Profil osobnosti

Foto: Eugen Suchoň Autor: Rastislav Polák

Eugen Suchoň

25. 9. 1908 Pezinok – 5. 8. 1993 Bratislava

www.suchon.info

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1917 – 1923
gymnázium
od 1920
Hudobná škola v Bratislave (klavír – Frico Kafenda)
1927 – 1931
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (kompozícia a klavír – Frico Kafenda, dirigovanie – Josef Vincourek)
1931 – 1933
Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák)
1933
pedagóg teoretických predmetov na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1941 poštátnená a premenovaná na Štátne konzervatórium v Bratislave)
1941 – 1948
pedagóg kompozície na Štátnom konzervatóriu v Bratislave
1948 – 1960
profesor a vedúci Katedry hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave
1963 – 1974
prednášal hudobnú vedu a výchovu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

"Suchoňovo dielo je v slovenskej hudbe symbolom mimoriadnej umeleckej kvality. Bol primárne výrazovým tvorcom – inšpiroval sa životnými udalosťami a vyjadroval ich svojou hudbou. Napriek nepopierateľnému progresu sa jeho štýl vyznačuje spoločnými konštantnými znakmi. Výstižne ho charakterizoval L. Burlas: „Polarizmus, ktorého jednu stránku tvorí vzrušené a baladické videnie skutočnosti, druhú stránku životný perspektivizmus a viera v človeka a život, je charakteristický pre Suchoňovo dielo (...) Suchoňova kultúra reči je náročná ako poézia Hviezdoslavova, skutočnosť vidí v symbolických metaforách a tvrdosti obrazov ako I. Krasko, sila a mohutnosť jeho výrazu je tak dramaticky pochopená ako krajiny a postavy Benkove. Videnie biedy a hrôzy tak otvorené ako Urbanova próza v poprevratových rokoch, utrpenie tak silné ako v grafike jeho súčasníka K. Sokola, viera v spravodlivosť a lepšiu budúcnosť blízka revolucionárom a národným buditeľom v dobe národnej a sociálnej neslobody (...) Väzba Suchoňovej hudby k slovenskej hudobnej tradícii je tiež v jeho vzťahu k ľudovej hudbe (...) najzákladnejšie a najpríznačnejšie prvky ľudového hudobného myslenia sú tu presublimované a znova vykryštalizované v ich novej, predtým len zastretej kráse a pôsobivosti.“ (Burlas, L.: Eugen Suchoň jubilujúci. In: Hudební rozhledy 1958/?, s. 660.).

V Suchoňovej opusovanej tvorbe vidno dva vývojové oblúky: prechod od neskororomantickej chromatiky k svojskej modalite – ovplyvnenej charakteristickými znakmi starších slovenských ľudových piesní – a neskôr opäť príklon k chromatike, ale so zužitkovaním dodekafonických postupov, ich vertikálnych výsledníc, v spojení s archaickými pratvarmi slovenskej – miestami i staroslovanskej – ľudovej tvorivosti, a to opäť na modálnom základe. Spoločným znakom oboch tvorivých období je využívanie charakteristického intervalu staršieho slovenského hudobného folklóru: tritónu (lýdickej kvarty). Lež ich superponovanie je rozdielne: v diatonickom štádiu Suchoňovej tvorby tvoria zvukový ideál dva tritóny vo vzdialenosti veľkej sekundy, v chromatickej fáze dva tritóny vo vzdialenosti malej sekundy. Ďalšou spoločnou črtou oboch skladateľových tvorivých fáz je prechod od lineárneho myslenia k vertikálnemu. Vzájomné porovnanie dvoch skupín Suchoňových skladieb dokazuje, že skladateľ budoval vedome mnohotvárny a predsa jednoliaty životný cyklus. Inšpirovaný románovým cyklom É. Zolu Rougon Macquart a triptychom románov M. Urbana Živý bič, Hmly na úsvite, V osídlach vytvoril životné dielo, v ktorého dvoch vývinových fázach stoja proti sebe skladby obsadením, neraz aj časovým trvaním, ba niekedy i názvom podobné:

Sláčikové kvarteto – Šesť skladieb pre sláčikové kvarteto (resp. pre sláčikové nástroje); Nox et solitudo (piesne) – Ad astra (piesne); O horách (zborový cyklus) – O človeku (zborový cyklus); Sonatína pre husle a klavír – Poème macabre pre husle a klavír; Krútňava (opera) – Svätopluk (opera); Baladická suita (klavír,orchester) – Rapsodická suita (dva klavíry, klavír s orchestrom); Malá suita s passacagliou (klavír, orchester) – Elégia a toccata (klavír, klavír s orchestrom); Metamorfózy (klavír, orchester) – Symfonická fantázia na B A C H (organ a orchester, organ a klavír); Obrázky zo Slovenska (inštruktívny cyklus) – Kaleidoskop (inštruktívny cyklus).

Suchoň bol skladateľom pozoruhodnej, neraz obdivuhodnej invencie, ale ešte viac celostnej koncepcie. Pre celé Suchoňovo dielo je príznačná kombinácia mimohudobných inšpiračných zdrojov s princípmi absolútnej hudby. Z boja týchto dvoch protikladov vyrastá jeho skladobný organizmus plný vnútorného napätia – striedajú sa v ňom miesta vzruchu s fázami oddychu. Suchoňove skladby majú zväčša pôdorys hudobných drám. Suchoň sa neuspokojoval s prvotným nápadom, ale ho dotváral a domýšľal – bol mysliteľský skladateľský typ, hoci jeho kompozičný proces bol hnaný mocnou tvorivou vášňou. Badať u neho obdivuhodnú rovnováhu medzi bezprostrednou inšpiráciou a jej racionálnym dotváraním – je to príznačná črta najväčších umeleckých géniov."

 

(VAJDA, Igor: Eugen Suchoň. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 262 – 264.)

Diela

 • javiskové
 • Výlet pána Broučka na mesiac ESD 29

  Polnočná scéna
  1926 OBSADENIE: a, t, fl, cl, tr, tn, 2vn, vl, vc, cb
 • opera
 • Ester ESD 35

  Fragment opery
  1927 TEXT: A. Braxatoris, bibl.
 • Mlsáničko ESD 30

  Komická opera v 1 dejstve (nedokončené)
  1927 TEXT: F. X. Svoboda
  OBSADENIE: vv, pf
 • Krútňava ESD 72

  Opera v 6 obrazoch
  1941–1949 112'
  TEXT: Štefan Hoza, autor podľa Mila Urbana
  VYDAVATEĽ: SHV, Štátne hudobné vydavateľstvo, Opus, Slovenský hudobný fond
  Ikona audio Ikona audio
 • Svätopluk ESD 80

  Hudobná dráma v troch dejstvách
  1950–1959 150'
  TEXT: I. Stodola, Jela Krčméryová-Vrteľová, autor
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vv, CM, orch
  Ikona audio
 • opereta
 • On a jeho sestra ESD 38

  (stratené)
  1927 TEXT: B. Buchbinder
 • balet
 • Angelika ESD 16

  1925–1926
 • orchester
 • Koncertná predohra g mol ESD 7

  1923–1924 OBSADENIE: orch
 • Slávnostné fanfáry uvítacie (Akademické fanfáry Univerzity Komenského) ESD 64

  1937 11'
  VYDAVATEĽ: SNM autograf, Rektorát UK
  OBSADENIE: 3tr, 4cr, 3tn, tu, tp
 • Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48b

  1967 11'
  OBSADENIE: orch: 2flp, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, tn, tp, archi
  Ikona audio
 • Jubilejné fanfáry ESD 64 (ESD 91)

  1969 OBSADENIE: 3tr, 4cr, 3tn, tu, tp
 • symfonický orchester
 • Ouverture miniature (Miniatúrna predohra) G dur ESD 28

  1926 OBSADENIE: orch
 • Noc čarodejníc ESD 34a

  Tri symfonické básne podľa epizódy románu Merežkovského Leonardo da Vinci
  1927 1927, rev. 1975–1977
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)

  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  1927 1927, rev. 1977
  OBSADENIE: orch
 • Ouvertúra k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk op. 10, č. 1 ESD 56

  1934 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob, 3cl, 3fg (1cfg), 6cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Baladická suita op. 9 ESD 58b

  pre veľký orchester
  1934–1936 36'
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Universal Edition
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
  Ikona audio
 • Hudba k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk op. 10 č. 2 ESD 57

  1935–1936 TEXT: I. Stodola
  VYDAVATEĽ: SNM, autograf
  OBSADENIE: orch
 • Hudba ku Geržovej hre Barbora Celská pre orchester ESD 61

  1936 VYDAVATEĽ: SNM, autograf
  OBSADENIE: orch
 • Boj sa skončí zajtra

  1950 OBSADENIE: orch
 • Metamorfózy ESD 77b

  Päť variácií na vlastné témy pre veľký symfonický orchester
  1951–1953 32'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Muzyka
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob, 3cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
  Ikona audio
 • Symfonietta rustica ESD 79/6b

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre veľký orchester
  1954–1955 17'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Muzyka
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, pf, archi
 • Horalská suita ESD 79/5b

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79)
  1967 OBSADENIE: orch
 • Prielom ESD 97

  Symfonický obraz pre veľký orchester
  1976–1977 24'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, SNM autograf
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, archi
 • Koncertná predohra "Šašo" ESD 96/1

  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  1977 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Serenáda op. 5 ESD 50b

  pre sláčikový orchester
  1932–1933 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Supraphon, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio
 • Prvá suita ESD 96/3

  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  1976 OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Dve piesne ESD 39 (ESD 96/5)

  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  1928 TEXT: O. Bella-Horal
  OBSADENIE: t, orch
 • Nox et solitudo op. 4 ESD 49a

  1932 11'
  TEXT: Ivan Krasko
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms, orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 2cr, tp, bat, ar, cel, pf, archi
 • Piesne z hôr ESD 69

  1937–1943 13' 30''
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Ján Geryk, Universal Edition
  OBSADENIE: s, t, orch/pf
 • Sonatína ESD 79/4c

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79)
  1954–1956 OBSADENIE: vv, 2cr, 2tr, bat, archi
 • Ad astra op. 16 ESD 81a

  Piesňový cyklus
  1961 12'
  TEXT: Š. Žáry
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: s, orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl, 2fg, 4cr, tp, bat, ar, cel, pf, archi
 • Pohľad do neznáma ESD 98b

  Tri piesne pre vyšší hlas a orchester
  1977–1978 12'
  TEXT: Peter Štilicha
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Slovenská filharmónia
  OBSADENIE: v, bat, cel, pf, archi
  Ikona audio
 • Tri piesne ESD 109

  pre bas a orchester
  1984–1985 17'
  TEXT: Miroslav Válek, Peter Štilicha, Ján Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: b, orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, tp, bat, pf, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65

  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  1937–1938 37'
  TEXT: Jaroslav Zatloukal
  VYDAVATEĽ: Universal Edition, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný
  OBSADENIE: t, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
  Ikona audio Ikona audio
 • zbor a orchester
 • Keď sa vlci zišli ESD 79/2c

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre detský zbor a sláčikový orchester
  1954–1956 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Hudobný fond
  OBSADENIE: CB, archi
 • Maličká som ESD 79/1b

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre detský zbor a sláčikový orchester
  1954–1956 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: CB, archi
 • Vivoláváňí jara ESD 106

  Detský dvojzbor a sláčikový orchester
  1984 TEXT: Ján Hollý
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Park kultury a oddechu Olomouc
  OBSADENIE: CB, fl, bat, pf, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Elégia ESD 25

  1926 OBSADENIE: tn, orch
 • Koncert pre klavír a orchester ESD 20

  (fragment)
  1926 OBSADENIE: pf, orch
 • Nokturno ESD 37

  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  1927 OBSADENIE: vc, orch
  Ikona audio
 • Balada pre lesný roh a orchester ESD 40 (ESD 96/6)

  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  1928 11'
  OBSADENIE: cr, orch
 • Burleska pre husle a orchester op. 7 ESD 55

  1933 13'
  VYDAVATEĽ: SNM autograf, N. Simrock, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský
  OBSADENIE: vn, orch
 • Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73

  1948 30'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond, Muzyka
  OBSADENIE: vn, orch: 2fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Rapsodická suita op. 20 ESD 87a

  pre klavír a orchester
  1964–1965 24'
  VYDAVATEĽ: Supraphon, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: 4fl (1flp), 3ob, 3cl, 4fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi/2pf
  Ikona audio
 • Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b

  pre klavír, sláčikový orchester a bicie nástroje
  1971 65'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch: tp, bat, cel, archi
  Ikona audio Ikona audio
 • Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a

  1972 1972, rev. 1977, 20'
  VYDAVATEĽ: Opus, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: cl, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, pf, archi
  Ikona audio
 • Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93

  pre organ, sláčikové a bicie nástroje
  1972 27'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: org, orch: tp, bat, archi
  Ikona audio
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Dve prelúdiá v starom slohu in C ESD 89/1

  (z cyklu Kaleidoskop ESD 89)
  1967–1969 10'
  VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org/pf, tp, archi
 • Elégia a Toccata ESD 103

  1983 8' 30
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: tp, bat, pf, archi
 • inštrumentálne komorné diela
 • Obrázky zo Slovenska ESD 79

  Šesť cyklov skladieb pre klavír alebo rôzne súbory
  1954–1956 60'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond, Opus, Boosey
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Červená ruža (Piros rózsa) ESD 5

  pre klavír
  1924 2' 41''
  OBSADENIE: pf
 • Die Balerine ESD 6

  pre klavír
  1924 OBSADENIE: pf
 • Introdukcia ESD 3

  pre klavír
  1924 3'
  OBSADENIE: pf
 • Tri tance

  pre klavír (klavírne trio)
  1924 OBSADENIE: pf/vn, vc pf
 • Zimná noc ESD 4

  pre klavír
  1924 OBSADENIE: pf
 • Ouvertúra slovenskej veselohry ESD 15

  pre klavír
  1925 VYDAVATEĽ: Waldheim-Eberle A.G.
  OBSADENIE: pf
 • Predohra k opere Julius Caesar ESD 14

