Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2019

  ELIJAŠ, Tabita Sara: Inšpirácie francúzskym impresionizmom v slovenskej skladateľskej tvorbe prvej polovice 20. storočia

  Slovenská Hudba, 2019, roč. 45, č. 1, s. 71 – 73

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Postrehy k poetike života i tvorby Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 133 – 149

 • 2012

  HATRÍK, Juraj: Cikkerov a Beethovenov Coriolan

  Niekoľko poznámok k metaznakovým súvislostiam medzi Hommage à Beethoven (Coriolan) Jána Cikkera (1970) a predohrou Coriolan op. 62 Ludwiga van Beethovena

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 67 – 87

 • 2012

  POLÁKOVÁ, Zuzana: Ján Cikker : Výberová bibliografia

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 121 – 125

 • 2012

  PALOVIČOVÁ, Jordana: Interpretačný pohľad na klavírne dielo Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 88 – 99

 • 2012

  VALOVIČOVÁ, Lucia: Opera Jána Cikkera Hra o láske a smrti – genéza opery a spracovanie libreta v kontexte inšpiračných zdrojov

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 33 – 50

 • 2012

  ZVARA, Vladimír: Cikkerov Mister Scrooge: "Doba a miesto môžu byť aktualizované"

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 13 – 32

 • 2012

  MICHALICOVÁ, Irena: Múzeum Jána Cikkera, jeho činnosť a perspektívy

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 100 – 105

 • 2012

  LENGOVÁ, Jana: Cikker a jeho Coriolanus

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 51 – 66

 • 2012

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Cikkerova hudobná pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 106 – 120

 • 2011

  MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo II.

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 6 – 9

 • 2011

  MICHALICOVÁ, Irena: Ján Cikker (1911–1989); Život a dielo I.

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: K tvorivému odkazu Jána Cikkera

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 10, s. 10 – 13

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 337 – 342

 • 2011

  ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe

  Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 31 – 48

 • 2006

  WAGNER, Heinz: Ján Cikker [heslo]

  Das grosse Handbuch der Oper, 2006, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg, s. 219 – 223

 • 2002

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Reflexia opernej tvorby Jána Cikkera v Štátnom divadle Košice

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 219 – 232

 • 2002

  SEDLÁR, Mário: Ján Cikker a jeho generační druhovia – súčasť európskej hudby v prizme svojej doby

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 99 – 106

 • 2002

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 37 – 50

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Miesto Jána Cikkera vo vývojovom kontexte slovenskej hudby 20. storočia

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 13 – 36

 • 2002

  BLAHYNKA, Miloslav: Opery Jána Cikkera v Čechách, na Morave a v Sliezsku

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 233 – 256

 • 2002

  VARKONDOVÁ, Alia Krista: Umelci SND a operné dielo Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 199 – 210

 • 2002

  SIKA, Tomáš: Modalita v dielach Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 65 – 74

 • 2002

  GLOCKOVÁ, Mária: Ján Cikker na banskobystrickej opernej scéne

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 211 – 218

 • 2002

  PALOVČÍK, Michal: Ideové posolstvo tvorby Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 89 – 98

 • 2002

  URBANCOVÁ, Hana: Vzťah Jána Cikkera k ľudovej hudbe a tvorba pre SĽUK

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, Bratislava, s. 75 – 88

 • 2002

  VAJDA, Igor: Operné dielo Jána Cikkera

  K pocte Jána Cikkera, 2002, STIMUL, s. 51 – 64

 • 2001

  TROJAN, Jan: Opera po roce 1945

  Dějiny opery, 2001, Paseka, Praha-Litomyšl, s. 437 – 438

 • 2000

  BLAHYNKA, Miloslav: Spoločenské pozadie tvorby Eugena Suchoňa

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 2000, STIMUL, s. 237 – 243

 • 1998

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Uvádzanie pôvodnej slovenskej opernej tvorby v rokoch 1949-1989

  Slovenskí skladatelia I; Medzinárodné kolokvium 28.-31.10.1998, 1998, STIMUL, s. 219 – 223

 • 1998

  PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker

  100 slovenských skladateľov, 1998, Národné hudobné centrum, Bratislava, s. 65 – 71

 • 1998

  ZVARA, Vladimír: The Operatic Work of Ján Cikker in the Light of Its European Context

