs. hokej
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 16
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 5
 • MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 4
 • KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 4
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Jubilanti v opere
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 6, s. 24
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline
  Orchestrálne aj komorné...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 8
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 10
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 9
 • BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 4
 • ALEXANDER, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 4
 • GLOCKOVÁ, Mária: Coriolanus ako politikum
  Slovenská premiéra opery Jána Cikkera v Štátnej opere Banská Bystrica
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 26–27
 • HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 11, s. 4
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Operný humanista
  2011 .týždeň 2011, č. 32
 • BLAHO, Vladimír: Dvaja majstri opery
  2011 Slovo 2011
 • MEDVECOVÁ, Dobroslava: Z vily múzeum zasvätené J. Cikkerovi
  2006, 5. 4. Hospodárske noviny 2006, 5. 4., č. 67
 • ADAMČIAK, Milan: K pamiatke SNP
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 7, s. 3
 • ADAMČIAK, Milan: Šiesta v poradí...
  Hovorí národný umelec Ján Cikker
  1973 Hudobný život, Obzor, Bratislava roč. 5, 1973, č. 3, s. 3
 • BÁZLIK, Miroslav: Cikker – učiteľ a človek
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 248
 • VAJDA, Igor: Cikkerov Mr. Scrooge a jeho bratislavská inscenácia
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 1, s. 14–19
 • HOŘEJŠ, Antonín: Úspěch opery Beg Bajazid ve Wiesbadenu
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 5, s. 215–218
 • TERRAYOVÁ, Mária Jana: Opera "Beg Bajazid" na scéne ND v Prahe
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 1, s. 22–23
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Spomienky, suita pre dychové kvinteto a sláčikový orchester, op. 25
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 247–252
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Slovenská suita pre veľký orchester, op. 22
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 244–247
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester, op. 20
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 238–243
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre barytón, miešaný zbor a orchester, op. 17
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 232–238
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Hommage à Beethoven
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 1, s. 28–30
 • VAJDA, Igor: Ján Cikker: Zo života hmyzu
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 7, s. 3
 • BERGER, Igor: Ján Cikker: Paleta pre symfonický orchester
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 1, s. 3
 • VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 6, s. 5
 • VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 5, s. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker - Hommage à Beethoven
  1971 Slovenská hudba roč. 15, 1971, č. 2, s. 77–79
 • HATRÍK, Juraj: Veľká a čestná hra
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 8, s. 355–361
 • VAJDA, Igor: Cantus filiorum, O mamičke : Vokálna epizóda Jána Cikkera
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 249–253
 • HATRÍK, Juraj: Ján Cikker – Orchestrálne štúdie k činohre
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 6, s. 259–261
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Selig sind die Toten : Meditácia na moteto Heinricha Schütza
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 10, s. 463–466