  1925 7' 35''
  OBSADENIE: pf
 • Romanca c mol ESD 13

  pre klavír
  1925 3' 52''
  OBSADENIE: pf
 • Valse lento ESD 16e

  pre klavír
  1925 5' 11''
  VYDAVATEĽ: Waldheim-Eberle A.G.
  OBSADENIE: pf
 • Chant sans paroles (Pieseň bez slov) ESD 23

  pre klavír
  1926 OBSADENIE: pf
 • Intermezzo capricioso ESD 18

  pre klavír
  1926 7' 15''
  OBSADENIE: pf
 • Listy do pamätníka ESD 27

  pre klavír
  1926 3' 04''
  OBSADENIE: pf
 • Nokturno c mol ESD 17

  pre klavír
  1926 4' 33''
  OBSADENIE: pf
 • Nokturno Des dur ESD 24

  pre klavír
  1926 4' 18''
  OBSADENIE: pf
 • Ouvertúra k baletu Angelika ESD 16a

  1926 4' 13''
  OBSADENIE: pf
 • Pieseň bez slov

  pre klavír
  1926 4' 38''
  OBSADENIE: pf
 • Suita č. 1 ESD 22

  pre klavír
  1926 OBSADENIE: pf
 • Šašek ESD 26

  pre klavír
  1926 OBSADENIE: pf
 • Tragédia ESD 12

  pre klavír
  1926 6' 42''
  OBSADENIE: pf
 • Víla a faun ESD 21

  pre klavír
  1926 7' 19''
  OBSADENIE: pf
 • Noc čarodejníc ESD 34b

  Tri symfonické básne podľa epizódy románu Merežkovského Leonardo da Vinci
  1927 OBSADENIE: pf
 • Pierott a Colombína ESD 33

  pre klavír
  1927 4' 13''
  OBSADENIE: pf
 • Adagio g mol ESD 42

  pre klavír
  1928 7' 27''
  OBSADENIE: pf
 • Prelúdium As dur ESD 41

  pre klavír (stratené)
  1928 OBSADENIE: pf
 • Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

  pre klavír
  1931–1932 1931–1932, rev. 1945, 11'
  VYDAVATEĽ: J. Závodský, Supraphon, Muzyka
  OBSADENIE: pf
 • Balerína

  pre klavír
  1934 2' 01''
  OBSADENIE: pf
 • Baladická suita op. 9 ESD 58a

  pre klavír
  1935 36'
  VYDAVATEĽ: J. Závodský, Supraphon, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Metamorfózy ESD 77a

  Päť variácií na vlastné témy pre klavír
  1952 30'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Muzyka
  OBSADENIE: pf
 • Sonata rustica ESD 79/6a

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre klavír
  1954–1955 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Keď sa vlci zišli ESD 79/2a

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre klavír
  1954–1956 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Maličká som ESD 79/1a

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre klavír
  1954–1956 4' 30''
  VYDAVATEĽ: Opus, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Preletel sokol ESD 79/3a

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre klavír
  1954–1956 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sonatína ESD 79/4a

  na motívy slovenských vojenských piesní (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre klavír
  1954–1956 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Horalská suita ESD 79/5a

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79)
  1955 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Muzyka, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Prelúdium, interlúdium a postlúdium

  pre klavír
  1964 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: pf
 • Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a

  pre klavír
  1966–1969 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Panton
  OBSADENIE: pf
 • Impromptu s variáciami (a Finále) ESD 89/6a

  (z cyklu Kaleidoskop ESD 89)
  1967–1969 VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Intermezzá ESD 89/5a

  (z cyklu Kaleidoskop ESD 89)
  1967–1969 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: pf
 • Meditácia a tanec

  pre klavír
  1967–1969 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: pf
 • Toccata ESD 94

  pre klavír
  1973 4'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Elégia ESD 101

  pre klavír
  1978 3' 13''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: pf
 • Svadobný tanec z opery Krútňava ESD 72a

  1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Uspávanka ESD 107

  pre klavír
  1984 7' 10''
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Serenáda op. 5

  pre klavír (upr. Rudolf Pepucha, Ladislav Fančovič)
  2017 14'
  OBSADENIE: pf
 • organ
 • Tri romantické skladby ESD 89/2c

  (z cyklu Kaleidoskop ESD 89)
  1988 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Legenda ESD 9

  (fragment)
  1925 OBSADENIE: cl, pf
 • Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45

  1929–1930 26'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, SNM autograf, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
  Ikona audio
 • Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

  1937 13'
  VYDAVATEĽ: Hudební matice Umělecké besedy Praha, SVKL, Opus, Editio Supraphon
  OBSADENIE: vn, pf
 • Fantázia a Burleska op. 7 ESD 73

  pre husle a klavír
  1948 OBSADENIE: vn, pf
 • Poème macabre op. 17 ESD 83

  1963 11'
  VYDAVATEĽ: Panton, Opus, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
  Ikona audio
 • Symfonická fantázia na B-A-C-H

  pre organ a klavír (upr. Albert Sebastyén, Eugen Suchoň)
  1972 23'
  OBSADENIE: org, pf
 • Concertino per clarinetto ed pianoforte ESD 100b

  1978 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: cl, pf
 • Nokturno pre violončelo a klavír

  (transkripcia Vladimír Godár)
  2000 OBSADENIE: vc, pf
 • dva klavíry
 • Rapsodická suita op. 20 ESD 87b

  pre dva klavíry
  1964–1965 24'
  VYDAVATEĽ: Supraphon, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2pf
 • tri nástroje
 • Pochod Pezinského športového klubu ESD 1

  1923 OBSADENIE: 2vn, vc
 • Jeseň (L’Automne) ESD 8

  1925 OBSADENIE: fl, vc, pf
 • klavírne trio
 • Galopp z baletu Angelika ESD 16d

  VYDAVATEĽ: autograf
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Tango z baletu Angelika ESD 16c

  VYDAVATEĽ: autograf
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Valse lento (Pomalý valčík) As dur ESD 2

  1923 OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Dychové kvarteto g mol ESD 11

  1925 OBSADENIE: fl, cl, harm, pf
 • Kvartet

  1925 OBSADENIE: fl, cl, harm, pf
 • Vložka pre salónny orchester ESD 16b

  1926 OBSADENIE: 2vn, vc, pf
 • Klavírne kvarteto op. 6 ESD 53

  1932–1933 23'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc, pf
  Ikona audio
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto op. 2 ESD 46

  1931 1931, rev. 1939, 29'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Keď sa vlci zišli ESD 79/2b

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) verzia pre sláčikové kvarteto alebo sláčikový orchester
  1954–1956 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc (archi)
 • Sonatína ESD 79/4b

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) verzia pre sláčikové kvarteto alebo sláčikový orchester
  1954–1956 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc (archi)
 • Šesť skladieb pre sláčikové nástroje op. 19 ESD 86

  1955–1964 24'
  VYDAVATEĽ: Panton, Muzyka, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc (archi)
 • Dve slovenské ľudové piesne ESD 69a

  (z cyklu Piesne z hôr)
  1964 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Serenáda op. 5 ESD 50a

  pre dychové kvinteto
  1932–1933 12'
  VYDAVATEĽ: SHV, Supraphon, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, cl, fg, fl, cr
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Pochodová pieseň družstevníkov

  pre miešaný zbor a klavír
  TEXT: C. Štítnický
  VYDAVATEĽ: stratené
  OBSADENIE: CM, pf
 • Tantum ergo ESD 19

  1926 OBSADENIE: v, harm
 • Aká si mi krásna ESD 51b

  1985 TEXT: P. Bella-Horal
  OBSADENIE: br, b, pf
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Stratený sen ESD 10

  Melodráma
  1925 TEXT: F. Mudroch
  OBSADENIE: spk, pf
 • Umíráček ESD 32

  pieseň pre alt a klavír
  1927 TEXT: H. Pieschová
  OBSADENIE: a, pf
 • Bačovské piesne ESD 43

  1929 1929, rev. 1985, 7'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: br/b, pf (b, orch/pf)
  Ikona audio
 • Svätá Alžbeta (Szent Erzsébet) ESD 47

  Melodráma pre spev a klavír
  1930–1931 TEXT: Lajos Klimits
  OBSADENIE: v, pf
 • Nox et solitudo op. 4 ESD 49b

  1932 11'
  TEXT: Ivan Krasko
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská, Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: ms, pf
 • Pieseň zo Žalmu zeme podkarpatskej ESD 65a

  1938 TEXT: J. Zatloukal
  VYDAVATEĽ: Universal Edition
  OBSADENIE: v, pf
 • Mojmírova prísaha z opery Svätopluk ESD 80a

  pre barytón a klavír
  1959 OBSADENIE: br, pf
 • Ad astra op. 16 ESD 81b

  Piesňový cyklus
  1961 12'
  TEXT: Š. Žáry
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Kontemplácie op. 18 ESD 85

  Osem skladieb pre recitátora a klavír na úryvky z diel slovenských básnikov
  1964 20'
  TEXT: L. Novomeský, Ľ. Feldek, A. Mareček, M. Herz, M. Kováč, M. Lajčiak
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: spk, pf
 • Pohľad do neznáma ESD 98a

  Tri (štyri) piesne pre vyšší hlas a klavír
  1977 1977, rev. 1983, 12'
  TEXT: Peter Štilicha
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf (v, archi, bat)
 • Ária Katreny (zo 6. obrazu opery Krútňava) ESD 72c

  1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Uspávanka zo 4. obrazu opery Krútňava ESD 72b

  1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • hlas (hlasy) sólo
 • Tri modlitby ESD 111

  1987 TEXT: Očenáš, Zdravas, Verím
  VYDAVATEĽ: Národné hudobné centrum
  OBSADENIE: v
 • úpravy folklóru
 • Slovenské ľudové piesne ESD 44

  pre miešaný zbor, sólo tenor a malý orchester
  1930 VYDAVATEĽ: SĽUK, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, t, orch
 • Dve slovenské ľudové piesne ESD 70

  pre miešaný zbor
  1932–1947 VYDAVATEĽ: Matica slovenská
  OBSADENIE: CM
 • Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70

  pre ženský (detský) zbor
  1932–1947 VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: CF/CB
 • Kvety Slovenska ESD 52

  (stratené)
  1933 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: t, CM, orch
 • Štyri slovenské ľudové piesne z Petrovca ESD 59

  pre nižší hlas a klavír
  1936 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Ján Geryk
  OBSADENIE: v, pf
 • Tri juhoslovanské piesne ESD 66

  1937–1938 1937–1938, rev. 1983
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Keď som išiel k milej ESD 68

  1945 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Spievanky ESD 75

  Fantázia na slovenské ľudové piesne
  1950 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s/t, CM, orch
 • Tri slovenské ľudové piesne ESD 74

  1950 6'
  VYDAVATEĽ: Slovenské hudobné vydavateľstvo, Editio Nagell
  OBSADENIE: CMa/CM
 • Terchovské spevy ESD 78

  1952 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, SĽUK
  OBSADENIE: CM, br, orch
 • Varila myšička kašičku ESD 88

  Hudba k obrázkom Ľ. Fullu na texty detských riekaniek pre detských sólistov, detský zbor a orchester
  1966 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms, CB, orch
 • Ozveny ESD 102

  Osem slovenských ľudových piesní pre veľký miešaný zbor a cappella
  1980 13'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
  Ikona audio
 • Kúcanské pjesňe ESD 104

  1983 TEXT: J. Blaho
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf/orch
 • Dve slovenské ľudové piesne ESD 110

  1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • zborové
 • Z veršov starého dáta (Tíško letia) ESD 54

  pre detský (ženský) zbor
  1931–1933 TEXT: Štefan Krčméry
  OBSADENIE: CB/CF
 • Aká si mi krásna ESD 51a

  1932 2' 30''
  TEXT: P. Bella-Horal
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo, SHV, Opus, Hudobný fond
  OBSADENIE: CF/CMa/CM
  Ikona audio
 • Duch národa ESD 71

  1943 TEXT: Riavin
  OBSADENIE: CMa/CM
 • Slovenská pieseň ESD 95

  1972 5' 30''
  TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa/CM
  Ikona audio
 • Povej, vetrík ESD 99

  Ľudová pieseň pre ženský zbor a štyri mužské hlasy
  1977 TEXT: J. Kollár
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF, 4v
 • Slovenská jednohlasná omša ESD 105

  pre unisono zbor a cappella
  1983–1984 VYDAVATEĽ: Národné hudobné centrum
  OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Veľký pôst ESD 31

  1927 TEXT: A. Sládkovič
  OBSADENIE: CM
 • Pozdrav ESD 63

  Slávnostný miešaný zbor
  1937 TEXT: Riavin
  OBSADENIE: CM
 • O človeku ESD 82

  1962 22'
  TEXT: Ján Smrek
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: CM
 • Gentis felicitas ESD 92

  1969 TEXT: J. A. Komenský
  VYDAVATEĽ: Pedagogická fakulta UK
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • O horách op. 8 ESD 67

  Štyri mužské zbory
  1934–1942 13'
  TEXT: R. Dilong
  VYDAVATEĽ: Závodský, Slovenské hudobné vydavateľstvo, Nagels Verlag Kassel
  OBSADENIE: CMa
 • Zaplačte Tatry ESD 62

  Smútočný mužský zbor
  1937 TEXT: J. Valašťan-Dolinský
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Pieseň o spoločnej vlasti ESD 84

  pre ženský zbor
  1962 TEXT: K. Bendová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • V marci ESD 90

  Dva detské zbory
  1966 TEXT: M. Rázusová-Martáková
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: CB
 • Pesničky pre Zorničku ESD 108

  1984 TEXT: J. Pavlovič, J. Turan, P. Štilicha
  OBSADENIE: CB
 • zbor a klavír
 • Zborové scény z opery Krútňava ESD 72d

  Verzia pre miešaný zbor a klavír
  1984 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Preletel sokol ESD 79/3b

  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre alt, miešaný zbor a sláčikové kvarteto
  1954–1956 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: a, CM, 2vn, vl, vc
 • dlhometrážny hraný film
 • Boj sa skončí zajtra ESD 76