  Slovak Theatre, 1998, s. 55 – 58

 • 1997

  ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia: na príklade troch diel

  Slovenská hudba, 1997, roč. 23, č. 3 – 4, s. 253 – 258

 • 1996

  ZVARA, Vladimír: Osamelý hľadač. Nad umeleckým odkazom Jána Cikkera

  Tvorba T, 1996, s. 28 – 29

 • 1994

  ZVARA, Vladimír: K dramaturgii Cikkerovej opery Vzkriesenie

  Slovenská hudba, 1994, roč. 20, č. 1, s. 11 – 32
  (v nem.: Zur Dramaturgie von Cikkers Auferstehung. In: Miscellanea musicologica 1994, s. 141–184)

 • 1994

  ZVARA, Vladimír (ed.): Fünf Briefe Fritz Oesers zur Entstehung von Cikkers Auferstehung

  Miscellanea musicologica, 1994, s. 185 – 232

 • 1988

  VAJDA, Igor: Opery Jána Cikkera

  Slovenská opera, 1988, Opus, Bratislava, s. 61 – 117

 • 1986

  BERGER, Igor: Hudobnodramatická tvorba Jána Cikkera

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 14, s. 3

 • 1986

  LENGOVÁ, Jana: O hudobnom myslení Jána Cikkera

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 14, s. 8

 • 1983

  POĽJAKOVA, Ľ.: Češskaja i slovackaja opera XX. veka

  Moskva, s. 183 – 242

 • 1974

  VAJDA, Igor: Coriolanus - opera Jána Cikkera

  Slovenské divadlo, 1974, roč. 22, č. 4, s. 534 – 552

 • 1971

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Niekoľko úvah o Cikkerovej tvorbe

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 6 – 7, s. 221 – 225

 • 1971

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Pokus o myšlienkovú a estetickú podstatu Cikkerovej ranej tvorby

  Musicologica slovaca, III, 1971, s. 3 – 23

 • 1969

  VAJDA, Igor: Hra o láske a smrti – piata Cikkerova opera

  Slovenská hudba, 1969, roč. 13, č. 9 – 10, s. 329 – 335

 • 1966

  ZELJENKA, Ilja: Spomienky

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 240

 • 1966

  FALTIN, Peter: Bubnovanie na misku svedomia

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 233 – 239

 • 1966

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Formovanie hudobného myslenia Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 241 – 247

 • 1963

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Hudobná reč Cikkerovej opery Vzkriesenie

  K problematike súčasnej hudby (zborník), 1963, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 117 – 137

 • 1961

  KRESÁNEK, Jozef: Nad dielom päťdesiatročného Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 7 – 8, s. 295 – 302

 • 1957

  ŠAMKO, Jozef: Cikkerova cesta k opere. Beg Bajazid – štúdia

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  KABAL, Andrej: Martin Burlas: A napíšte, že sa často usmievam

  Kapitál, 10.05.2019

 • 2019

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Česko-slovenský večer pre dva klavíry

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 4, s. 3

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  45 rokov ŠKO

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 18 – 19
  (Spomienky op. 27)

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Bratislavské hudobné slávnosti

  55. ročník, 27. septembra - 13. októbra, Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 4

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: Projekt KLAVIA2RA pokračoval česko-slovenskými večermi

  Tempo, 2019, č. 1 – 2, s. 24
  (Slovenská suita pre dva klavíry)

 • 2019

  VONGREJ, Ľudovít: V banskobystrickej Štátnej opere uviedli derniéru Cikkerovho Jura Jánošíka

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  redakcia: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu čaká na záver sezóny dvojica atraktívnych koncertov

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  UNGER, Pavel: Vydarený štart maratónu 55. ročníka Bratislavských hudobných slávností

  Opera Slovakia, 2019

 • 2018

  ČERVENKA, Jozef: Peter Mazalán : Úprimné spevy [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 38 – 39

 • 2017

  HRDINOVÁ, Radmila: Praha : Opera 2017

  Slovenská opera je pro festivalové bienále přínosem

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 35

 • 2017

  ŠIŠOLÁKOVÁ, Mirjana: V Bratislave uviedli do života novú knižnú publikáciu Ján Cikker: Listy matke