Diskografia

 • Foto: Ľudové premeny ĽUDOVÉ PREMENY
  2018 CD – Vlastným nákladom 2946-001-2
  1. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Petra Torkošová (zbm), Spevácky zbor Technik
  2. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102 – Tak sa mi videlo
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  3. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  5. Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70 – Ešte sa nevydám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  6. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  7. Jan Rozehnal: Oddavač še budu
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  8. Peter Cón: Išol mili orac
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  9. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Ňebanovala bi
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  12. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  13. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Jajže, lučka zelenučka
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  15. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  16. Miroslav Šmíd: Peľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  17. Matúš Uhliarik: Všehochuť ľudových piesní
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  18. ľudová: Od Hriňovej
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  19. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)
 • Foto: Úprimné spevy/Serious Songs ÚPRIMNÉ SPEVY/SERIOUS SONGS
  2018 CD – Real Music House
  1. Ján Cikker: O mamičke op. 18 – A dieťatko keď umrelo
   Peter Mazalán (br), Róbert Pechanec (pf)
  2. Ján Cikker: O mamičke op. 18 – Doma
   Peter Mazalán (br), Róbert Pechanec (pf)
  3. Ján Cikker: O mamičke op. 18 – Matka mi píše list
   Peter Mazalán (br), Róbert Pechanec (pf)
  4. Johannes Brahms: Wir wandelten, wir zwei zusammen, z cyklu Vier Lieder op. 96
   Peter Mazalán (br), Martin Ruman (vl), Róbert Pechanec (pf)
  5. Richard Strauss: Zwei Lieder op. 26
   Peter Mazalán (br), Róbert Pechanec (pf)
  6. Richard Strauss: Vier Lieder op. 27
   Peter Mazalán (br), Róbert Pechanec (pf)
  7. Johannes Brahms: Valčíky op. 39
   Peter Mazalán (br), Róbert Pechanec (pf)
 • Foto: Slovenská pieseň : Danubius Octet Singers SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2017 CD – Harmonia Seraphica 2411-003-2
  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Leoš Janáček: Na prievoze
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ján Cikker : Komorné a koncertantné diela JÁN CIKKER : KOMORNÉ A KONCERTANTNÉ DIELA
  2015 CD – Pavlík Records PA 0099-2-131
  1. Ján Cikker: Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27 – Mamička spieva
   František Pergler (pf)
  3. Ján Cikker: Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne
   Marta Beňačková (a), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  5. Ján Cikker: Domovina
   Korngold Quartet
  6. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Jordana Palovičová (pf), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Foto: Ján Cikker – Piano Music JÁN CIKKER – PIANO MUSIC
  2014 CD – Toccata Classics TOCC0270
  1. Ján Cikker: Uspávanka
   Jordana Palovičová (pf)
  2. Ján Cikker: Sonatína op. 12, č. 1
   Jordana Palovičová (pf)
  3. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27
   Jordana Palovičová (pf)
  4. Ján Cikker: Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (Tečie voda, tečie)
   Jordana Palovičová (pf)
  5. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga I. a 2 voci. Allegro vivo
   Jordana Palovičová (pf)
  6. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga III. a 3 voci. Largo sostenuto
   Jordana Palovičová (pf)
  7. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga IV. a 3 voci. Andante sostenuto
   Jordana Palovičová (pf)
  8. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga VI. a 2 voci. Andante
   Jordana Palovičová (pf)
  9. Ján Cikker: Téma s variáciami op. 14 č. 1
   Jordana Palovičová (pf)
  10. Ján Cikker: Čo mi deti rozprávali
   Jordana Palovičová (pf)
  11. Ján Cikker: Tatranské potoky
   Jordana Palovičová (pf)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Ján Cikker – Klavírna tvorba JÁN CIKKER – KLAVÍRNA TVORBA
  2011 CD – Hudobné centrum R35 0028-2-131
  1. Ján Cikker: Uspávanka
   Jordana Palovičová (pf)
  2. Ján Cikker: Sonatína op. 12, č. 1
   Jordana Palovičová (pf)
  3. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27
   Jordana Palovičová (pf)
  4. Ján Cikker: Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (Tečie voda, tečie)
   Jordana Palovičová (pf)
  5. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga I. a 2 voci. Allegro vivo
   Jordana Palovičová (pf)
  6. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga III. a 3 voci. Largo sostenuto
   Jordana Palovičová (pf)
  7. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga IV. a 3 voci. Andante sostenuto
   Jordana Palovičová (pf)
  8. Ján Cikker: Sedem fúg – Fuga VI. a 2 voci. Andante
   Jordana Palovičová (pf)
  9. Ján Cikker: Téma s variáciami op. 14 č. 1
   Jordana Palovičová (pf)
  10. Ján Cikker: Čo mi deti rozprávali
   Jordana Palovičová (pf)
  11. Ján Cikker: Tatranské potoky
   Jordana Palovičová (pf)
 • Foto: Ján Cikker – Zborová tvorba / Chormusik JÁN CIKKER – ZBOROVÁ TVORBA / CHORMUSIK
  2011 CD – Music Master MM 0134-2-131
  1. Ján Cikker: Vlha, vlha, pekný vták
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  2. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)
   Cantica Collegium Musicum, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Ján Cikker: Tri zbory – Keď na vojnu pôjdeme (CMa)
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
  5. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Smutné časy nastávajú
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
  6. Ján Cikker: Hučí a stene Dnepr široký…
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)
  7. Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne – Čerez ričenku
   Canzona Neosolium, Štefan Sedlický (dir.)
  8. Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne – Spivanočky moji
   Canzona Neosolium, Štefan Sedlický (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
  11. Ján Cikker: To moje srdiečko
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
  12. Ján Cikker: Trebišov, to valal
   Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Ján Cikker: Coriolanus OPUS 100 – JÁN CIKKER: CORIOLANUS
  2011 CD – Opus 910138-2
  1. Ján Cikker: Coriolanus
   Antonín Švorc (br), Eduard Haken (b), Oldřich Spisar (t), Miloslav Jelínek (spk), Jan Hlavsa (t), Josef Heriban (br), Ivana Mixová (a), Daniela Šounová (s), Jan Janda (t), Pavel Hlavica (br), Jiří Joran (b), Otakar Havránek (b), Lubomír Havlák (t), Jaroslav Stříška (t), Bohuslav Maršík (br), Blanka Vítková (s), Marcela Lemariová (s), Ludmila Hanzalíková (ms), Mlan Karpíšek (t), Orchester a zbor Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Miešaný spevácky zbor Tirnavia : Slovenská zborová tvorba 20. storočia MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: Išol mili orac
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagately
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: Muzyka i Tatry MUZYKA I TATRY
  2003 CD – Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego 19 34-500 (Poľsko)