  1951 RÉŽIA: M. Cikán
  VYDAVATEĽ: SNM, autograf

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ, Danica: Eugen Suchoň – Denník z notovej osnovy
  2012 Perfekt, Bratislava 2012
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
 • ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ, Danica: Život plný hudby: Hudobný skladateľ Eugen Suchoň (1908 – 1993) v spomienkach
  2005 Mladé letá, Bratislava 2005
 • ŠTILICHOVÁ, Danica: Krútňava vo svete / Krútňava in der Welt
  1993 Slovenské národné múzeum, Bratislava 1993
 • JEGOROVA, Valentina: Eugen Suchoň
  1987 Sovietskij kompozytor, Moskva 1987
 • SUCHOŇOVÁ, Danica: Podmanený svet
  1981 Mladé letá, Bratislava 1981
 • KRESÁNEK, Jozef – VAJDA, Igor: Národný umelec Eugen Suchoň
  1978 Opus, Bratislava 1978
 • KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec Eugen Suchoň
  1961 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1961
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň – profil skladateľa
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Zápas Eugena Suchoňa o dôstojné miesto hudobnej výchovy v školskom vzdelávacom systéme na Slovensku
  2017 Muzikologické fórum roč. 6, 2017, č. 1-2, s. 107–112
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Eugen Suchon (1908-1993) – the Founder Personality of Slovak National Music
  2017 KRÓLICKÁ, Beata: Muzyka Historia Teoria Edukacja, Bydgoszcz 2017, č. 7, s. 41 – 62
 • ŠČEPÁN, Michal: Básne zo zbierky „Nox et solitudo“ Ivana Kraska v piesňovej lyrike troch slovenských hudobných tvorcov
  2015 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 32, 2015, č. 2, s. 307
 • CHALUPKA, Ľubomír: Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy
  2012 Impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru roč. 8, 2012, č. 3, s. 108–117
 • BUBNÁŠ, Juraj: Komorná tvorba ako priestor na sledovanie štýlových a generačných súvislostí v dejinách slovenskej hudby po roku 1945
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 65–86
 • ZVARA, Vladimír: Marginálie k premenám "slovenskosti" v slovenskej hudbe
  2011 Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, s. 31–48
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vzťah teórie a praxe v diele Eugena Suchoňa (na margo Akordiky od trojzvuku po dvanásťzvuk)
  2010 Miloslav Kabeláč (1908 – 1979), Eugen Suchoň (1908 – 1993), Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010, s. 145–167
 • CHALUPKA, Ľubomír: Homeostatické črty tvorivého odkazu Eugena Suchoňa
  2010 Miloslav Kabeláč (1908 – 1979), Eugen Suchoň (1908 – 1993), Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010, s. 42–49
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí (dokončenie)
  2009 Slovenská hudba roč. 35, 2009, č. 1, s. 5–38
 • MEŠČANOVÁ, Andrea: Igor Vajda a Eugen Suchoň – tvorivé zanietenie ducha v myslení o hudbe
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 431–437
 • BLAHYNKA, Miloslav: K problematike dramaturgie Suchoňovho "Svätopluka"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 283–289
 • BAGIN, Pavol: Eugen Suchoň – pedagóg a človek
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 183–188
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Osobnosť a tvorivý odkaz Eugena Suchoňa na multimediálnych pomôckach a ich využitie v školskej a mimoškolskej praxi
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 359–378
 • VYSLOUŽILOVÁ, Věra: Monolog v operní dramaturgii Eugena Suchoně ("Krútňava"), Leoše Janáčka ("Její pastorkyňa") a Arnolda Schönberga ("Erwartung")
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 274–281
 • OLAHOVÁ, Lucia: Uvádzanie tvorby Eugena Suchoňa na koncertoch Slovenskej filharmónie v rokoch 1949 – 1959
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 421–430
 • POLÁK, Pavol: Spomienky žiaka na Majstra
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 175–182
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Odkaz Eugena Suchoňa hudobnej pedagogike
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 349–358
 • KLINDA, Ferdinand: Etický rozmer Suchoňovej "Krútňavy"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 265–273
 • DEBNÁROVÁ, Mária: Dramaturgia dejovej línie v hre Ivana Stodolu "Kráľ Svätopluk" a v opere Eugena Suchoňa "Svätopluk"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 413–420
 • HRČKOVÁ, Naďa: Last Event...
  2009 "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 57–65
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Päť tvorivých fáz v diele Eugena Suchoňa
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 167–174
 • NAGYOVÁ, Klaudia: Eugen Suchoň – Jozef Kresánek. Inšpirujúce návraty a súčasná výchova umením
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 335–348
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej "Krútňavy"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 241–264
 • KOLLÁR, Lukáš: "Concertino" pre klarinet a orchester Eugena Suchoňa
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 401–411
 • SPURNÝ, Lubomír: "Akordika" Eugena Suchoně a "nová harmonie"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 325–334
 • ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 153–165
 • OEHM, Hans Joachim: Die Genese der Rekonstruktion E. Suchoňs Oper "Krútňava"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 235–240
 • TABAK, Ivana: Vzťah Eugena Suchoňa ku klavíru
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 393–400
 • DZEMJANOVÁ, Emília: Eugen Suchoň a jeho organové dielo
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 311–323
 • KRIVÁ, Bibiana: Národný umelec Eugen Suchoň v povedomí vysokoškolskej mládeže
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 447–462
 • LENGOVÁ, Jana: Poznámky k národnému fenoménu v hudbe 20. storočia – identita, konštrukcia, mýtus
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 143–152
 • KOVAČOVSKÁ, Petra: Suchoňova zborová tvorba 30. rokov
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 385–392
 • BOKES, Vladimír: K rekonštrukcii pôvodného znenia opery "Krútňava"
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 219–234
 • ZAMBORSKÁ, Zuzana: Umelecké dozrievanie mladého Eugena Suchoňa ako memento pre dnešnú pedagogiku
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 439–446
 • CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 69–142
 • WEISS, Stefan: Zur Schönberg-Rezeption in Eugen Suchoňs "Streichquartett" op. 2
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 293–310
 • DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Fraktály: Kupka, Muzika, Kabeláč a Suchoň
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 205–216
 • BURGROVÁ, Katarína – SCHNEIDEROVÁ, Metodeja: Eugen Suchoň deťom
  2009 Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009, s. 379–382
 • GLOCKOVÁ, Mária: Vo víre Krútňavy
  2008 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2008, s. 32-36
 • ŠKVARKOVÁ, Jana: Varila myšička kašičku - tvorba E. Suchoňa pre detský zbor so sprievodom klavíra
  2008 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2008, s. 28-31
 • TIŠŤAN, Róbert: Varila myšička kašičku, Vivoláváňí jara - tvorba Eugena Suchoňa pre detský spevácky zbor so sprievodom orchestra
  2008 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2008, s. 23-27
 • DOBRODINSKÝ, Jan Mária: Slovenský interpretačný sloh v zborovom speve a diele Eugena Suchoňa v Slovenskom filharmonickom zbore v Bratislave
  2008 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2008, s. 20-22
 • BANÁRY, Boris: Zborová tvorba zakladateľa slovenskej národnej hudby - Eugena Suchoňa
  2008 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2008, s. 12-19
 • VYSLOUŽILOVÁ, Věra: Monolog v operní dramaturgii Eugena Suchoně (Krútňava), Leoše Janáčka (Její pastorkyňa) a Arnolda Schönberga (Erwartung)
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 258–263
 • ŠTEFKOVÁ, Markéta: Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 239–257
 • SPURNÝ, Lubomír: Akordika Eugena Suchoně a "nová harmonie"
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 233–238
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Tvorivá cesta Eugena Suchoňa
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 223–232
 • CHALUPKA, Ľubomír: Dielo Eugena Suchoňa v historických a generačných súvislostiach formovania slovenskej hudby v 20. storočí
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 211–222
 • BOKES, Vladimír: Krútňava okolo Krútňavy
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 271–281
 • KLINDA, Ferdinand: Etický rozmer Suchoňovej Krútňavy
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 3-4, s. 264–270
 • ZVARA, Vladimír: Suchoňovské mýty
  2008 Eugen Suchoň – storočnica, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 10–12
 • BLAHYNKA, Miloslav: Dopad doktrinárskej estetiky na opernú tvorbu Eugena Suchoňa
  2008 Eugen Suchoň – storočnica, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 8–9
 • BENDIK, Martin: Krútňava ako oneskorená problematika
  2008 Eugen Suchoň – storočnica, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 5–7
 • CHALUPKA, Ľubomír: K momentom homeostázy v tvorivom odkaze Eugena Suchoňa
  2008 Eugen Suchoň – storočnica, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 2–4
 • CHALUPKA, Ľubomír: Osobnosť a dielo slovenského skladateľa Eugena Suchoňa
  2008 Studia Academica Slovaca 37 – prednášky XLIV. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2008, s. 233–242
 • HRČKOVÁ, Naďa: Dvadsiate roky: adornovská dilema Slovákov a Eugen Suchoň
  2008 Eugen Suchoň – storočnica, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 13–16
 • MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 9-11
 • WAGNER, Heinz: Eugen Suchoň [heslo]
  2006 Das grosse Handbuch der Oper, Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg 2006, s. 1215–1216
 • GODÁR, Vladimír: Hudba a politika II – Vrcholy diela Eugena Suchoňa
  2004 Slovo 2004, č. 23, s. 20
 • ZVARA, Vladimír: Realizmus a národné mýty v Suchoňovej Krútňave
  2002 K pocte Jána Cikkera, STIMUL, Bratislava 2002, s. 169–184
 • TROJAN, Jan: Opera po roce 1945
  2001 Dějiny opery, Paseka, Praha-Litomyšl 2001, s. 436–437
 • CHALUPKA, Ľubomír: Listy Ivana Ballu Eugenovi Suchoňovi
  Príspevok k poznávaniu neznámych kapitol vo vývoji slovenskej hudby po roku 1945
  1999 Slovenská hudba roč. 25, 1999, č. 2, s. 386–401
 • CHALUPKA, Ľubomír: Zborové cykly O horách a O človeku v kontexte štýlového vývoja Eugena Suchoňa
  1999 Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 11–19
 • VAJDA, Igor: Eugen Suchoň (1908 – 1998)
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 17, s. 1, 4–5
 • (red.): Eugen Suchoň – živá tradícia či mýtus?
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1–2, s. 94–112
 • BOKES, Vladimír: Princíp zlatého rezu v hudobnej kompozícii
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 59–64
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Poznámky k Suchoňovej orchestrálnej tvorbe
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 65–72
 • BLAHYNKA, Miloslav: Svetová premiéra Krútňavy v ohlasoch kritiky
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 87–93
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Úvahy o možnostiach organizácie tónov na pozadí Suchoňovho systému akordiky
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 36–46
 • ZAGAR, Peter: Žalmové kantáty Eugena Suchoňa a Zoltána Kodálya
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 73–81
 • KRIŠKA, Branislav: Krútňava alebo Nevstúpiš štyrikrát do tej istej rieky...
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 82–86
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň a 12 tónov v oktáve
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 5–35
 • VAJDA, Igor: Úvod do symboliky Eugena Suchoňa
  1998 Slovenská hudba roč. 24, 1998, č. 1-2, s. 47–58
 • MOKRÝ, Ladislav: Zrod slovenského skladateľa. Kultúrnohistorické súvislosti formovania Suchoňovho slohu
  1998 Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 15–20
 • VAJDA, Igor: Pokus o zaradenie Eugena Suchoňa do niektorých domácich i európskych súradníc
  1998 Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 7–13
 • PEČMAN, Rudolf: Krútňava a Pastorkyňa. Příspěvek k typologii opery
  1998 Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia, Národné hudobné centrum, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava 1998, s. 21–26
 • JIRÁNEK, Jaroslav: Evropské souvislosti hudební řeči Eugena Suchoně
  1997 Opus musicum roč. 29, 1997, č. 5-6, s. 208–212
 • ZVARA, Vladimír: Slovenská operná tvorba 20. storočia na príklade troch diel
  1997 Slovenská hudba roč. 23, 1997, č. 3-4, s. 253–258
 • VAJDA, Igor: Práca s hudobnými myšlienkami v operách Eugena Suchoňa
  1994 Slovenská hudba roč. 20, 1994, č. 1, s. 1–10
 • SMOLÍK, Pavol: Iná koncepcia heroizmu
  1994 Slovenská hudba roč. 20, 1994, č. 1, s. 44–66
 • CHALUPKA, Ľubomír: Teoretické dielo Eugena Suchoňa
  1993 Hudobný život roč. 25, 1993, č. 17, s. 5
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Vplyv Eugena Suchoňa na domácu tvorbu
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 4, s. 12
 • JEGOROVA, Valentina: O modálno-harmonickej štruktúre hudby Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 25, s. 11
 • VAJDA, Igor: Životný cyklus Eugena Suchoňa
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 17, s. 10–11
 • KRIŠKA, Branislav: K javiskovej interpretácii Suchoňových diel
  1988 Literárny týždenník roč. 1, 1988, č. 3, s. 15
 • VAJDA, Igor: Opery Eugena Suchoňa
  1988 Slovenská opera, Opus, Bratislava 1988, s. 37 – 60
 • ALBRECHT, Ján: K Suchoňovej estetike
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 18, s. 4
 • VAJDA, Igor: Na margo symboliky Eugena Suchoňa
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 18, s. 1, 4
 • POĽAKOVOVÁ, Ľudmila: Češskaja i slovackaja opera XX. veka
  1983 Moskva 1983, s. 114–182
 • BURLAS, Ladislav: Formovanie štýlu Eugena Suchoňa
  1983 Slovenská hudobná moderna, Obzor, Bratislava 1983
 • VAJDA, Igor: Posledné tvorivé obdobie Eugena Suchoňa
  1978 Musicologica Slovaca, SAV, Bratislava 1978, č. 6, s. 71–150
 • Zavarský, Ernest: Niekoľko poznámok k hudobnej reči Eugena Suchoňa
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 18, s. 2
 • VAJDA, Igor: Suchoňov najnovší opus
  1973 Hudební rozhledy 1973, č. 1
 • VAJDA, Igor: Suchoňovo najnovšie dielo
  1970 Slovenská hudba roč. 14, 1970, č. 7, s. 210
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Umelec svetový a národný
  1970 Slovensko 1970, č. 1
 • BURLAS, Ladislav: Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa
  1969 Musicologica Slovaca I. 1969, č. 2, s. 187–199
 • KRESÁNEK, Jozef: Klasik – Suchoň
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 7, s. 289–293
 • CHALUPKA, Ľubomír: 30 rokov dialógu so svetom
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 7, s. 313
 • FEDOR, V.: Pedagogické črty v osobnosti Eugena Suchoňa. Ročenka ČSSHV
  1968 Bratislava 1968
 • VAJDA, Igor: Suchoňovský triptych
  1965 Hudební rozhledy 1965, č. 7
 • VAJDA, Igor: Základný kameň slovenskej opernej tvorby
  1964 Slovenská hudba roč. 8, 1964, č. 8, s. 225
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, s. 190–219
 • DONOVALOVÁ, Viera: Eugen Suchoň: O človeku. K hudobnej reči nového cyklu miešaných zborov.
  1963 Slovenská hudba roč. 7, 1963, č. 2, s. 36–41
 • DONOVALOVÁ, Viera: K hudobnej dramaturgii Suchoňovho Svätopluka
  1963 Hudobnovedné štúdie VI, SAV, Bratislava 1963, s. 5–55
 • STANISLAV, Ján: K Suchoňovmu Svätoplukovi
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 6, s. 266–272
 • DONOVALOVÁ, Viera: Charakteristika postáv v Suchoňovej opere Krútňava
  1961 Hudobnovedné štúdie V, SAV, Bratislava 1961, s. 5–91
 • CLAPHAM, John: Suchoň - dramatik
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 373–374
 • VAJDA, Igor: Tvorivá cesta Eugena Suchoňa
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 369–373
 • VANCEA, Zeno: Krútňava a opera juhovýchodnej Európy
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 375–377
 • (kol.): Dejiny slovenskej hudby
  1957 SAV, Bratislava 1957, s. 430–438
 • ČÍŽEK, L.: Vplyv ľudovej piesne na vývoj hudobnej reči Eugena Suchoňa
  1956 Hudební rozhledy 1956, č. 17, s. 712 – 715
 • ČÍŽEK, L.: Niektoré poznatky o hudobnej reči Eugena Suchoňa
  1956 Hudební rozhledy 1956, č. 14, s. 592 – 595
 • NOVÁČEK, Z.: Súčasná slovenská hudobná tvorba
  1955 SAV, Bratislava 1955, s. 112 – 160
 • ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba
  1947 Závodský, Bratislava 1947, s. 41 – 69
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Slovenská hudba
  1947 Tatran, Bratislava 1947, s. 35–36
 • ANDRIĆ, Josip: Slovačka glazba
  1944 Zagreb 1944, s. 99–111
 • Umelecká kritika a publicistika
 • ŠURIN, Stanislav: Päť atestácií z hudby
  Ján Valach - organista, skladateľ a dirigent
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1-2, s. 22-23
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Košická hudobná jar
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 18
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Mucha Quartet: Štyria hudci [recenzia CD]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 38
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice [Concertino pre klarinet a orchester]
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 11
 • BROZMANNOVÁ, Oľga: Banskobystrické Reflexie venované Eugenovi Suchoňovi
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 9
 • VISKUP, Anton: Sedem desaťročí Slovenskej filharmónie
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 20-21