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2016

  Klavírne recitály: transcendentálnosť Berezovského a Einach und zart Varínskej

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 13

 • 2017

  VONGREJ, Ľudovít: Slovenské operné divadlá sa predstavia v rámci 13. ročníka festivalu ,,OPERA” v Prahe

  Opera Slovakia, 2017

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Staré objavy i premiéry so SF

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 10 – 11

 • 2016

  GLOCKOVÁ, Mária: Jánošík – večne živý

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 24

 • 2016

  UNGER, Pavel: Cikkerův Jánošík v novém nastudování banskobystrické opery

  Opera Plus, 2016

 • 2016

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 13

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 51 – 52

 • 2016

  KMEČOVÁ, Vladimíra: Čia je dnes moc, Jánošík, a čie právo?

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: S Alžbetou Lukáčovou od Cikkerovho Jura Jánošíka k folklóru – a opačne

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  VONGREJ, Ľudovít: Štátna opera Banská Bystrica premiéruje Cikkerovu operu Juro Jánošík

  Opera Slovakia, 2016

 • 2015

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar

  Indjić a Rachmaninov na úvod

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 6

 • 2014

  EDWARDS, Grego Applegate: Ján Cikker, Piano Music, Jordana Palovičová

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štyridsať rokov ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 15

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 4

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar 2012

  Stretnutie s legendou

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 18

 • 2012

  PLANKOVÁ, Eva: Bratislavské hudobné slávnosti

  Coriolanus ako hosť

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 11 – 12

 • 2012

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Klavírna tvorba [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 35

 • 2012

  BERÁTS, Juraj: SPACE 2011. Zaostrené na Cikkera

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 13

 • 2012

  ŠUBA, Andrej: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

  Rozpaky na úvod

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 14

 • 2012

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 3

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Kalvária Mistra Scroogea

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 34

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

 • 2011

  BLAHO, Vladimír: Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker

  Slovo, 22. 11. 2011

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Silný moment obrátenia lakomca úplne zanikol (recenzia inscenácie Mr. Scrooge)

  SME, 22. 11. 2011

 • 2011

  UNGER, Pavel: Nadčasový Coriolanus v opere apeluje

  Pravda, 18. 11. 2011

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Súdruhovia sa tohto diela báli a nemýlili sa (Coriolanus v Banskej Bystrici)

  SME, 17. 11. 2011

 • 2011

  OPOLDUSOVÁ, Jena: Ján Cikker poznal aj chuť zákazov

  Pravda , 17. 10. 2011

 • 2011

  BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 2

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 3

 • 2011

  (hž): Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera dala Mincovňa Kremnica vyraziť striebornú zberateľskú mincu...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 3

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar. Hudba vs. hokej

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 16

 • 2011

  (hž): Klaviristka Jordana Palovičová odohrala 24. 6. vo Veľkom salóne parížskej Invalidovne recitál z diel Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Dušana Martinčeka...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 3

 • 2011

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 4

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 5

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 4

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Jubilanti v opere

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 24

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

  Orchestrálne aj komorné...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 8

 • 2011

  ALEXANDER, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 4

 • 2011

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 4

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 9

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

 • 2011

  HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 4

 • 2011

  GLOCKOVÁ, Mária: Coriolanus ako politikum

  Slovenská premiéra opery Jána Cikkera v Štátnej opere Banská Bystrica

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 26 – 27

 • 2011

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Operný humanista

  .týždeň, 2011, č. 32

 • 2011

  BLAHO, Vladimír: Dvaja majstri opery

  Slovo, 2011

 • 2006

  MEDVECOVÁ, Dobroslava: Z vily múzeum zasvätené J. Cikkerovi

  Hospodárske noviny, 2006, 5. 4., č. 67

 • 1981

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia

  8. a 9.1.1981

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 4
  (Meditácia na tému moteta Heinricha Schutza Seeling sind die Toten)

 • 1979

  GROŠ, Martin: Opera v jubilejnom roku

  O dramaturgickom pláne, zahraničných zájazdoch a nových sólistoch hovorí Pavol Bagin

  Večerník, 13.9.1979
  (Rozsudok)

 • 1978

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nad televíznou podobou Vzkriesenia

  Cieľom je komplexný účinok

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 2

 • 1978

  ľ: O rok - Reprízovať!