  Ida Černecká, František Pergler – klavír 4-ručne
  1. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  2. Tibor Andrašovan: Tanec z Podhalia
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
  3. Władysław Żeleński: V Tatrách
   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)
 • Foto: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera AKADEMICKÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR JÁNA CIKKERA
  2002 CD – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici MM 0061-2-231
  1. Ivan Hrušovský: Veni sancte
   Mária Tomanová (s), Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Igor Bulla (dir.)
  2. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Ján Cikker: Vlha, vlha, pekný vták
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: Missa pro liberi
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Ján Cikker – Vzkriesenie JÁN CIKKER – VZKRIESENIE
  2001 CD – Opus 912660-2
  1. Ján Cikker: Vzkriesenie
   Teodor Šrubař (br), Milada Čadikovičová (ms), Štěpánka Štěpánová (a), Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (br), Jaroslava Procházková (a), Karel Bermna (b), Jindřich Jindrák (br), Antonín Votava (t), Dalibor Jedlička (b), Beno Blachut (t), Jaroslav Veverka (b), Marie Ovčáčiková (a), Zdeněk Švehla (t), Ferdinand Kota (b), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Jaroslav Krombholc (dir.)
 • Foto: Slovak Sinfonietta of Žilina SLOVAK SINFONIETTA OF ŽILINA
  1993 CD – Hudobný fond CD SF 0013 2031