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice [Symfonietta rustica]
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 15
 • TICHÝ, Stanislav: Deň venovaný gregoriánskemu chorálu v Bratislave
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 3
 • redakcia: Júnový záver 50. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice
  2019 In: operaslovakia.sk/junovy-zaver-50-koncertnej-sezony-statnej-filharmonie-kosice/
  Operaslovakia 2019
 • BLAHO, Vladimír: Koncert k 70. výročiu Vysokej školy múzických umení
  2019 In: operaslovakia.sk/koncert-k-70-vyrociu-vysokej-skoly-muzickych-umeni/
  Operaslovakia 2019
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Klavírne dielo 1928 – 1984 [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 12, s. 39 – 40
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Správa pre Slávika
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 12 – 13
 • KOLÁŘ, Robert: Bratislavské hudobné slávnosti
  Klavírne vízie Suchoňa a Messiaena
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 5
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Rozpaky na prahu divadelnej storočnice
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 30
 • KOLÁŘ, Robert: Konvergencie 2018
  Československá noc komornej hudby
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 10, s. 4 – 5
 • SCHINDLER, Agata: Voňajúca klavírna kytica Eugena Suchoňa uvitá znamenitými klaviristami
  2018 In: operaslovakia.sk/vonajuca-klavirna-kytica-eugena-suchona-uvita-znamenitymi-klaviristami/
  Opera Slovakia 2018
 • JŮZOVÁ, Markéta: Československá a mezinárodní dramaturgie Pražského jara 2018
  Slavnostní slovenský večer
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 50 – 51
 • KOLÁŘ, Robert: James Judd po československy
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 3
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Január v košickej filharmónii
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 3, s. 16
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Visions de l ´Amen
  2018 roč. 50, 2018, č. 12, s. 12
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: V Bratislave uviedli dve CD novinky s klavírnou a piesňovou tvorbou Eugena Suchoňa
  2018 In: operaslovakia.sk/v-bratislave-uviedli-dve-cd-novinky-s-klavirnou-a-piesnovou-tvorbou-eugena-suchona/
  Operaslovakia 2018
 • CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017
  Západoslovenské piesne
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 13
 • BLAHO, Vladimír: Vokálny recitál v Mirbachu
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 10, s. 2
 • ČERVENKA, Jozef: Songs : Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 57
 • LEŠKA, Rudo: Pra-Krútňava naposledy
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 31
 • BURGROVÁ, Katarína: ARS NOVA v Košiciach alebo otázky sú dôležitejšie ako odpovede
  Trio Sentegmento
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 29
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 11
 • CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • ŠTILICHA, Peter: Žánrové konvergencie
  Zabudnutá kapitola tvorby E. Suchoňa
  2016 Portál Slovenského národného divadla 2016, č. 10, s. 22–23
 • BLAHO, Vladimír: Viva Musica!
  Štyria výborní
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 12
 • ČERVENKA, Jozef: Adriana Kučerová : Songs [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 56
 • LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 10
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Týždeň slovenskej hudby v Craiove
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 13
 • MAŤO, Peter: Made in Slovak Ballet 2014/2015
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 30–31
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Komorný večer so Suchoňovým kvintetom
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 12
 • ANDERSON, Colin: Music by Eugen Suchoň – Estonian National Symphony Orchestra/Neeme Järvi [recenzia CD]
  2015 In: www.classicalsource.com/db_control/db_cd_review.php?id=12759
  2015
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 4
 • MAŤO, Peter: Tancujúce cylindre
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 22
 • BUBNÁŠ, Juraj: Suchoňov mladícky opus v balete SND
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 22
 • BERGER, Igor: Faustovský Beethoven a mrazivo hlboký Šostakovič
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 5
 • UNGER, Pavel: Staronový Svätopluk otvoril sezónu SND
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 27
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina vstupuje do jubilejnej 40. sezóny
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 11
 • BERGER, Igor: BHS 2013: vydarený vstup do 49. ročníka
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 10
 • CHALUPKA, Ľubomír: Konvergencie 2013
  Bratislavská noc komornej hudby
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 6–7
 • PŘIBILOVÁ, Lenka: Slováci na Hudobnom festivale Ludwiga van Beethovena v Tepliciach
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 28
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Piano and Violin Works [recenzia CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 34
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň : Metamorfózy, ESD 77b : Baladická suita, op. 9, ESD 58a [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 7, s. 35
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň : Obrázky zo Slovenska [recenzia CD]
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 12, s. 36
 • SZELEPCSÉNYI, Ján: S profesorom Eugenom Suchoňom
  2008 Eugen Suchoň – storočnica, Hudobné centrum, Bratislava 2008, s. 17–20
 • CHALUPKA, Ľubomír: Na margo konferencie. “Eugen Suchoň v kontexte európskej hudby 20. storočia”
  1998 Hudobný život roč. 30, 1998, č. 20, s. 2
 • MOKRÝ, Ladislav: Exegi monumentum
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 20, s. 9
 • ALBRECHT, Ján: Návrat k jednoduchosti. Spomienka na pedagogickú prácu Eugena Suchoňa.
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 17, s. 6
 • ZIKA, Pavel: Významné hudobnoteoretické dielo, E. Suchoň: Akordika
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 4, s. 8
 • KRESÁNEK, Jozef: Vývoj tvorivej osobnosti
  1978 (23. 9.) Pravda 1978 (23. 9.)
 • ČÍŽEK, Lubomír: Suchoň o niektorých svojich dielach
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 20, s. 8
 • HRČKOVÁ, Naďa: Od reflexe k teorii. Rozhovor s Eugenom Suchoňom
  1978 Opus musicum roč. 10, 1978, č. 2
 • ČÍŽEK, Lubomír: Suchoň o iných
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 19, s. 8
 • ČÍŽEK, Lubomír: Suchoň o svojich učiteľoch
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 18, s. 7
 • ČÍŽEK, Lubomír: Rozhovory s prof. Eugenom Suchoňom o svojej mladosti
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 17
 • KRESÁNEK, Jozef: Národný umelec prof. Eugen Suchoň – 65
  1973 (25. 9.) Život 1973 (25. 9.)
 • VAJDA, Igor: Umelec veriaci v človeka
  1973 (25. 9.) Smena 1973 (25. 9.)
 • (oš): Osobnosť hudby alebo hudba osobnosti
  1973 Kultúrny život 1973, č. 22
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Suchoň na tému BACH
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 4, s. 4
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: S profesorom Eugenom Suchoňom o večnom začiatku
  1969 Hudobný život roč. 1, 1969, č. 17
 • BURLAS, Ladislav: Eugen Suchoň, tvorca národného štýlu
  1968 (25. 9.) Pravda 1968 (25. 9.)
 • PANDULA, Dušan: Stretnutie s osobnosťou
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 7, s. 310
 • MACUDZIŃSKI, Rudolf: Moje stretnutia so Suchoňovým dielom
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 7, s. 308
 • BURLAS, Ladislav: Suchoň pedagóg
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 7, s. 294
 • HAVLÍKOVÁ, Klára: Suchoň a klavír
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 7, s. 306
 • KLIMO, Štefan: K melodickému mysleniu E. Suchoňa
  1968 Slovenská hudba roč. 12, 1968, č. 7, s. 300
 • VAJDA, Igor: Šesťdesiatnik Eugen Suchoň
  1968 Hudební rozhledy 1968, č. 17
 • JURÍK, Marián: Suchoň, Eugen
  1968 Pro musica, Belehrad 1968, č. 11
 • VAJDIČKA, Ľudovít M.: S Eugenom Suchoňom o jeho tvorbe
  1967 Hudební rozhledy 1967, č. 14
 • (red.): Hudobná výchova – problém neriešiteľný? S národným umelcom Eugenom Suchoňom
  1966 Slovenská hudba roč. 10, 1966, č. 7, s. 281
 • ŠEDIVÁ, Viera: Balada o človeku
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 7, s. 315
 • ČAVOJSKÝ, Ladislav: O krvi
  1965 Kultúrny život 1965, č. 6, s. 9
 • FALTIN, Peter: Suchoňova balada o človeku
  1965 Predvoj 1965
 • GINZBURG, Lev Solomonovič: Moskovská premiéra Krútňavy E. Suchoňa
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 11, s. 479–480
 • JURÍK, Marián: Pevec slovenského ľudu
  1958 (25. 9.) Smena 1958 (25. 9.)
 • MIKULA, Zdenko: Žiak spomína na svojho učiteľa
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 381–382
 • HEINZ, Joachim: Uvedenie Suchoňovej národnej opery Krútňava v berlínskej Štátnej opere
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 378–379
 • KRESÁNEK, Jozef: Čím nám je profesor Suchoň
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 362–368
 • lv: Ohlas Krútňavy v Berlíne
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 5, s. 218–220
 • REŽUCHA, Bystrík: Úspech Krútňavy v Lipsku a Berlíne
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 3-4, s. 120–121
 • -r-: Krútňava vo Weimare
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 12, s. 536
 • FEDOR, V.: Nad dielom Eugena Suchoňa
  1958 Hudobná výchova 1958, č. 7-8, s. 102–104
 • ALBRECHT, Ján: Eugen Suchoň
  1958 Nová literatúra 1958, č. 6
 • LUKÁN, Vladimír: 37 otázok národnému umelcovi Eugenovi Suchoňovi
  1958 Život 1958, č. 46
 • ŠAMKO, Jozef: Suchoňova cesta k opere
  1958 Kultúrny život 1958, č. 39, s. 5 – 6
 • GULIA, G.: Sovietsky spisovateľ o Krútňave E. Suchoňa
  1954 Hudební rozhledy 1954
  (prebrané z časopinu Literaturnaja gazeta č. 155)
 • TVRDOŇ, Jozef: Žena v Suchoňovej opere Krútňava
  1953 (5. 6.) Lidová demokracie 1953 (5. 6.)
 • DOLANSKÁ, V.: Ľudová tvorivosť a jej umelecké využitie
  1950 (22. 6.) Práce 1950 (22. 6.)
 • HRDINA, P.: K otázke štylizácie folklóru
  1950 (16. 5.) Práca 1950 (16. 5.)
 • BOR, V.: Slovenská národná opera Krútňava
  1950 Lidové noviny 1950
 • FERENCZY, Oto: Suchoňova opera Krútňava
  1949 (15. 12.) Pravda 1949 (15. 12.)
 • FERENCZY, Oto: Eugen Suchoň štyridsaťročný
  1948 Slovenské pohľady 1948, č. 10, s. 605
 • STRELEC, Ján: Eugen Suchoň a jeho Baladická suita
  1938, 27. 9. Slovenský hlas 1938, 27. 9.
 • ZAGIBA, František: Symfonická báseň Žalm zeme podkarpatskej
  1938, 22. 3. Slovenský hlas 1938, 22. 3.
 • HLAVATÝ, J.: Žalm zeme podkarpatskej
  1938, 20. 3. Slovák 1938, 20. 3.
 • MOYZES, Alexander: Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej
  1938, 18. 3. Lidové noviny 1938, 18. 3.
 • HUDEC, Konštantín: Suchoňov Podkarpatský žalm
  1938, 15. 3. Slovenský hlas 1938, 15. 3.
 • BALLO, Ivan: Husľová sonatína E. Suchoňa
  1938 Jednota 1938, č. 1
 • BALLO, Ivan: K novému dielu Eugena Suchoňa
  1938 Jednota 1938
 • BOKESOVÁ, Zdenka: Suchoňova kantáta Žalm zeme podkarpatskej
  1938 Slovenská politika 1938
 • MOYZES, Alexander: E. Suchoň – Cena za scénickú hudbu Kráľ Svätopluk
  1937, 22. 5. Denník 1937, 22. 5.
 • BALLO, Ivan: Skladateľské dielo Eugena Suchoňa
  1937 Jednota 1937, č. 10
 • HLAVATÝ, J.: Na ceste k slovenskej opere
  1936, 21. 9. Slovák 1936, 21. 9.
 • BALLO, Ivan: Suchoňova Baladická suita
  1936 Slovenský denník 1936
 • BALLO, Ivan: O prvom hudobnom laureátovi mesta Bratislavy
  1936 Denník 1936
 • STRELEC, Ján: Ouvertura Kráľ Svätopluk
  1935 Slovenské smery 1935, č. 6
 • MOYZES, Alexander: Eugen Suchoň
  1933 Elán 1933, č. 12
 • URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Čajkovskij a Suchoň na záverečnom koncerte 50. sezóny Štátnej filharmónie Košice
  In: operaslovakia.sk/cajkovskij-a-suchon-na-zaverecnom-koncerte-50-sezony-statnej-filharmonie-kosice/
  Operaslovakia
 • Recenzie
 • MACHAJDÍK, Peter: Antonín Dvořák, Eugen Suchoň: Czechoslovak Chamber Duo
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 9, s. 39
 • UNGER, Pavol: Eugen Suchoň: Piesňové cykly
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 52
 • GREENBANK, Stephen: Eugen SUCHOŇ (1908-1993) Complete Works for Piano 1928-1984
  2018 In: www.musicweb-international.com/classrev/2019/feb/suchon_piano_r1970003.htm?fbclid=iwar3a2abamls8wkobwfnl4y3q_eplqyp27s1kruvozzzpjtbc9r6iwgd0cj8
  musicweb-international.com 2018
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre klavír/orchester, op. 9
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 162–170
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre klavír, husle, violu a violončelo, op. 6
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 157–162
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto, op. 2
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 153–157
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej, kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester, op. 12
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 177–185
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír, op. 11
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 170–177
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje
  2003 Hudobný život roč. 45, 2003, č. 3, s. 26
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Metamorfózy. Päť variácií na vlastné témy pre orchester (klavír)
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 12, s. 15–17, 22
 • VAJDA, Igor: Suchoňova Symfonická fantázia na BACH pre organ, sláčikový orchester a bicie nástroje
  2000 Slovenská hudba roč. 26, 2000, č. 4, s. 477–480
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Baladická suita pre orchester (klavír) op. 9
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 7-8, s. 12–16
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej kantáta pre tenor, miešaný zbor a orchester op. 12
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 11, s. 15–18
 • CHALUPKA, Ľubomír: Eugen Suchoň: Kvarteto pre husle, violu, violončelo a klavír op. 6
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 10, s. 11–14
 • BERGER, Igor: Eugen Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester na básne Miroslava Válka, Petra Štilichu a Jána Smreka
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 15, s. 4
 • VAJDA, Igor: Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej
  1969 Musicologica slovaca, SAV, Bratislava 1969, s. 43–90
 • VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Šesť skladieb pre sláčiky
  1967 Slovenská hudba roč. 11, 1967, č. 6, s. 269–275
 • VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Kontemplácie
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 2, s. 70
 • VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Rapsodická suita
  1965 Slovenská hudba roč. 9, 1965, č. 10, s. 475–477
 • VAJDA, Igor: Eugen Suchoň: Poème macabre
  1965 Slovenská hudba roč. 6, 1965, č. 1, s. 25
 • KRESÁNEK, Jozef: Metamorfózy, nové symfonické dielo Eugena Suchoňa
  1965 Kresánek, J.: Úvahy o hudbe, Panton, Praha-Bratislava 1965, s. 153–168
 • ELSCHEKOVÁ, Alica: Cyklus Suchoňových piesní Ad astra
  1962 Slovenská hudba roč. 6, 1962, s. 101 – 105
 • KRESÁNEK, Jozef: Suchoňova opera Svätopluk
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 3, s. 135–145
 • RYCHLO, Roman – POSPÍŠIL Juraj: Suchoňova Horalská suita
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 3, s. 115 – 120
 • NOVÁČEK, Zdeněk: Tri interpretácie Suchoňových Metamorfóz
  1958 Slovenská hudba roč. 2, 1958, č. 9, s. 379–380
 • Personálna bibliografia
 • Hudobnoteoretické dielo
  2018 Hudobné centrum 2018
  (obsahuje diela: Stručná náuka o hudbe, Teória kontrapunktu, Náuka o harmónii a Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk)
 • SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Náuka o harmónii I., II.
  1992 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1992
 • Okamihy a vyznania
  1990 Život roč. 40, 1990, č. 34–41
  (8 pokračovaní)
 • Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk
  1979 Opus, Bratislava 1979
 • Kompozičné ideály Frica Kafendu
  1977 Hudobný život 1977
 • Moje spomienky na Ivana Ballu
  1977 Hudobný život 1977
 • Moje posledné stretnutie s D. Šostakovičom
  1975 Nové slovo 1975
 • Otvorený list nár. umelca Eugena Suchoňa nár. umelcovi Ladislavovi Novomeskému – Vďaka za veľkorysosť
  1974 (30.12.) Smena 1974 (30.12.)
 • Príspevok k profilu Frica Kafendu, skladateľa a teoretika
  1969 Pamätnica bratislavského konzervatória 1919 – 1969, Bratislava 1969, s. 35–43
 • Kedy a kde vznikla opera Krútňava?
  1966 Slovenské kúpele 1966, č. 7 (21.6.1966)
 • Za Zdenkou Bokesovou
  1962 Kultúrny život 1962, č. 14, s. 9
 • SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Stručná náuka o hudbe
  1962, 1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1962, 1964
 • Za Václavom Talichom
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 4, s. 151
 • Tradícia a novátorstvo v hudbe
  1960 Slovenská hudba roč. 4, 1960, č. 1–2, s. 42–46
 • SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Náuka o harmónii I., II.
  1959 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1959
 • Teória kontrapunktu
  1957 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
 • SUCHOŇ, Eugen – FILIP, Miroslav: Všeobecná náuka o hudbe
  1955 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1955
 • Frico Kafenda – učiteľ kompozície
  1953 Hudební rozhledy 1953, č. 15, s. 696

