Lýdia Urbančíková (rod. Valanská), muzikologička, hudobná redaktorka, operná dramaturgička, hudobná historička, publicistka a kritička, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT), sa 7. januára 2022 dožila významného životného jubilea – 80 rokov.

Rodáčka z Košíc sa po absolvovaní Konzervatória v Košiciach a štúdia hudobnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe vrátila do rodných Košíc. Mestu s bohatou hudobnou tradíciou a históriou upísala celé svoje profesionálne pôsobenie ako hudobná redaktorka pre symfonickú, komornú a vokálnu hudbu v košickom rozhlase v r. 19702003. Bola dramaturgičkou hudobnej produkcie, autorkou i redaktorkou hudobno­‑slovných relácií a hudobných programov (Slovensko v hudobnej Európe, Štúdio mladých a i.). Propagovala hudobnú kultúru a hudobné umenie poslucháčom u nás i v zahraničí. Popularizačnými formátmi rozhlasových programov vzdelávala širokú verejnosť u nás i v zahraničí o slovenskej hudobnej kultúre a hudobnom živote v minulosti i súčasnosti. Dôležitým nástrojom sa jej stali cyklické hudobno­‑slovné relácie: Hudobné zrkadlo, Hudobné spravodajstvo, Ars musica, Operný koncert, Musica slovaca, priame prenosy z koncertov Štátnej filharmónie Košice a ďalšie.

Systematicky zaznamenávala nahrávaním koncertov interpretačné majstrovstvo sólistov, komorných telies (napr. Košické kvarteto) a symfonických orchestrov (s dôrazom na interpretačný rast ŠfK za 50 rokov jej existencie), diela skladateľov žijúcich a pôsobiacich na východnom Slovensku (Jozef Podprocký, Jozef Grešák, Norbert Bodnár, Ladislav Holoubek), diela skladateľov, ktoré prostredníctvom výskumnej práce objavila sama alebo iní muzikológovia. Pravidelne sa tiež zameriavala na mladú generáciu interpretov a v spolupráci so Slovenskou televíziouvytvorila dokumenty napríklad o práci v rozhlase, o ŠfK či o Štátnom divadle Košice. Tak vznikal akýsi „zlatý fond nahrávok artificiálnej hudby“, ktorý ostáva mimoriadne cenným pramenným dokumentom o kvalite a rozsahu interpretačného umenia v spomenutom období. Získala viacero významných ocenení na medzinárodných rozhlasových súťažiach v Brne (Košické kvarteto) a v Bologni (Rómska hudba obdobia romantizmu) a na prehliadke rozhlasových tvorcov Rozhlasová žatva.

Práca Lýdie Urbančíkovej nekončila za pracovným stolom v rozhlasovej redakcii. Inšpirovaná príkladom prof. Márie Potemrovej sa od návratu do Košíc venuje až do súčasnosti hudobnej publicistike a kritike: Východoslovenské noviny, Hudobný život, Košický večer, Pravda, Práca, Slovenský denník, Smena, Opera Slovakia, encyklopedické heslá, odborné texty do bulletinov ŠfK, ŠD Košice, SND Bratislava…

Pri absencii muzikologického pracoviska na východnom Slovensku sa jubilantka počas svojej 50-ročnej činnosti neúnavne venuje bádateľským aktivitám, ktorými približuje pozoruhodné a v prachu archívov zapadnuté udalosti hudobnej kultúry a hudobných tradícií na našom území s dôrazom na ich tvorcov a nositeľov v historických súvislostiach. Bádateľské výstupy aktivít prezentovala na mnohých vedeckých konferenciách, seminároch, popularizačných prednáškach. V oblasti organizačnej bola v rokoch 20172018 členkou Predsedníctva Roka Jozefa Grešáka. PhDr. Lýdia Urbančíková sa po roku 2000 sústredila na písanie monografií: Život ako storočie. Magda Móry Szakmáry (2009); Anna Poláková­‑Hadravová (2012) a Drahomíra Bargárová – prvá slovenská operná režisérka (2016).

Ad multos felicissimosque annos!

 

 

Článok bol zverejnený v časopise Hudobný život 01-02/2022.

Aktualizované: 24. 05. 2022
x