  so Štátnym komorným orchestrom Žilina
  1. Ján Cikker: Spomienky op. 25
   Štátny komorný orchester Žilina, Walter Attanasi (dir.)
  2. Antonín Dvořák: Česká suita op. 19
   Štátny komorný orchester Žilina, Walter Attanasi (dir.)
  3. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
   Štátny komorný orchester Žilina, Walter Attanasi (dir.)
 • Foto: Vianočné spevy a koledy VIANOČNÉ SPEVY A KOLEDY
  1989 LP – Opus 9312 2153
  1. Alexander Moyzes: Koledy op. 62
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Ján Cikker: Vianočné koledy
   Slovenský filharmonický zbor, Josef Čejka (ob), Jozef Hanušovský (ob), Ján Budzák (cr), Jozef Martinkovič (fg), Pavol Procházka (dir.)
  3. Franz Xaver Gruber: Tichá noc
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  4. František Prášil: Koledy
   Spevácky zbor Technik, Margita Gergeľová-Paulsson (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Valaské koledy
   Darina Laščiaková (a), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Východoslovenské koledy (Východoslovenské vianočné spevy) op. 13b
   Daniela Kubrická (s), Štefan Vrábeľ (br), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Ján Cikker – Piano Works JÁN CIKKER – PIANO WORKS
  1986 LP – Opus 9311 1769
  1. Ján Cikker: Sonatína op. 12, č. 1
   Peter Toperczer (pf)
  2. Ján Cikker: Tatranské potoky
   Peter Toperczer (pf)
  3. Ján Cikker: Čo mi deti rozprávali
   Peter Toperczer (pf)
  4. Ján Cikker: Klavírne variácie na slovenskú ľudovú pieseň (Tečie voda, tečie)
   Peter Toperczer (pf)
 • Foto: Ján Cikker : Ode to Joy JÁN CIKKER : ODE TO JOY
  1984 LP – Opus 9112 1512
  1. Ján Cikker: Óda na radosť
   Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Ján Cikker : Rozsudok JÁN CIKKER : ROZSUDOK
  1981 LP – Opus 9112 1165-66
  1. Ján Cikker: Rozsudok
   Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Alžbeta Michálková (s), Ida Kirilová (a), Arnold Judt (t), Stanislav Beňačka (b), Pavol Mauréry (br), Anton Kúrňava (b), Štefan Hudec (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes EUGEN SUCHOŇ, JÁN CIKKER, ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9110 0644
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ján Cikker: Leto op. 19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1978 LP – Opus 9110 0585
  1. Ján Cikker: Spomienky op. 25
   Bratislavské dychové kvinteto, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Technik TECHNIK
  1978 LP – Opus 9119 0680
  1. Thomas Morley: Fire, fire
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  2. Jacobus Gallus: Omnia vincit amor
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: Nočevala tučka
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  4. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza, z cyklu V přírode
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  5. Visarion Šebalin: Škovránok
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  6. Vincent Thomas: Close of day
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Vajano
   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Spevácky zbor Technik, Peter Rebro (pf), Pavol Procházka (dir.)
  9. Ilja Zeljenka: Roztopaš
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  10. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  12. Ilja Zeljenka: Uspávanka
   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  13. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš – Ján Cikker – Alexander Moyzes ANDREJ OČENÁŠ – JÁN CIKKER – ALEXANDER MOYZES
  1975 LP – Opus 9110 0344
  1. Andrej Očenáš: Plamene mája op. 45
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Epitaf
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1975 LP – Opus 9110 0412
  1. Ján Cikker: Symfónia 1945
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  1974 LP – Opus 9110 0317-0320
  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák
  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Smyčcové kvartety SMYČCOVÉ KVARTETY
  1974 LP – Supraphon 1 11 1611 – 13
  1. Jiří Pauer: Smyčcový kvartet č. 3
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  2. Jiří Jaroch: Smyčcový kvartet č. 2
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  3. Ivan Jirko: Smyčcový kvartet č. 4
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  4. František Chaun: Smyčcový kvartet č. 1, Ulysses
   Dvořákovo kvarteto, Jiří Hnyk (vn), Jaroslav Foltýn (vn), Jaroslav Ruis (vl), František Pišinger (vc)
  5. Karel Šrom: Smyčcový kvartet č. 3
   Sukovo kvarteto, Antonín Novák (vn), Vijtěch Jouza (vn), Karel Řehák (vl), Jan Štros (vc)
  6. Ján Cikker: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  7. Andrej Očenáš: Sláčikové kvarteto č. 2 „Etudové“ op. 42