Diskografia

 • Foto: Antonín Dvořák, Eugen Suchoň : Czechoslovak Chamber Duo ANTONÍN DVOŘÁK, EUGEN SUCHOŇ : CZECHOSLOVAK CHAMBER DUO
  2019 CD – Hevhetia HV 0191-2-331
  1. Antonín Dvořák: Nokturno H dur, op. 40, B.48a
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  2. Antonín Dvořák: Capriccio, B.81
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  3. Antonín Dvořák: Balada d mol, op. 15/I, B.139
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  4. Eugen Suchoň: Fantázia a Burleska op. 7 ESD 73
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Foto: Štyria hudci ŠTYRIA HUDCI
  2019 CD – Pavian Records
  1. Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli ESD 79/2b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  2. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3b
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Juraj Tomka (vn), Mucha Quartet, Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  4. Ján Levoslav Bella: Nokturno
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  5. Ján Levoslav Bella: Sláčikové kvarteto č. 2 e mol v uhorskom štýle – Intermezzo (alla zingara)
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  6. Alexander Albrecht: Scherzo
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
  7. Alexander Moyzes: Štyria hudci op. 57
   Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Foto: Eugen Suchoň : Piesňové cykly EUGEN SUCHOŇ : PIESŇOVÉ CYKLY
  2018 CD – Hudobný fond
  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Jozef Benci (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
   Terézia Kružliaková (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Simona Šaturová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98b
   Pavol Bršlík (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Gustáv Beláček (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Klavírne dielo 1928 – 1984 EUGEN SUCHOŇ – KLAVÍRNE DIELO 1928 – 1984
  2018 CD – R197 0003-2-331
  1. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42
   Mayuko Kida Takine (pf)
  2. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107
   Jordana Palovičová (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Jakub Čižmarovič (pf)
  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1
   Martin Chudada (pf)
  7. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2
   Peter Šandor (pf)
  8. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3
   Eduard Lenner (pf)
  9. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4
   Norbert Daniš (pf)
  10. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5
   Adam Stráňavský (pf)
  11. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Tomáš Nemec (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Jordana Palovičová (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  15. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri časti z Kontemplácií (Tre movimenti del Contemplazioni) ESD 89/4a
   Zuzana Biščáková (pf)
  16. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Jakub Čižmarovič (pf)
  17. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Adam Stráňavský (pf)
  18. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Mayuko Kida Takine (pf)
  19. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103
   Petra Hollaender-Pogády (pf)
  20. Eugen Suchoň: Svadobný tanec z opery Krútňava ESD 72a
   Petra Hollaender-Pogády (pf)
  21. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  22. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87b
   Jordana Palovičová (pf), Zuzana Biščáková (pf)
  23. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H
   Bernadetta Šuňavská (org), Tomáš Nemec (pf)
 • Foto: Ľudové premeny ĽUDOVÉ PREMENY
  2018 CD – Vlastným nákladom 2946-001-2
  1. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Petra Torkošová (zbm), Spevácky zbor Technik
  2. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102 – Tak sa mi videlo
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  3. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  5. Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70 – Ešte sa nevydám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  6. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  7. Jan Rozehnal: Oddavač še budu
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  8. Peter Cón: Išol mili orac
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  9. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Ňebanovala bi
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  12. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  13. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Jajže, lučka zelenučka
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  15. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  16. Miroslav Šmíd: Peľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  17. Matúš Uhliarik: Všehochuť ľudových piesní
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  18. ľudová: Od Hriňovej
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  19. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)
 • Foto: Varila myšička kašičku VARILA MYŠIČKA KAŠIČKU
  2018 CD – R1970001-3-231
  1. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Varila myšička kašičku
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Jeden kováč koňa kuje
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Hijó, hijó, na koníčku
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Kvá, kvá kvačica
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Osievame múčku
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Dana rúčky, dana
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Chodí pavúk po papuči
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Haju, haju, hajušky
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  9. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Kolo, kolo mlynské
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Varila myšička kašičku ESD 88 – Ťap, ťap, ťapušky
   Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Slovenská pieseň : Danubius Octet Singers SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2017 CD – Harmonia Seraphica 2411-003-2
  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Leoš Janáček: Na prievoze
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Richard Šveda, Róbert Pechanec : Songs RICHARD ŠVEDA, RÓBERT PECHANEC : SONGS
  2016 CD – Viva Musica! records 1801-009-2
  1. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  2. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Ej, a keď ma už viedli
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  3. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hej, javorová húžva
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  4. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – Hor' sa chlapci do skoku
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  5. Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne – V Raslaviciach bije banda
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  6. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Hej, poľana, poľana
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  7. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – A ja idem, lebo musím
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  8. Ladislav Faix: Slovenské zbojnícke piesne – Tri dni ma naháňali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  9. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (5. zošit) op. 31 – Ja parobok z Kapušian
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  10. Mikuláš Schneider-Trnavský: Nalej, nalej, šenkárička op. 74b
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  11. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Štidiri, štidiri
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Javoru, javorník
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  13. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – Anička mlynárova
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  14. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (1. zošit) op. 27 – A ja som z Oravy debnár
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  15. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Zaspievalo vtáča
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Ty falošná falošnica
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  17. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (4. zošit) op. 30 – Do hory ma poslali
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  18. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (2. zošit) op. 28 – Ešte raz sa obzrieť mám
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  19. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zbierka slovenských národných piesní (3. zošit) op. 29 – Dievča, dievča, lastovička
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  20. Mikuláš Schneider-Trnavský: Čože tak žalostne op. 74c
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  21. Mikuláš Schneider-Trnavský: Drobné kvety – Sedíme tu smutní
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
  22. Bartolomej Urbanec: Dolina, dolina
   Richard Šveda (br), Róbert Pechanec (pf)
 • Foto: Zuzana Zamborská : Chopin, Debussy, Suchoň, Slavický, Čekovská ZUZANA ZAMBORSKÁ : CHOPIN, DEBUSSY, SUCHOŇ, SLAVICKÝ, ČEKOVSKÁ
  2016 CD – Diskant DK0164-2131
  1. Fryderyk Chopin: Nokturno Des dur op. 27 č. 2
   Zuzana Zamborská (pf)
  2. Fryderyk Chopin: Polonéza op. 26 č. 1
   Zuzana Zamborská (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Mazurka b mol op. 24 č. 4
   Zuzana Zamborská (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Mazurka Des dur op. 30 č. 3
   Zuzana Zamborská (pf)
  5. Fryderyk Chopin: Mazurka gis mol op. 33 č. 1
   Zuzana Zamborská (pf)
  6. Fryderyk Chopin: Fantaisie-Impromptu op. 66
   Zuzana Zamborská (pf)
  7. Claude Debussy: Detský kútik
   Zuzana Zamborská (pf)
  8. Eugen Suchoň: Preletel sokol ESD 79/3a
   Zuzana Zamborská (pf)
  9. Klement Slavický: 12 malých etud
   Zuzana Zamborská (pf)
  10. Ľubica Čekovská: famisi
   Zuzana Zamborská (pf)
 • Foto: Adriana Kučerová : Róbert Pechanec : Songs ADRIANA KUČEROVÁ : RÓBERT PECHANEC : SONGS
  2016 CD – Viva Musica! records
  1. Béla Bartók: Pri hrabaní
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
  2. Béla Bartók: Pri neveste
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
  3. Leoš Janáček: Šiel som cez mesto
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
  4. Leoš Janáček: Na Slatinských lúkach
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
  5. Bohuslav Martinů: Povedz že mi povedz
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
  6. Bohuslav Martinů: Ešte jednu sestru mám
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
  7. Eugen Suchoň: Kúcanské pjesňe ESD 104 – Ty Kúty, ty Kúty
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
  8. Eugen Suchoň: Kúcanské pjesňe ESD 104 – Z jednej strany Moravy
   Adriana Kučerová (s), Róbert Pechanec (pf)
 • Foto: Slovak Concertos SLOVAK CONCERTOS
  2016 CD – Hudobný fond SF 00882131
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 1
   Nora Skuta (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Dušan Štefánek (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Koncert pre klarinet a orchester
   Ronald Šebesta (cl), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Adrian Kokoš (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň EUGEN SUCHOŇ
  2015 CD – Chandos CHAN10849
  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
   Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b
   Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi (dir.)
 • Foto: Mikuláš Jelinek : Reminiscences MIKULÁŠ JELINEK : REMINISCENCES
  2015 CD – Diskant DK0159-2131
  1. Leoš Janáček: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  2. Jan Carlstedt: Sonáta pre sólové husle op. 15
   Mikuláš Jelinek (vn)
  3. Claude Debussy: Sonáta pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Eva Fischerová-Martvoňová (pf)
  4. Robert Schumann – Johannes Brahms – Albert Dietrich: Sonáta F-A-E pre husle a klavír
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Mikuláš Jelinek (vn), Daniela Varínska (pf)
  6. Antonín Dvořák: Romantické kusy op. 75
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
  7. Antonín Dvořák: Sonatína G dur op. 100
   Mikuláš Jelinek (vn), János Solyom (pf)
  8. Bedřich Smetana: Z domova
   Mikuláš Jelinek (vn), Esther Bodin (pf)
 • Foto: Tlieska im celý svet : Bratislavský chlapčenský zbor TLIESKA IM CELÝ SVET : BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
  2015 DVD – Dimas
  1. The Beatles: When I am 64
   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  2. John Carter: Praise to the Lord
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  3. Sylvie Bodorová: Amari, Motoris
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  4. arr. Gabriela Bernáthová: Ej, hora, hora; Ej, lásko, lásko; Po lhoteckých lúkach
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  6. arr. Ľudovít Rajter: A ked sa Janošek na vojnu bral
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  7. Sylvie Bodorová: Cinďom me pindrale
   Bratislavský chlapčenský zbor, Dana Hajóssy (pf), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  8. Stanislav Šurin: Missa Tirnaviensis – Gloria
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  9. Arvo Pärt: Most Holy Mother of God
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  10. Giovanni Croce: Cantate Domino
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  11. Šimon Brixi: Magnificat
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  12. Maurice Duruflé: Ubi caritas
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  13. César Franck: Psaume 150
   Bratislavský chlapčenský zbor, Marek Vrábel (org), Magdaléna Rovňáková (dir.)
  14. Charles Gounod: Ave verum
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
  15. Franz Schubert: Mille cherubini cin coro
   Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Foto: Vzlietli orli vysoko VZLIETLI ORLI VYSOKO
  2015 DVD – Harmonia Seraphica
  1. anonym / Karol Kuzmány: Kto za pravdu horí
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Andrej Sládkovič: Vrstovníkom
   Juraj Sarvaš (spk)
  3. Ján Valašťan-Dolinský / Ľudovít Štúr: Nitra, milá Nitra
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Michal Laciak / Viliam Paulíny-Tóth: Prosba
   Marián Hrdina (b)
  5. Ľudovít Štúr: Reč na Uhorskom sneme z 15. 1. 1848 – úryvok
   Juraj Sarvaš (spk)
  6. anonym / Viliam Paulíny-Tóth: Kto si rodom Slovák
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Janko Kráľ: Orol
   Juraj Sarvaš (spk)
  8. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ľudovít Štúr: Rozlúčenie
   Juraj Sarvaš (spk)
  10. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Andrej Sládkovič: Marína
   Juraj Sarvaš (spk)
  12. Mikuláš Schneider-Trnavský: Zo srdca op. 35 – Hoj, vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Jozef Miloslav Hurban: Reč na súde v Pešti 5. 3. 1869
   Juraj Sarvaš (spk)
  14. Ľudovít Vansa / Samo Tomášik: Kolo Tatier čierňava
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  15. Milan Rúfus: Modlitba za Slovensko
   Juraj Sarvaš (spk)
  16. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: A Cappella Pur : Danubius Octet Singers A CAPPELLA PUR : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2014 CD – Harmonia Seraphica
  1. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Leoš Janáček: Ave Maria
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Leoš Janáček: Čtveřice mužských sborů
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Leoš Janáček: Kantor Halfar
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Nikolai Kedrov: Otče náš
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Pavel Česnokov: Daispravitsja molitva moja
   Jaroslav Pehal (b), Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Pavel Česnokov: Sovet prevečnyj
   Jaroslav Pehal (b), Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Eva Garajová : Nox et solitudo EVA GARAJOVÁ : NOX ET SOLITUDO
  2014 CD – ArcoDiva UP 0151-2 302
  1. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 57: No. 6. Lish ti odin (Only thou Alone)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  2. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 28: No. 4. On tak menya lyubil (He Loved Me So)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 2. Ya tebe nichevo ne skazhu (I don't tell you anything)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  4. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 7. Ya li v pole da ne travushka bila? (Was I not a little blade of grass?)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: Pesn' Zemfiri (Zemfira's song)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  6. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6 Romances, Op. 6: No. 6. None but the Lonely Heart)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  7. Piotr Iľjič Čajkovskij: 12 Romances, Op. 60: No. 8. Prosti (Excuse me)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: 7 Romances, Op. 47: No. 6. Den' li tsarit? (Does the Day Reign?)