  Prehliadka súčasnej slovenskej opernej tvorby

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 1, s. 3

 • 1977

  CHALÚPKA, Ľubomír: Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Komorné koncerty

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 5, s. 1
  (Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre klavír)

 • 1977

  KOVÁŘOVÁ, Anna: O slovenskej hudobnej tvorbe medzi dvoma zjazdami

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 4, s. 3

 • 1976

  ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: S národným umelcom Jánom Cikkerom

  ...pri príležitosti jubilea - pracovne

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 14, s. 3

 • 1974

  ADAMČIAK, Milan: K pamiatke SNP

  Hudobný život, 1974, roč. 6, č. 7, s. 3

 • 1973

  PROHÁCKA, J.: O vydarenej umeleckej práci

  Rozhovor s umeleckým šéfom opery SND Pavlom Baginom

  Pravda, 10.7.1973
  (Hra o láske a smrti)

 • 1973

  ADAMČIAK, Milan: Šiesta v poradí...

  Hovorí národný umelec Ján Cikker

  Hudobný život, 1973, Obzor, Bratislava, roč. 5, č. 3, s. 3

 • 1966

  BÁZLIK, Miroslav: Cikker – učiteľ a človek

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 248

 • 1964

  BONTE, Hans Georg: Slovenská hudba v zahraničí - Ján Cikker: VZKRIESENIE

  Západoeurópska premiéra v Stuttgarte

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 8, s. 235

 • 1964

  MELICHER, Alexander: Hudobná jar s otáznikmi

  Banská Bystrica

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 7, s. 219 – 220

 • 1964

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenská filharmónia jubilejne

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 10, s. 319
  (Spomienky, op. 25)

 • 1964

  VAJDA, Igor: Cikkerov Mr. Scrooge a jeho bratislavská inscenácia

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 1, s. 14 – 19

 • 1958

  HOŘEJŠ, Antonín: Úspěch opery Beg Bajazid ve Wiesbadenu

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 5, s. 215 – 218

 • 1958

  TERRAYOVÁ, Mária Jana: Opera "Beg Bajazid" na scéne ND v Prahe

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 1, s. 22 – 23

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

 • 2001

  BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír: Cikkerov svet Tálie

  Divadelný ústav, Nadácia Jána Cikkera, Bratislava

 • 2000

  ZVARA, Vladimír: Ján Cikker: Vzkriesenie

  ASCO Art & Science, Bratislava

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mr. Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera (zborník)

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

 • 1995

  PALOVČÍK, Michal: Ján Cikker v spomienkach a tvorbe

  Matúš Music, Prešov

 • 1976

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Cikker, personálna bibliografia

  Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica

 • 1955

  ŠAMKO, Jozef: Ján Cikker

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Spomienky, suita pre dychové kvinteto a sláčikový orchester, op. 25

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 247 – 252

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Cantus filiorum, kantáta pre barytón, miešaný zbor a orchester, op. 17

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 232 – 238

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester, op. 20

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 238 – 243

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Slovenská suita pre veľký orchester, op. 22

  Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), 2015, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 244 – 247

 • 2003

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker: Hommage à Beethoven

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 1, s. 28 – 30

 • 1987

  VAJDA, Igor: Ján Cikker: Zo života hmyzu

  Hudobný život, 1987, roč. 19, č. 7, s. 3

 • 1982

  BERGER, Igor: Ján Cikker: Paleta pre symfonický orchester

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 1, s. 3

 • 1980

  VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 6, s. 5

 • 1980

  VAJDA, Igor: Ján Cikker: Rozsudok

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 5, s. 5

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker - Hommage à Beethoven

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 2, s. 77 – 79

 • 1966

  HATRÍK, Juraj: Veľká a čestná hra

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 8, s. 355 – 361

 • 1966

  VAJDA, Igor: Cantus filiorum, O mamičke : Vokálna epizóda Jána Cikkera

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 249 – 253

 • 1966

  HATRÍK, Juraj: Ján Cikker – Orchestrálne štúdie k činohre

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 259 – 261

 • 1966

  CHALUPKA, Ľubomír: Ján Cikker : Selig sind die Toten : Meditácia na moteto Heinricha Schütza

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 10, s. 463 – 466

x