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Foto: L. van Beethoven – Ján Cikker L. VAN BEETHOVEN – JÁN CIKKER
  1973 LP – Opus 9111 0224
  1. Ludwig van Beethoven: Sonáta pre klavír A dur, op. 2, č. 2
   Lýdia Majlingová (pf)
  2. Ján Cikker: Čo mi deti rozprávali
   Lýdia Majlingová (pf)
 • Foto: Lúčnica LÚČNICA
  1973 LP – Opus 9112 0215
  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Maurice Ravel: Nicolette
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Béla Bartók: Tanečná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Prix de musique folklorique de radio Bratislava 1973 PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQUE DE RADIO BRATISLAVA 1973
  1973 LP – Opus 9117 0274
  1. Ján Cikker: Chodníčky po horách
   Darina Laščiaková (vf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Jozef Krček: Dlouho, Honzíčku, dlouho k nám nejdeš
   Eva Pecková (vf), Chorea bohemica, Jaroslav Krček (dir.)
  3. Tadeáš Salva: Ozveny v hore
   Helena Záhradníková-Závodníková (vf), Jozef Peško (fsch), Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Jaroslav Krček: Jihočeské melodie pro tympanon
   Ján Rokyta , skupina starých nástrojov
  5. Zdeněk Lukáš: Dve jihočeské písně pro harfu
   Libuše Vachálová (ar), Malá muzika, Jaroslav Krček (dir.)
  6. Jaroslav Krček: Uliánka, krásna panna
   Jaroslav Krček (ar)
  7. Malá dedina
   Dueto zo stred-západ Bulharska
  8. Šavi šašvi
   Muž. vokál. trio z Kabuletti
  9. Ganga II.
   Mužská skupina z obce Strojica
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1971 LP – Opus 9112 0124
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Hommage à Beethoven
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Ivan Palovič st. (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Symfonické diela slovenských skladateľov SYMFONICKÉ DIELA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  1970 LP – Supraphon 1 10 0482
  1. Oto Ferenczy: Partita
   Komorný orchester Bohuslava Martinů, Otakar Trhlík (dir.)
  2. Ján Cikker: Dramatická fantázia
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra
   Orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Slovenské ľudové piesne SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1968 LP – Supraphon 0 17 0499 F
  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Portrét Jána Cikkera PORTRÉT JÁNA CIKKERA
  1966 LP – Supraphon DV 6208
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1 – Allegro fresco
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22 – Na zelenej lúčke
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Spomienky op. 25 – Adagio. Molto vivo. Allegro moderato
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)
  5. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Ján Cikker: Juro Jánošík
   Gustáv Papp (t), Václav Nouzovský (b), Mária Kišonová-Hubová (s), Ferdinand Krčmář (b), Ivan Finko (v), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.)
  7. Ján Cikker: Vzkriesenie
   Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (v), Jaroslava Procházková (v), Soňa Rudišová (v), Zbor Národného divadla, Milan Malý (zbm.), Orchester Národného divadla, Jaroslav Krombholc (dir.)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1962 LP – Supraphon DV 5858
  1. Ján Cikker: Leto op. 19
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Ráno op. 24
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Ján Cikker, Oto Ferenczy JÁN CIKKER, OTO FERENCZY
  1962 LP – Supraphon DV 5772
  1. Ján Cikker: Symfonietta op. 16 č. 1
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Oto Ferenczy: Serenáda
   F. Schmid (fl), R. Červenka (cl), L. Scháněl (fg), J. Klika (ar), V. Gabriel (vn), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Ján Cikker, Andrej Očenáš ALEXANDER MOYZES, JÁN CIKKER, ANDREJ OČENÁŠ
  1961 LP – Supraphon DV 5862
  1. Alexander Moyzes: Jánošík op. 21/a
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V. Novák: Zbojnícka sonatína
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Odzemok, Valašský
   Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  4. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1961 LP – Supraphon DV 5630 F
  1. Ján Cikker: Slovenská suita op. 22
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Ján Cikker: Spomienky op. 25
   Česká filharmonie, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Josef Suk, Ján Cikker JOSEF SUK, JÁN CIKKER
  1953 LP – Supraphon LPV 232
  1. Josef Suk: Fantázia g mol pre husle a orchester op. 24
   Alexander Plocek (vn), Česká filharmonie, Karel Ančerl (dir.)
  2. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Rudolf Macudziński (pf), Orchester Opery SND, Ján Cikker (dir.)