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  9. Antonín Dvořák: V národním tónu
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  10. Antonín Dvořák: Čtyři písně op. 82
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  11. Johannes Brahms: Vier ernste Gesänge, Op. 121
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  12. Štefan Németh-Šamorínsky: Šesť piesní
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  13. Vladimír Sommer: Sedm písní pro mezzosoprán a klavír
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
  14. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49b
   Eva Garajová (ms), Marian Lapšanský (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň – Rané skladby pre klavír (1924 – 1928) EUGEN SUCHOŇ – RANÉ SKLADBY PRE KLAVÍR (1924 – 1928)
  2013 CD – Hudobné centrum HC 10037
  1. Eugen Suchoň: Introdukcia ESD 3
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Eugen Suchoň: Červená ruža (Piros rózsa) ESD 5
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Eugen Suchoň: Balerína
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Eugen Suchoň: Romanca c mol ESD 13
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Eugen Suchoň: Tragédia ESD 12
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Eugen Suchoň: Predohra k opere Julius Caesar ESD 14
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Eugen Suchoň: Ouvertúra k baletu Angelika ESD 16a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  8. Eugen Suchoň: Valse lento ESD 16e
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  9. Eugen Suchoň: Nokturno c mol ESD 17
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  10. Eugen Suchoň: Víla a faun ESD 21
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  11. Eugen Suchoň: Nokturno Des dur ESD 24
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  12. Eugen Suchoň: Intermezzo capricioso ESD 18
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  13. Eugen Suchoň: Listy do pamätníka ESD 27
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  14. Eugen Suchoň: Pieseň bez slov
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  15. Eugen Suchoň: Pierott a Colombína ESD 33
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  16. Eugen Suchoň: Adagio g mol ESD 42
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Janko Blaho JANKO BLAHO
  2011 CD – Opus 91 2828-2
  1. Bedřich Smetana: Predaná nevesta (úryvky)
   Janko Blaho (t), Helena Bartošová-Schutzová (s), Orchester Opery SND, Slovenská filharmónia, Tibor Frešo (dir.)
  2. Bedřich Smetana: Čertova stena (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  3. Antonín Dvořák: Jakobín (úryvok)
   Janko Blaho (t), Zita Frešová-Hudcová (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
  4. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  5. Giuseppe Verdi: Úryvky z opier Un ballo in maschera, Rigoletto, Il trovatore
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  6. Pietro Mascagni: Cavalleria rusticana (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Juraj Viliam Schöffer (dir.)
  7. Stanislav Moniuszko: Halka (úryvok)
   Janko Blaho (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Tibor Andrašovan (dir.)
  8. Piotr Iľjič Čajkovskij: Eugen Onegin (úryvok)
   Janko Blaho (t), Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  9. Giacomo Puccini: Madama Butterfly (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  10. Charles Gounod: Faust (úryvok)
   Janko Blaho (t), Mária Kišonová-Hubová (s), František Zvarík (b), Orchester Opery SND, Zdeněk Chalabala (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Hanuš – Sinfonia concertante, Op. 31 / Suchoň – Baladická suita, Op. 9 HANUŠ – SINFONIA CONCERTANTE, OP. 31 / SUCHOŇ – BALADICKÁ SUITA, OP. 9
  2010 CD – Naxos 9.80917
  1. Jan Hanuš: Sinfonia concertante, Op. 31
  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Česká filharmonie, Václav Jiráček (dir.)
 • Foto: Babjakovci v jaskyni BABJAKOVCI V JASKYNI
  2009 CD – K2 studio
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Pieseň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  2. Mikuláš Schneider-Trnavský: Slzy a úsmevy op. 25 – Prsteň
   Ján Babjak (t), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Menuet na ostrove
   Terézia Kružliaková (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Frico Kafenda: Tri piesne – Listy
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  5. Frico Kafenda: Tri piesne – Okúzlenie
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  6. Frico Kafenda: Tri piesne – Pieseň
   Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
  7. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Terézia Kružliaková (ms), Ján Babjak (t), Martin Babjak (br), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Českí umelci hrajú slovenskú hudbu ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU
  2009 CD – Hudobný fond SF 00602131
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Jindřich Pazdera (vn)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Jindřich Pazdera (vn)
  5. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: OPUS 100 – Eugen Suchoň: Krútňava OPUS 100 – EUGEN SUCHOŇ: KRÚTŇAVA
  2009 CD – Opus 91 0101-2
  1. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Shout with glory! SHOUT WITH GLORY!
  2009 CD – Tantara Records
  1. Edvard Grieg: Sangerhilsen, EG 170 (arr. Howard D. McKinney)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  2. Freeman Lewis: Redeemer of Israel (arr. Mack Wilberg)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  3. Martin Luther: A Mighty Fortress Is Our God (arr. William Heyne)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  4. John B. Dykes: Lead, Kindly Light (arr. Mack Wilberg)
   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)
  5. John Leland: The Morning Trumpet (arr. Mack Wilberg)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  6. African-American spiritual: Dry Bones (arr. Livingston Gearhart)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  7. African-American spiritual: If I Got My Ticket, Can I Ride? (arr. Robert Shaw)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  8. African-American spiritual: Child of God (arr. Emily Crocker)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  9. Welsh folk song: The Yellow Sheepskin (arr. Alun Hoddinott)
   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)
  10. Welsh folk song: Fair Lisa (arr. Alun Hoddinott)
   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)
  11. Welsh folk song: Once a Farmer and His Wife (arr. Alun Hoddinott)
   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)
  12. Tahitian folk song: Tahiti (arr. H. Jarolde II Harris)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  13. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  14. Folk song: Blow, Ye Winds Westerly (arr. Mack Wilberg)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  15. American folk song: Cindy (arr. Mack Wilberg)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  16. Mormon folk song: Titery-irie-aye (arr. James Kasen)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  17. Mormon folk song: Whoa, Haw, Buck, and Jerry Boy (arr. James Kasen)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  18. Nigerian folk song: Odun de (arr. Henry H. Leck, Prince Julius Adeniyi)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  19. Traditional: Betelehemu (arr. Wendell P. Whalum, Babatunde Olatunji)
   Brigham Young University Men's Chorus, Mack Wilberg (dir.)
  20. Traditional: We'll Shout and Give Him Glory (arr. Mack Wilberg)
   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)
  21. William Steffe: Battle Hymn of the Republic (arr. Peter J. Wilhousky)
   Brigham Young University Men's Chorus, Brigham Young University Philharmonic Orchestra, Mack Wilberg (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Metamorfózy, Baladická suita EUGEN SUCHOŇ – METAMORFÓZY, BALADICKÁ SUITA
  2008 CD – Divyd s r. o. DI-022-2
  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Obrázky zo Slovenska EUGEN SUCHOŇ – OBRÁZKY ZO SLOVENSKA
  2008 CD – Hudobné centrum HC 10020
  1. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Maličká som ESD 79/1
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  2. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Keď sa vlci zišli ESD 79/2
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  3. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Preletel sokol ESD 79/3
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonatína ESD 79/4
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  5. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Horalská suita ESD 79/5
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  6. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79 – Sonáta rustica ESD 79/6
   Zuzana Niederdorfer (pf)
 • Foto: EUGEN SUCHOŇ – Piano & Violin Works EUGEN SUCHOŇ – PIANO & VIOLIN WORKS
  2008 CD – Pavlík Records PA 0062-2/9
  1. Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  2. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  4. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  5. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  6. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  7. Eugen Suchoň: Elégia ESD 101
   Ladislav Fanzowitz (pf)
  8. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň v kontexte doby a kultúry EUGEN SUCHOŇ V KONTEXTE DOBY A KULTÚRY
  2008 DVD – Hudobné centrum HC 10023
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
  2. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
  3. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2008 CD – Slovenská filharmónia SLF 0018-2-031
  1. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Jozef Luptáčik, jr. (cl), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
   Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Foto: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala – Slovenská filharmónia SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA – SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2008 CD – Slovenská filharmónia SLF 0020-2-131
  1. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Bernadetta Šuňavská (org), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Foto: Archi di Slovakia ARCHI DI SLOVAKIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0059-2-031
  1. Ladislav Kupkovič: Suita
   Archi di Slovakia
  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur
   Archi di Slovakia
  3. Milan Novák: Suita v starom slohu
   Archi di Slovakia
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Archi di Slovakia
  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Archi di Slovakia
  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Archi di Slovakia
 • Foto: Eugen Suchoň EUGEN SUCHOŇ
  2007 CD – Slovak Radio Records RB 3142031
  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
   Boris Kucharský (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štefan Róbl (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Imrich Szabó (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Róbert Stankovský (dir.)
 • Foto: Matej Arendárik – Piano MATEJ ARENDÁRIK – PIANO
  2007 CD – Diskant DK 0104-2131
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Matej Arendárik (pf)
  2. Ilja Zeljenka: Toccata
   Matej Arendárik (pf)
  3. Leoš Janáček: Sonata 1. X. 1905
   Matej Arendárik (pf)
  4. Johannes Brahms: Fantasies Op. 116
   Matej Arendárik (pf)
  5. Franz Liszt: Fantasia quasi Sonata "Aprés une lecture du Dante"
   Matej Arendárik (pf)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Miešaný spevácky zbor Tirnavia : Slovenská zborová tvorba 20. storočia MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: Išol mili orac
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagately
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: Diamonds DIAMONDS
  2003 CD – Naxos BIS-CD-1233
  1. Francis Poulenc: 4 petites prieres de Saint Francois d'Assise
  2. Darius Milhaud: Psaume 121
  3. Daniel Bortz: Gryningsvind (Dawn Breeze)
  4. Veljo Tormis: Muistse mere laulud (Songs of the Ancient Sea)
  5. Toivo Kuula: Iltapilvia (Evening Clouds)
  6. Camille Saint-Saëns: Saltarelle, Op. 74
  7. Richard Strauss: 3 Männerchöre, TrV 270: Traumlicht
  8. Randall Thompson: Tarantella
  9. Michio Mamiya:
  10. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Orphei Drängar, Robert Sund (dir.)
  11. Jaroslav Křička: Zornička
  12. Anders Hillborg: Muoaeuyaem
 • Foto: Jolana Fogašová: Uspávanky/Lullaby JOLANA FOGAŠOVÁ: USPÁVANKY/LULLABY
  2002 CD – Art Agency Esko EO 0001 2 231
  1. Traditional: Dobrú noc, má milá / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  2. Gabriel Fauré: Les Berceaux / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Dušan Dočkal (vc), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  3. Johannes Brahms: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Peter Cvečka (cl), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Michal Mikušiak (tr), Rastislav Štúr (dir.)
  4. Bedřich Smetana: Hajej můj andílku; Letela bělounká holubička; Hubička / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Jaroslav Harvan (fl), Cyril Šikula (fl), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  5. Hugo Wolf: Wiegenlied (Im Sommer) / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)
  6. Antonín Dvořák: Dobrú noc, má milá / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Rastislav Suchan (tr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Rastislav Štúr (dir.)
  7. Alexandr Tikhonovich Grechaninov: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  8. Jindřich Jindřich: Tichý večer / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Dominika Janošíková-Haramiová (fla), Štefan Filas (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  9. Max Reger: Mariä Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Jozef Eliáš (clb), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  10. Vítězslav Novák: Jasná noc / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Cyril Šikula (fl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  11. Jan Malát: Měsíčná noc / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Zdenko Bojtoš (ci), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  12. Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou
   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Eva Schranzová (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  13. Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Kolybeľnaya Pesnya / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Eva Schranzová (fl), Marcel Majoroš (cr), Štefan Filas (vn), Alexander Oborník (vn), Marián Banda (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  14. Vladimir Rozhdestvensky: Kolybeľnaya / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Gabriel Končer (cl), Ján Salay (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  15. Gaetano Donizetti: La Ninna Nanna / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Peter Cvečka (cl), Marek Hutta (cl), Štefan Filas (vn), Stanislav Mucha (vn), Ľubomír Ďuriš (vl), Rastislav Štúr (dir.)
  16. Wolfgang Amadeus Mozart – Bernhard Flies: Wiegenlied / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Marián Banda (vl), Kristian Seidmann (cel, sp), Rastislav Štúr (dir.)
  17. Nikolay Rimsky-Korsakov: Tikho Vecher Dogorayet / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Cyril Šikula (fl), Gabriel Končer (cl), Stanislav Mucha (vn), Alexander Németh (gui), Rastislav Štúr (dir.)
  18. Eugen Suchoň: Uspávanka zo 4. obrazu opery Krútňava ESD 72b
   Jolana Fogašová (ms), Jana Gazdíková (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Dušan Dočkal (vc), Rastislav Štúr (dir.)
  19. Richard Wagner: Träume / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Vladislava Fabianová (ob), Róbert Pechanec (pf), Rastislav Štúr (dir.)
  20. Antonín Dvořák: Ukolébavka / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  21. Franz Schubert: Wiegenlied / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Gabriel Končer (cl), Ľubomír Ďuriš (vl), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  22. Jean - Baptiste Lully: Au clair de la lune / arr. Peter Zagar:
   Jolana Fogašová (ms), Jaroslav Harvan (fl), Ján Salay (pf), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
  23. Engelbert Humperdinck: Der kleine Sandmann bin ich / arr. Kristian Seidmann:
   Jolana Fogašová (ms), Juraj Kuchar (t), Cyril Šikula (fl), Vladislava Fabianová (ob), Gabriel Končer (cl), Norbert Ďurček (fg), Marcel Majoroš (cr), Ľudovíta Tkáčiková (ar), Rastislav Štúr (dir.)