Ocenenia

 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  2011 za mimoriadne zásluhy o rozvoj umenia a kultúry osobitne v oblasti hudobnej tvorby
 • Medzinárodná hudobná cena IMC-UNESCO
  1979
 • Skladateľská súťaž k 30. výročiu oslobodenia ČSSR
  1975 - 1. cena za dielo Symfónia 1945
 • titul národný umelec
  1966
 • Cena Johanna Gottfrieda von Herdera
  1966
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1966 za dielo Blažení sú mŕtvi

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ján Cikker: Coriolanus
  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)
  14. 10.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Martin Popovič (br), Ivan Zvarík (b), Peter Schneider (t), Dušan Šimo (t), Igor Lacko (br), Alena Hodálová (a), Katarína Procházková (s), Michal Hýrošš (t), Marián Hadraba (br), Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Ján Procházka (zbm.), Marián Vach (dir.), Roman Polák (réžia)
 • Ján Cikker: Zo života hmyzu
  Opera v troch dejstvách s prológom a epilógom
  21. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Viktor Málek (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Ján Cikker: Obliehanie Bystrice
  Opera v troch dejstvách (deviatich obrazoch)
  8. 10.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ondrej Malachovský (b), Marta Nitranová (s), Juraj Hrubant (br), Jozef Špaček (b), Pavol Gábor (t), Ľuba Baricová (ms), Elena Holičková (s), Peter Oswald (t), Milan Kopačka (t), Štefan Hudec (br), Juraj Martvoň (br), Vojtech Schrenkel (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Ján Cikker: Óda na radosť
  Oratórium na slová Milana Rúfusa pre sóla, recitátora, miešaný zbor a orchester
  17. 3.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Ján Cikker: Paleta
  30. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Otmar Suitner (dir.)
 • Ján Cikker: Rozsudok
  Opera v 5 obrazoch (troch dejstvách)
  6. 10.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Marta Nitranová (s), Peter Oswald (t), Oľga Hanáková (a), Ľuba Baricová (ms), Nina Hazuchová (a), Róbert Szücs (b), Juraj Hrubant (br), Pavol Mauréry (br), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.), Branislav Kriška (réžia)
 • Ján Cikker: Tri ukrajinské ľudové piesne
  pre mužský (resp. miešaný) zbor
  4. 10.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (dir.)
 • Ján Cikker: Hra o láske a smrti
  Opera v jednom dejstve
  30. 9.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Martvoň (br), Magdaléna Hajóssyová (s), Gustáv Papp (t), Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Zdeněk Košler (dir.), Ladislav Vychodil (réžia)
 • Ján Cikker: Keď srdiečko pobolieva
  Balet v dvoch dejstvách na hudbu Jána Cikkera (Slovenská suita, Spomienky, Valašský tanec z opery Juro Jánošík)
  20. 5.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery DJGT, Anton Buranovský (dir.)
 • Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
  pre veľký orchester
  26. 9.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi
  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza
  17. 3.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Cikker: Orchestrálne štúdie k činohre
  pre veľký orchester
  21. 11.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ján Cikker: Mister Scrooge
  Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)
  30. 11.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Karel Jernek (réžia)
 • Ján Cikker: Vzkriesenie
  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)
  22. 9.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Holoubek (dir.), Kornel Hájek (réžia)
 • Ján Cikker: Dramatická fantázia
  pre veľký orchester
  30. 10.
  1958
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ján Cikker: Beg Bajazid
  Opera v troch dejstvách s prológom
  16. 2.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Hadraba (b), Emil Schütz (br), Gustáv Papp (t), Ferdinand Krčmář (b), Bohuš Hanák (br), Mária Kišonová-Hubová (s), Helena Bartošová-Schutzová (a), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)
 • Ján Cikker: Juro Jánošík
  Opera v 6 obrazoch
  10. 11.
  1954
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), František Zvarík (b), Imrich Gál (bbr), Zita Frešová-Hudcová (s), Juraj Martvoň (br), Bohuš Hanák (br), Juraj Wiedermann (b), Janko Blaho (t), Ján Hadraba (b), Karol Sekera (t), Ladislav Černý (b), Dita Gabajová (ms), Franjo Hvastija (bbr), Zdenko Hrůza (b), Emil Schütz (bbr), Václav Nouzovský (b), Janka Gabčová (a), Margita Česányiová (s), Ferdinand Krčmář (b), Anna Hornungová (s), Tatjana Masariková (ms), Marta Meierová (a), Štefan Gábriš (t), Ivan Finko (b), Zbor Opery SND, Jozef Petr (zbm.), Orchester Opery SND, Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)
 • Ján Cikker: Ráno op. 24
  Symfonická báseň pre veľký orchester, 3. časť trilógie "O živote"
  3. 10.
  1947
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Ján Cikker: Vojak a matka (Boj) op. 21
  Symfonická báseň pre recitátora a veľký orchester; 2. časť trilógie "O živote"
  6. 1.
  1944
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Vládna budova, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viliam Záborský (spk), Krešimir Baranović (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ján Cikker: Coriolanus
  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)
  3. 11.
  1974
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Mannheim, DE
  INTERPRETI: Hans Wallat (dir.), Harry Buckwitz (réžia)
  Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.
 • Ján Cikker: Coriolanus
  Opera v troch dejstvách (štrnástich obrazoch)
  4. 4.
  1974
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Národné divadlo, Praha, CZ
  INTERPRETI: Antonín Švorc (br), Eduard Haken (b), Oldřich Spisar (t), Jan Hlavsa (t), Josef Heriban (br), Ivana Mixová (a), Daniela Šounová (s), Jaroslav Stříška (t), Bohuslav Maršík (br), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.), Přemysl Kočí (réžia)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Ján Cikker: Hra o láske a smrti
  Opera v jednom dejstve
  1. 8.
  1969
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bavorská štátna opera, Mníchov, DE
  INTERPRETI: Keith Engen (br), Charlotte Berthold (s), Donald Grobe (t), Kurt Böhme (b), Zbor a orchester Bavorskej štátnej opery, Václav Neumann (dir.), Günther Rennert (réžia)
 • Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi
  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza
  13. 5.
  1965
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu v Prahe, Alois Klíma (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Ján Cikker: Blažení sú mŕtvi
  Symfonická meditácia pre veľký orchester na tému Heinricha Schütza
  5. 5.
  1965
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Berlín, DE
  INTERPRETI: Berlínsky symfonický orchester, Johannes Schüler (dir.)
 • Ján Cikker: Vzkriesenie
  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)
  18. 8.
  1964
  Prvé uvedenie v zahraničí
  King's Theatre, Edinburgh, UK
  INTERPRETI: Teodor Šrubař (br), Milada Čadikovičová (ms), Naděžda Kniplová (a), Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (br), Jaroslava Procházková (a), Karel Berman (b), Jindřich Jindrák (br), Antonín Votava (t), Dalibor Jedlička (b), Beno Blachut (t), Jaroslav Horáček (b), Jaroslava Dobrá (a), Zdeněk Švehla (t), Miroslav Šindelář (bbr), Otakar Havránek (b), Soňa Rudišová (s), Božena Novotná (s), Anna Rousková (s), Jan Hadraba (b), Václav Pokorný (t), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Jaroslav Krombholc (dir.), Karel Jernek (réžia)
  Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.
 • Ján Cikker: Mister Scrooge
  Opera v 4 obrazoch (3 dejstvách)
  5. 10.
  1963
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kassel, DE
  INTERPRETI: Christoph von Dohnányi (dir.), Hans Neugebauer (réžia)
 • Ján Cikker: Juro Jánošík
  Opera v 6 obrazoch
  25. 10.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Slovinská národná opera, Ľubľana, SI
  INTERPRETI: Miro Brajnik (t), Danilo Merlak (b), Vekoslav Janko (bbr), Vilma Bukovčeva (s), France Langus (br), Edvard Sršen (br), Friderik Lupša (b), Drago Čuden (t), Ladko Korošec (b), Slavko Štrukelj (t), Anton Prus (b), Vanda Ziherlova (ms), Jože Stabej (bbr), Samo Smerkolj (bbr), Zbor a orchester Slovinskej národnej opery, Ciril Cvetko (dir.), Hinko Leskovšek (réžia)
 • Ján Cikker: Vzkriesenie
  Opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)
  18. 5.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Národné divadlo, Praha, CZ
  INTERPRETI: Teodor Šrubař (br), Milada Čadikovičová (ms), Štěpánka Štěpánová (a), Alena Míková (s), Milan Karpíšek (t), Helena Tattermuschová (s), Jiří Joran (br), Jaroslava Procházková (a), Karel Berman (b), Jindřich Jindrák (br), Antonín Votava (t), Dalibor Jedlička (b), Beno Blachut (t), Jaroslav Veverka (b), Marie Ovčačíková (a), Zdeněk Švehla (t), Antonín Zlesák (t), Václav Janota (bbr), Josef Celerin (b), Soňa Rudišová (s), Božena Novotná (s), Věra Nováková (s), Jan Hadraba (b), Václav Pokorný (t), Zbor a orchester Národného divadla v Prahe, Jaroslav Krombholc (dir.), Karel Jernek (réžia)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Ján Cikker: Beg Bajazid
  Opera v troch dejstvách s prológom
  5. 3.
  1958
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wiesbaden, DE
  INTERPRETI: Arthur Apelt (dir.), Walter Pohl (réžia)
  Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.