 • Foto: Album komárňanských hudobných umelcov ALBUM KOMÁRŇANSKÝCH HUDOBNÝCH UMELCOV
  2000 CD – ZT 0001 2 131
  1. Béla Bartók: Štyri slovenské piesne
   István Stubendek (dir.), Monika Lohner (pf)
  2. Béla Bartók: Sechs Rumänische Tänze
   František Török (vn), Agáta Csehiová (pf)
  3. Zoltán Kodály: A csitári hegyek alatt
   Zuzana László (s), Zuzana Kalmár (pf)
  4. Franz Schubert: Adagio et Rondo concertante
   František Török (umv.)
  5. Johann Kaspar Mertz: Ungarische Vaterlandsblüten op. 1
   Jozef Zsapka (gui)
  6. Zuzana László (s), Zuzana Kalmár (pf)
  7. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a – Larghetto
   Agáta Csehiová (pf)
  8. Jenő Szíjjártó: Esti hangulat Zsérén
   István Stubendek (dir.)
  9. Miki Skuta (pf)
  10. Miki Skuta (pf)
 • Foto: Bratislavský detský zbor BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
  2000 CD – Diskant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn: Anima Nostra
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Blúdenie
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Remember the Thirties REMEMBER THE THIRTIES
  2000 CD – Slovak Radio Records RB 0227-2031
  1. Mikuláš Moyzes: Dychové kvinteto F dur
   Istropolis Quintet
  2. Alexander Moyzes: Dychové kvinteto B dur, op. 17a
   Istropolis Quintet
  3. Ľudovít Rajter: Dychové kvinteto č. 1 – Serenata
   Istropolis Quintet
  4. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Istropolis Quintet
  5. Dezider Kardoš: Kvinteto pre päť dychových nástrojov op. 6
   Istropolis Quintet
 • Foto: Maurice Ravel – Eugen Suchoň: String Quartets MAURICE RAVEL – EUGEN SUCHOŇ: STRING QUARTETS
  1999 CD – Diskant DK 0052-2131
  1. Maurice Ravel: Sláčikové kvarteto F dur
   Moyzesovo kvarteto
  2. Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto op. 2 ESD 46
   Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Britten – Janáček – Suchoň BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ
  1997 CD – Point Classics 2671892
  1. Benjamin Britten: Simple Symphony
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Foto: Suchoň Eugen – Metamorfózy, Baladická suita, Uspávanka SUCHOŇ EUGEN – METAMORFÓZY, BALADICKÁ SUITA, USPÁVANKA
  1997 CD – KH 97001-2
  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Klára Havlíková (pf)
  3. Eugen Suchoň: Uspávanka ESD 107
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Dalibor Karvay DALIBOR KARVAY
  1996 CD – Opus 912540-2 (131)
  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Jaroslav Kocián: Melódie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Dalibor Karvay (vn)
  7. Pablo de Sarasate: Zapateado
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester
   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Organ Compositions ORGAN COMPOSITIONS
  1996 CD – Opus 91 2586-2 (031)
  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0092-2231
  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Pavol Bagin: Lapotadlo
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Svätopluk EUGEN SUCHOŇ – SVÄTOPLUK
  1995 CD – Opus 9356 1691-93
  1. Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Malachovský (b), František Caban (br), František Livora (t), Magdaléna Blahušiaková (s), Peter Dvorský (t), Ľuba Baricová (a), Anna Czaková (s), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Classical Music vol. 3 CLASSICAL MUSIC VOL. 3
  1994 CD – Opus OP 0007 2 131
  1. Manuel de Falla: 7 španielskych piesní
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  2. Oto Ferenczy: Tri poézie Stepana Ščipačeva – Poézia o záletnom vetre
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  3. Georges Bizet: Habanera z opery Carmen
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Paul McCartney: Ária Nurse z Liverpoolského oratória
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  5. Andrew Lloyd Webber: Memory (z muzikálu Cats)
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Päť piesní
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  7. Anton Rubinstein: alada "Pered voevodoy molea on stoit" na slová Turgeneva
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  8. Fiodor Keneman: Balada "Kak korol šiol na vojnu" na slová A. Koltonovského
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  9. D. Stolypin: "Dva velikana" na slová M. Lermontova
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  10. Jacques Ibert: Štyri piesne Don Quichotte pre bas na slová Ronsarda
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  11. Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Foto: Classical Music vol. 4 CLASSICAL MUSIC VOL. 4
  1994 CD – Opus OP 0008 2 131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Introdukcia, Téma a Variácie op. 102
   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)
  2. Robert Schumann: Tri romance pre hoboj a klavír op. 94
   Igor Fábera (ob), Vasilena Verbovská (pf)
  3. Fryderyk Chopin: Klavírna sonáta č. 3 h mol op. 58
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  4. Fryderyk Chopin: Nokturno Fis dur op. 15 č. 2
   Zuzana Niederdorfer (pf)
  5. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Zuzana Niederdorfer (pf)
 • Foto: Suk – Suchoň SUK – SUCHOŇ
  1994 CD – KOCH Records 3-1538-2 H1
  1. Josef Suk: Fantazie g moll pro housle a orchestr, op. 24
   Günter Neuhold (vn), Bamberger Symphoniker, Thomas Christian (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
   Günter Neuhold (vn), Bamberger Symphoniker, Thomas Christian (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Metamorphosis, Suite Balladesque EUGEN SUCHOŇ – METAMORPHOSIS, SUITE BALLADESQUE
  1992 CD – Marco Polo 8.223130
  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Aká si mi krásna AKÁ SI MI KRÁSNA
  1989 CD – Opus OPUS 9352 2160
  1. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Krútňava EUGEN SUCHOŇ – KRÚTŇAVA
  1989 CD – Opus 9356 2094-95
  1. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Ondrej Malachovský (b), Peter Dvorský (t), Gabriela Beňačková (s), Vladimír Kubovčík (b), Alžbeta Michálková (ms), Jaroslava Sedlářová (ms), Oľga Hanáková (a), Eva Jenisová (s), Ľuba Baricová (a), Jana Tarajová Valášková (s), Jozef Kundlák (t), Juraj Martvoň (br), Peter Mikuláš (b), Stanislav Beňačka (b), Alžbeta Kubánková (a), Ľudovít Ludha (t), Anna Martvoňová (s), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň EUGEN SUCHOŇ
  1988 LP – Opus 9310 2075
  1. Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87a
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Impromptu s variáciami a Finále (Mladej slovenskej skladateľskej generácii) ESD 89/6b
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Elégia a Toccata ESD 103
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň: Balladic Suite, Metamorphoses EUGEN SUCHOŇ: BALLADIC SUITE, METAMORPHOSES
  1988 LP – Opus 9310 1949
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Song Cycles SONG CYCLES
  1988 CD – Opus 9352 1830
  1. Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
   Magdaléna Blahušiaková (ms), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Pohľad do neznáma ESD 98a
   Peter Dvorský (t), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Britten – Janáček – Suchoň BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ
  1987 LP – Opus 9310 1773
  1. Benjamin Britten: Simple Symphony pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: OD Highlights OD HIGHLIGHTS
  1987 CD – BIS Records BIS-CD-383
  1. Vilhelm Svedbom: Hej dunkom (Hey, Let's Carouse)
  2. Hugo Alfven: Uti var hage (In Our Meadow)
  3. Wilhelm Peterson-Berger: En fjallfard (A Mountain Journey): III. Pa Fjallet i Sol (On the fell in sunshine)
  4. August Soderman: Ett bondbrollop (A Peasant's Wedding): IV. I brollopsgarden (At the Bride's Home)
  5. David Wikander: Kung Liljekonvalje (King Lily of the Valley)
  6. Béla Bartók: 4 Old Hungarian Songs
  7. Veljo Tormis: The Songs of Hamlet
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74
   Christer Solen (t), Staffan Sandlund (br), Orphei Drängar, Eric Ericson (dir.)
  9. Johann Nepomuk David: Wir zogen in das Feld (We Went into the Field)
  10. Richard Strauss: 3 Männerchöre, TrV 270: Traumlicht
  11. Max Reger: An das Meer
  12. Samuel Barber: A Stopwatch and an Ordnance Map, Op. 15
  13. Marco Enrico Bossi: Il brivido (The Shiver)
  14. Darius Milhaud: Psaume 121
  15. Camille Saint-Saëns: Saltarelle
  16. Giuseppe Verdi: Il trovatore: Coro di zingari
  17. Charles-Francois Gounod: Faust: Chœur des soldats
 • Foto: Elena Kittnarová ELENA KITTNAROVÁ
  1986 LP – Opus 9116 1807
  1. Giuseppe Verdi: Macbeth: "Una macchia è qui tuttora"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Giacomo Puccini: Tosca: "Vissi d'arte, vissi d'amore"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pietro Mascagni: Sedliacka česť: "Voi lo sapete, mamma"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Leoš Janáček: Věc Makropulos: "Cítila jsem, že smrt na mne sahala"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  6. Richard Strauss: Salome: "Ah! Du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen, Jochanaan!"
   Elena Kittnarová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Víťazoslav Kubička : Andrej Očenáš : Jozef Sixta : Eugen Suchoň VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : ANDREJ OČENÁŠ : JOZEF SIXTA : EUGEN SUCHOŇ
  1986 LP – Opus 9111 1827
  1. Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
   Matej Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
  2. Andrej Očenáš: Donquijotská suita op. 40
   Jindřich Pazdera (vn), Ľudovít Kanta (vc)
  3. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Ej, zapískaj, zaspievaj EJ, ZAPÍSKAJ, ZASPIEVAJ
  1983 LP – Opus 9117 1434
  1. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Jozef Štelzer: Ej, zapískaj, zaspievaj
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Igor Bázlik: Tri piesne zo západného Slovenska
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Pálka (zbm.), Jozef Štelzer (dir.)
  5. Bartolomej Urbanec: Hôľne spevy
   Mužský zbor SĽUK-u, Jozef Štelzer (zbm.), Bartolomej Urbanec (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Hory, hory, čierne hory
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Na jarnú nedzeľu
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Fantázia a burleska pre husle a orchester : Concertino pre klarinet a orchester EUGEN SUCHOŇ : FANTÁZIA A BURLESKA PRE HUSLE A ORCHESTER : CONCERTINO PRE KLARINET A ORCHESTER
  1983 LP – Opus 9110 0986
  1. Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
   Jozef Luptáčik (cl), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Eugen Suchoň, Ján Cikker, Alexander Moyzes EUGEN SUCHOŇ, JÁN CIKKER, ALEXANDER MOYZES
  1979 LP – Opus 9110 0644
  1. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ján Cikker: Leto op. 19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Jánošíkovi chlapci op. 21
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň – Kaleidoskop EUGEN SUCHOŇ – KALEIDOSKOP
  1978 LP – Supraphon 1 10 2343 G
  1. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Tri romantické kusy (Pamiatke J. Suka) ESD 89/2b
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Meditácia (Dumka) a tanec (Pamiatke B. Bartóka) ESD 89/3b
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Tri časti z Kontemplácií (Neznámemu hrdinovi SNP) ESD 89/4b
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)
  4. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Intermezzá (Pamiatke A. Skriabina) ESD 89/5b
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b – Impromptu s variáciami a Finále (Mladej slovenskej skladateľskej generácii) ESD 89/6b
   Klára Havlíková (pf), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, František Vajnar (dir.)
 • Foto: Bratislava – mesto hudby BRATISLAVA – MESTO HUDBY
  1977 LP – Opus 9110 0560
  1. Daniel Georg Speer: Sonáta č. 26 pre dychové nástroje a basso continuo
   František Kurzweil (dir.), Bratislavská dychová harmónia
  2. Anton Zimmermann: Tance pre dvoje huslí a sláčikový orchester
   Vojtech Gabriel (vn), Viliam Farkaš (vn), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  3. Johann Nepomuk Hummel: Rondo con grazia (3. časť z Grand sonáty As dur op. 92)
   Silvia Macudzińska (pf4m), Rudolf Macudziński (pf4m)
  4. Alexander Albrecht: Quintetto frammento
   Vojtech Samec (fl), Vladimír Mallý (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg), Pavol Kováč (pf)
  5. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  6. Miloslav Kořínek: Sonatína – Boj o Bratislavu
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  7. Miloslav Kořínek: Sonatína – Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  8. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  9. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto – Con moto
   Vojtech Samec (fl), Tedlovo kvarteto
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej EUGEN SUCHOŇ: ŽALM ZEME PODKARPATSKEJ
  1976 LP – Opus 9112 0436
  1. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Vilém Přibyl (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Klára Havlíková : Eugen Suchoň KLÁRA HAVLÍKOVÁ : EUGEN SUCHOŇ
  1976 LP – Opus 9111 0408
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: Horalská suita ESD 79/5a
   Klára Havlíková (pf)
  3. Eugen Suchoň: Sonata rustica ESD 79/6a
   Klára Havlíková (pf)
  4. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Britten – Janáček – Suchoň BRITTEN – JANÁČEK – SUCHOŇ
  1975 LP – Opus 9111 0459
  1. Benjamin Britten: Simple Symphony
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  2. Leoš Janáček: Suita pre sláčikový orchester
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  1974 LP – Opus 9110 0317-0320
  1. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák
  2. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Johannes Brahms: 1. symfónia c mol op. 68
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: 6. symfónia h mol op. 74 (Patetická)
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Antonín Dvořák: IX. symfónia e mol "Z nového sveta" op. 95
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Lúčnica LÚČNICA
  1973 LP – Opus 9112 0215
  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Maurice Ravel: Nicolette
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Béla Bartók: Tanečná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň : Kaleidoskop EUGEN SUCHOŇ : KALEIDOSKOP
  1972 LP – Opus 9111 0163
  1. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  3. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  4. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  5. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: Klára Havlíková hrá Eugena Suchoňa KLÁRA HAVLÍKOVÁ HRÁ EUGENA SUCHOŇA
  1972 LP – Opus 9111 0017
  1. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Klára Havlíková (pf)
 • Foto: SĽUK SĽUK
  1972 LP – Opus 9117 0197
  1. Šimon Jurovský: Odobierka nevesty
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Tibor Andrašovan: Pod Ždiarskou vidlou
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
   Helena Petráková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Bartolomej Urbanec: Periniarky
   Anna Nigutová-Baková (v), Zbor a orchester SĽUK-u, Tibor Andrašovan (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Zbor a orchester SĽUK-u, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Slovenské ľudové piesne SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE
  1968 LP – Supraphon 0 17 0499 F
  1. Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  2. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Piesne od Zvolena
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  4. Ján Cikker: Lúčne spevy a tance op. 31 č. 3
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  5. Tibor Andrašovan: Kosba pod Rozsutcom
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Prešporská kasáreň
   Slovenský ľudový umelecký kolektív, Jozef Štelzer (dir.)
 • Foto: Alexander Moyzes, Eugen Suchoň ALEXANDER MOYZES, EUGEN SUCHOŇ
  1964 LP – Supraphon DV 6083
  1. Alexander Moyzes: V jeseni op. 56
   Taťána Masariková (ms), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Drahomíra Tikalová (s), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej EUGEN SUCHOŇ: ŽALM ZEME PODKARPATSKEJ
  1958 LP – Supraphon DV 5344
  1. Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
   Janko Blaho (t), Miešaný zbor bratislavského rozhlasu, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Eugen Suchoň, Otakar Ostrčil EUGEN SUCHOŇ, OTAKAR OSTRČIL
  LP – Opus 9020 0128
  1. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Jan Řezníček (t), Akademické spevácke združenie Moravan, Josef Veselka (dir.)
  2. Otakar Ostrčil: Prosté motivy op. 21
   Pěvecké sdružení moravských učitelů, Jan Šoupal (dir.)