Fotogaléria

 • Foto: Ján Cikker, Eugen Suchoň 1984 Ján Cikker, Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Ján Cikker 1973 Ján Cikker

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Ján Cikker 1961 Ján Cikker

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Ján Cikker Ján Cikker

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Ján Cikker Ján Cikker

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Ján Cikker Ján Cikker

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Elena Mešková
 • Foto: Ján Cikker Ján Cikker

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Elena Mešková
 • Foto: Ján Cikker Ján Cikker

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Elena Mešková
 • Foto: Ján Cikker Ján Cikker

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Cikker, Ján: Paleta
 • Cikker, Ján: Symfonietta op. 16 č. 2
 • Cikker, Ján: Coriolanus (úvod)
  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Mister Scrooge (druhý obraz)  Ondrej Malachovský (b), Juraj Martvoň (br), Zbor Opery SND, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Vzkriesenie (intermezzo z druhého dejstva)
  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Juro Jánošík (záver opery)
  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Blažení sú mŕtvi  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Cantus filiorum op. 17  Gejza Zelenay (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Dramatická fantázia  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Leto op. 19  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: O mamičke, 3. časť (Matka mi píše list)  Nina Hazuchová (a), Silvio Macudziński (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Orchestrálne štúdie k činohre  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Tomáš Koutník (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Ráno op. 24  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Volodymyr Fjodorovič Sirenko (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2  Bratislavské kvarteto

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Spomienky op. 25  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Cikker, Ján: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC

Video

 • Ján Cikker Tatra Brooks for piano first part

« späť na zoznam Aktualizované: 20. 01. 2020