Ocenenia

 • Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  2008
 • Národná cena Slovenskej republiky
  1991 za celoživotné umelecké dielo
 • Cena Johanna Gottfrieda von Herdera
  1981
 • Výročná cena vydavateľstva OPUS
  1981
 • Talichova medaila Slovenskej filharmónie
  1979
 • Pamätná plaketa
  1978 - mesta Bratislavy
 • Zlatá medaila VŠMU
  1978
 • Štátna cena
  1973 za dielo Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
 • Rad práce
  1968
 • Cena Mikuláša Schneidera–Trnavského
  1964
 • Štátna cena
  1960 za dielo Svätopluk ESD 80
 • titul národný umelec
  1958
 • Štátna cena
  1954 za dielo Metamorfózy ESD 77a
 • Štátna cena
  1951 za dielo Krútňava ESD 72
 • Štátna cena
  1941 za dielo Baladická suita op. 9 ESD 58a
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1936 za dielo Baladická suita op. 9 ESD 58a
 • Cena Slovenskej krajiny
  1936 za dielo Hudba k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk op. 10 č. 2 ESD 57

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Eugen Suchoň: Angelika ESD 16
  27. 9.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Historická budova SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.), Mauro de Candia (réžia)
 • Eugen Suchoň: Symfonietta in D ESD 36 (ESD 96/2)
  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  7. 12.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Eugen Suchoň: Valse lento (Pomalý valčík) As dur ESD 2
  17. 10.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pezinok, SK
 • Eugen Suchoň: Kvartet
  28. 9.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Figura (fl), Bibiána Bieniková (cl), Ján Mazán (fg), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Eugen Suchoň: Elégia ESD 25
  26. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Kúpeľnej dvorany, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.), Michal Jaško (tn)
 • Eugen Suchoň: Legenda ESD 9
  (fragment)
  26. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Kúpeľnej dvorany , Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.), Jozef Luptáčik, jr. (cl)
 • Eugen Suchoň: Nokturno pre violončelo a klavír
  (transkripcia Vladimír Godár)
  11. 6.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
  Štyri mužské zbory
  26. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Janka Rychlá (zbm.)
  Premiéra verzie pre miešaný zbor (upr. Zdenko Mikula).
 • Eugen Suchoň: Slovenská jednohlasná omša ESD 105
  pre unisono zbor a cappella
  29. 9.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
 • Eugen Suchoň: Balada pre lesný roh a orchester ESD 40 (ESD 96/6)
  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  27. 1.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, SK
  INTERPRETI: Ján Budzák (cr), Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
  pre bas a orchester
  6. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106
  Detský dvojzbor a sláčikový orchester
  28. 4.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  14. Slávnosti zborového spevu, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Eugen Suchoň: Dve prelúdiá v starom slohu in C ESD 89/1
  (z cyklu Kaleidoskop ESD 89)
  28. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Medzinárodný organový festival, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Emília Dzemjanová (org)
 • Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 110
  8. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zlatý veniec mesta Bratislavy, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Tempus, Peter Cón (dir.)
  Premiéra piesne Už je koniec vojny.
 • Eugen Suchoň: Prielom ESD 97
  Symfonický obraz pre veľký orchester
  29. 8.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Toccata ESD 94
  pre klavír
  9. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
  6. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  CS
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
  pre organ, sláčikové a bicie nástroje
  17. 2.
  1972
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b
  pre klavír, sláčikový orchester a bicie nástroje
  6. 10.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: V marci ESD 90
  Dva detské zbory
  2. 6.
  1968
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Ondrej Francisci (dir.)
 • Eugen Suchoň: Šesť skladieb pre sláčikové nástroje op. 19 ESD 86
  20. 10.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SK
  INTERPRETI: Novákovo kvarteto
 • Eugen Suchoň: Kontemplácie op. 18 ESD 85
  Osem skladieb pre recitátora a klavír na úryvky z diel slovenských básnikov
  20. 12.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo poézie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Jamnický (spk), Klára Havlíková (pf)
 • Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
  29. 1.
  1963
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
 • Eugen Suchoň: O človeku ESD 82
  28. 11.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Pieseň o spoločnej vlasti ESD 84
  pre ženský zbor
  25. 11.
  1962
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Vachův zbor Moravských učiteliek, Spevácky zbor slovenských učiteliek – Ozvena
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80
  Hudobná dráma v troch dejstvách
  10. 3.
  1960
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tibor Frešo (dir.), Miloš Wasserbauer (réžia)
 • Eugen Suchoň: Symfonietta rustica ESD 79/6b
  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79) pre veľký orchester
  21. 3.
  1957
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Horalská suita ESD 79/5a
  (z cyklu Obrázky zo Slovenska ESD 79)
  21. 9.
  1956
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Miloš Váňa (pf)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Bačovské piesne ESD 43
  15. 3.
  1955
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Bohuš Hanák (br), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77b
  Päť variácií na vlastné témy pre veľký symfonický orchester
  20. 2.
  1954
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
  Päť variácií na vlastné témy pre klavír
  1953 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Herta Suchoňová (pf)
  Rozhlasová premiéra.
 • Eugen Suchoň: Terchovské spevy ESD 78
  8. 5.
  1952
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Orchester SĽUK-u, Vojtech Adamec (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Spievanky ESD 75
  Fantázia na slovenské ľudové piesne
  30. 4.
  1950
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zbor SĽUK-u, Orchester SĽUK-u
 • Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
  Opera v 6 obrazoch
  10. 12.
  1949
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kováč (act ), Vladislav Pavlovič (act ), František Zvarík (b), Štefan Hoza (t), Margita Česányiová (s), Zbor Opery SND, Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.), Karol Jernek (réžia)
 • Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
  Štyri mužské zbory
  11. 2.
  1947
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Ján Strelec (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
  pre klavír
  24. 4.
  1946
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zita Strnadová-Paráková (pf)
 • Eugen Suchoň: Duch národa ESD 71
  21. 12.
  1943
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Piesne z hôr ESD 69
  30. 4.
  1943
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Margita Česányiová (s), Štefan Hoza (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ladislav Holoubek (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  17. 3.
  1938
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jaroslav Jareš (t), Spevácky zbor Tempus, Spevácky zbor slovenských učiteľov, Spevokol Zora, Žiačky štátneho dievčenského gymnázia, Orchester Opery SND
 • Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
  29. 8.
  1937
  Prvé uvedenie na Slovensku
  I. Európsky festival komornej hudby, Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Viliam Šimek (vn), Rudolf Macudziński (pf)
 • Eugen Suchoň: Pozdrav ESD 63
  Slávnostný miešaný zbor
  21. 5.
  1937
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Ján Strelec (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Hudba ku Geržovej hre Barbora Celská pre orchester ESD 61
  11. 12.
  1936
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
 • Eugen Suchoň: Hudba k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk op. 10 č. 2 ESD 57
  20. 9.
  1936
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, CS
  INTERPRETI: Karel Nedbal (dir.), Ján Borodáč (réžia)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58b
  pre veľký orchester
  22. 4.
  1936
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský symfonický orchester, Karel Nedbal (dir.)
 • Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
  pre klavír
  15. 3.
  1936
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Líza Fuchsová (pf)
 • Eugen Suchoň: Ouvertúra k Stodolovej dráme Kráľ Svätopluk op. 10, č. 1 ESD 56
  15. 3.
  1935
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský symfonický orchester, Karel Nedbal (dir.)
 • Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
  pre sláčikový orchester
  5. 10.
  1934
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Bratislavský symfonický orchester, Karel Nedbal (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Burleska pre husle a orchester op. 7 ESD 55
  17. 11.
  1933
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Norbert Kubát (vn), Bratislavský symfonický orchester, Karel Nedbal (vn)
 • Eugen Suchoň: Nox et solitudo op. 4 ESD 49a
  10. 10.
  1933
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné divadlo, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žofia Napravilová (ms), Bratislavský symfonický orchester, Karel Nedbal (dir.)
 • Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
  28. 10.
  1932
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, CS
  INTERPRETI: Žiačky Odbornej školy pre ženské povolania, Eugen Suchoň (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Sláčikové kvarteto op. 2 ESD 46
  12. 6.
  1931
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Absolventský koncert Hudobnej a dramatickej akadémie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bohumil Puchta (vn), Karol Trattner (vn), Ján Kampitsch (vl), Josef Šimandl (vc)
 • Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45
  12. 6.
  1931
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Absolventský koncert Hudobnej a dramatickej akadémie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: A. Duffek (vn), Eugen Suchoň (pf)
 • Eugen Suchoň: Slovenské ľudové piesne ESD 44
  pre miešaný zbor, sólo tenor a malý orchester
  9. 3.
  1930
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pezinok, SK
  INTERPRETI: Spojené miešané zbory pezinské, Orchester pezinských ochotníkov, Eugen Suchoň (dir.)
 • Eugen Suchoň: Dve piesne ESD 39 (ESD 96/5)
  (z cyklu Z mladých liet ESD 96)
  22. 4.
  1928
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pezinok, CS
  INTERPRETI: Alojz Paučo (t), Orchester Pezinského športového klubu, Eugen Suchoň (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: On a jeho sestra ESD 38
  (stratené)
  26. 12.
  1927
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pezinok, CS
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Eugen Suchoň: Angelika ESD 16
  2. 10.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Mahenovo divadlo, Brno, CZ
  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Marián Lejava (dir.), Mauro de Candia (réžia)
 • Eugen Suchoň: Vivoláváňí jara ESD 106
  Detský dvojzbor a sláčikový orchester
  12. 10.
  1986
  Prvé uvedenie v zahraničí
  21. Mezinárodní festival Brno, 1. Bienále soudobé hudby, Besední dům, Brno, CZ
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Eugen Suchoň: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
  23. 5.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Obecní dům, Smetanova síň, Praha, CZ
  INTERPRETI: Jozef Luptáčik (cl), Česká filharmonie, Zdeněk Košler (dir.)
 • Eugen Suchoň: Rapsodická suita op. 20 ESD 87a
  pre klavír a orchester
  25. 5.
  1965
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Praha, CZ
  INTERPRETI: Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80
  Hudobná dráma v troch dejstvách
  29. 12.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Saratov, RU
  INTERPRETI: I. Goľdberg (dir.), Vladimir Jakovlevič Levinovskij (réžia)
  Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.
 • Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
  Piesňový cyklus
  17. 2.
  1962
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CS
  INTERPRETI: Drahomíra Tikalová (s), Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Prahe, Alois Klíma (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Svätopluk ESD 80
  Hudobná dráma v troch dejstvách
  29. 4.
  1960
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Národné divadlo, Praha, CZ
  INTERPRETI: Zdeněk Chalabala (dir.), Hanuš Thein (réžia)
 • Eugen Suchoň: Krútňava ESD 72
  Opera v 6 obrazoch
  31. 10.
  1954
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Linz, AT

  Prvé uvedenie mimo územia vtedajšieho Československa.
 • Eugen Suchoň: Fantázia pre husle a orchester op. 7 ESD 73
  18. 3.
  1948
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Tibor Gašparek (vn), Brnenský rozhlasový orchester, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
  1939 Prvé uvedenie v zahraničí
  Medzinárodný hudobný festival modernej hudby, Krakov, PL
  INTERPRETI: Norbert Kubát (vn), Rudolf Macudziński (pf)
 • Eugen Suchoň: Pieseň zo Žalmu zeme podkarpatskej ESD 65a
  3. 3.
  1938
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CS
  INTERPRETI: Viera Zachová (v), Eugen Suchoň (pf)
  Prvé uvedenie na území Československa.
 • Eugen Suchoň: Klavírne kvarteto op. 6 ESD 53
  22. 6.
  1933
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CS
  INTERPRETI: Peter Rybar (vn), Jindřich Váňa (vl), Miroslav Köck (vc), Hans Walter Süsskind (pf)
 • Významné uvedenie v zahraničí
 • Eugen Suchoň: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65
  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  2. 5.
  1964
  Významné uvedenie v zahraničí
  Varšava, PL
  INTERPRETI: Varšavská filharmónia, Jerzy Semkov (dir.), Janko Blaho (t)

Fotogaléria

 • Foto: Ján Cikker, Eugen Suchoň 1984 Ján Cikker, Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Eugen Suchoň, Alexander Moyzes 1981 Eugen Suchoň, Alexander Moyzes

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Alexander Moyzes, Eugen Suchoň 1981 Alexander Moyzes, Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Rastislav Polák
 • Foto: Eugen Suchoň, Jozef Malovec 1980 Eugen Suchoň, Jozef Malovec

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Eugen Suchoň 1973 Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Eugen Suchoň 1973 Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Eugen Suchoň, Klára Havlíková, Ľudovít Rajter 1965 Eugen Suchoň, Klára Havlíková, Ľudovít Rajter

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Premiéra opery Svätopluk 1960 Premiéra opery Svätopluk
  Praha, Národní divadlo, 1960

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Jar. Svoboda
 • Foto: Eugen Suchoň Eugen Suchoň

 • Foto: Eugen Suchoň Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
 • Foto: Eugen Suchoň Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Ladislav Pákozdy
 • Foto: Eugen Suchoň Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Ladislav Pákozdy
 • Foto: Eugen Suchoň Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Ladislav Pákozdy
 • Foto: Krútňava Krútňava
  Scénický návrh pre operu Eugena Suchoňa Krúňava. Autori návrhu: Ladislav Vychodil, Martin Benka

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Oľga Šilingerová
 • Foto: Klára Havlíková s Eugenom Suchoňom Klára Havlíková s Eugenom Suchoňom

 • Foto: Eugen Suchoň Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Ladislav Pákozdy
 • Foto: Eugen Suchoň Eugen Suchoň

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Ladislav Pákozdy
 • Foto: Tibor Gašparek a Eugen Suchoň Tibor Gašparek a Eugen Suchoň
  Tibor Gašparek, prvý interpret Suchoňových husľových skladieb

Audio

 • Suchoň, Eugen: Baladická suita op. 9 ESD 58b
 • Suchoň, Eugen: Aká si mi krásna ESD 51a
 • Suchoň, Eugen: Bačovské piesne ESD 43
 • Suchoň, Eugen: Metamorfózy ESD 77b
 • Suchoň, Eugen: Pohľad do neznáma ESD 98b
 • Suchoň, Eugen: Svätopluk ESD 80
 • Suchoň, Eugen: Klavírne kvarteto op. 6 ESD 53
 • Suchoň, Eugen: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48b
 • Suchoň, Eugen: Noc čarodejníc
 • Suchoň, Eugen: Nocturno ESD 37 (ESD 96/4 ako Nokturno)
 • Suchoň, Eugen: Ozveny ESD 102
 • Suchoň, Eugen: Obrázky zo Slovenska ESD 79
 • Suchoň, Eugen: Poéme Macabre op. 17 ESD 83
 • Suchoň, Eugen: Rapsodická suita op. 20
 • Suchoň, Eugen: Serenáda op. 5 ESD 50b
 • Suchoň, Eugen: Slovenská pieseň ESD 95
 • Suchoň, Eugen: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45
 • Suchoň, Eugen: Concertino per clarinetto ed orchestra ESD 100a
 • Suchoň, Eugen: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
 • Suchoň, Eugen: Toccata ESD 94
 • Suchoň, Eugen: Uspávanka ESD 107
 • Suchoň, Eugen: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b (Dve prelúdiá v starom slohu, č. 1)  Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65  Jan Markvart (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Krútňava ESD 72 (monológ Štelinu z 2. obrazu)  Ondrej Malachovský (b), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Krútňava ESD 72 (záver opery)  Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Žalm zeme podkarpatskej op. 12 ESD 65 (záver)  Jan Markvart (t), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Suchoň, Eugen: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89b (Intermezzá, č. 4)  Klára Havlíková (pf), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 02. 2020